CESKE NOVINY


Zahájen hromadný proces se členy Brigate rosse

ŘÍM 1.března (ČTK) -V Římě byl dnes zahájen hromadný proces s 253 členy extremistické organizace Brigate rosse, která v 70.letech a na počátku 80.let terorizovala Itálii. Prokurátor vznesl proti všem obvinění z trestného činu vzpoury, za který italské zákony umožňují uložit nejvyšší trest, doživotní vězení.
    Zahájení procesu se zúčastnilo jen asi 40 obžalovaných. Ostatní si buď odpykávají tresty uložené v jiných procesech a využili svého práva se nedostavit, nebo byli propuštěni na svobodu, když vypršela zákonná doba vazby.
    Mezi obžalovanými jsou významné "historické" osobnosti Brigate rosse včetně Renata Curcia, zakladatele organizace a jejího vůdce v dobách největšího řádění, a Prospera Gallinariho, který se přímo podílel na zavraždění předsedy italské vlády Alda Mora v roce 1978. Všichni jsou obviněni, že se svou činností snažili svrhnout republikánský režim v Itálii a nastolit extremistickou levičáckou diktaturu.
    Po skončení nynějšího procesu se bude konat další, v němž bude souzeno 171 členů Brigate rosse. Tato ilegální organizace, ještě před několika lety skutečný postrach Itálie, byla do značné míry zdecimována účinnými policejními zátahy začátkem 80.let. Většinu zbývajících aktivistů policie pochytala loni.

Přátelské setkání k MDŽ na Pražském hradě

Praha 7.března /ČTK/ -Ústřední výbor KSČ, prezident ČSSR a vláda ČSSR uspořádali dnes na Pražském hradě při příležitosti Mezinárodního dne žen přátelské setkání s delegací československých žen.
    Ve Španělském sále členky delegace srdečně pozdravily generálního tajemníka ÚV KSČ a předsedu ÚV Národní fronty ČSSR Miloše Jakeše, předsedu vlády Ladislava Adamce a další členy předsednictva ÚV KSČ Jana Fojtíka, Aloise Indru, Ignáce Janáka, Ivana Knotka, Františka Pitru, Miroslava Štěpána a Karla Urbánka, kandidáty předsednictva ÚV KSČ Josefa Hamana a Vladimíra Hermana, předsedu ÚKRK KSČ Jaroslava Hajna a členy sekretariátu ÚV KSČ Josefa Mevalda, Vasila Mohoritu, Jindřicha Poledníka a Rudolfa Rohlíčka.
    Setkání se rovněž zúčastnili vedoucí oddělení ÚV KSČ, členové předsednictva ÚV NF ČSSR, místopředsedové FS ČSSR a federální vlády a ministři vlády ČSSR.
    V čele delegace dvou set padesáti předních pracovnic z průmyslu, zemědělství, obchodu, služeb, školství, zdravotnictví, vědy, kultury, umění, poslankyň zastupitelských sborů, příslušnic Lidových milicí a funkcionářek ženského hnutí byla členka sekretariátu ÚV KSČ a předsedkyně ústředního výboru Československého svazu žen Marie Kabrhelová.
    Jménem stranických a státních orgánů, jménem generálního tajemníka ÚV KSČ Miloše Jakeše a prezidenta ČSSR Gustáva Husáka blahopřál členkám delegace i všem československým ženám k Mezinárodnímu dni žen předseda vlády ČSSR Ladislav Adamec. Při této příležitosti blahopřál rovněž ženám -matkám, které dnes dostaly za příkladnou výchovu více dětí vysoká státní vyznamenání.
    Projev soudruha Ladislava Adamce vyslechly členky delegace s velkou pozorností a přijaly ho dlouhotrvajícím souhlasným potleskem.

