1.1 Wolba jazyka - ( nejlépe wšechny, min. wšak wšechny národnosti ČR )

1.2 Login - ( logowací jméno - 1. heslo + užiwatelské jméno - 2. heslo )

1.3 NADPIS: - ( REFERENDOOM !! TEST SERWER - ..Srdce Ewropy, X.15 [ A.c. ) )2.1 TÉMA TÝDNE: - ( wítězné téma s nejwětším počtem hlasú - elektronických podpisú na petici - a doba kterou si též zwolíme..: týdně ..denně ..měsíčně.. .. )

2.2 Názew Refereda - ( to je úplně jedno - samy si řekněme, zdali budou nějaká omezení ..např. přesnost názwu, atd. )

2.3 Stať ( text ) Referenda - ( krátce ale wýstižně ..na formát A5 či A4 ? ..)

2.4 Možnosti wolby - ( čím wíce možností, tím lépe - do finále 2 či 3 ? možnosti ..)

2.5 případně Dowětek - ( nepowinný, powinný..? text .Např: kdo je autorem, k čemu se hlásí ..atd .. mnohdy je lepší se nepřiznáwat ..že? )3.3 MINULÉ TÉMA: - ( téma, jenž zwítězilo a o kterém se hlasowalo - jeho wýsledky ) 3.1 ................. .: - tyto wýslednky ukládat na SERWER ( každý účet bude být dost bitú ke skladowaní wýsledkú na delší čas ..) a ukládat je i paralelně i do UŽIWATEL-SLOŽKY ( kvúli porownáwání wýsledkú ) 3.2 .. . .. ..... ..... : - při zkoumání jak jsem hlasowal ať se znowu načte wýsledek ze SERWERU. Při neshodě ( útoku hackra ) by we wlastní složce ( ROM archíw !!!! nepřepisowatelné.. ) sloužila jako dúkaz. 3.3 . . . . . . . . . . : - čili: uloží se data wýsledkú na serwer a sečtou se ( tajné hlasowání ). Wolič se kdykoli múže přeswědčit, že wýsledky souhlasí. W případě, že nesouhlasí, bude disponowat ROM záznamem ještě we wlastní složce ( na serweru lze ROM disky zaměnit a wýsledky zmanipulowat - najít wšak wás osobní archíw u wás doma bude těžší .. ) 3.4 ....................: - I KDYBY NIC JINÉHO ... TAK TENTO SERWER MÚŽEME MINIMÁLNĚ POUŽÍT ( A UŽÍWAT ) K WYMĚŇOWÁNÍ PODPISÚ NA NAŠICH PETICÍCH !!! JEDINÝM TLAČÍTKEM PODEPSAT JAKKOUKOLI PETICI A TÍM SI DOKÁZAT SWOU EXISTENCI! PŘEDSTAWTE SI 51% ZAREGISTROWANÝCH OBYWATEL ČR-EU, KTEŘÍ JEDNOU ZA ČAS TAKTO PODEPÍŠÍ PETICE KTERÉ JE ZAJÍMAJÍ. A HNED NA TO BY SE MUSELO REFERENDIT. UŽ ŽÁDNÝ DIKTÁT ŽÁDNÝCH WYWOLENÝCH!! JEN NAŠE WÚLE!! 51 ZAREGISTROWANÝCH WOLIČÚ JENŽ SI ZE SOLIDARITY WYMĚNÍ PODPIS NA COKOLI!! JÁ PODEPÍŚI COKOLI, KROM TOHO S ČÍM SOUHLASIT NEDOWEDU.. TO CO MI JE ALE WOLNĚ JSEM OCHOTEN PODTRHNOUT..!4.1 PŘÍŠTÍ TÉMATA : - ( přirozená fronta žádostí? Téma s nejwíce podpisy by bylo nahoře..

4.2 .. .. .. .. .. .. ...... : - měsíc ( např. ) před Referendem by se oznámilo Wítězné téma.. Pak už by se memuselo podepisowat na petice. Tehdy přijdou ke slowu PARLAMENTÁŘI.. ( tzw. poslanci ) neboli OBHÁJCI ZÁJMÚ a tito by se swým řečnění w médiích snažili přeswědčit woliče o JEDNOTLIWÝCH BODECH .. ( čili Zastupitelé nezmizí ..budou tu i nadále jako Předstawitelé )

4.3 ............. ... ...... : - seznam wšech témat ( myslím si že I JEDEN hlas má swou CENU .. pro NÁS ano ..- na rozdíl od NICH ..- bolšewikú .. Tito by zawáděli powinné kwóty, kdy by referndum platilo ..např. 50..či 75 procent obywatel ..Totálně by si přály umlčet HLAS JEDINCE, JEDNOTLIWCE .. i tak bude HRZBA SPAMMU na mísťe ..a PROTO: .-)

4.4 ... .... .............. : ..ať má každý JEN jednu WOLBU nežli na něj přijde ZASE řada !! ( pŕesná prawidla si Ustanowíme !!" ..jen nastiňuji nejwětší problémy !! ) Múžeme definowat i nerownosti mezi spol. třídfami. Tituli by byly zwýhodněny . Blbci by mohli smět jen hlasowat .. např. D nikoli tedy Nawrhowat ..

4.5 .. ............... ... : Hlawní obranou proti TYRANII WĚTŠINY ..diktatuře dawu - čili útlaku Menšin wětšinami by musela být naše semknutost při hlasowáních - JINAK SI ZA TO MÚŽEME SAMI ..že jsme ZOTROČENI !! ( ALE! rozhodně si ODHLASUJME práwo na Autonomii ..5% 10% 25%

5.5 ... .. ... ..... .....: