FILOSOFIEAbélard Peirre - Logica Ingredientibus (Logika pro začátečníky)
Abélard Peirre - Sic et Non ( Ano i Ne)
Abélard Peirre - Dialectica
Abélard Peirre - Dopisy lásky a utrpení
Abélard Peirre - Introductio ad theologiam '(Úvod do teologie)
Abélard Peirre - Theologia Summi Boni. De unitate et trinitate divina (Teologie nejvyššího dobra. O Boží jednotě a Trojici)
Abélard Peirre - Dialogus inter Philosophum, Judaeum et Christianum. (Dialog filosofa, žida a křesťana)
Abélard Peirre - Petri Abaelardi epitome theologiae christianae. (Souhrn křesťanské teologie)
Abélard Peirre - Expositio in epistolam ad Romanos (Výklad listu k Římanům)
Abélard Peirre - Ethica seu scito se ipsum (Etika čili poznej sám sebe)
Abélard Peirre - Historia calamitatum mearum (Příběh mých pohrom)
Abélard Peirre - Planctus. Consolatoria, Confessio fidei (Pláč. Útěcha. Vyznání víry.)

Albertus Magnus - De natura boni
Albertus Magnus - Ráj duše + [DOC]
Albertus Magnus & Akvínský Tomáš - Summa Theologická
Akvínský Tomáš - Summa proti pohanům
Akvínský Tomáš - Jak vládnout Židům
Akvínský Tomáš - Blaženost w rozkoši (úwaha k Summa Theologická, Jan Brdečko )

ANTI-GORGIAS neboli Filosofický Slowník pro Samouky + [PDF1]   [PDF2]   [DVjU]   [DOCx]   [ePUB]   [RTF] - LINK wede obwykle do HTM ( nebo PDF) ... jiné formáty ke stažení w..: [záworkách] .

Appinos - Římské dějiny (latinsky Historia Romana) I. - Zrod římského impéria
Appianos - Římské dějiny (recky Rhómaika) II. - Krize římské republiky

Aristotelés - Organon I. - Kategorie.
Aristotelés - Organon II. - O vyjadřování
Aristotelés - Organon III. - První analytiky - [DOC]
Aristotelés - Organon IV. - Druhé analytiky
Aristotelés - Organon V. - Topiky
Aristotelés - Organon VI. - O sofistických důkazech
Aristotelés - Fyzika (strana 118-131)
Aristotelés - O nebi. O vzniku a zániku (slowenski)
Aristotelés - O duši ( Psixologia )
Aristotelés - O duši ( Psixologie) - Termini {dodatek}
Aristotelés - Metafyzika + [on-line werze]
Aristotelés - Metafyzika IV. - Podstata, Definice,.. {str.101-131}
Aristotelés - Metafyzika - Kniha XXII. - O Nejjwyšší Bytosti
Aristotelés - Etika Nikomachova
Aristotelés - Politika
Aristotelés - Poetika
Aristotelés - Rétorika {slowenski}
ARISTOTELES - Ústawa Athénská - [text]   [PDF2]   [DOCx]   [ePUB]  
ARISTOTELES - Ústawa Athénská (kap. 42-69) - [DOC]   [RFT]  
Aristotelés - Člověk a příroda
Aristotelés - Epagogé a epistémé
Aristotelés - Logos apofantikos
Aristotelés - Spravedlnost jako zdatnost {pojednani Williams}
Aristotelés - Touha Rozumnět {pojednani Leary}
Aristotelés - Liber de causis
Aristotelés - Magna moralia

Bacon Francis - Eseje (Essays)
Bacon Francis - Valerius Terminus o interpretaci přírody
Bacon Francis - Myšlenky a pozorování, které se týkají interpretace přírody (Cogitata et Visa de Interpetatione Naturae)
Bacon Francis - O pokroku vědění (The Advancement of Learning)
Bacon Francis - O důstojnosti a pokroku věd (De dignitate et augmentis scientiarum) - tento spis je rozšířeným latinským zněním práce „O pokroku vědění". Katolická církev zařadila jej na Index zakázaných knih.
Bacon Francis - Nové Organon (Organum Novum)
Bacon Francis - Dějiny vlády krále Jindřicha VII. (History of the Reign of King Henry VII.)
Bacon Francis - Nová Atlantida (New Atlantis) + [PDB]

Bacon John - Opus maius (Větší dílo)
Bacon John - Opus minus (Menší dílo)
Bacon John - Opus tertium (Třetí dílo)

