CESKE NOVINY


V bytovém hospodářství nutný především pořádek

Praha 14. února (ČTK)-Praha má stále velký nedostatek bytů. Na veřejných schůzích občanů, ale i na jednání občanských výborů se oprávněně volá po zavedení pořádku v hospodaření s bytovými jednotkami. K tomuto problému zaujala stanovisko i pražská městská konference KSČ, která mj. uložila komunistům působícím v národních výborech a v dalších kompetentních organizacích zformulovat nové zásady bytové politiky v našem hlavním městě, uskutečnit řádnou registraci bytů a prohloubit kontrolu hospodaření s byty. A je dobré, že postupně dochází k naplňování těchto záměrů, že od slov se přešlo k činům...
    Například na 53.000 domů a více než 900.000 obyvatel prověřili pracovníci pražských národních výborů a podniků bytového hospodářství za pomoci svazáků-posluchačů Vysoké školy ekonomické při první etapě celopražské prověrky bytového fondu. Porovnávali údaje centrálního registru obyvatelstva s daty na evidenčních kartách správců domů. A jejich zjištění bylo překvapivé...Počet osob chybějících v seznamech správců domů přesáhl 109 tisíc, v centrální evidenci jich chybí téměř dvakrát tolik. Necelá tisícovka bytů slouží k jiným účelům než k bydlení. Přes dva tisíce bytů patří do kategorie tzv. bytů fluktuačních, tedy uvolněných úmrtím či odstěhováním uživatele. Tisíce bytových jednotek je prázdných i v rodinných domcích, většinou na území pražských obcí. A tak všechny sporné případy se prověřují.

K výstavbě bytů v ČSR

Praha 20. února /ČTK/ -Na pátečním aktivu ministerstva výstavby a stavebnictví ČSR s řediteli organizací resortu se hodně hovořilo také o výstavbě bytů. Tím spíše, že v loňském roce -jak uvedl ministr Jaroslav Vávra -dodavatelské organizace odevzdaly v porovnání s plánem o 36OO bytů méně. Nejsložitější situace byla u Pozemních staveb Brno, Gottwaldov, České Budějovice, Plzeň a Ústí nad Labem.
    Při této příležitosti bylo opětně zdůrazněno, že na zaostávání bytové výstavby nemají podíl pouze samotní stavbaři, i když jejich díl odpovědnosti je pochopitelně značný. Ovšem budování bytů i nadále nepříznivě ovlivňuje nedostatek některých výrobků průmyslových resortů, bez nichž není dokončování bytů myslitelné. Největší problémy působily dřevozpracující podniky ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu ČSR, příslušné organizace ministerstva průmystu ČSR i strojírenství. Z dlouhého výčtu "nedostatkového zboží jmenujme alespoň okenní rámy a dveře, sporáky, výtahy. Jejich dodávky jsou většinou opožděné, navíc i v nízké kvalitě.
    V této souvislosti ministr Vávra připomněl, že věcí všech účastníků je nejen příprava a samotné budování, ale i převzetí objektů komplexní bytové výstavby. Zkušenosti z loňského roku ukazují, že budoucí správci bytů, kolektorů a další technické vybavenosti mají o jejich převzetí minimální zájem.
    "Investoři", řekl Jaroslav Vávra, "se při přejímkách ztrácejí do pozadí, zatímco budoucí správci se neobjevují v procesu výstavby a jejich stanoviska přicházejí až po dokončení staveb". Na druhé straně uplatňování zvýšené náročnosti při přejímce bytů zaskočilo některé podnikové ředitele stavebních organizací, kteří počítali i nadále s dřívější benevolencí.
    Na závěr ještě informace o vyrovnávání manka v dokončování bytů v loňském roce. Ze zmíněných 3600 bytových jednotek bylo v lednu odevzdáno 1217, v únoru se počítá s odevzdáním 2309 a v březnu 74 "loňských" bytů.

