CESKE NOVINY


J. Arafat navštívil ČSSR

Praha 17. března /ČTK/ -Předseda výkonného výboru Organizace pro osvobození Palestiny Jásir Arafat přicestoval dnes na krátkou pracovní návštěvu do ČSSR. Na ruzyňském letišti přivítal nejvyššího představitele OOP člen předsednictva a tajemník ÚV KSČ Jozef Lenárt.
    Generální tajemník ÚV KSČ Miloš Jakeš přijal Jásira Arafata krátce po příletu k rozhovoru, ve kterém si oba představitelé vyměnili názory na mezinárodní otázky s důrazem na situaci v oblasti Blízkého východu a rovněž k problematice oboustranné spolupráce mezi ČSSR a OOP. Rozhovor proběhl v přátelské atmosféře plného porozumění, shody názorů na projednávané otázky a v jeho průběhu byl vyjádřen oboustranný zájem na dalším prohlubování a rozvoji československo-palestinských vztahů.

M. Jakeš přijal P. Luševa

Praha 24. března /čtk/ -Generální tajemník ÚV KSČ Miloš Jakeš v přítomnosti ministra národní obrany ČSSR armádního generála Milána Václavíka přijal dnes v Praze hlavního velitele Spojených ozbrojených sil členských států Varšavské smlouvy armádního generála Pjotra Luševa, který je v Československu na krátké pracovní návštěvě.
    Miloš Jakeš v soudružském rozhovoru blahopřál Pjotru Luševovi ke jmenování do významné funkce a popřál mu mnoho úspěchů při plnění úloh spojených s upevňováním součinnosti spojeneckých armád zemí Varšavské smlouvy. Ujistil ho o plné podpoře ústředního výboru KSČ a rady obrany státu v této odpovědné práci.
    Oba představitelé si vyměnili názory na řešení úkolů vyplývajících z přijetí Varšavskou smlouvou společné vojenské doktríny výhradně obranného charakteru a v souvislosti s úsilím o vytvoření vojenskostrategické rovnováhy na co nejnižší úrovni na základě principu rozumné dostatečnosti. Konstatovali, že nové přístupy Varšavské smlouvy a jednostranná opatření jejich členských států se dosud nesetkaly s odpovídající odezvou na Západě.
    Pjotr Lušev informoval o činnosti spojeného velení při zajišťování obranyschopnosti členských států Varšavské smlouvy v nových podmínkách současnosti.
    V rozhovoru, který proběhl v srdečném přátelském ovzduší, Miloš Jakeš dále hosta seznámil s úkoly strany při přestavbě, reformě hospodářského mechanismu, demokratizaci politického a společenského života s ohledem na rozhodnutí ústředního výboru konat XVIII. sjezd KSČ o rok dříve -v květnu 1990.

Za několik dní začne v Praze 124. plavební sezóna

Praha 21. března /ČTK/ -Do 124. plavební sezóny vstupuje pražská osobní lodní doprava jako odštěpný závod Dopravních podniků hl.m. Prahy.
    První zájemce uspokojí "bílá flotila", bude-li přát počasí, mimořádně již o velikonocích, od soboty 25. března. K dispozici budou čtyři motorové lodě, které začnou jezdit na hodinové projížďky pod Barrandov.
    Nepříjemným handicapem se stalo poškozené zdymadlo ve Štěchovicích. Jeho plavební komora bude až do odvolání uzavřena. Selhal i dodavatel a nového se dosud nepodařilo zajistit. Lodě tedy nepojedou až do Slap, nýbrž pouze do Šťěchovic, a to jedenkrát denně.
    Pro tuto sezónu má odštěpný závod lodní dopravy k dispozici celkem devět motorových lodí. Složitější je to s oblíbenými parníky. Děvín je opravován v holešovickém přístavu a na vodu se dostane nejdříve 5. dubna. Opravu kotle podstoupil parník Vltava. Podle technologie, kterou vypracoval n.p. ČKD Dukla Karlín, se ujali opravy sami pracovníci odštěpného závodu. Pokud dopadnou dobře tlakové zkoušky, zahájí provoz 1. května. Osud parníku Labe závisí na odbornících holešovického přístavu, od nichž se očekává, že ho vytáhnou na souš, prohlédnou dno a rozhodnou, zda je oprava rentabilní. Letos nebude v provozu parník Vyšehrad. Ten odpluje na podzim do loděnice v severočeských Boleticích. Loni 9. června ztratil provozní způsobilost, nyní se zpracovává technický postup jeho opravy.
    Velké možnosti nabízejí České loděnice Praha. Chtějí nahradit úbytek pražské osobní lodní kapacity novými motorovými typy MOL 700 s víceúčelovým využitím. Mají kabinové uspořádání a kapacitu 700 osob. Mimo sezónu mohou sloužit jako botely. Zatím byly objednány čtyři tyto lodě, do budoucna se počítá s dalšími šesti plavidly.