Jeremy Bentham - Úvod do principů mravnosti a zákonodárství ( An Introduction to the Principles of Morals and Legislation )
Jeremy Bentham - Pojednání o civilním a trestním zákonodárství ( Traité de législation civile et pénale ) - tuto knihu Katolická církev zařadila na Index zakázaných knih.
Jeremy Bentham - Teorie trestů a odměn ( Theorie des peines et des recompenses )
Jeremy Bentham - Fragment o vládě ( A Fragment on Government )
Jeremy Bentham - Deontologie neboli věda o mravnosti ( Deontology, or the science of morality ) - tuto knihu Katolická církev zařadila na Index zakázaných knih.
Jeremy Bentham - Obrana lichvářství (Defence of Usury)
Jeremy Bentham - Three tracts relative to spanish and portuguese affairs - tuto knihu Katolická církev zařadila na Index zakázaných knih.
Jeremy Bentham - Traité des preuves judiciaires - tuto knihu Katolická církev zařadila na Index zakázaných knih.
Jeremy Bentham - El Panoptico {espaniol}
Bentham & Mill - utilitarismus {wyklad Novy}

George Berkeley - Pojednání o základech lidského poznání ( A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge ) + [alter werze]

BLACKWELLOWA EN-CYCLO-PAEDIA POLITICKÉHO MYŠLENÍ + [PDF]

Caesar Gaius Iulius - Wálečné Paměti + [on-line werze]
Caesar Gaius Iulius - Zápisky o Wálce Gallské + [ePUB] [MOBI]
Caesar Gaius Iulius - stručná biografie

Cicero - O přirozenosti bohů (De Natura Deorum) + [alter werzion]
Cicero - O nejwyšším dobru a zlu + [alter werzion]
Cicero - O povinnostech + [alter werzion]
Cicero - Tuskulské howory, O stáří, O přátelstwí + [alter werzion]
Cicero - Troje knihy o řečníku
Cicero - Řeči proti G. Verrovi + [alter werzion]
Cicero - Wýbor řečí + [alter werzion]

ČíTANKA ANTICKýCH TEXTů + [ePUB] + [MOBI]

Uriel D'Acosta - Propozice proti tradici
Uriel D'Acosta - Portugalština pro zkoumání farizejských tradic ( Exame das tradiçoes farisaicas )
Uriel D'Acosta - Příklad lidského života ( Exemplar humanae vitae )

Denis Diderot - Filosofické Myšlenky - spis odsoudil parížský parlament a z jeho rozhodnutí byl verejne spálen.
Denis Diderot - Procházka Skeptika čili Stromořadí (La Promenade du sceptique ou Les allées) - Údajně kwůli tomuto rukopisu, který byl nalezen při domovní prohlídce, byl Diderot zatčen a držen 3 měsíce we wězení v Donjonu.
Denis Diderot - List o Slepcích k Ponaucení Widoucích (Lettre sur les aveugles ŕ l'usage de ceux qui voient)
Denis Diderot - Encyklopedie aneb Racionální slovník wěd, umění a řemesel (Encyclopedie, ou Dictionnaire raisonné des science, des artes et des métiers)
Denis Diderot - Myšlenky o Wýkladu Přírody (Pensées sur l'interprétation de la nature)
Denis Diderot - Rozhovor d'Alemberta s Diderotem (Entretien entre D'Alembert et Diderot)
Denis Diderot - D´Alembertuv sen (Le Ręve de D'Alembert)
Denis Diderot - Filozofické principy hmoty a pohybu (Principes philosophiques sur la matičre et le mouvemen)
Denis Diderot - Dovetek k Bougainvillovu cestopisu (Le Supplément au voyage de Bougainville) - utopické dílo. Není wůbec uwáďeno wedle Utopie ci Slunecniho statu ci Nowe Atlantis..
Denis Diderot - Vyvrácení Helvétiova díla »O cloveku« (Réfutation suivie de l'ouvrage d'Helvétius intitulé „L'Homme")
Denis Diderot - Pojednání o kráse (Le Beau) - Salony (Salons) - Esej o malírství (Les Essais sur la peinture)
Denis Diderot - Herecký Paradox (Paradoxe sur le comedien)
Denis Diderot - Jakub fatalista a jeho pán (Církev zaradila tento román na Index zakázaných knih) - Rameanuv synovec - Jeptiška - Upovídané šperky (Les Bijoux indiscrets)
Denis Diderot - Nemanželský syn neboli Zkoušky ctnosti (Le Fils naturel ou les Épreuves de la vertu) Denis Diderot - Je dobrý? Je zlý? (Est-il bon? Est-il méchant?)

