CESKE NOVINY


Do Prahy přicestovali představitelé NDR

Praha 3. května /ČTK/ -Na pracovní přátelskou návštěvu ČSSR přicestoval dnes do Prahy na pozvání ÚV KSČ generální tajemník ústředního výboru Jednotné socialistické strany Německa a předseda státní rady Německé demokratické republiky Erich Honecker. Nejvyššího představitele NDR doprovázejí člen politického byra a tajemník ÚV SED, místopředseda státní rady NDR Egon Krenz, vedoucí oddělení ÚV SED Günter Sieber a Gerd Schulz, ministr zahraničních věcí NDR Oskar Fischer a první tajemník ústřední rady Svazu svobodné německé mládeže Eberhard Aurich.
    Zvláštní letadlo se vzácným hostem na palubě přistálo na ruzyňském letišti vyzdobeném státními vlajkami ČSSR a NDR krátce před devátou hodinou. S Erichem Honeckerem se srdečně pozdravili generální tajemník ÚV KSČ Miloš Jakeš, prezident ČSSR Gustáv Husák, předseda vlády ČSSR Ladislav Adamec a další členové předsednictva ÚV KSČ Karel Hoffmann a Jozef Lenárt, člen sekretariátu ÚV KSČ Vasil Mohorita, ministři vlády ČSSR a další osobnosti našeho politického a veřejného života.
    Poté převzal nejvyšší stranický a státní představitel NDR kytice růží z rukou čs. pionýrů a mladých členů Pionýrské organizace FDJ.
    Přivítání byli přítomni rovněž velvyslanec ČSSR v NDR František Langer a velvyslanec NDR v ČSSR Helmut Ziebart.

