CESKE NOVINY


Chceme žít v klidu

Všetaty 21. ledna (ČTK)-V obci Všetaty na Mělnicku žije přes dva tisíce obyvatel. Jejich klidný život chtěli v sobotu narušit tzv. "chartisté" a některé nezávislé struktury jakýmsi "pochodem" k hrobu Jana Palacha s cílem zneužít výročí jeho tragické smrti k další politické demonstraci proti socialistickému státu. Akce se nekonala. Rozvratníci i přes vydatnou pomoc Svobodné Evropy a dalších západních ideodiverzních centrál neuspěli. Proti provokaci se postavili místní politické a společenské organizace Národní fronty a obyvatelé, kteří plně podpořili rozhodnutí rady místního národního výboru a opatření Veřejné bezpečnosti a Lidových milicí k zachování klidu a pořádku v obci.
    Pokusy o provokaci odsoudili občané. Názory některých z nich zaznamenali zpravodajové ČTK. " Víte, žijeme v obci klidně, docela sousedsky," řekla Marie Fabiánová z místního JZD. " Chceme, aby se nám v ní líbilo. A najednou se začalo o Všetatech moc hovořit v souvislosti s výročím smrti Jana Palacha. Provokační síly chtěly u nás uspořádat demonstraci. My, ženy jsme s jejím konáním nesouhlasily." Marie Fabiánová pokračovala spolu s dalšími členkami Českého svazu žen v přípravě jejich plesu, který se večer konal v místní sokolovně.
    Také někteří mladí lidé věnovali sobotní čas své obci. Jako členové SSM a Svazu požární ochrany plnili slib daný místnímu národnímu výboru na úpravu prostředí. Vlastimil Jindra, Petr Ende, Pavel Vacek, Pavel Bradáček. Každému z nich je sedmnáct. Elektrikář, údržbář, budoucí traktorista, žák učiliště Spolany. " Vůbec nechápeme, proč by nějací provokatéři měli povykovat v naší obci. Víme, co se dělo v Praze. V podstatě kluci našeho věku jakoby zapomněli na svůj rozum. Zajímalo by nás, kde a co dělají, a co tomu říkají jejich rodiče a učitelé, vyslovili svůj názor tito chlapci, kteří se už těší na novou svazáckou klubovnu." Předseda MNV Všetaty Josef Jindra: " Naši občané chtějí žít klidně a věnovat se své práci, i svým rodinám. Nechceli jsme, aby se to, čeho bylo svědkem v minulých dnech Václavské náměstí v Praze, opakovalo také u nás. To jsme nepřipustili. Žijeme zde dobře a snažíme se ve spolupráci s občany a s organizacemi NF vytvářet v obci stále hezčí prostředí."