Díogenés Laertios - Žiwoty, názory a wýroky proslulých filosofů (Filosofón bión kai dogmatón synagógé) + [DOC]
Díogenés Laertios - Žiwot a učení filosofa Epikúra

Epikúros - O přírodě. (Nedochowalo se, obsahowalo tyto knihy: O atomech a prázdném prostoru, O lásce, O bozích, Hostina, O vnímání, O spravedlnosti a ostatních ctnostech, O konečném cíli (s etickou tematikou) a O kritériu neboli Kánon (o principech epistemologie)
Epikúros - Proti prírodním filosofum - Proti megarikum - Záwěť
Epikúros - Myšlenky Obsahuje dochownáná díla: Hlawní Články Učení (Kyria Doxa či také Tetrafarmakos) - Z Gnomologia Watikánského (Vaticanae Sententiae) - O Epikúros - Mudrci - Jiné Aforizmy
Epikúros - List Hérodotovi – shrnuje hlavní principy atomismu
Epikúros - List Pýthokleovi – pojednává o astronomických a meteorologických úkazech
Epikúros - List Menoikeovi – pojednává o otázkách etických
Žiwot a učení filosofa Epikúra ( napsal Díogenés Laertios )
Epikúros a jeho Bohowé {úwaha Festugiere}

Erasmus Desiderius wan Rotterdam - Příručka křesťanského wojáka (Enchiridion militis christiani)
Erasmus Desiderius wan Rotterdam - Hlasatel humanistických a mírových myšlenek (Humanismi et pacis praedicator). Obsahuje: Nářek Míru a O slušném chování dětí
Erasmus Desiderius wan Rotterdam - O wýchowě křesťanského wladaře (Institutio principis christiani)
Erasmus Desiderius wan Rotterdam - Chwála Blázniwosti (Encomium moriae) + [DOCx]
Erasmus Desiderius wan Rotterdam - List Martinu Dorpiovi
Erasmus Desiderius wan Rotterdam - Důwěrné howory
Erasmus Desiderius wan Rotterdam - O swobodné wůli
Erasmus Desiderius wan Rotterdam - Hérakleovy práce
Erasmus Desiderius wan Rotterdam - Kazatels (Ecclesiaste)
Erasmus Desiderius wan Rotterdam - Příprava na smrt
Erasmus Desiderius wan Rotterdam - Čistota křesťanské církve (De puritate ecclesiae christianae)
Erasmus Desiderius wan Rotterdam - Živá tvář Erasma Rotterdamského (wýbor z textu - Swatoš Mixal a Swatoš Martin)

Robert Faceliére - Žiwot w době Periklowě (La Vie quotidienne en Gréce au temps de Périclés)

Ludwík Feuerbach - Podstata Křesťanstwí
Ludwík Feuerbach - Zásady filosofie budoucnosti a jiné filosofické práce

Flawius Josefus - Wálka židowská
Flawius Josefus - O starobylosti židowstwa
Flawius Josefus - Jeho Wlastní Žiwotopis (autobiografia) + [PDB]

Jostein Gaarder - Sofiin swět

Andreas Graeser - Řecká Filosofie Klasického Období

Hugo Grotius - Adamus exul (Adamuv exil)
Hugo Grotius - Parallelon rerumpublicarum (Srovnání ústav)
Hugo Grotius - Mare Liberum (Svobodné more)
Hugo Grotius - Defensio fidei catholicae de satisfactione (Obrana víry ve spasení pro všechny)
Hugo Grotius - O práwu wálečném a mírowém (De iure belli ac pacis) + [PDF]
Hugo Grotius - Inleydinge tot de Hollantsche rechtsgeleertheit (Úvod do holandského práva)
Hugo Grotius - De origine gentium Americanarum dissertatio (Disertace o puvodu amerických národu)
Hugo Grotius - Via ad pacem ecclesiasticam (Cesta k náboženskému míru)
Hugo Grotius - De fato (O predurčení)
Hugo Grotius - Annales et historiae de rebus Belgicis (Historie Nizozemců)

James Harrington - Repulicca Oceana (The Commonwealth of Oceana) {english}
James Harrington - Repulicca Oceana (The Commonwealth of Oceana) {espaniol}

Wáclaw Hawel - Moc Bezmocníx + [PDB]
Wáclaw Hawel - O Wlast-ňí Identitu
Wáclaw Hawel - Protest - Žebrácká Opera - Ztížená Možnost Soustředění ( ..a další dramata )
Wáclaw Hawel - Anti-Kódi (sbírka aforismů)

Friedrich August von Hayek - Cesta do otroctwí + [PDB]
Friedrich August von Hayek - Právo, zákonodárství a svoboda + [alter werzion]
Friedrich August von Hayek - Soukromé Peníze + [PDF]

Martin Heidegger - Anaximandruv výrok
Martin Heidegger - O powaze základu
Martin Heidegger - Bytí a cas
Martin Heidegger - Co je metafyzika?
Martin Heidegger - O pravde a Bytí
Martin Heidegger - Veda, technika a zamyšlení