Předseda vlády ČSSR L. Adamec v Jihomoravském kraji

Adamec v Motorpalu Jihlava 4. května /ČTK/ -Člen předsednictva ÚV KSČ a předseda vlády ČSSR Ladislav Adamec byl dnes na pracovní návštěvě v Jihomoravském kraji.
    V Jihlavě ho uvítal kandidát předsednictva ÚV KSČ a vedoucí tajemník jihomoraského krajského výboru KSČ Vladimír Herman s představiteli okresu, v jejichž doprovodu se zúčastnil slavnostního položení základního kamene k výstavbě nového závodu Bytex. Závod má vyrábět ročně 2,180.000 běžných metrů plyšových, vlnařských a nábytkových tkanin, které jsou stále žádány na zahraničním trhu a na domácím trhu patří trvale mezi nedostatkové zboží. Kapacita bude 2,5krát vyšší než v dosavadním závodě, který už je ve zcela havarijním stavu. Stavba má být ukončena za 38 měsíců, v červnu 1992. Počítá se s vybavením špičkovou světovou technikou. Celkové náklady budou půl miliardy korun.
    Poté navštívil předseda vlády ČSSR jihlavský státní podnik Motorpal, jehož základní činností je výzkum, vývoj, výroba a odbyt vstřikovacích zařízení vznětových motorů, příslušenství motorových vozidel, příslušenství pro speciální techniku a zařízení pro technickou obsluhu dopravních prostředků. V provozech se seznámil s technologií jejich výroby. V kalírně jej např. zaujal způsob tepelného zpracování materiálu v závislosti na kvalitě. Při prohlídce provozu trysek do naftových motorů se zastavil u automatů DUAP řízených počítačem. Každý z 12 dosud instalovaných zahraničních strojů vytížených ve všech třech směnách zhotoví za 16 vteřin jedno těleso trysky. Na tomto moderním pracovišti jej Miloslav Víta informoval rovněž o nových formách práce v podmínkách přestavby hospodářského mechanismu. V 15členném kolektivu, který přešel na brigádní formu práce a odměňování, si loni každý vydělal v průměru o 1200 Kčs více. Dosáhl toho především změnou v systému a organizaci práce při nižší potřebě lidí.
    Pozornost Ladislava Adamce patřila také sovětským automatickým zařízením na lapování sedel trysek. V podniku jsou od letošního ledna a o 250 procent zvýšily produktivitu práce. O nutné přesnosti práce jihlavských strojařů se přesvědčil v lícovně, kde pracovnice sestavují těleso trysky s jehlou při maximální toleranci dvou tisícin milimetru.
    K zajištění odpovídající technologie si Motorpal vyrábí na základě vlastní konstrukce jednoúčelové stroje. V rozhovoru s vedoucím odboru technické přípravy výroby ing. Antonínem Policarem se Ladislav Adamec mj. zajímal o rentabilnost technologického vývojového oddělení a o podíl členů kolektivu na výsledcích výzkumu a vývoje. Dal v úvahu, aby finanční ocenění členů tohoto kolektivu bylo přímo závislé na skutečně odvedené vývojové práci a jejím konečném efektu.
    Krátké zastávky v dílnách využíval Ladislav Adamec k rozhovorům s pracujícími. V montáži vstřikovacích souprav, kterou ročně opustí kolem 130.000 kusů ve třech velikostních typech, mluvil např. se Zdenou Worálkovou a Martou Mendělovou o pracovních podmínkách, o zabezpečení práce i o výdělkových možnostech. Ve zkušebně se nevyhnul odpovědím ani na ožehavé otázky dotýkající se problémů, jimiž lidé žijí a jež jsou často brzdou přestavby. Na potíže při nahrazování starého strojového parku moderní technologií poukázal Miloslav Jeletz. O potřebě zlepšení sociálních podmínek pro stabilizaci pracovníků a zajištění dostatku bytů se zmínil vrchní mistr Jaroslav Caha.
    Ladislav Adamec se při setkání s pracujícími seznámil rovněž s inovačním programem podniku zaměřeným na zvyšování hospodárnosti provozu silničních vozidel snižováním měrné spotřeby paliva i optimalizací pracovních režimů motorů na růst měrných výkonů a spolehlivé zajištění limitů emisí škodlivin. Motorpal rozvíjí vědeckotechnickou spolupráci a přímé vztahy s Ústředním vědeckovýzkumným ústavem vstřikovacích zařízení /CNITA/ v Leningradě, moskevskou automobilkou ZIL a s bulharskou organizací Dvigatělstrojenie ve Varně. Předmětem spolupráce je společný vývoj technologie, optimalizace parametrů vstřikovacího čerpadla, vývoj zkušební stanice nové generace, uplatnění elektronizace a výrobní kooperace. Státní podnik Motorpal je specializovaným výrobcem vstřikovacích zařízení pro země RVHP, zakládá spolupráci s nesocialistickými státy,zejména s Velkou Británií, rozvíjí ji s Indií a Barmou. Využívá nové formy obchodní činnosti, k nimž patří kooperační výrobně obchodní vztahy s britskou firmou Lucas a indickou firmou Cummins a společné zajišťování servisní sítě ve východní i západní Evropě s firmou Lucas.
    Dosavadní výsledky pracovních kolektivů ocenil předseda federální vlády zápisy do kronik brigád socialistické práce Jitky Krulové, Magdy Hruškové, Miloše Víty, Jana Svěráka, Miroslava Fuksy a dalších.

