CESKE NOVINY


Projev M.Jakeše na recepci v Laosu

VIENTIANE 8.dubna (ČTK) -Na slavnostní recepci ve Vientianu dnes generální tajemník ÚV KSČ Miloš Jakeš pronesl projev:
    Vážený soudruhu Phomvihane,
    vážené soudružky a soudruzi,
    drazí laoští přátelé, dovolte mi, abych upřímně poděkoval jménem členů naší delegace i jménem svým za pozvání k návštěvě vaší krásné země i za vřelá a přátelská slova generálního tajemníka soudruha Phomvihana, pronesená na adresu naší země, jejího lidu a Komunistické strany Československa.
    V Československu jsme vždy s velkými sympatiemi sledovali a poskytovali podporu hrdinnému boji laoského lidu za nezávislost a svobodu, za mírový rozvoj vaší země. Upřímně se těšíme z úspěchů, kterých dosahuje laoský lid v období výstavby a budování základů socialistické společnosti, máme upřímný zájem na dalším rozšíření všestranné spolupráce mezi našimi zeměmi a jejich lidem, na upevňování vztahů internacionální solidarity mezi Komunistickou stranou Československa a Lidovou revoluční stranou Laosu.
    Od posledního setkání nejvyšších stranických představitelů našich zemí uplynulo více než devět let. Naše nynější návštěva a jednání se soudruhem Phomvihanem byly vítanou příležitostí k posouzení dosavadních výsledků naší spolupráce na základě smlouvy o přátelství a spolupráci podepsané v roce 1980 a k posouzení dalších směrů upevňování rozvoje československo-laoské spolupráce. S radostí konstatuji, že naše rozhovory proběhly v srdečném a přátelském ovzduší, přispěly k lepšímu poznání úkolů a problémů, které řeší strany a lid našich zemí při uskutečňování závěrů XVII. sjezdu KSČ a IV.sjezdu Lidově revoluční strany Laosu.
    Pro rozšiřování a prohlubování našich vztahů má i nadále prvořadý význam rozvoj součinnosti mezi oběma našimi bratrskými stranami. Jejich úloha v procesu upevňování vztahů přátelství a solidarity našich zemí je nezastupitelná a proto budeme rozšiřování stranických styků i nadále věnovat mimořádnou pozornost.
    Výsledky československo-laoské spolupráce, kterých bylo dosaženo v minulém odbobí, potvrdily správnost základních principů, na nichž jsou naše vzájemné vztahy budovány. Nové požadavky kladené na rozvoj hospodářství v našich zemích však vyžadují pozvednout na vyšší úroveň ekonomickou součinnost našich zemí, především pokud jde o její rozsah i efektivnost. Perspektivní cestou pro dosažení tohoto cíle je navazování vzájemně výhodných přímých hospodářských vztahů mezi podniky a organizacemi, rozšíření kooperace a vytváření společných podniků včetně možnosti realizace produkce na třetích trzích. Chceme přitom plně zúročit i potenciál našich menších hospodářských organizací, především výrobních a spotřebních družstev.
    V průběhu rozhovorů nás soudruh Phomvihane podrobně seznámil se situací ve vaší zemi a s konkrétním zaměřením práce Lidové revoluční strany Laosu. IV.sjezd Lidové revoluční strany Laosu se stal sjezdem přestavby života laoské společnosti. Plnou podporu širokých vrstev laoského lidu této linii potvrdily i výsledky vašich březnových voleb do Národního shromáždění. V Československu jsme závěry sjezdu vaší strany vysoce ocenili a s upřímným zájmem sledujeme jejich realizaci.
    Vážené soudružky, vážení soudruzi, drazí hosté, dovolte mi, abych ještě jednou ocenil výsledky našich rozhovorů. Znovu potvrdily vzájemnou prospěšnost československo-laoského přátelství a spolupráce a bezesporu přispějí k nové, ještě větší dynamice rozvoje všestranných vztahů a součinnosti mezi našimi stranami, zeměmi a jejich lidem. Současně chci předat lidu vaší země vřelé pozdravy komunistů, pracujících Československé socialistické republiky, řekl závěrem M.Jakeš.