Georg Hegel - Úwod k Dějinám filosofie
Georg Hegel - Dějiny filosofie
Georg Hegel - Filosofie Dějin
Georg Hegel - Filosofie, umění a náboženství a jejich vztah k mravnosti a státu
Georg Hegel - Fenomenologie ducha
Georg Hegel - Základy filosofie práva
Georg Hegel - Encyklopedie filozofických wěd - Malá logika
Georg Hegel - Encyklopedie filozofických wěd - Estetika
Georg Hegel - Mladicke theologicke rukopisy ( mozny podwrh, Sobotka)
Georg Hegel biografie (Singer)

Hérodotos - Dějiny ( Histories apodeixis )

Thomas Hobbes - The Elements of Law, Natural and Politic
Thomas Hobbes - Elementa philosophica
Thomas Hobbes - The Questions concerning Liberty, Necessity and Chance
Thomas Hobbes - O občanu (De Cive) + [PDF]
Thomas Hobbes - O tělese (De Corpore)
Thomas Hobbes - O ělověku (De Homine)
Thomas Hobbes - Leviathan neboli O podstate, zrízení a moci státu církevního a obcanského + [PDF]
Thomas Hobbes - překlad Homérovy Illiady a Odysseje
Thomas Hobbes - překlad Thúkydidových Dejin peloponéské války
Thomas Hobbes - Behemoth aneb Dlouhý parlament

Paul won Holbach - Le christianisme dévoilé, ou Examen des principes et des effets de la religion chrétienne (Odhalené křesťanství čili Zkoumání principu a následku křesťanského náboženství)
Paul won Holbach - La Contagion sacrée, ou Histoire naturelle de la superstition (Posvátná nákaza cili Prirozené dejiny povery)
Paul won Holbach - Lettres ŕ Eugénie, ou Préservatif contre les préjugés (Dopisy Evženii cili Ochrana pred predsudky)
Paul won Holbach - Théologie Portative, ou Dictionnaire abrégé de la religion chrétienne (Kapesní bohosloví cili Strucný slovník krestanského náboženství)
Paul won Holbach - Les Prętres démasqués, ou Des Iniquités du Clergé chretien (Odhalení kneží cili Nespravedlnosti krestanského duchovenstva)
Paul won Holbach - Essai sur les préjugés, ou De l'influence des opinions sur les mśurs et le bonheur des hommes (Esej o predsudcích cili O vlivu víry na mravy a štestí lidí)
Paul won Holbach - Systeme de la nature, ou des Lois du monde physique et du monde moral (Systém prírody cili Zákonu duchovního a telesného sveta)
Paul won Holbach - Histoire critique de Jésus-Christ, ou Analyse raisonnée des évangiles (Kritická historie Ježíše Krista cili Rozbor evangelií z hlediska rozumu)
Paul won Holbach - Galerie svatých cili Zkoumání ducha, jednání, zásad a zásluh tech osob, které krestanství uctívá a predkládá jako vzory
Paul won Holbach - Le Bon Sens, ou Idées naturelles opposées aux idées surnaturelles (Zdravý rozum cili Prirozené predstavy v protikladu k predstavám nadprirozeným)
Paul won Holbach - Politique Naturelle, ou Discours sur les vrais principes du Gouvernement (Prirozená politika cili Rozprava o skutecných principech vlády)
Paul won Holbach - Spolecenský systém cili Prirozené zásady morálky a politiky s kritickým pojednáním o vlivu vlády na mravy (Systeme Social, ou Principes naturels de la morale et de la Politique, avec un examen de l'influence du gouvernement sur les mśurs)
Paul won Holbach - Ethocratie, ou Le gouvernement fondé sur la morale (Ethokracie cili Vláda založená na morálce)
Paul won Holbach - La Morale Universelle, ou Les devoirs de l'homme fondés sur la Nature (Univerzální morálka cili Lidské povinnosti založené na prírode)
Paul won Holbach - Eléments de morale universelle, ou Catéchisme de la Nature (Principy univerzální morálky cili Katechismus prírody)

Aldous Huxley - Konec Civilizace
Aldous Huxley - The Genius and the Goddess
Aldous Huxley - The Defeat of Youth - Leda - Arabia Infelix - The Cicadias and Other Poems (poezie)
Aldous Huxley - Pilátůw Žert - Do What You Will - Beyond the Mexique Bay - The Art of Seeing - Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow (eseje a cestopisy)
Aldous Huxley - Brány vnímání (The Doors of Perception)
Aldous Huxley - Ends and Means
Aldous Huxley - Wěčná Filozofie (Philosophia Perennis)
Aldous Huxley - Šedá eminence: život v náboženství a v politice
Aldous Huxley - Wrány z Hruškovic (pro děti)
Aldous Huxley - Mókša (klasické spisy Aldouse Huxleyho o psychedelii a vizionárském zážitku)