Slavnostní shromáždění pracujících a mládeže hl.m.Prahy

Praha 5.května (ČTK) -U příležitosti 44. výročí vyvrcholení národně osvobozeneckého boje československého lidu a osvobození naší vlasti Sovětskou armádou se dnes ve střední hale pražského Parku kultury a oddechu Julia Fučíka konalo slavnostní shromáždění pracujících a mládeže hlavního města Prahy.
    Účastníci srdečně uvítali delegaci ÚV KSČ, výboru pro stranickou práci v ČSR, ÚV NF ČSSR a ČSR, Federálního shromáždění ČSSR a České národní rady, vlády ČSSR a ČSR vedenou generálním tajemníkem ÚV KSČ a předsedou ÚV Národní fronty ČSSR Milošem Jakešem. V delegaci dále byli prezident ČSSR Gustáv Husák, předseda vlády ČSSR Ladislav Adamec a další členové předsednictva ÚV KSČ Karel Hoffmann, Alois Indra, Jozef Lenárt, František Pitra, Miroslav Štěpán, Karel Urbánek a Miroslav Zavadil, předseda ÚKRK KSČ Jaroslav Hajn, tajemník ÚV KSČ František Hanus a členové sekretariátu ÚV KSČ Zdeněk Hoření a Rudolf Rohlíček.
    Přítomni byli také vedoucí oddělení ÚV KSČ, představitelé Federálního shromáždění ČSSR, České národní rady, místopředsedové a ministři vlád ČSSR a ČSR, představitelé orgánů politických stran a společenských organizací Národní fronty, generalita Československé lidové armády a další osobnosti našeho politického a veřejného života.
   
Shromáždění se rovněž zúčastnili velvyslanec SSSR v ČSSR Viktor Lomakin a představitelé dalších zastupitelských úřadů socialistických zemí v Československu. Mezi hosty byli členové delegace Svazu sovětských společností pro přátelství a kulturní styky se zahraničím a Společnosti sovětsko-československého přátelství v čele s prvním náměstkem předsedy Všesvazového vedení Společnosti sovětsko-československého přátelství, lidovým poslancem SSSR Nikolajem Syčovem.
    Po státních hymnách ČSSR a SSSR přednesl projev člen předsednictva ÚV KSČ a předseda vlády ČSR František Pitra.

Předány čestné tituly Zasloužilý umělec

Celkový pohled na účastníky slavnostního aktu předání čestného titulu zasloužilý umělec.
Praha 6.května (čtk) -Přední představitelé kulturního života z České socialistické republiky převzali dnes v Praze čestné tituly Zasloužilý umělec. Slavnostního aktu v Rytířském sále Valdštejnského paláce se zúčastnili člen předsednictva ÚV KSČ a předseda vlády ČSR František Pitra, člen předsednictva ÚV KSČ a vedoucí tajemník městského výboru KSČ v Praze Miroslav Štěpán, tajemnice výboru pro stranickou práci v ČSR Marie Hutterová, zástupce vedoucího oddělení ÚV KSČ Jaroslav Čejka, první místopředseda vlády ČSR Miroslav Toman, místopředsedové České národní rady Zdeněk Krč a Milan Vondruška, primátor hlavního města Prahy Zdeněk Horčík, zástupci odborových orgánů, uměleckých tvůrčích svazů a další představitelé našeho politického, veřejného a kulturního života.
    Předávání čestného titulu zasloužilý umělec - režisér Jiří Adamec a ministr kultury ČSR Milan Kymlička (vlevo), který mu předává titul. Ministr kultury ČSR Milan Kymlička v projevu poukázal na význam umění a kultury v socialistické společnosti i na odpovědnost, kterou umělci mají."Pohyb vpřed k cílům vyznačeným generacemi našich otců, k ideálům socialismu, pokroku a míru, ke skutečnému blahu lidského společenství se stává reálným úkolem dneška," řekl mj. "Naše země potřebuje lidi, kteří jsou hrdi na svůj národ, na svoji revoluční minulost, na kořeny, ze kterých vzešli. Potřebuje lidi vzdělané, moudré, přesvědčené o smyslu svého života, hrdé na výsledky své poctivé práce, lidi tvořivé. Vy, kterým naše vlast dnes propůjčuje na důkaz uznání vaší dosavadní umělecké tvůrčí práce vysoká ocenění, se zároveň stáváte nositeli nové, ještě závažnější odpovědnosti, odpovědnosti za své budoucí občanské i umělecké činy." Milan Kymlička popřál všem vyznamenaným mnoho úspěchů, tvůrčího zápalu i energie a vyjádřil přesvědčení, že budou pěstiteli ještě působivější socialistické kultury, že jejich pozitivní vliv bude patrný v celé umělecké obci i v kulturní úrovni celého národa. Poté ministr kultury ČSR spolu s Františkem Pitrou předali vyznamenaným diplomy o udělení titulu Zasloužilý umělec.
v y d á n í:
1. týden | 2. týden | 3. týden | 4. týden
5. týden | 6. týden | 7. týden | 8. týden
9. týden | 10. týden | 11. týden
12. týden | 13. týden | 14. týden
15. týden | 16. týden | 17. týden
18. týden | 19. týden | 20. týden
21. týden | 22. týden