Předseda předsednictva SFRJ zahájil návštěvu ČSSR

Praha 12. dubna /ČTK/ -Na třídenní oficiální přátelskou návštěvu Československé socialistické republiky, která se uskutečňuje na pozvání prezidenta ČSSR Gustáva Husáka, přicestoval dnes do Prahy předseda předsednictva Socialistické federativní republiky Jugoslávie Raif Dizdarevič.
    Zvláštní letadlo s jugoslávským hostem a jeho doprovodem přistálo na ruzyňském letišti v 10.30 h. Na letištní budově, před níž vlály československé a jugoslávské státní vlajky, bylo umístěno heslo "Vítejte drazí jugoslávští přátelé" v češtině a srbochorvatštině.
    Předsedu předsednictva SFRJ Raifa Dizdareviče na půdě ČSSR srdečně přivítal prezident ČSSR Gustáv Husák. Českoslovenští a jugoslávští pionýři poté předali oběma státníkům kytice rudých květů. Raif Dizdarevič se pozdravil také s předsedou vlády ČSSR Ladislavem Adamcem.
    Po státních hymnách obou zemí, jejichž tóny provázelo 21 dělových salv, přijal Raif Dizdarevič hlášení velitele čestné vojenské jednotky, která na jeho počest nastoupila na letištní plochu s bojovou zástavou, a spolu s Gustávem Husákem vykonal její přehlídku.
    Předseda předsednictva SFRJ a jeho doprovod se pozdravili s místopředsedy Federálního shromáždění ČSSR, s místopředsedy a ministry vlády ČSSR, s představiteli hlavního města Prahy a s generály ČSLA.
    Čs. činitelé přivítali rovněž členy doprovodu Raifa Dizdareviče, jimiž jsou svazový tajemník zahraničních věcí SFRJ Budimir Lončar a člen svazové výkonné rady SFRJ Cevad Mujezinovič.
    Slavnostního uvítání se zúčastnili rovněž velvyslanci obou zemí Ján Husák a Dušan Rodič a pracovníci zastupitelského úřadu SFRJ v ČSSR.
    Uvítací ceremoniál na ruzyňském letišti byl zakončen slavnostním pochodem vojenské jednotky. Raif Dizdarevič s Gustávem Husákem a další jugoslávští a českoslovenští představitelé poté odjeli vyzdobenými ulicemi našeho hlavního města na Pražský hrad.

Organizace a podniky dětem ke 40. výročí vzniku čs. PO.

Praha 14. dubna /ČTK/ -Příští týden vyvrcholí ústřední oslavy 40. výročí založení Pionýrské organizace v Československu. Tímto jubileem byla v uplynulých měsících nejen motivována činnost dětských kolektivů, ale výročí se stalo i podnětem partnerským společenským a zájmovým organizacím Národní fronty, podnikům, národním výborům, školám apod. k zintenzívnění své péče o pionýrské oddíly i k tomu, aby dětem k jejich svátku daly účelné a hodnotné dary.
    K této výzvě se aktivně přihlásil např. MěNV v Šumperku, který pionýrské skupině Štíty poskytl to nejdůležitější -dvě klubovny. Místní organizace Svazu požární ochrany v Krupce na Teplicku zase pionýrům zapůjčí v příštích pěti letech vždy na jeden letní měsíc svoji vlastní základnu. Na teplickém sídlišti Šanov II vybudují svazáci z okresu Teplice ve spolupráci s ONV dětské městečko, v němž budou moci chlapci a děvčata účelně trávit volné chvíle. Hodnotný dar -závazek zajistit šest instruktorů -dali pionýrům členové SSM ze středního odborného učiliště Dolu 1. máj v Karviné.
    Řada podniků a organizací přispěla ke zlepšení materiálního zajištění činnosti kolektivů PO SSM. Např. družstevníci z JZD v Klenovci ve Středoslovenském kraji věnují dětem z místní pionýrské skupiny pět mikropočítačů. Celozávodní výbor SSM vsetínské Tesly se rozhodl dát pionýrům stany a spací pytle pro turistiku a letní tábory, MěNV ve Vsetíně poskytl domu pionýrů a mládeže televizor s videopřehrávačem a ostravské Cementárny pionýrům odevzdaly deset stanových konstrukcí.
    Mezi hodnotnými dary jsou i finanční příspěvky. ONV Domažlice uvolnil na činnost PO SSM 40.000 korun a okresní výbor Národní fronty v Jihlavě dal 25.000 Kčs. V Opavě byl zřízen zvláštní účet, do něhož budou odvádět prostředky podniky bez trvalého patronátu nad pionýrskou skupinou, družstevníci z JZD Skalsko ve středních Čechách darovali 20.000 Kčs na výstavbu pionýrského tábora, MěNV v Havířově obdaroval pionýry 20.000 korunami na zakoupení stanů apod.
    Dar k výročí daly dětem také školské orgány, které rozhodly, že v pondělí 24. dubna -v letošní Den čs. pionýrů -se v základních školách nebude učit. Chlapci a děvčata svůj svátek společně oslaví při sportovních hrách, kulturních vystoupeních či výletech a exkurzích. Na to, aby oslavy proběhly skutečně důstojně, přispěly podniky, národní výbory a společenské organizace finančními částkami či jinými způsoby, které jsou rovněž dary Pionýrské organizaci. Např. na Chomutovsku vyčlenil ONV 33.000 korun, MěNV v Klášterci nad Ohří poskytl 20.000 a požárníci a členky svazu žen z okresu věnovali na ceny při soutěžích 5000 Kčs. Na Liberecku budou 24. dubna pro všechny děti zdarma bazény, kina, divadla, liberecká ZOO i sály a další prostory pro potřeby pionýrských skupin. V tento den bude také pro chlapce a děvčata bezplatná doprava po celém okrese. Vstupenky do bazénu si díky péči OV ČSTV nebudou muset kupovat 24. dubna ani pardubické děti.
    K výzvě dát pionýrům dárek se zatím všichni, od nichž děti pomoc očekávají, nepřipojili. Neznamená to však, že tak nemohou učinit v příštím období. Vždyť péče o nejmladší generaci není úkolem jen v roce 40. výročí vzniku čs. PO, ale trvalým závazkem i pro budoucnost.

Zvolena Miss ČSSR za rok 1989

Ostrava 9. dubna /ČTK/-Titul Miss ČSSR 89 získala v sobotním finále v ostravském Paláci kultury a sportu devatenáctiletá Ivana Christová z Prešova. Je povoláním konstruktérka a v soutěži o nekrásnější československou dívku zastupovala Východoslovenský kraj.
    Další místa obsadily Jana Hronková z Horšovského Týna, Michaela Polívková z Hradce Králové, Vlasta Peterová z Ostravy a Radka Polášková z Gottwaldova.
    Na dnešním setkání s novináři v hotelu Atom hovořily účastnice Miss ČSSR o pocitech z průběhu celotýdenních příprav na závěrečné finále. Děvčata mj. absolvovala pět bodovaných neveřejných disciplín. Například psychologický test vypracovaný psychologickou laboratoří Vítkovic-železáren a strojíren Klementa Gottwalda byl zaměřen na všeobecné znalosti a osobnost dívek. Zkoumány byly také konverzační schopnosti v angličtině, němčině a francouzštině a hodnoceno bylo společenské vystupování. Bodována byla rovněž sportovní zdatnost v plavání, aerobiku a košíkové.
    O konečném pořadí rozhodla odborná porota v tajném hlasování na základě výsledků z neveřejných disciplín, semifinále a finále.