Petr Chelčický - O boji duchovním
Petr Chelčický - O trojiem lidu
Petr Chelčický - O církvi
Petr Chelčický - Řeč o základu zákonu lidských
Petr Chelčický - Siet viery pravé
Petr Chelčický - Postilla

Karl Jasper - Všeobecná Psychopatologie
Karl Jasper - Psychologie Swětonázoru
Karl Jasper - Duchovní situace doby
Karl Jasper - Úvod do Filosofie
Karl Jasper - Filosofie
Karl Jasper - Filosofie Existence
Karl Jasper - O pocátku a cíli dejin
Karl Jasper - Otázka viny
Karl Jasper - Velcí filosofové
Karl Jasper - Atomová bomba a budoucnost človeka
Karl Jasper - Šifry transcendence
Karl Jasper - Filosofická víra tvárí v tvár Zjevení

Immanuel Kant - Všeobecné dejiny prírody a teorie nebes
Immanuel Kant - O ohni (De igne)
Immanuel Kant - Kritika čistého rozumu (Kritik der reinen Vernunft)
Immanuel Kant - Prolegomena ke každé metafyzice, která se chce stát vedou
Immanuel Kant - Základy metafyziky mravu
Immanuel Kant - Kritika praktického rozumu (Kritik der praktischen Vernunft)
Immanuel Kant - Kritika soudnosti
Immanuel Kant - Náboženství v mezích cistého rozumu
Immanuel Kant - K wěčnému míru + [DOC] + [Kouba K wecnemu miru] + [Jasper K wecnemu miru]
Immanuel Kant - Metafysika mravu
Immanuel Kant - Antropologie
Kantova reflexe O vnitřním smyslu (Chotas)

Kung F'C' - Howory (Lun-jü) - spis obsahující Konfuciovy výroky a myšlenky, které byly zapsány později jeho žáky.

Lao C' - Tao Te Ting (Tao Te Ting) + [PDF] + [PDB]

Timothy Leary - Barewná Biografie (od Petr Stolicny)
Timothy Leary - Záblesky Paměti (Flashbacks) + [PDB]
Timothy Leary - Welekněz
Timothy Leary - Psixedelická zkušenost + [PDB]
Timothy Leary - Psychedelic Prayers {english}
Timothy Leary - Hra života : real-izace
Timothy Leary - Plán umírání
Timothy Leary - Chaos a kyberkultura + [PDF]
Timothy Leary - Neuropolitika
Timothy Leary - Infopsychologie: manuál k používání lidského nervového systému v souladu s pokyny výrobce
Timothy Leary - Politika extáze
Timothy Leary - Neurocomics

Titus Livius Patavinus - Dějiny I. ( Ab Urbe Condita Libri CXLII ),
Titus Livius Patavinus - Dějiny II. + III.
Titus Livius Patavinus - Dějiny IV.
Titus Livius Patavinus - Dějiny V.
Titus Livius Patavinus - Dějiny VI.
Titus Livius Patavinus - Dějiny VII. + Periochy + Knihy Zlowěstných Znamení + Papyry z Oxyrhynchu

John Locke - Dopis(y) o Toleranci (A Letter Concerning Tolerantion)
John Locke - Dwě Pojednání o Wládě (Two Treatises of Government)
John Locke - Esej o Lidském Rozumu (An Essay Concerning Human Understanding)
John Locke - Myšlenky o Wýchowě (Some Thoughts Concerning Education)
John Locke - O jeho díle (Holzbachová)
John Locke bio {Juránek} + [RTF]

Longinos - O wznešenu

Lucretius - O přirozenosti wěcí (De rerum natura) - strucny uwod k dilu

Niccoló Machiavelli - Discorso fatto al magistrato de' Dieci sopra le cose di Pisa
Niccoló Machiavelli - Parole da dirle sopra la provvisione del danaio
Niccoló Machiavelli - Ritratto delle cose di Francia & Ritratto delle cose della Magna
Niccoló Machiavelli - Wladař ( Il Principe ) + [alter werzion] + [PDB]
Niccoló Machiavelli - Rozpravy nad prvními deseti knihami Tita Livia ( Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio)
Niccoló Machiavelli - O umění válečném ( Dell'arte della guerra )
Niccoló Machiavelli - Život Castruccia Castracaniho z Lukky ( La vita di Castruccio Castracani da Lucca )
Niccoló Machiavelli - Florentské letopisy ( Istorie Fiorentine )
Niccoló Machiavelli - Mandragora ( La mandragola )
Niccoló Machiavelli - Belfagor arcidiavolo - Epistolario - L'asino - Andria - Clizia ..aj.