Károl Grósz a Miloš Jakeš uprostřed přátelské spolupráce

Praha 15.února /čtk/-Oba generální tajemníci nejprve zhodnotili průběh pracovní přátelské návštěvy. Károly Grósz uvedl, že setkání se uskutečnilo ve velice otevřené věcné atmosféře. "Hovořili jsme o všech otázkách, které v současnosti zajímají obě naše strany. Informoval jsem generálního tajemníka ÚV KSČ o každodenním životě Maďarské socialistické dělnické strany a současně se seznámil s jeho zkušenostmi, které v procesu přestavby získala KSČ.
    Námětem našich rozhovorů byly dále otázky dalšího rozvoje vzájemné spolupráce mezi MSDS a KSČ, MLR a ČSSR, a to jak v politické, tak i mezinárodní oblasti -pokračoval Károly Grósz. Hovořili jsme o konkrétních otázkách hospodářské spolupráce. V této souvislosti jsme podpořili konzultace, které se uskutečnily mezi místopředsedy vlád ČSSR a MLR 6. února t.r. v Budapešti. Jde o realizaci úkolů, které chceme uskutečnit v budoucnosti formou společných podniků a dalších podnikatelských forem. Zabývali jsme se také aktuálními otázkami turistiky a ocenili národnostní politiku obou států. Pozornost byla věnována otázkám souvisejícím s výstavbou vodního díla Gabčíkovo -Nagymárosz. Domnívám se, že se po několikahodinovém setkání můžeme vracet zpět s vědomím úspěšně vykonané práce."

Naši čelní představitelé opět cestovali

L. Adamec odletěl do SSSR

Praha 16. února /ČTK/ -Předseda vlády ČSSR Ladislav Adamec odletěl dnes na oficiální přátelskou náštěvu SSSR, k níž ho pozval předseda rady ministrů SSSR Nikolaj Ryžkov.
    Soudruha Ladislava Adamce doprovázejí první místopředsedové vlády ČSSR Pavel Hrivnák a Bohumil Urban a místopředseda vlády ČSSR Jaromír Obzina.
    Během návštěvy budou projednány aktuální otázky rozvoje československo-sovětských vztahů, zejména perspektivy vzájemné ekonomické spolupráce.
    Na ruzyňském letišti v Praze vyzdobeném státními vlajkami obou zemí se s předsedou vlády ČSSR rozloučili místopředseda vlády ČSSR Matej Lúčan, ministr zahraničních věcí ČSSR Jaromír Johanes, ministr národní obrany ČSSR armádní generál Milán Václavík a ministr vnitra ČSSR František Kincl.
    Přítomen byl rada-vyslanec velvyslanectví SSSR v ČSSR Marat Kuzněcov.

Delegace pražského městského výboru KSČ do Budapešti

Praha 16. února (ČTK)-Na oficiální pracovní návštěvu hlavního města Maďarské lidové republiky Budapešti dnes z ruzyňského letiště odletěla delegace městského výboru KSČ v Praze, vedená členem předsednictva ÚV KSČ a vedoucím tajemníkem MV KSČ v Praze Miroslavem Štěpánem.
    V průběhu dvoudenního pobytu členové pražské stranické delegace projednají s představiteli budapešťského městského výboru Maďarské socialistické dělnické strany další rozšíření spolupráce, setkají se s pracujícími místních podniků a vymění si zkušenosti z uskutečňování revolučních procesů přestavby a demokratizace v obou bratrských městech.