Výbor z díla Todora Živkova v češtině

Praha 10.dubna (ČTK) -Významným příspěvkem k poznání a hlubšímu seznámení se současným politickým, společenským a hospodářským vývojem v Bulharské lidové republice je výbor z prací a projevů generálního tajemníka ÚV Bulharské komunistické strany a předsedy Státní rady BLR Todora Živkova, kterou v loňském roce vydala bulharská tisková agentura Sofia Press. V těchto dnech obohatilo československý knižní trh české vydání knihy s názvem Problémy rozvinuté socialistické společnosti.
    Výběr z referátů, vystoupení, projevů a článků soudruha Živkova za období let 1971 -1987 je zaměřen především na podstatu, cíle a úkoly přestavby v Bulharsku a na opatření a kroky k jejich realizaci. Nosným materiálem je referát na zasedání ÚV BKS v červenci 1987, ve kterém je podána ucelená koncepce přestavby ekonomické i sociální politiky, ideologické a duchovní sféry. V knize jsou dále publikována vystoupení k otázkám odzbrojení a mezinárodní bezpečnosti, k všelidským problémům naší současnosti, k otázce míru a dobrých sousedských vztahů na Balkáně a vytvoření pásma míru bez jaderných a chemických zbraní v této oblasti.
    U příležitosti uvedení knižního výboru prací Todora Živkova v češtině uskutečnilo se dnes na velvyslanectví BLR v Praze přátelské setkání, kterého se zúčastnil člen předsednicta a tajemník ÚV KSČ Jan Fojtík, vedoucí oddělení ÚV KSČ Miloslav Dočkal a Jaroslav Jeník a další představitelé našeho politického, kulturního a společenského života. Přítomen byl rovněž velvyslanec BLR v ČSSR Tončo Čakarov.
v y d á n í:
1. týden | 2. týden | 3. týden | 4. týden
5. týden | 6. týden | 7. týden | 8. týden
9. týden | 10. týden | 11. týden
12. týden | 13. týden | 14. týden
15. týden | 16. týden | 17. týden
18. týden | 19. týden | 20. týden
21. týden | 22. týden

Vynesen rozsudek obvodním soudem pro Prahu 2
Praha 10.dubna (čtk) -U obvodního soudu pro Prahu 2 se dnes konalo hlavní líčení v trestní věci proti obžalovaným Vlastě Chramostové a PhDr.Libuši Šilhánové. Obžaloba jim kladla za vinu, že se společně dopustily trestného činu útoku na státní orgán a orgán společenské organizace podle paragrafu 154, odst.2 tr.zák., a trestného činu schvalování trestného činu podle paragrafu 165, odst.1 tr.zák.
    Bylo prokázáno, že obě obžalované napsaly 16.ledna 1989 dopis adresovaný generálnímu tajemníkovi ÚV KSČ a předsedovi vlády ČSSR, v němž nepravdivě osočily stranické a státní orgány ze lži, a v němž vyslovily souhlas s činností účastníků zakázaného shromáždění na Václavském náměstí v Praze dne 15.ledna 1989, kde se někteří občané dopustili trestných činů ohrožujících veřejný pořádek. Text dopisu obě obžalované zaslaly rovněž Rudému právu, ČTK a APN.
    Jednání Vlasty Chramostové a PhDr.Libuše Šilhánové soud kvalifikoval jako trestný čin útoku na státní orgán a orgán společenské organizace podle paragrafu 154 odst.2 tr.zák. Oběma obžalovaným uložil trest odnětí svobody v trvání 3 měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu jednoho roku.
    Skutková podstata druhého zažalovaného trestného činu (paragraf 165, odst.1 tr.zák.), spočívající podle obžaloby ve schvalování trestných činů spáchaných při zakázaném shromáždění na Václavském náměstí v Praze dne 15.ledna t.r., nebyla prokázána.
    Obě obžalované se odvolaly, prokurátor se nevyjádřil.
    Rozsudek není v právní moci.
    Veřejného zasedání se zúčastnili zástupci Výboru čs.veřejnosti pro lidská práva a humanitární spolupráci a Mezinárodní helsinské federace pro lidská práva.