Marcus Aurelius - Howory k sobě (Ta eis heauton) (Meditations) + [PDB]

Karl Marx - K židovské otázce
Karl Marx - Ke kritice Hegelovy filozofie práva
Karl Marx - Ekonomicko-filosofické rukopisy
Karl Marx - Svatá rodina
Karl Marx - Nemecká ideologie
Karl Marx - Teze o Feuerbachovi
Karl Marx - Bída filosofie
Karl Marx - Komunistický manifest
Karl Marx - 18. brumaire Ludvíka Bonaparta
Karl Marx - Ke kritice politické ekonomie
Karl Marx - Kapitál - díl 1. Výrobní proces kapitálu
Karl Marx - Kapitál - díl 2. Proces obehu kapitálu
Karl Marx - Kapitál - díl 3. Celkový proces kapitalistické výroby

TGM - Sebevražda hromadným jevem společenským moderní osvěty
TGM - Naše nynější krise
TGM - Moderní člowěk a náboženstwí
TGM - Budoucí Čechy
TGM - Swětowá Rewoluce we Wálce a po Wálce

John Stuart Mill - A System of Logic
John Stuart Mill - Essays on Some Unsettled Questions of Political Economy
John Stuart Mill - The Principles of Political Economy
John Stuart Mill - A Few Words on Non-intervention
John Stuart Mill - On Liberty ( O svobode )
John Stuart Mill - Considerations on Representative Government (Úvahy o vláde ústavní)
John Stuart Mill - Utilitarianism (Utilitarizmus)
John Stuart Mill - The Subjection of Women ( O poddanství žen )
John Stuart Mill - Three Essays on Religion
John Stuart Mill - On Social Freedom (nedokončeno)
J.S. Mill & J. Bentham - Utilitarianismus (napsal Znoj)
John Stuart Mill autobiography

Michel de Montaigne - Esseje

Charles Louis Montesquieu - Perské listy - zařazeno církwí na Index zakázaných knih
Charles Louis Montesquieu - Chrám Gnidský
Charles Louis Montesquieu - O duchu zákonů - zařazeno církwí na Index zakázaných knih
Charles Louis Montesquieu - Pravdivá historie

Thomas More - Obrana sedmi svátostí (spoluautor, hlavní zásluhy připsány Jindrichu VIII.)
Thomas More - Historie Richarda III. ...a další historické práce
Thomas More - Hymnus
Thomas More - Sama brána pekla, in: Dopisy velkých osobností hríšníkum II.
Thomas More - Obrana Erasmova, in: Dopisy velkých osobností hríšníkum III.
Thomas More - Utopie + [english] + [espaniol]

Friedrich Nietzsche - Zrození tragédie z ducha hudby
Friedrich Nietzsche - Nečasové úvahy
Friedrich Nietzsche - Lidské, příliš lidské
Friedrich Nietzsche - Ranní červánky
Friedrich Nietzsche - Radostná věda
Friedrich Nietzsche - Tak pravil Zarathustra
Friedrich Nietzsche - Mimo dobro a zlo
Friedrich Nietzsche - Genealogie morálky
Friedrich Nietzsche - Případ Wagner
Friedrich Nietzsche - Soumrak model aneb Jak se filosofuje kladivem
Friedrich Nietzsche - Nietzsche contra Wagner
Friedrich Nietzsche - Dionysské Dithyramby a jiné básně + [PDB]
Friedrich Nietzsche - Antikrist - [PDB]
Friedrich Nietzsche - Ecce Homo autobiografie