Jednání autorů detektivního a dobrodružného románu

Dobříš 21.února (ČTK) -V Domově spisovatelů v Dobříši začalo dnes 5. zasedání výkonného výboru Mezinárodního sdružení autorů detektivního a dobrodružného románu. Tato organizace sdružuje na dva a půl tisíce autorů z 22 zemí světa a dokazuje tak možnost efektivní spolupráce lidí bez ohledu na příslušnost k sociálně ekonomickým systémům. Organizace byla založena před čtyřmi lety, má dva sekretariáty v Moskvě a v New Yorku, sedm informačních center a vydává tři literární magazíny. Čestným předsedou sdružení je belgický spisovatel Georges Simenon, výkonným předsedou sovětský spisovatel Julian Semjonov. Členem sekretariátu výkonného výboru je i náš zástupce Jiří Procházka.
    Do Československa přijelo 36 autorů ze 14 zemí, aby se zde poradili o své další činnosti a plánech. Diskutovat budou také o problémech kulturního života, o vlivu detektivních příběhů na čtenáře, zejména mladé lidi, a v neposlední řadě o podobě tohoto žánru v televizi, rozhlase, ve filmu a v divadle. Zasedání je poslední přípravou na první sjezd Mezinárodního sdružení autorů detektivního a dobrodružnho románu, který je připravován na konec letošního roku.
    Vedle vlastního čtyřdenního jednání se uskuteční také řada setkání, besed, návštěv, autogramiád a dalších programů.
Obchod PNS na žižkovské Husitské třídě - první pražská prodejna tisku a tabákových výrobků v ekonomickém pronájmu.
20. února byla v provozní budově Rudého práva spuštěna nová rotačka. Na sn.: Záběr na taktové transportéry tisku švýcarské firmy Fegar.
v y d á n í:
1. týden | 2. týden | 3. týden | 4. týden
5. týden | 6. týden | 7. týden | 8. týden
9. týden | 10. týden | 11. týden
12. týden | 13. týden | 14. týden
15. týden | 16. týden | 17. týden
18. týden | 19. týden | 20. týden
21. týden | 22. týden

