Frontera-Qe-Anarxia@email.cz

                       

1.Bod první: "utopický" (..jako vždycky..)
CO NEJVÍCE ŠTĚSTÍ PRO CO NEJVÍCE LIDÍ V GALAXII! ( Utilitarizmus )

2.Bod druhý: "demokratický"..
CO NEJVÍCE SVOBODY PRO CO NEJVÍCE LIDÍ V GALAXII! ( Liberalizmus )

3.Bod třetí: "realistický"..
BUDEM SI HRÁT, DOKUD SYSTÉM NEPÚJDE SRÁT! (WE WILL DANCE 'TILL THE WORLD ENDS!)

4.Bod čtwrtí: "kritický" (..jako dycký..)
" ..wšechno už bylo řečený, nic novýho tě nečeká.. ..Můžeš závidět zvířeti, že budoucnosti se neleká .. !-) ''1.Point first: "utopistic" (..as always..)
AS MUCH HAPPINESS AS POSSIBLE FOR WHAT THE MOST OF PEOPLE IN GALAXY! ( Utilitarianism )

2.Point second: "demokratical"..
AS MUCH FREEDOM AS POSSIBLE FOR WHAT THE MOST OF PEOPLE IN GALAXY! ( Liberalism )

3.Point third: "realistic"..
WE WILL PLAY 'TILL SISTEM WILL FALL! (WE WILL DANCE 'TILL THE WORLD ENDS!)

4.Point fourth: "critical" (..as all days..)
1. Anyone who calls his own Land - referendum on secession Moravia or part of R.I.P.ublica Cheka and possibly further referendum to connect this area to the Dutch Crown;

2. Every law to publish and have them sign every world-citizen. (Ignorance of the law is no excuse that?) Act, which I signed it voluntarily is not according to the principle of the social contract is valid!
At that time, only The Fittest reigns - not Status Politicus (state);

3. All wars outside the civil zones. (eg.: the Sahara.. -). Or intervention of World Army.


1.Bod prvňí: "utopickí" (..jako wždicki..)
CO NEJWÍCE ŠŤESŤÍ PRO CO NEJWÍCE LIĎÍ V GALAKSII! ( Utilitarismus )

2.Bod druhí: "demokratickí"..
CO NEJWÍCE SWOBODI PRO CO NEJWÍCE LIĎÍ V GALAKSII! ( Liberalismus )

3.Bod třeťí: "realistickí"..
BUDEME SI HRÁT, DOKUD SISTÉM BUDE NÁS SRÁT! (WE WILL DANCE 'TILL THE WORLD ENDS!)

4.Bod čtwrtí: "kritickí" (..jako dicki..)
1. Každému, kdo požaduje, jeho wlastňí Zemi - referendum o odtržeňí morawi nebo její čásťi od RIPubliki Čeka a případňe dále referendum o připojeňí tohoto území ke Koruňe Holandské;

2. Každí zákon zweřejňowat a nexat podepsat každím swjeto-občanem. ( Neznalost zákona, že neomlouwá?! ) Zákon, kterí jsem dobro-wolňe nepodepsal neňí dle principu Společenské Smlouwi ..platní !!
Tehdi wládne jen Práwo Silňejšího - ňikoli tedi Práwňí Status politicus ( stát );

3. Wšexni wálki mimo ciwilňí zóni. ( např: na Sahaře..-). W jiném přípaďe zásah Swjetowé Armádi.

                  Wíce náwrhú o kteríx možno hlasowat ..zde: ( ..usilowně pracujeme !! DD .. P.s: předstírám, že pracuji?? - Wi předstíráte, že mne platíte !! !! DD )

                                ..ňejaké Waše připomínki?-D ..nápadi??-DD ..KRITIKI???-DDD    Frontera-Qe-Anarxia@email.cz