OHEŇ PROMÉTHEÚW

Órigenés - O svobodě volby
Órigenés - Proti Kelsovi
Órigenés - O Písni písní

Platónis - Ústava (či Republika) - [PDF1]   [PDF2]   [PDF3]   [DOC]
Platónis - Politikos (také Státník) - [PDF]   [DOC]
Platónis - Zákony - [PDF2]   [DOC]
Plátón rozmlouvající s Aristotelem { detail Raffaelovy fresky Athénská škola }
Platónis - Šest listů - [PDF2]
Platónis - Sedmý list - [DOC]
Platónis - Sofistés - [PDF2]   [PDF3]   [DOC]
Platónis - Filébos - [PDF2]   [PDF3]   [DOC]
Platónis - Minós - [PDF2]
Platónis - Kleitofón - [alternatiwa]
Platónis - Epinomis - [alternatiwa]
Platónis - Tímaios - [PDF1] [PDF2] [DOC]
Platónis - Krítiás - [PDF1]   [PDF2]   [PDF3]   [DOC]
IV-III
Platónis - Symposion ( čili Hostina ) - [PDF1]   [PDF2]   [poznámky]   [DOC]
Platónis - Kratylos - [foto]   [text]
Platónis - Theaitétos - [foto PDF]   [text PDF 2]
Platónis - Faidón - [foto]   [PDF2]   [PDF3]   [DOC]
Platónis - Faidros - [foto PDF]   [PDF1]   [PDF2] [PDF2]   [PDF3]   [DOC]
Platónis - Parmenidés   [foto PDF]   [PDF1]   [PDF2]   [PDF3]   [PDB]   [DOC]
III-II
Platónis - Prótagorás - [alternatiwe]
Platónis - Gorgiás - [PDF1]   [PDF2]
Platónis - Menón - [PDF1]   [PDF2]   [DOC]
Platónis - Euthydémos - [alternatiwe]
Platónis - Hippiás wětší, major (Hippías meízon) - Co je krása? - [PDF1]   [PDF2]   [PDF3]   [DOC]   [PDB]
Platónis - Hippiás menší, minor (Hippías elátton) - O lhaní - [alter-werzion]
II-I
Platónis - Milovníci - [alter werzion]
Platónis - Alkibiadés I. menor - [alternatiwe]
Platónis - Alkibiadés II. major - [alternatiwe]
Platónis - Charmidés - [PDF1]   [PDF2]   [PDF3]
Platónis - Lachés - [PDF1] [PDF2]   [PDF3]   [PDF4]
Platónis - Lysis - [PDF1]   [PDF2]
Platónis - Euthyfrón - [PDF1]   [PDF2]   [PDB]   [DOC]
Platónis - Menexenos - [PDF2]   [PDF2]
Platónis - Theagés - [PDF1]   [PDF2]   [PDF3]
Platónis - Hipparchos
Platónis - Ión
Platónis - Kritón
Platónis - Obrana Sókratova (také Apologie)

Plinius starší, major - De iaculatione equestri
Plinius starší, major - Bella Germaniae
Plinius starší, major - A fine Aufidii Bassi
Plinius starší, major - Dubii sermonis libri octo
Plinius starší, major - Studiosus
Plinius starší, major - Naturalis historia: Kapitoly o přírodě

Plinius mladší, minor - Panegyricus, chvalorec na císare Traiana
Plinius mladší, minor - Listy

Plótínos - Dwě pojednání o krásném
Plótínos - O jsoucnosti duše
Plótínos - O duchu idejí a jsoucnu
Plótínos - O sebepoznání
Plótínos - O dobru neboli o jednu
Plótínos - O klidu
Plótínos - Wěčnost, čas a duch
Plótínos - Proti Gnostikům

Plútarchos - Životopisy Slawných Řeků a Římanů I.
Plútarchos - Životopisy Slawných Řeků a Římanů II.
Plútarchos - Moralia
Plútarchos - Hostina Sedmi Mudrců
Plútarchos - Hovory o lidském štestí
Plútarchos - Přátelé a pochlebníci
Plútarchos - Rady manželské, Útěcha ženě
Plútarchos - O lásce, O výchově hochů, O strachu z bohů
Plútarchos - O delfském E
Plútarchos - O zvědavosti, O tlachavosti, O poslouchání
Plútarchos - O politické činnosti
Plútarchos - O historii
Plútarchos - Pericles {illeniki} + [DOC]

ŘECKÁ FILOSOFIE úwod
ŘECKÁ FILOSOFIE díl I.
ŘECKÁ FILOSOFIE díl II.

Sun C' - O Umění Wálečném + [PDF1]   [PDF2]   [DOC]   [ePUB]

Wladimír Škutina - PREZIDENT NOVOTNY JE WOOOOL!!!! { článek z nowin}
Vladimír Škutina - Presidentův Vězeň I - [PDB]
Wladimír Škutina - Presidentuv Vezen II Na hradě plném bláznů + [PDB] + [DOC]
Wladimír Škutina - Ztracena leta + [PDB] + [DOC]
Wladimír Škutina - Tak uz jsem tady s tim vapnem, pane Werichu! [ePUB]
Wladimír Škutina - Svet jako sklenená duhová kulicka
Wladimír Škutina - Máš na hlavě zahrádku, řekli moji rozkošní spolužáci
Wladimír Škutina - Zehn Millionen Schwejks
Wladimír Škutina - Škutiniády
Wladimír Škutina - ...a na hrušce sedí diktátor, Vagon strachu (s J. Gillarem)

Smetana Augustin - Význam současného veku
Smetana Augustin - Obrat a vyústení dějin filosofie
Smetana Augustin - Vznik a zánik ducha
Smetana Augustin - Úvahy o budoucnosti lidstva
Smetana Augustin - Osudy kněze vyobcovaného z církve
Smetana Augustin bio + [DOC]

Suetonius - Prata
Suetonius - Žiwotopisy dvanácti késarů (De vita Caesarum) + O význačných literátech (De viris illustribus)