V Praze se konal soud s V.Havlem
Praha 21.února (ČTK) -U obvodního soudu pro Prahu 3 se dnes konalo hlavní líčení v trestní věci proti obžalovanému Václavu Havlovi. Obžaloba ho vinila z toho, že prostřednictvím vysílání zahraničních rozhlasových stanic BBC a Svobodná Evropa pro Československo opakovaně utvrzoval občany k nerespektování rozhodnutí ONV v Praze 1 o zákazu veřejného shromáždění v souvislosti s tzv. vzpomínkovým aktem na Jana Palacha dne 15.ledna 1989 na Václavském náměstí v Praze.
    Dále mu obžaloba kladla za vinu, že dne 16.ledna 1989 v odpoledních hodinách se v Praze 1 na Václavském náměstí osobně zúčastnil nepovoleného shromáždění, přičemž se na tomto místě neoprávněně zdržoval i po výzvách zakročujících pořádkových jednotek Veřejné bezpečnosti k vyklizení tohoto prostoru. Tímto jednáním naplnil skutkovou podstatu trestných činů podněcování podle paragrafu 164 trestního zákona a ztěžování výkonu pravomoci veřejného činitele podle paragrafu 156 a/ trestního zákona.
    Po téměř celodenním jednání, při němž bylo mimo jiné vyslechnuto sedm svědků a předložena řada dalších důkazů, vynesl obvodní soud pro Prahu 3 rozsudek, v němž obžalovaného Václava Havla uznal vinným trestným činem podněcování podle paragrafu 164 trestního zákona a trestným činem ztěžování výkonu pravomoci veřejného činitele podle paragrafu 156 a/trestního zákona. Za uvedené trestné činy byl odsouzen k úhrnnému nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání devíti měsíců. Vzhledem k tomu, že obžalovaný byl v posledních deseti letech před spácháním uvedených trestných činů ve výkonu trestu, byl podle paragrafu 39 a/ odst.2 písmeno b/ trestního zákona zařazen pro výkon trestu do II.nápravně výchovné skupiny. Rozsudek dosud nenabyl právní moci.
První konkrétní projekt sítě pražského metra
Praha 18. února /ČTK/ -V polovině roku 1926 předložili prof. ing. Vladimír List a ing. Bohumil Belada první konkrétní projekt sítě pražské podzemní dráhy. Jejich řešení vycházelo z přetíženosti hlavních pražských ulic a náměstí. Zároveň chtěli nahradit provoz tramvají a ponechat je pouze tam, "kde by cestující neměli ke stanici podzemní dráhy příliš daleko." Vzorem jim byla metra v Berlíně, Paříži, Londýně a Miláně, jejichž stavbu i provoz si oba autoři podrobně prostudovali.
    Zajímavé je vedení čtyř linek: trasa A měla směřovat z Palmovky k Národnímu divadlu s ukončením u Anděla. Úsek B měl vycházet z náměstí Říjnové revoluce a pokračovat přes Můstek na Floru. Třetí trasa C mířila od dnešního Parku kultury a oddechu Julia Fučíka k Prašné bráně a odtud na Žižkov. "Déčko" počítalo s linií nádraží Bubny-Hlavní nádraží-Pankrác. V tomto případě se již objevil návrh mostu přes nuselské údolí. Stanice situovali v průměrné vzdálenosti 640 metrů, rychlost vlaků se měla pohybovat kolem 28 kilometrů v hodině. Náklady byly rozpočteny na 111 miliónů korun.
    Další návrh kandidáta inženýrství Jiřího Hruši z roku 1928 byl ohlasem na nabídku firmy Fox Brothers International Corporation New York. Potom se však přišlo na to, že její kapitáni chtěli získat v Československu značný kapitál a rozmnožit ho pomocí nepříliš čistými transakcemi.
    Jinak potkal tyto i další projekty stejný osud. Byly označeny za bláznivé, utopické a odkázány na značně vzdálenou budoucnost. V podtextu se však skrýval nedostatek odvahy a hlavně peněz. Teprve socialistická společnost si mohla dovolit tuto velkorysou investici, jež patří u nás k největším, nejnákladnějším, ale také k nejpotřebnějším.
Písničky k televiznímu seriálu ovládly ČSSR
Praha 20.února /ČTK/ -"Šmoulí ráj" v podání Ivety Bartošové a "Šmoulí kapela válí" Jitky Molavcové jsou mezi nejžádanějšími SP deskami Supraphonu v posledním období. Není divu. Písničky k televiznímu seriálu, který již obletěl svět a kterému od loňského září ihned podlehly i československé děti, byly na dlouhohrajících deskách na podzim vydány ve statisícových nákladech -a ani ty nestačily uspokojit poptávku. Šmoulí hity, respektive hudbu Belgičana Henriho Seroky a podobně až příliš líbivou původní, seriálem inspirovanou tvorbu z pera našich hudebních autorů Karla Vágnera, Ladislava Štaidla a Vítězslava Hádla, vydal Supraphon i na kompaktních deskách a na videokazetách. Hlasy nejznámějších interpretů populární hudby ovládly spolu s modrými mužíčky Československo. Šmoulové jsou módou, dětskou vášní -a nedostatkovým zbožím.
Náhrada freonů
Velvěty 20. února /ČTK/-V ČSSR se ročně produkuje přes 60 miliónů aerosolových výrobků, v nichž se jako hnacího plynu používá pro ovzduší škodlivý freon. Na celkové jejich výrobě se podílí třetinou velvětský závod s.p. Spolchemie v Ústí nad Labem. Již v 1. pololetí letošního roku začnou jeho pracovníci používat směsného hnacího plynu a to Freonu 12 s butanem. Sníží tím využívání škodlivé látky pro ovzduší o deset procent tam, kde používali samotný Freon 12 a zhruba o padesát procent, kde se dosud používá směs Freonu 11 a Freonu 12.
    Na jedné z plnících linek chtějí pak využít jako hnacího média uhlovodíkových plynů samotných i za cenu, že je budou zpočátku dovážet.
    Záměry, vypracované ve Spolchemii, umožní splnit požadavky montrealského protokolu-snížit spotřebu freonů v aerosolových výrobcích o 20 procent proti roku 1986 a o 40 procent proti současnému stavu. Podaří-li se získat finanční prostředky na výstavbu nového provozu, pak by snížili používání freonů proti dnešku o téměř 90 procent.

Z domova | Ze zahraničí | Ekonomika | Počítače | Kultura | Společnost | Móda | Přehled tisku | Kalendárium
Sport | Fotbalová G. liga | Hokejová extraliga | Formule 1 | Sázky a loterie | Zajímavosti | Grafika a foto | Inzerce | Živ. prostředí | Počasí
Záložky rubrik | Výchozí stránka | Kanál MSIE a PointCast | Kódování | Reklama | Redakce | Napište nám
CTK Copyright © 1999 Česká tisková kancelář
Všechna práva vyhrazena.
GTS