FOLLOWERS   OF   THE   APOCALYPSE   Follow The Tao
AGE OF AGONY - 2002-2020


ORGANIZACE CHAOSU:
POLITICKÝ PROGRAM A-POLITICKÉ STRANY


A(nti)-Politická Strana vznikla jako reakce na tuzemskou i celosvětovou politickou situaci. Jejím hlavním smyslem je odhalování nesmyslů. Předně je nutné si uvědomit, že svět a společnost nejsou dokonalé. Snad ani být nemohou, ale oni nejsou ani zdaleka dobré. Jistě, naše představy přirozené agrární společnosti, žijící v jemném souladu rovnosti a pohodovosti v přírodním prostředí úplné volnosti, kde hlavními smysly života jest filozofie, věda, umění, láska a jiné ušlechtilé zábavy jsou zcela utopické (z důvodů, které si všichni uvědomujeme), přesto jsou však světlem za kterým je nutno jít, ideálem ke kterému se musíme alespoň snažit přiblížit. Proto vznikl čtyřbodový program APS, aby nastínil idee, zkritizoval vše prohnilé a podnítil v lidech touhy tento uvadající svět měnit, alespoň tím, že změní sami svůj přístup k němu.


1.) Bod první - "Utopický"

Toto jest vrcholná myšlenka naší strany. Nenásilně a přirozeně dosáhnout autonomní a sociální společnosti. Je odstraněna státní ústava a její zákony, lidé však žijí v harmonickém porozumění. Všechny velké podniky a nerostné bohatsví jsou zkolektivizovány a spravovány přímo lidem, existují zde pouze malopodnikatelé. Systém je založen na zemědělství, vše je řízeno samosprávně. Aby takovýto systém fungoval, bylo by nutné mohutné národní probuzení, v které sice nevěříme, přesto získáme-li absolutní většinu, tedy více jak 75%, změníme ústavu - úplně ji zrušíme a zrušíme stát i se všemi jeho subjekty ať má být výsledek jakýkoliv. Bude-li nám lid takto důvěřovat, bude tedy důvěřovat sám sobě a my nevidíme důvod proč bychom neměli důvěřovat jemu.


2.) Bod druhý - "Demokratický"

Tento bod je vypracovaný pro případ, že sice nedosáhneme absolutní většiny, avšak získáme silné zastoupení. V takovém případě budeme usilovat o změnu ústavy ve smyslu "Ať si každý dělá co chce, dokud někoho neomezuje" a od toho odvodit zákony v trestním systému ve smyslu "Oko-za-oko, zub-za-zub". Vláda by se skládala pouze z odborníků určitých rezortů, poctivých a spravedlivých občanů z nepolitických kruhů. Senát by byl zrušen, parlament složený z volených zástupců by nebyl placený (snad až na sociální dávky pro poslance bez zdrojů příjmů). Vláda by se snažila hlavně o zajištění základních potřeb jedince. To je: výstavba nových bytů (nebo alespoň legalizaci squattingu), právo každého na práci (v případě velké nezaměstnanosti bychom zavedli 36 hodinový pracovní týden). Zavedli bychom rozumnou minimální mzdu. Dále, miliardy vyhazovány na armádu by byly zavedeny na zdravotnictví, kulturu, školství... - armáda by byla profesionální, Státní bezpečnost by byla vykryta přítomností našich armádních sborů na řešení světových konfliktů pod záštitou složek OSN. Společensky nebezpeční jedinci - násilní a jim podobní živli, by byli izolováni mnohem přísněji a donuceni odpracovat si spáchané škody. Trest smrti by zaveden nebyl - z důvodů justičních omylů a justičních vražd, ostatně doživotí nucených prací je horší trest. Městské policie by byly zrušeny, státní policie odpolitizována - starala by se pouze o násilníky, zloděje a vrahy, nikoli o ekology, zastánce lidských práv, protestující dělníky a svobodomyslné umělce. Byly by zavedeny tvrdé podmínky (například daňové) pro všechny neekologické a neetické firmy, podnikající na našem území. Ekologie by byla jednou z priorit při vypracovávání projektů. Zavedli bychom přísnější daně na daně na luxusní zboží, dotovali bychom naopak zboží z kladné potřeby a také vegetariánské potraviny. Stát by podporoval zemědělce a to především naše vlastní zemědělce. Co nejmenší závislost na Evropské unii, pokud možno žádné NATO. Prostě žádné přizpůsobování se silnějším, orientovat obchod na rozvojové země, mající nerostné bohatství a zemědělské produkty. Podporovali bychom alternativní umění - pořádání a dotování hudebních koncertů, výstav, divadel a filmových festivalů - otevíráním nezávislých center. Také bychom dekriminalizovali grafitti. Měkké drogy by byly dekriminalizovány (ať si každý pěstuje a užívá co chce, pokud to nedělá za účelem zisku). Tvrdé drogy by byly na recept - narkomani a toxikomani by byli registrováni v odborných psychiatrických zřízeních. To by vedlo k likvidaci černého trhu a tedy skončení obohacování se některými živly na slabosti druhých. Tyto návykové látky by byly podávány jen zaregistrovaným jedincům, kteří by byli pod dohledem psychologů a tedy by se zvětšily šance na důstojný život toxikomanů i přes jejich handicap. Co se týče církví, zdanili bychom jejich majetky. Také žádné státní platy církevním hodnostářům. Podporovali bychom vědu a sebevzdělávání se obyvatelstva. Například tím, že bychom zpřístupnili internet každému, buď přes televizi nebo alespoň ve veřejných budovách, a přes něj tedy přístup ke kultuře, vzdělávací projekty, alternativní zpravodajství (například o špinavosti firem, politickém boji opomíjených utlačovaných rebelů, atd...) Prostě tento systém by vedl lid pomalu a jistě, už od školního věku k samostatnému myšlení, soběstačnosti, uvědomělosti svých i všeobecných práv, probouzel by tvořivého ducha každého jedince a při trvale udržitelném rozvoji společnosti by mohla nastat harmonická, neautoritativní, na principech prvního bodu založená společnost jaksi přirozeně.
Je zde zřejmé, že ani tento bod nevidíme zatím uskutečnitelný, takže je zbytečné jej rozvádět a vysvětlovat. Jsme anarchistická iniciativa a tedy chceme ovlivňovat sled událostí nepoliticky, cílem tohoto bodu je pouze nastínění našeho kompromisního řešení dnešní, troufáme si tvrdit úpadkové společnosti.