O výsledcích 40 leté činnosti a aktuálních úkolech RVHP

Praha 7. března (ČTK) -Začátkem letošního roku uplynulo 40 let od založení Rady vzájemné hospodářské pomoci. Za tuto dobu si toto společenství vydobylo významné postavení ve světové ekonomice. K jeho ustavení vedly především dobré zkušenosti zakládajících zemí ze spolupráce při obnovování národních hospodářství poškozených válkou a začínající bojkot obchodních styků se SSSR a dalšími zeměmi zejména ze strany USA a Velké Británie. V lednu roku 1949 tak byla v Moskvě ustavena nová organizace socialistických zemí, jejímiž hlavními cíli byla vzájemná výměna hospodářských zkušeností a technická pomoc, výměna surovin, potravin, strojů a nářadí. Tyto hlavní záměry se podařilo splnit a v mnoha směrech i vysoce překročit. Rozvinutí vzájemné spolupráce přineslo členským zemím výrazné efekty. Významné postavení zemí RVHP ve světové ekonomice dokládá např. skutečnost, že členské státy Rady, kde žije necelá desetina obyvatel světa, se podílejí na světové průmyslové výrobě 21 procenty, na světové zemědělské produkci 14 procenty a na národním důchodu světa téměř 21 procenty.
    Členským zemím se však vždy nedařilo potřebně reagovat na všechny nové základní a určující problémy rozvoje světové ekonomiky, nezachytily např. nástup vědeckotechnické revoluce v 50. letech. Nedokázaly tak bezezbytku ve všech oblastech udržet krok s nejvyspělejšími kapitalistickými státy. Čtyřicet let v dané historické situaci, poměrech a podmínkách se ukázalo jako nedostatečně dlouhá doba k vyrovnání úrovně s těmito státy. Tento vývoj však ovlivnily i některé vlastní problémy a nedostatky, zejména v oblasti cenového a devizově-finančního mechanismu vědeckotechnického rozvoje, vědeckotechnického rozvoje, organizačně právního uspořádání jak jednotlivých zemí, tak i RVHP jako celku. Tyto a některé další bariéry i nedůslednost v plnění některých usnesení se podílely na tom, že se nepodařilo dosáhnout potřebné úrovně specializace a kooperace, dostatečně zavádět pokrokové technologie a rozvíjet nejdokonalejší techniku. Odrazilo se to i ve snížení dynamiky vzájemné výměny zboží, zvláště v posledním desetiletí. Průměrné roční tempo rozvoje výměny zboží mezi zeměmi RVHP se snížilo z 8,1 procenta v letech 1971-1975 na 3,2 procenta v období 1981-1985. To mělo vážné politické i sociální důsledky a bylo proto nutno přistoupit k přestavbě ekonomik většiny členských zemí Rady a k přestavbě řízení ekonomické spolupráce a integrace i ke změnám v organizaci a činnosti samotné RVHP.
    K řešení aktuálních problémů přijala RVHP konkrétní programy na období 15-20 let. Jde o Komplexní program vědeckotechnického pokroku členských zemí RVHP do roku 2000, kolektivní koncepci mezinárodní socialistické dělby práce na léta 1991-2005 a přestavbu mechanismu mnohostranné spolupráce a socialistické ekonomické integrace a činnosti RVHP ve třech etapách v nejbližších 20-25 letech. Cílem těchto programů je splnit všechny úkoly sociálně ekonomického rozvoje vyspělé socialistické společnosti a současně se přiblížit a podle možností dosáhnout všech podstatných ukazatelů ekonomické úrovně velmi vyspělých kapitalistických zemí. Dlouhodobým úkolem je i vytvoření společného trhu socialistických zemí. Hlavním předpokladem k tomu je vytvoření celní a finanční unie těchto zemí, zavedení skutečné směnitelnosti rublu nejprve uvnitř RVHP a později i navenek a především pak dostatek zboží na trzích všech členských států.

IZVĚSTIJA o navrácení občanství sovětským emigrantům

9.3.1989 Mstislav Rostropovič, violoncellista a dirigent - zkouší se členy Komorního orchestru Královské hudební akademie před koncertem v Londýně
MOSKVA 8.března (zpravodaj ČTK) -Poslanecká komise pro otázky občanství vytvořená při prezídiu Nejvyššího sovětu SSSR již navázala kontakty s řadou bývalých sovětských občanů, kteří byli v 70. a 80.letech nespravedlivě zbaveni občanství SSSR. Uvedl to předseda komise A.Jelisejev v rozhovoru pro list IZVĚSTIJA.
    Prezídium Nejvyššího sovětu nedávno oficiálně přiznalo, že v 70. a 80.letech byla řada sovětských občanů neoprávněně zbavena občanství SSSR. Zároveň označilo za účelné podniknout kroky k obnovení práv těchto lidí, projeví-li o to zájem.
    A.Jelisejev připomněl, že za uplynulých dvacet let bylo zbaveno sovětského občanství 175 osob, které vycestovaly do zahraničí, "pronášely tam slova hanobící dobré jméno občana SSSR a poškozovaly prestiž SSSR". Upozornil zároveň, že ne všichni byli zbaveni občanství bezdůvodně.
    Předseda komise rovněž uvedl, že mezi bývalými sovětskými občany, neoprávněně zbavenými občanství SSSR, jsou Alexandr Solženicyn, Galina Višněvská a Mistislav Rostropovič. Vyjádřil zároveň plnou podporu prohlášení nového ministra kultury SSSR Nikolaje Gubenka, který návrat vynikajících sovětských umělců z nucené emigrace do SSSR označil za jeden ze svých prvořadých úkolů.

Ministři zahraničí zahájili odzbrojovací jednání

VÍDEŇ 6.března (zpravodaj ČTK) -V kongresovém středisku vídeňského hradu Hofburgu bylo dnes dopoledne zahájeno třídenní setkání ministrů zahraničních věcí účastnických zemí Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (KBSE). Slavnostního zasedání se účastní i delegace ČSSR vedená ministrem zahraničních věcí Jaromírem Johanesem.
    Setkání ministrů otevírá dvě významná odzbrojovací fóra -jednání 35 signatářských států Závěrečného aktu KBSE o opatřeních k posílení důvěry a bezpečnosti a jednání 23 členských zemí Varšavské smlouvy a NATO o konvenčních ozbrojených silách v Evropě. Účastníci obou fór zahájí rozhovory v sálech vídeňského hradu ve čtvrtek 9.března. Účast ministrů zahraničí má dát oběma odzbrojovacím jednáním potřebný politický impuls k dynamickému a konstruktivnímu mnohostrannému dialogu o vojenském uvolnění. Přítomné delegace se shodují v tom, že jsou příznivé předpoklady pro jejich úspěšný průběh.
    Krátce po jedenácté hodině zahájil jednání ministerské schůzky představitel hostitelské země, rakouský ministr zahraničních věcí Alois Mock.

Úspěch statistický, nikoli však atletický

2. Halové mistrovství světa v lehké atletice, které se konalo v Budapešti - Kubánský skokan Javier Sotomayor se raduje z úspěšného pokusu, v němž zdolal laťku ve výšce 243 cm a získal tak zlatou medaili.
Budapešť 6.března (ČTK)-Ještě, že máme chodce -povzdechne si většina příznivců čs. atletiky, mávne rukou nad jejími dalšími vyhlídkami a svoje laické hodnocení uzavře. Lidovou moudrost však není dobré podceňovat. Královna sportu se stala nesmírně populární. Na druhém mistrovství světa v budapešťské sportovní hale měřítko veřejnosti určilo její úspěšnost. Diváci viděli atletiku se všemi jejími přednostmi -dramatickou, bojovnou, rekordní, často až oslnivou.
    Vedení čs. výpravy na šampionátu zdůrazňovalo hlavní, dlouhodubý cíl -úspěch na příštích olympijských hrách, který stojí nad vším ostatním. Kdyby však stejně uvažovali v každé ze zúčastněných zemí, asi by halovou atletiku kdekdo zavrhl. Naštěstí přitahuje stále víc, má svoje osobité kouzlo, a tak zákonitě dostává v národních federacích a samozřejmě i v IAAF přiměřené podmínky. Souboje pod střechou přinášejí vrcholné zážitky. Bohatě využívaná hala "Budapest" připomínala sportovně-kulturní stánek, přesně tak, jak to vyžaduje světový trend.
    Sportovní chůze se dostala do programu halových šampionátů před dvěma roky. Nebýt této skutečnosti, čs. atletika by se vracela z Budapešti bez medaile. Znovu se potvrdilo, že v současné době v reprezentaci chybí atmosféra soutěživosti a zdravé sebedůvěry. Každý z devíti čs. atletů svými kvalitními výkony měl všechny předpoklady obsadit bodované místo, tedy mezi nejlepší šestkou ve svojí disciplíně. Papírové vyhlídky však nahradila krutá praxe. U koulaře Šuly odhalila soutěž v plné nahotě jeho psychickou labilitu, malou schopnost se naplno koncentrovat a vydat ze sebe o něco víc než při předcházejících podstatně lepších výkonech. Stejně dopadla koulařka Vašíčková, u obou rozdíl mezi dosaženými výkony v Budapešti a letošními osobními nejlepšími výkony vytvářel hrozivou propast. Výškař Ruffíni si zatím nestabilizoval výkonnost na 230 cm a výše, přestože slibné tréninky hovořili o opaku. Jiří Hudec do písmene splnil názory o vratkosti své disciplíny a z překážkářské loterie vytěži pouze minimum.
    Dalších pět reprezentantů si zaslouží pochvalu, až na chodkyni Vavřačovou (jako jediná, navíc handicapovaná překonanou chorobou, však vytvořila čs. rekord) i za umístění. Kunčický na 1500 m, chodci Mrázek, Blažek a trojskokan Mikuláš získali cenné body do bilance zúčastněných zemí. Všem však chyběl kousíček překvapení, který příznivcům přináší největší radost. Šesté místo Radima Kunčického výkonem na úrovni čs. rekordu bylo pouze logickým vyústěním jeho formy. Trojskokan Milan Mikuláš chtěl překonat sedmnáct metrů a nevylučoval, že by mohl obsadit lepší než pátou, podle vývoje soutěže povinnou příčku. Oba chodci, stříbrný Roman Mrázek a šestý Pavol Blažek vydali ze sebe všechny síly, ale nenaplnili naděje trenéra Juraje Benčíka. Sovětský reprezentant Ščennikov suverénním způsobem čelil jejich úmyslům a Mrázkovo tempo i úporný finiš stačil "jen" na stříbro. Zlato bylo nereálným snem, ale je třeba ocenit snahu mířit co nejvýše.
    Ve výsledcích světového šampionátů zůstala čs. reprezentace na pozici atleticky rozvojových zemí. Na celé čáře však vyhrála v kuloárech u odborníků a upevnila si roky budovanépevné postavení. Ve statistických kruzích vydávajících hluboké analýzy výkonů, žebříčky rekordů, dlouhodobá i současná pořadí nejlepší atletů si vyhradila dominantní roli. Výsledek mravenčí práce téměř dvacítky čs. statistiků ztělesnila objemná publikace putující rukami více než 600 přítomných novinářů. Aspoň nějaký úspěch v babylonu vynikající světové atletiky....
v y d á n í:
1. týden | 2. týden | 3. týden | 4. týden
5. týden | 6. týden | 7. týden | 8. týden
9. týden | 10. týden | 11. týden
12. týden | 13. týden | 14. týden
15. týden | 16. týden | 17. týden
18. týden | 19. týden | 20. týden
21. týden | 22. týden

Podniky ženám -ženy podnikům v Jihomoravském kraji
Brno 1. března ( ČTK ) -Postavení ženy na úroveň muže je zřejmé z jejich zaměstnanosti, která je téměř stejná. Z 982.000 pracujících jsou v Jihomoravském kraji bezmála 464.000 žen. Proto sociální programy podniků směřují zejména k uspokojování potřeb svých pracovnic. Vždyť v některých oblastech, mj. v obchodě, technických službách, školství, zdravotnictví či v sociální péči tvoří až 80 procent z celkového počtu zaměstnaných osob.
    Platí to také o spotřebním průmyslu. Například v oborovém podniku Oděvní průmysl v Prostějově plní hospodářské úkoly z 85 procent ženy. Tam se sociální programy soustřeďují především na návrat mladých maminek po mateřské dovolené do zaměstnání /nyní jich je na mateřské dovolené 1352/, na zabezpečení dětské rekreace nebo na umístění nejmenších v předškolních zařízeních. Ve 175 případech přispívá 2O korunami denně těm mladým pracovnicím, které nastoupily do zaměstnání a své dítě nedávají do mateřské školy nebo jeslí, ale pečuje o ně jiná osoba. Byly to také prostějovské oděvářky, které na Provolání předsednictva ÚV KSČ k 41. výročí Vítězného února reagovaly činy: pro zabezpeční žádaných oděvů na vnitřní trh zvýší letos jejich dodávky proti původnímu záměru o 15 miliónů korun.
    Zkušenosti ze státního podniku Zbrojovka v Brně ukazují, že ženy tvoří stabilizovanější skupinu pracovníků než muži. I přes větší možnosti k rozvázání pracovního poměru, kterou ženám s dětmi umožňovalo do konce loňska ustanovení zákoníku práce o kvalifikovaném výpovědním důvodu "Péče o dítě", podílely se ženy na celkové fluktuaci pouze 36,7 procenty. Odpovědnost za plnění úkolů i zájem pracovat v podniku převýšily často jejich osobní a rodinné zájmy.
    Rovněž zkušenosti z činnosti komise žen závodního výboru ROH v k.p. Žďárské strojírny a slévárny ve Žďáru nad Sázavou, která zastupuje zájmy 1500 pracovnic, svědčí o jejich nepostradatelnosti v mnoha profesích, mj. jako prodavaček, jeřábnic, vazaček, kuchařek, kresliček nebo jádrařek. Právě jim patřily rekonstrukce sociálních zařízení šaten, budování hygienických koutků a dalších akcí. Také ve mzdové oblasti se podařilo vyjasnit dlouhodobé problémy v jejich zařazení.
Vyšetřování Johnsonova dopinku zahájeno
Praha 1. března (ČTK) -Někteří kanadští atleti jsou rozhodnuti vystoupit před vyšetřovací komisi s prohlášením, že brali anabolické steroidy. Tím, že se čestně sami přiznají, uniknou potrestání. Zdůraznil to ještě před zahájením vyšetřování případu dopinku sprintéra Bena Johnsona před soudním tribunálem v Torontu jeho přísedící Robert Armstrong. "Někteří svědkové se chtějí sami přiznat. Očekávám, že uslyšíme něco, co nemá pro svou závažnost a rozsah ve světové atletice obdoby. Mnozí budou zřejmě svědčit proti sobě samým, což by jim vyneslo milost za odvahu veřejně se přiznat," dodal. Soudce Charles Dubin toto oznámení přivítal.
    Jako první vystoupil před vyšetřovací komisí Johnsonův trenér, 40letý Charlie Francis, který se zaměřil pouze na vylíčení vzestupné závodní kariéry svého svěřence, kterého vede l3 let.
    Soud zařadil mezi průkazní materiály rukopis článku Johnsonova terapeuta pro rozvoj rychlosti Jacka Scotta, který teprve vyjde v dubnovém čísle amerického magazínu Runner's World. Scott v něm přímo obviňuje osobního lékaře Bena Johnsona "Jamieho" Astaphana z toho, že doslova "přecpával" sprintéra anabolickými steroidy v rámci svých vlastních "výzkumů". Když se ho Scott zeptal, zda se Johnson nedostane do potíží při dopinkových testech, Astaphan mu odpověděl: "Co se kolem těch kontrol nadělá řeči (vykr.) A přitom je to jen legrace..."
    Podle Scotta začal Johnson brát anabolika bez vlastního vědomí, později však prý zjevně v této praxi vědomě pokračoval. "Johnson je za celou aféru odpovědný, není však hlavním viníkem," konstatuje Scott a tvrdí, že povedený "vědec" Astaphan založil Johnsonův trénink výlučně na anabolikách, a to hlavně proto, aby sám získal co největší zkušenosti.