Brigádnická aktivita Pražanů má pozitivní výsledky

Praha 14. března (ČTK)-Iniciativa občanů, organizací Národní fronty, podniků a institucí v rámci investičních akcí "Z" volebního programu je v Praze orientována především na výstavbu společensky prospěšných zařízení a na objekty přispívající k tvorbě a ochraně životního prostředí.
    V loňském roce na nich Pražané odpracovali zdarma téměř 899.000 brigádnických hodin, z toho mládež více než 124.800 hodin. Vytvořená hodnota činí 147,614.000 korun. Účinnou organizací práce národních výborů, obvodních výborů Národní fronty a zainteresovaných podniků bylo dosaženo finančních úspor ve výši 8,400.000 Kčs.
    A tak díky této aktivitě se v našem hlavním městě a v obcích na úrovni místních národních výborů rozšířila a zkvalitnila síť vodovodů a kanalizace, vybudovány byly tři objekty placených služeb, dvě řízené skládky, čtrnáct sportovních hřišť, jedno osvětové zařízení. Rekonstruovány byly i některé pražské jesle, tenisové dvorce, okolí letenského zámečku, komunikace pro pěší od mostu Barikádníků k tramvajovému mostu apod.

TK o problémech s novými tuzexovými poukázkami

Praha 14. března (ČTK) -V souvislosti se zavedením jednosložkového kursu čs. koruny došlo počátkem letošního roku v Tuzexu k některým změnám, okolo kterých stále panuje mezi čs. veřejností dosti nejasností. Proto o nich dnes znovu hovořili v Praze s novináři přestavitelé této organizace zahraničního obchodu.
    Konstatovali, že jednosložkový kurs vedl ke snížení hodnoty jedné tuzexové koruny koeficientem 1,75 a zároveň stejným koeficientem byly zvýšeny ceny zboží v Tuzexu. Pro zákazníky se tímto opatřením v důsledku nic nemění, protože za volně směnitelné měny získávají od 1. ledna 1989 o 75 procent tuzexových korun více. Problémem však je nedostatek nových tuzexových poukazů, které byly dány do oběhu začátkem letošního roku, a to především jejich nižších hodnot. Staré poukazy jsou v prodejnách Tuzexu přijímány při placení ještě do konce letošního září, ovšem pouze do doby jejich platnosti vyznačené na poukázce. Přitom je pochopitelně jejich stará vyšší nominální hodnota přepočítávána na nové ceny. Ne všude je však možné v současné době za staré tuzexové poukázky vracet v daném přepočtu nové tuzexové koruny, především v drobných hodnotách, protože jich není zatím dostatek. Podle ujištění vedoucích pracovníků Tuzexu tím není zákazník nijak poškozován, neboť pro nové i staré poukazy platí, že PZO Tuzex je povinen za nákup vrátit nazpět v poukazech, které nemají dobu platnosti kratší, než byla doba platnosti použitého poukazu.
    Situace s nedostatkem tuzexových poukázek v drobných hodnotách, způsobená důsledným přepočtem na nové ceny končící na 0,50 TK, by se měla v průběhu příštího měsíce zlepšit jejich drobným zaokrouhlením na celé hodnoty, a to jak směrem nahoru tak i dolů. Od října do konce letošního roku, kdy už nebude možno se starými tuzexovými poukázkami platit v prodejnách Tuzexu, bude možno ještě platné staré poukázky vyměnit za nové v čs. devizových bankách.
    Pracovníci Tuzexu dále informovali novináře, že v současné době probíhá v prodejnách této organizace zahraničního obchodu doprodej zimní kolekce textilu se snížením cen o 25 procent. Od 7. března letošního roku byla rovněž snížena cena osobního automobilu Škoda Favorit, rok výroby 1988, a to o 16 procent původní ceny.
v y d á n í:
1. týden | 2. týden | 3. týden | 4. týden
5. týden | 6. týden | 7. týden | 8. týden
9. týden | 10. týden | 11. týden
12. týden | 13. týden | 14. týden
15. týden | 16. týden | 17. týden
18. týden | 19. týden | 20. týden
21. týden | 22. týden