Městský soud rozhodl o odvolání H.Marvanové a T.Dvořáka
Praha 3. května /ČTK/ -U Městského soudu v Praze se dnes konalo odvolací řízení v trestní věci obžalovaných Hany Marvanové a Tomáše Dvořáka.
    Obvodní soud pro Prahu 1 je l7. března letošního roku uznal vinnými, že od září l988 soustřeďovali k rozšiřování písemnosti, které byly svým obsahem zaměřeny proti socialistickému společenskému a státnímu zřízení republiky. Tomáš Dvořák v témže období formou letáků a jiných nevhodných písemností vyzýval občany k účasti na manifestaci organizované nelegálními protisocialistickými skupinami 28. října loňského roku na pražském Václavském náměstí. Oba obžalovaní spáchali přípravu k trestnému činu pobuřování podle paragrafu 7 odst. 1 a paragrafu l00 odst. 1 písm. a/ trestního zákona a obvodní soud pro Prahu 1 je odsoudil k podmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 10 měsíců. Výkon trestu jim byl odložen na zkušební dobu v délce 30 měsíců. Proti tomuto rozhodnutí se odvolal městský prokurátor i oba obžalovaní.
    Městský soud po dnešním veřejném zasedání změnil rozhodnutí soudu I. stupně tak, že rozšířil trestnou činnost obžalovaných o jednání, kterého se dopustili 21. srpna l988 a které považoval za součást skutku pro nějž je uznal vinnými obvodní soud pro Prahu 1. Při stejné právní kvalifikaci uložil obžalovaným shodný trest.
    Veřejného zasedání se zúčastnili českoslovenští novináři a zástupce Výboru čs. veřejnosti pro lidská práva a humanitární spolupráci.

Když diskutovat, tak nejdříve poznat
Hradec Králové 3. května /ČTK/ -Jednou z osvědčených forem podílu mládeže na řízení a správě společnosti je práce aktivů mladých poslanců. Také ve Východočeském kraji se jim věnuje odpovídající pozornost.
    Aktiv mladých poslanců při KNV je čtyřicetičlenný a ve své práci se mj. zaměřuje na poskytování metodické pomoci ostatním aktivům. Svým členům přiděluje patronát nad okresním nebo městským aktivem, zpravidla v jejich volebních obvodech. Cílem není jen pomáhat okresním a městským aktivům mladých poslanců, ale aktivně se zapojovat i do řešení problémů či odstraňování nedostatků přímo ve svazáckých organizacích.
    Krajský aktiv připravuje i četné metodické materiály. Tak tomu například bylo vydáním dokumentu "Koncepce práce mladých poslanců ve Východočeském kraji na léta 1987-1990", v němž byly stanoveny hlavní cíle a úkoly, jichž chce krajský aktiv za přispění okresních a městských aktivů dosáhnout. Ve východních Čechách byl vydán i metodický pokyn pro zabezpečení podílu svazáckých orgánů při organizování "Hovorů národních výborů s mládeží", který je vodítkem k jednotnému uplatňování výchovného působení na mladou generaci. Metodickou pomoc poskytuje krajský aktiv okresním aktivům na společných jednáních s jejich vedením přímo v okresech, každoročně se však také konají společná jednání s předsedy okresních aktivů i z měst Hradce Králové a Pardubic za účasti vedoucích funkcionářů KV SSM a KNV.
    Krajský aktiv však připravuje své členy i na jednání jednotlivých zasedání KNV, samozřejmě vždy podle řešené problematiky. Od svého založení v roce 1986 tak členové aktivu navštívili Špindlerův Mlýn, aby se seznámili s prací národního výboru při řešení otázek týkajících se tvorby a ochrany životního prostředí. V Semilech a Pardubicích byly v centru pozornosti služby a jejich kvalita, v Hradci Králové zase úroveň poskytované zdravotnické péče atd. O získaných poznatcích informují pravidelně mladí poslanci na plenárních zasedáních KNV, diskutují v jeho komisích a pomáhají tak aktivně řešit problémy mladé generace Východočeského kraje.

