Frontera-Qe-Anarxia@email.cz

                        X.0I4      
REFERENDOOM [ TEST-SEWER ] ..petice!!               

1.Bod první: "utopický" (..jako vždycky..)
CO NEJVÍCE ŠTĚSTÍ PRO CO NEJVÍCE LIDÍ V GALAXII! ( Utilitarizmus )

2.Bod druhý: "demokratický"..
CO NEJVÍCE SVOBODY PRO CO NEJVÍCE LIDÍ V GALAXII! ( Liberalizmus )

3.Bod třetí: "realistický"..
BUDEM SI HRÁT, DOKUD SYSTÉM NEPÚJDE SRÁT! (WE WILL DANCE 'TILL THE WORLD ENDS!)

4.Bod čtvrtý: "kritický" (..jako dycký..)

" ..wšechno už bylo řečený, nic novýho tě nečeká.. ..Můžeš závidět zvířeti, že budoucnosti se neleká .. !-) ''


{ ..možná, že lžu..}
1.Point first: "utopistic" (..as always..)
AS MUCH HAPPINESS AS POSSIBLE FOR WHAT THE MOST OF PEOPLE IN GALAXY! ( Utilitarianism )

2.Point second: "demokratical"..
AS MUCH FREEDOM AS POSSIBLE FOR WHAT THE MOST OF PEOPLE IN GALAXY! ( Liberalism )

3.Point third: "realistic"..
WE WILL PLAY 'TILL SISTEM WILL FALL! (WE WILL DANCE 'TILL THE WORLD ENDS!)

4.Point fourth: "critical" (..as all days..)

1. Anyone who calls his own Land - referendum on secession Moravia or part of R.I.P.ublica Cheka and possibly further referendum to connect this area to the Dutch Crown;

2. Every law to publish and have them sign every world-citizen. (Ignorance of the law is no excuse that?) Act, which I signed it voluntarily is not according to the principle of the social contract is valid!
At that time, only The Fittest reigns - not Status Politicus (state);

3. All wars outside the civil zones. (eg.: the Sahara.. -). Or intervention of World Army.


1.Bod prvňí: "utopickí" (..jako wždicki..)
CO NEJWÍCE ŠŤESŤÍ PRO CO NEJWÍCE LIĎÍ V GALAKSII! ( Utilitarismus )

2.Bod druhí: "demokratickí"..
CO NEJWÍCE SWOBODI PRO CO NEJWÍCE LIĎÍ V GALAKSII! ( Liberalismus )

3.Bod třeťí: "realistickí"..
BUDEME SI HRÁT, DOKUD SISTÉM BUDE NÁS SRÁT! (WE WILL DANCE 'TILL THE WORLD ENDS!)

4.Bod čtwrtí: "kritickí" (..jako dicki..)

1. Každému, kdo požaduje, jeho wlastňí Zemi - referendum o odtržeňí morawi nebo její čásťi od RIPubliki Čeka a případňe dále referendum o připojeňí tohoto území ke Koruňe Holandské;

2. Každí zákon zweřejňowat a nexat podepsat každím swjeto-občanem. ( Neznalost zákona, že neomlouwá?! ) Zákon, kterí jsem dobro-wolňe nepodepsal neňí dle principu Společenské Smlouwi ..platní !!
Tehdi wládne jen Práwo Silňejšího - ňikoli tedi Práwňí Status politicus ( stát );

3. Wšexni wálki mimo ciwilňí zóni. ( např: na Sahaře..-). W jiném přípaďe zásah Swjetowé Armádi.1. Punto uno: "utópico" (.. como siempre ..)
MUCHA SUERTE PARA LA MAYORÍA DE LA GENTE EN LA GALAXIA! (Utilitarismo)

2. Punto dos: "democrático"..
MUCHA LIBERTAD PARA LA MAYORÍA DE LA GENTE EN LA GALAXIA! (Liberalismo)

3.Punto tres: "realista"..
JUGAREMOS HASTA QUE EL SISTEMA NO SE VAYA A LA MIERDA! (WE WILL DANCE 'TILL THE WORLD ENDS!)

4.Punto cuatro: "crítico" (.. kómo siempré ..)

1.Cualquiera que llame a su propia tierra - referéndum sobre la secesión Moravia o parte de RIPublica Cheka y Posiblemente Además referéndum para conectar esta área a la Corona holandesa;

2.Cada ley a publicar y hacer que firmen todos-ciudadano del mundo. (La ignorancia de la ley no exime de que?) Act, que firmé voluntariamente no está de acuerdo con el principio del contrato social es válido! En ese momento, sólo los más aptos reina - no Político Status (Estado);

3.Todas las guerras civiles fuera de las zonas. (Por ejemplo: el Sahara .. -.). O la intervención del Ejército Mundial.


                               [ X.0I5 ]       [ X.0I4 ]       [ X.0I3 ]       [ X.0I2 ]       [ X.0II ]       [ X.0I0 ]       [ X.009 ]       [ X.008 ]       [ X.007 ]       [ X.006 ]       [ X.005 ]       [ X.004 ]       [ X.003 ]       [ X.002 ]       [ X.000-X.00I ]      III. Organizace Xaosu - [ Pro-Texnokratické Aktiwity] - od X.0ll - .. Referenda přes internet ( nawrhujeme být středně-twrdá opozice ). Prwní Referendum o podobě Referenda ( lidá ať si určí jak má wypadat referenduum ). Ať to udělá demokratická a socialistická wláda!! ( aspoň jednou ať ukáže na čí straně stojí!! ).. Cílem již je TEXNOKRACIE!! ( neboť demokracie je i to, že weskrze nezájem idiótú je weškerá naše snaha marná a také fakt, že demokraticky poprawil "lid" Sokrata!! ) Posíláme emaily již 250 ! stranám !! To je úctyhodné. Teď ještě se domluwit.-))


Il. Organizace Xaosu - [ Re-Ewoluční Aktiwity ] - 2009-2010 - .. Komplexní reforma a restrukturalizace organizací. Cílem se stáwá přímá DEMOKRACIE. Proto nawrhujeme diskuzi se wšemy, jenž se nazýwají ..demokraty. Rewoluce je jen napúl úspěšná. Strany, odbory a (150 počtem) neodpowídají na e-Maily ( jen 4 strany odpowěděli : Prawý Blok ( PB ), Zelená Demokracie ( DSZ ), a ..nepřímo Piráti ( PS ) a Socialisté Internacional ( ČSSD ). )


I. Organizace Xaosu - [ Pro-Autonomní Aktiwity ] - 2002-2009 - ..zrušeno neboť jsme pochopily, že autonomní ANARXIE nebude prostě dostatečně funkční ..- alespoň co se místních "anarchistú" týče. Ať žije ciwilizace! .. woda, teplo, jídlo .. internet, léky ..a aspoň WIRTUÁLNÍ (nějaký) sex, wy kurwički !! DD

                  Wíce náwrhú o kteríx možno hlasowat ..zde: ( ..usilowně pracujeme !! DD .. P.s: předstírám, že pracuji?? - Wi předstíráte, že mne platíte !! !! DD )

                                ..ňejaké Waše připomínki?-D ..nápadi??-DD ..KRITIKI???-DDD    Frontera-Qe-Anarxia@email.cz

          


[Z5..]