Mohutná demonstrace za práva amerických žen
WASHINGTON 9.dubna (zpravodaj ČTK) -Více než sto tisíc žen z celých Spojených států demonstrovalo dnes ve Washingtonu za své rovnoprávné postavení v americké společnosti. Mohutný průvod prošel po Constitution Aveny ke kapitolskému vrchu a v okolí sílda Nejvyššího soudu USA účastnice požadovaly stejná práva pro všechny občany Spojených států.
    Demonstrace byla vyvrcholením rozsáhlé kampaně pořádané po celé zemi Národní organizací žen (NOW), jíž podpořilo na 300 dalších pokrokových amerických organizací. Účastnice pochodu a demonstrace v hlavním městě USA žádaly schválení dodatku k americké ústavě, který by ženám ve společnosti zaručil stejná práva jako můžům a který v ústavě USA stále chybí. Vyzývaly zároveň americkou vládu ke zvýšení výdajů na vzdělání, zdravotnictví a péči o děti, protestovaly proti neúnosně drahému bydlení, proti zbrojení a rasové diskriminaci.
    Hlavním a nejaktuálnějším požadavkem bylo zachování práva žen na umělé přerušení těhotenství. Konzervativní kruhy americké společnosti totiž vyvinuly v poslední době velký tlak na zákonodárce s cílem zrušit zákon z roku 1973, který interupce v USA legalizoval. Nejvyšší soud má o tomto zákonu jednat již koncem tohoto měsíce.
    Účastnice demonstrace, mezi nimiž byly i mnohé známé osobnosti veřejného kulturního života USA, poukazovaly na to, že zákaz interupcí by byl zpátečnickým opatřením, ohrožujícím životy tisíců žen při ilegálních potratech, a nejvíce by poškodil chudé americké ženy.

Jaká bude hudba k Čs.spartakiádě 1990?
Praha 12.dubna /ČTK/ -Hudební skladby k vystoupením na Československé spartakiádě 1990 jsou již dokončeny. Tisíce cvičenců a diváků i tato nedílná součást svátku tělesné kultury jistě uspokojí, byla ostatně svěřena nejen oblíbeným interpretům, ale zároveň i renomovaným autorům, z nichž mnozí mají se sdělnou užitou hudbou bohaté zkušenosti.
    Jak vyplynulo z nedávného jednání ústředního výboru Svazu československých skladatelů a koncertních umělců, nebyla tentokrát využita tvorba našich klasiků a celkový trend se stylově přiblížil jen současné populární hudbě. Podle mínění zasloužilého umělce Otmara Máchy, předsedy hudebně dramaturgické komise ČSS 1990, svazem pověřeného zástupce, se nejšťastnějším řešením přece jen zdají být skladby kombinující jinak hojně užívané elektroakustické nástroje a syntetizované zvuky s obsazením klasického orchestru.
    Nejlepším se zkušenému tvůrci jeví zpěv dětí ve skladbě Jaroslava Krčka pro vystoupení mladších žákyň, invenčnost vykazuje také hudba Jindřicha Brabce, Eduarda Douši, Milana Dvořáka, Zdeňka Merty, Luboše Sluky a Evžena Zámečníka. Na adresu některých autorů a interpretů ovšem padla kritická slova: jedni, jako třeba Václav Patejdl, vnesli zřejmě do spartakiádní hudby na nepříliš vysoké úrovni diskotékové manýry, jiné výtvory, například Františka Janečka, byly z uměleckého hlediska označeny za chudé, takové, které budou mít úspěch u nejméně náročné části posluchačů.
    Takový názor, kladoucí na hudbu k pohybu vedle funkčních nároků také jiná nejvyšší měřítka a mající v patrnosti nesmírný esteticko výchovný dopad spartakiádní hudby, je u uměleckého svazu plně oprávněný.
Dne 10.dubna 1989 zemřel
Kermit Beahan
(na snímku z r.1945), člen posádky amerického bombardéru B-29, který 9.srpna 1945 svrhl atomovou bombu na japonské město Nagasaki.

Z domova | Ze zahraničí | Ekonomika | Počítače | Kultura | Společnost | Móda | Přehled tisku | Kalendárium
Sport | Fotbalová G. liga | Hokejová extraliga | Formule 1 | Sázky a loterie | Zajímavosti | Grafika a foto | Inzerce | Živ. prostředí | Počasí
Záložky rubrik | Výchozí stránka | Kanál MSIE a PointCast | Kódování | Reklama | Redakce | Napište nám
CTK Copyright © 1999 Česká tisková kancelář
Všechna práva vyhrazena.
GTS