Pionýři u pražských pomníčků a pamětních desek
Praha 3. května (ČTK)-Bude tomu již čtyřiačtyřicet roků, kdy 5. května 1945 oznámil pražský rozhlas celému světu, že český lid v Praze povstal se zbraní v ruce proti potupné nacistické okupaci.
    "Semkněte se v jeden šik, dbejte pokynů Národního výboru, buďte připraveni převzít nebo i mocí obsadit neporušené továrny, závody, hospodářství a správní aparát do příchodu naší košické vlády", vyzýval leták dělníky, úředníky a vojáky k rozhodným činům proti okupantům a k věrnosti vládě Národní fronty. Ilegální národní výbory různého stupně, vytvářené především z podnětu komunistů, začaly organizovat revoluční akce...
    V ulicích Prahy hřměly výstřely. Na 1600 pražských barikádách pět dnů bojovalo proti fašistické přesile téměř 30 tisíc mužů a žen. Přes dva tisíce statečných obránců města padlo. V posledních hodinách války spolu s nimi i rudoarmejci. Svou mohutnou pražskou operací Sovětská armáda 9. května 1945 Prahu osvobodila a dovršila tak i osvobození naší vlasti.
    V pátek 5.května u 1500 pomníčků a pamětních desek na území našeho hlavního města vzdají hold pražští pionýři všem, kteří obětovali své životy pro mírový život současných a budoucích generací.
Beseda členů sovětské delegace s pražskými studenty
Praha 5.května (ČTK)-Studenti pražských středních škol se dnes v Domě sovětské vědy a kultury v Praze setkali se členy delegace "synů pluků", dětských příslušníků Rudé armády.
    V úvodním vystoupení místopředseda federálního ústředního výboru Československého svazu protifašistických bojovníků generálporučík František Šádek zdůraznil zásluhy sovětských vojáků na vítězství nad německým fašismem. Připomenul rovněž nezbytnost zkvalitnění neformální výchovy mladé generace k socialistickému vlastenectví. V této souvislosti podtrhl význam osobních setkání přímých pamětníků bojů proti fašismu s dnešní mládeží. K těmto tolik potřebným akcím patří i toto setkání, uvedl František Šádek.
    V besedě se mladí Pražané seznámili s pohnutými osudy více než třiceti válečných dětí, které oslavily konec 2.světové války na území naší vlasti (nejmladšímu chlapci tehdy bylo pouze šest let). Celkem jich do Československa s Rudou armádou dorazilo kolem 500. Do jednotek armády a do partyzánských oddílů se dostaly většinou jako sirotci z nacisty vyvražděných sovětských rodin. V bojové činnosti se uplatnily zejména jako rozvědčíci, ošetřovatelé a spojaři. Nechyběly mezi nimi ani dívky.

Z domova | Ze zahraničí | Ekonomika | Počítače | Kultura | Společnost | Móda | Přehled tisku | Kalendárium
Sport | Fotbalová G. liga | Hokejová extraliga | Formule 1 | Sázky a loterie | Zajímavosti | Grafika a foto | Inzerce | Živ. prostředí | Počasí
Záložky rubrik | Výchozí stránka | Kanál MSIE a PointCast | Kódování | Reklama | Redakce | Napište nám
Neris Copyright © 1999 Neris spol s r.o.
Všechna práva vyhrazena.
GTS