Marvanová a Dvořák odsouzeni
Praha 17.března (čtk) -U obvodního soudu pro Prahu 1 skončilo dnes dvoudenní hlavní líčení v trestní věci proti obžalovaným Haně Marvanové a Tomáši Dvořákovi. V rozsudku byli uznáni vinnými z toho, že od září 1988 v Praze soustřeďovali k rozšiřování písemnosti, které jsou svým obsahem zaměřeny proti socialistickému společenskému a státnímu zřízení republiky. T. Dvořák v témže období formou letáků a jiných nevhodných písemností vyzýval občany k účasti na manifestaci organizované nelegálními protisocialistickými skupinami dne 28.10. 1988 v Praze na Václavském náměstí.
    Tím spáchali přípravu k trestnému činu pobuřování podle paragrafu 7 odst.1 a paragrafu 100 odst.1 písm. a) tr. zákona a odsuzují se oba k podmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 10 měsíců. Výkon trestu se jim odkládá na zkušební dobu v délce 30 měsíců.
    Pokud se týká skutku, který spočíval v účasti obžalovaných na nepovolené demonstraci dne 21.8. 1988, soud dospěl k závěru, že nebyly naplněny skutkové znaky trestného činu pobuřování podle paragrafu 100 odst.1 písm. a) tr. zákona. Jednání obžalovaných by bylo možno kvalifikovat jako trestný čin výtržnictví podle paragrafu 202 odst. 1 tr. zákona. S ohledem na amnestii prezidenta republiky ze dne 27.10.1988 bylo proto v tomto bodě trestní stíhání obžalovaných zastaveno.
    Rozsudek není v právní moci.
    Přelíčení se zúčastnili mimo jiné pověření zástupci Výboru čs. veřejnosti pro lidská práva a humanitární spolupráci.
Městský soud rozhodl o odvolání Václava Havla
Praha 21.března /čtk/-U Městského soudu v Praze se dnes konalo odvolací řízení ve věci obžalovaného Václava Havla. Obvodní soud pro Prahu 3 ho 21. února letošního roku uznal vinným trestným činem podněcování podle paragrafu 164 trestního zákona a trestným činem ztěžování výkonu pravomoci veřejného činitele podle paragrafu 156 a) trestního zákona a za uvedené trestné činy odsoudil k úhrnnému nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání devíti měsíců ve II. nápravně výchovné skupině. Proti rozsudku se odvolali prokurátor, obžalovaný, jeho manželka a bratr.
    Po projednání městský soud napadený rozsudek podle paragrafu 258 odst. 1 písm. d), odst.2 trestního řádu zrušil ve výroku o vině trestným činem ztěžování výkonu pravomoci veřejného činitele podle paragrafu 156 a) trestního zákona a ve výroku o trestu.
    Za použití paragrafu 259 odst.3 trestního řádu byl obžalovaný Václav Havel uznán vinným, že dne 16. ledna 1989 v Praze 1 na Václavském náměstí v prostoru kolem pomníku sv. Václava se zúčastnil nepovoleného shromáždění osob, které narušilo veřejný pořádek, čímž spáchal přečin proti veřejnému pořádku podle paragrafu 6 písm. a) zákona č.150/1969 Sb., a byl odsouzen za tento přečin a trestný čin podněcování podle paragrafu 164 trestního zákona, zrušením nedotčený, podle paragrafu 35 odst.1, paragrafu 164 trestního zákona k úhrnnému nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání osmi měsíců. Podle paragrafu 39 a odst. 3 trestního zákona byl pro výkon trestu zařazen do I. nápravně výchovné skupiny. Rozsudek nabyl právní moci.
    Veřejného zasedání se mj. zúčastnili českoslovenští a zahraniční novináři, zástupci Čs. výboru pro lidská práva a humanitární spolupráci a Mezinárodní helsinské federace pro lidská práva.
Rozsudky nad únosci sovětského letadla
MOSKVA 17.března (ČTK) -K 15 letům odnětí svobody a ke konfiskaci majetku dnes trestní kolegium Nejvyššího soudu RSFSR odsoudilo Pavla Jakšijance.
    P.Jakšijanc vedl ozbrojenou skupinu zločinců, která loni 1.prosince zajala jako rukojmí žáky a učitelku jedné školy v severokavkazském městě Ordžonikidze. Pod hrozbou likvidace rukojmích si bandité na úřadech vynutili velkou částku peněz v devizách, zbraně a letadlo pro přelet do Izraele.
    Orgány ministerstva vnitra a Výboru státní bezpečnosti SSSR vypracovaly operaci k záchraně životů rukojmích. Požadavky teroristů byly splněny, 2.prosince přistálo sovětské civilní letadlo Il 76T na telavivském letišti. Druhého dne však izraelské úřady vydaly teroristy sovětské straně. Byli obviněni z banditismu a nezákonného překročení hranic.
    Další členové bandy Vladimir Muravljov, German Višňakov a Vladimir Anastasov, kteří aktivně napomáhali Jakšijancovi při uskutečňování jeho zločinných plánů, byli odsouzeni k 14 letům odnětí svobody a konfiskaci majetku.
    Tofij Džafarov, který se nezúčastnil zajetí dětí, únosu letadla a nezákonného překročení státních hranic, ale byl členem bandy od jejího vzniku, byl potrestán třemi roky odnětí svobody a konfiskací majetku. Rozsudky nabyly právní moci.

Z domova | Ze zahraničí | Ekonomika | Počítače | Kultura | Společnost | Móda | Přehled tisku | Kalendárium
Sport | Fotbalová G. liga | Hokejová extraliga | Formule 1 | Sázky a loterie | Zajímavosti | Grafika a foto | Inzerce | Živ. prostředí | Počasí
Záložky rubrik | Výchozí stránka | Kanál MSIE a PointCast | Kódování | Reklama | Redakce | Napište nám
CTK Copyright © 1999 Česká tisková kancelář
Všechna práva vyhrazena.
GTS