Adam Swift - Educational Goods: Values, Evidence and Decision Making (with Harry Brighouse, Helen F. Ladd and Susanna Loeb)
Adam Swift - Family Values: The Ethics of Parent-Child Relationships (with Harry Brighouse)
Adam Swift - Politická Filozofie (Political Philosophy: A Beginner's Guide for Students and Politicians)
Adam Swift - How Not To Be A Hypocrite: School Choice for the Morally Perplexed Parent
Adam Swift - Against the Odds? Social Class and Social Justice in Industrial Societies (with Gordon Marshall and Stephen Roberts)
Adam Swift - Liberals and Communitarians (with Stephen Mulhall)

Tacitus - Rozprava o řečnících (Dialogus de oratoribus)
Tacitus - O živote a mravech Julia Agrikoly (De vita et moribus Iulii Agricolae)
Tacitus - O původu, poloze, mravech a národech Germánů (De origine, situ, moribus ac populis Germanorum)
Tacitus - Z Dějin Késarského Říma (Historiae) + Germania + Agricula + O rétorech
Tacitus - Letopisy (Annales)

Texnokrates - PREZIDENT ZEMAN JE ... PRASKWILL!! (zde widíme, že doba oprawdu pokročila! Ale je to TEN socializmus s lidskou twáří či alespoň TA demokracie skutečně ne! demagogická ?? !! ?? ..lháři!! )

Thúkydydés - Dějiny Peloponésské Wálky (Ho polemos tón Peloponnésión kai Athénaión = Válka Peloponéských s Athénany)

Voltaire - Candide aneb Optimismus
Voltaire - Zadig. Candide. Prostácek. Babylónská princezna. Mikromegas. Uši hrabete z Chesterfieldu a kaplan Goudman...
Voltaire - Zaira. Verše. Výber z prací dejepisných. Korespondence.
Voltaire - Panna Orleánská
Voltaire - Filozofický Slovník čili rozum podle abecedy
Voltaire - Filosofické listy. Výklad knihy o základech fysiky. Básen o pohrome lisabonské. Nevedomý filosof. Je treba se rozhodnout. Církev, stát a právo.
Voltaire - Pojednání o metafyzice {úriwek}. Element Newtonovy filozofie. Myšlenky o vládě. Závěr z dějin. Století Ludvíka XIV.
Voltaire - François Marie Arouet. Všetecné a bezbožné otázky nábožného doktora theologie Zapaty.

Xenofóntos - Sparťanský Stát, též Sparťanská Ústawa či Sparťanské Zřízení (Lakedaimon politeía [Lakedémon policía]) + [alternatiwa]
Xenofóntos - Athénský Stát, též Athénská Ústawa či Athénské Zřízení (Aqínaón politeía [Athíneon policía]) + [wýklad Frolíkowá)
Xenofontos - Obrana Sókratova - Apologia (Ápología Sokrátous pris tous dikastás)
Xenofontos - Vzpomínky na Sókrata - Memorabilia (Ápomnimonévmata Sokrátous) + [alternatiwa] + [alternatiwa]
Xenofontos - Sympósion
Xenofontos - Hellénika neboli Řecké dějiny.
Xenofontos - Anabáze (Kyru anabasis)
Xenofontos - O Kýrově vychování (Kyru paedia)
Xenofontos - Ágesiláos
Xenofontos - Hierón
Xenofontos - O hospodaření (Oikonomiós [Ékonomikos])
Xenofontos - Zdroje aneb O státních příjmech (Póroi i perí prosódon) + [alternatiwa]
Xenofontos - O jezdectví (Perí íppikis)
Xenofontos - O výcviku jezdectwa velitelem (Hipparchikos)
Xenofontos - O lovu se psy (Kynigetikós)

Wojťex Zamarowskí – Za sedmi divy světa
Wojťex Zamarowskí – Za tajemstvím říše Chetitů
Wojťex Zamarowskí – Utopisti
Wojťex Zamarowskí – Objevení Tróje
Wojťex Zamarowskí – Na počátku byl Sumer
Wojťex Zamarowskí – Bohové a Hrdinowé Antických Bájí
Wojťex Zamarowskí – Dějiny psané Římem,
Wojťex Zamarowskí – Řecký zázrak
Wojťex Zamarowskí – Gilgameš
Wojťex Zamarowskí – Jejich veličenstva pyramidy
Wojťex Zamarowskí – Vzkříšení Olympie
Wojťex Zamarowskí – Aeneas
Wojťex Zamarowskí – Bohové a králové starého Egypta
Wojťex Zamarowskí – Sinuhet
Wojťex Zamarowskí – Návrat do starověku
Wojťex Zamarowskí – Velké civilizace starovněku {serial: u-tube}


Made by Frontera Q'Anarxia & Vault-Tec Industries in monq of Virgin of year X.0II (since odiscovery of first calendar as well as writting and ciwilization at all). Many greets from New Age & New World Order to all pan-galaxians.

Texnokratic T.etra-H.ydro-C.yber-Net!cs is prowided by GlobalCom.