    Jack Scott promluvil, jak sám uvedl, poté, co doktor Astaphan v jednom interview svedl všechnu vinu na Johnsona, který prý bral anabolika o své újmě. "Astaphan zřejmě žárlil na všechnu slávu, kterou sklidili Johnson a trenér Francis. Proto ho nyní hodil přes palubu, a to nemohu nechat bez povšimnutí. Nechci s Astaphanem mít nic společného," zdůraznil Scott.
    Zdá se, že vyšetřování, které nařídila kanadská vláda, přinese mnohá překvapení a vnese světlo do temných praktik podvodů s drogami ve sportu.
TB ke kriminalitě mladistvých
Praha 1.března (čtk) -"Kriminalita mládeže je určitým předobrazem budoucí trestné činnosti ve společnosti. Proto je pochopitelná pozornost věnována boji s negativními jevy mezi mládeží a zejména jejich předcházení", uvedl na dnešní tiskové besedě zaměřené na kriminalitu mladistvých prokurátor Generální prokuratury ČSR Ladislav Čepl.
    Statistiky potvrzují aktuálnost těchto slov -v roce 1987 bylo v ČSR odsouzeno 7034 mladistvých (tj. téměř devět procent ze všech odsouzených pachatelů), což byl nejvyšší bod vzestupné spirály trestné činosti mladistvých v osmdesátých letech. Vloni bylo odsouzeno 6167 mladistvých delikventů -zde však bilanci nepochybně ovlivnilo rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii z 27.října 1988.
    Počty odsouzených nejvíce vzrostly u majetkové trestné činnosti, neoprávněného užívání motorového vozidla a výtržnictví. Někteří mladiství páchají i velmi závažnou trestnou činnost, například počet loupeží se od roku 1979 zvýšil více než trojnásobně.
    V posledních letech se před soudy stále častěji objevují případy šikanování, vydírání a terorizování spolužáků, kterých se dopouštějí zvláště mladiství učni v internátech a jiných výchovných zařízeních.
    Vyskytují se také, byť nepříliš často, trestné skutky inspirované nepřátelskou ideologií a propagandou -jsou to případy propagace fašismu, útoky na socialistické státní zřízení, hanobení KSČ a představitelů republiky apod.
    Stále znepokojivé jsou delikty související s nedovolenou výrobou a držením různých psychotropních látek, velmi nebezpečnou a často tragicky končící je aplikace látek těkavých.
    Když se hovořilo o příčinách trestné činnosti mladistvých bylo podtrženo, že jedno z čelných míst zaujímá zanedbaná výchova, nezájem rodičů o mravní a duchovní vývoj dítěte, žádná nebo jenom formální součinnost rodičů se školou nebo odborným učilištěm. Přibývají však i případy, kdy protispolečenský skutek spáchali mladiství z úplných rodin, kde se rodiče o výchovu dítěte starali, mladiství byli hmotně dostatečně zabezpečeni a v době základní školní docházky s nimi nebyly žádné větší problémy.
    Je zarážející, že na trestné činnosti mladistvých se stále podílí výraznou měrou požívání alkoholu, nezřídka umožňované neopovědným přístupem zejména pracovníků v restauracích a podobných zařízeních.
    Předseda senátu Nejvyššího soudu ČSR Zdeněk Sovák zdůraznil, když se zabýval možnostmi prevence kriminality mladistvých, že více pozornosti než dosud bude třeba věnovat především organizaci a řízení prevence a jejímu personálnímu a materiálně technickému zabezpečení. K tomu by kromě Souboru opatření k omezování trestné a jiné protispolečenské činnosti mládeže v ČSR na období do roku 1990 a dalších dokumentů obdobného charakteru mělo přispět i urychlené splnění úkolu, kterým bylo pověřeno ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČSR. Spočívá ve vybudování jednotného systému sociální prevence negativních jevů mezi mladou generací. Dále jde o co nejširší informovanost veřejnosti o těchto závažných otázkách a její aktivní účast při jejich řešení.

Z domova | Ze zahraničí | Ekonomika | Počítače | Kultura | Společnost | Móda | Přehled tisku | Kalendárium
Sport | Fotbalová G. liga | Hokejová extraliga | Formule 1 | Sázky a loterie | Zajímavosti | Grafika a foto | Inzerce | Živ. prostředí | Počasí
Záložky rubrik | Výchozí stránka | Kanál MSIE a PointCast | Kódování | Reklama | Redakce | Napište nám
CTK Copyright © 1999 Česká tisková kancelář
Všechna práva vyhrazena.
GTS