3.) Bod třetí - "Kritický"

Smyslem tohoto bodu programu je nastínit těch několik hlavních věcí, které lze změnit a které nám vlastně brání vzhlížet na společnost s pochopením - máme-ki su myslet, že žijeme v demokracii a socializmu.

1) Prosadit systém "bílích lístků" - v dnešní "demokratické" společnosti je člověk v podstatě donucen volit některou z politických stran, neboť v případě jeho neúčasti je jeho hlas rozdělen mezi vítězné strany. To není spravedlivé vůči těmto občanům, kteří nechtějí ať už z jakýhkoliv důvodů volit své zástupce. Chceme, aby ty místa v parlamentu, které odpovídají nezúčastněným voličům byla obsazena demokraticky JEJICH zástupci, reálně tedy NIKÝM.

2) Uvést v platnost zákon o referendu - v případě petičního vyjádření nejméně jedné desetiny občanů vyhlásit referendum a tímto umožnit lidem se vyjádřit k důležitým otázkám národní existence. Máme na mysli především referendum o vstupu do EU (děkujeme..) a NATO (..není zač..)! Ale jsou zde i jiné sociální, ekologické a občanskoprávní zla, která jsou pro člověka sice zásadní, ale přesto nemá možnost na nich cokoliv změnit - všechna moc je stále v rukou určitých elit, která má rozhodně vždy pravdu a tím i právo rozhodovat za jedince. Viz. níže zmíněné body, které mluví za vše.

Hle, pokud bychom prosadily alespoň tito dva body, cítili bychom se v našem státě alespoň trochu svobodně a rozumně. Avšak jsme seznámeni se šancemi prosadit naše idee a nic si nemalujeme růžově. Kdybychom však přesto uspěli alespoň těmi málo procenty jenž by stačily na účasti v parlamentu, peníze z našich platů i "odměnu" za úspěch ve volbách bychom použily na zřízení nezávislých anarcho-center k propagaci i samotnému vyžití a umožnění zapojení každého do kulturního života alternativy k této komerčně a konzumně založené civilizaci, a to je vlastně SKUTEČNÝ SMYSL této provokativní snahy.


4.) Bod poslední, čtvrtý - "Realistický"

Nu, nyní však pohleďme pravdě do tváře. Upřímně řečeno nevidíme nadějně ani realizovatelnost posledního bodu, ať už vinnou naší neochoty nebo útiskem plynoucím ze snah o zachování seriózního vzhledu politických vládnoucích stran. Proto tedy vznášíme poslední bod programu, který je pro nás pseudopolitiky primárně závazný, a to upozorňovat na ty jevy ve společnosti, které jsou z pohledu kriticky myslícího člověka neúnosné. Snad se v lepších časech bude stačit zmínit a dobrý nápad či dokonce opomíjené právo bude uznáno a my budeme moci řešit věci věřejné ( politika ) zespod či prostě bez vlastního zviditelňování, či dokonce agrese.. Za hrubé porušení přirozených práv považujeme tyto dvě věci, jenž chceme, ba potřebujeme:

1) Zakázat vivisekci na zvířatech u kosmetiky - je to zbytečné týrání nevinných obětí bez kterého se vyspělá kultura myslícího národa klidně obejde. Výrobky je možno testovat klinicky.

2) Dekriminalizovat pěstování a užívání konopí - marihuanu považujeme za nesrovnatelně méně škodlivější drogu, nežli jsou legální tabákové výrobky a alkohol. Pokud by pěstování a výroba nevedly k obohacování se, považujeme za přirozené právo každého tuto rostlinu pěstovat a užívat.

Pokud by společenské elity zavedli tyto problémy do úspěšného vyřízení, je jisté, že by zásadním způsobem ovlivnili náš odpor vůči systému..
Je ovšem dobré si také na druhou stranu uvědomit, že není-li nikdo ochoten alespoň se pokusit přizpůsobit systému zosobňujícímu právo, pak se nesmíme zlobit, že systém není ochoten se přizpůsobit nám!
Nicméně předkládáme tyto dva problémy jako klíčové ke kladnému vyřízení, což prakticky by znamenalo naše smíření se s osudem i kdybychom již ničeho více nedosáhli!!


[TISK]    [ZPĚT]