Výměna dopisů mezi L. Adamcem a F. Tomáškem

Praha 27. ledna (ČTK) -Informace úřadu předsednictva vlády ČSSR o výměně dopisů mezi předsedou vlády ČSSR Ladislavem Adamcem a kardinálem Františkem Tomáškem.
    Dne 20. ledna 1989 poslal kardinál František Tomášek předsedovi vlády ČSSR Ladislavu Adamcovi dopis, v němž vyjadřuje radost nad přijetím závěrů následné schůzky KBSE ve Vídni. Vyjadřuje naději, že tyto závěry budou mít pozitivní význam i pro věřící.
    V další části dopisu se kardinál F. Tomášek vyslovuje na podporu antisocialistických nezákonných demonstrací v Praze, odsuzuje zákroky bezpečnostních orgánů a otevřeně naznačuje možnost konfrontace.
    Kardinálův dopis byl okamžitě v rozsáhlé míře zneužit západními sdělovacími prostředky k útokům proti ČSSR.
    Dne 24. ledna odpověděl předseda vlády ČSSR na dopis kardinála F. Tomáška listem tohoto znění:
    V Praze dne 24. ledna 1989
    Vážený pane kardinále,
    vítám Váš souhlas se závěry vídeňské následné schůzky KBSE. Souhlasím s Vaším oceněním dosažených výsledků pro náš stát a celý kontinent.
    Federální vláda se bude uplatňováním tohoto dokumentu zabývat s cílem, aby náš právní řád i praxe státních orgánů s nimi byly v plném souladu. Uplatňování přijatých závazků v kterékoliv oblasti -a to i ve vztahu státu k právům církví a věřících -chápeme jako oboustrannou záležitost. I tady však platí požadavek jednoty náboženských svobod a občanské odpovědnosti, soulad práv a povinností vůči společnosti. Vláda je pro plný rozvoj oprávněných náboženských potřeb věřících a církví, garantovaných ústavou i zákonem, jak jsme to vyhlásili v programovém prohlášení vlády ČSSR.
    Jako vláda Národní fronty usilujeme být představitelkou všech vlasteneckých sil, všech poctivých a čestných lidí. Nastoupili jsme jednoznačně a neodvratně kurs přestavby a demokratizace. Jsme připraveni jeho uskutečňování urychlit. K tomu potřebujeme atmosféru činorodosti a věcných diskusí. Jakékoliv destruktivní přístupy, pokusy o rozvracení státní moci postup přestavby zpomalují a ohrožují. Hlásíme se k odpovědnosti za upevnění právního státu, za spravedlivě spravovanou a dobře řízenou společnost rovnoprávných občanů. Jsme rádi, že záměry vlády byly přijaty občany naší země -včetně věřících, představitelů církví a náboženských společností -se souhlasem a nadějemi. Oceňujeme přístup těch duchovních, kteří aktivně přispívají k uskutečňování politiky.
    Pozorně jsem si přečetl Vaše vyjádření k nedávnému narušení československých zákonů a normálních životních podmínek obyvatel našeho hlavního města. Očekával jsem, že spolu s širokou veřejností se i Vy vyslovíte pro pokojné, legální prostředky řešení všech společenských problémů, že Vám nebudou lhostejné pokusy o zneužívání části mládeže k akcím nepřátelským našemu společenskému zřízení a ústavnímu pořádku. Vážím si Vás jako církevního hodnostáře, jehož slovo má značný vliv na naše věřící spoluobčany. Jsem pro otevřená slova, čestné jednání a reálné přístupy, umožňující nalézt společnou platformu k dohodě. Proto musím vyjádřit zásadní nesouhlas se snahami utvářet vztahy s orgány socialistického státu na základě ultimativního tónu. Takový postup nepřispívá k vzájemnému pochopení, k hledání oboustranně přijatelných východisek.
    Jsme upřímnými stoupenci konstruktivního dialogu občanů s vládou. Proto státní orgány vynaložily k odvrácení dlouhodobě připravovaných nelegálních akcí mnoho úsilí a projevily trpělivost ve snaze vyhnout se zostřování situace. Nebylo jejich vinou, že se projevy dobré vůle u organizátorů demonstrací, namířených proti základním hodnotám naší společnosti a pořádku v našem hlavním městě, nesetkaly s úspěchem. Na záměrnou konfrontační politiku, na akce znemožňující provoz dopravy, obchodní sítě a ohrožující normální společenský život ve středu Prahy, na úmyslné provokování a projevy výtržnictví musely příslušné orgány reagovat přijetím opatření k obnovení pořádku. Omlouvat, ospravedlňovat nebo dokonce vyzvedávat počínání těch jednotlivců a skupin, které se svým chováním dostali do rozporu s platným právním řádem, s normami chování v historické části Prahy, znamená ve svých důsledcích výzvu k občanské neposlušnosti, vyvolávání anarchie a útok proti autoritě socialistického státu. To nemá nic společného ani se socialistickou demokracií, ani s názorovým pluralismem, ani s tolerancí a úctou k mínění druhých.
    Vaše stanovisko budí dojem, že o pozadí a smyslu událostí na Václavském náměstí nejste dobře informován. Opravdovým zájmům věřících, duchovních i katolické církve by podle mého názoru odpovídal objektivní, nezaujatý pohled, bez emocí a jednostranných kalkulací, z pozic odpovědnosti za další vývoj naší země. Takový postoj by byl v souladu i s nedávno znovu projeveným přáním Vatikánu dospět prostřednictvím korektního dialogu s čs. úřady v duchu dobré vůle k pozitivním vztahům mezi státem a církví.
    Federální vláda má zájem na co nejkonstruktivnějších vztazích s katolickou církví a jejími ordináři, na vztazích, které posilují vzájemnou důvěru a spolupráci. Každý pozitivní příspěvek, vycházející ze zájmů našeho lidu žít a pracovat v podmínkách tvořivého ovzduší, dorozumění a součinnosti všech vlasteneckých sil u nás najde příznivou odezvu.
    S projevem úcty Ladislav Adamec v. r.

    Tuto odpověd předsedy vlády doručil kardinálu F. Tomáškovi 25. ledna náměstek ministra -ředitel sekretariátu vlády ČSSR pro věci církevní Vladimír Janků. Uvedl přitom, že předseda vlády nepovažuje za správné, že o dopise byly dříve informovány západní sdělovací prostředky, aniž by kardinál vyčkal odpovědi.
    Kardinál F. Tomášek prohlásil, že svůj dopis západním sdělovacím prostředkům nedal. Vyslovil se pro konstruktivní dialog. Podle zprávy redaktora BBC Jana Bednáře mu kardinál potvrdil, že dostal odpověď předsedy vlády, že však "šlo o osobní dopis, jehož text není ke zveřejnění".
    Bezprostředně po předání odpovědi 25. ledna kardinál F. Tomášek doručil předsedovi vlády jiný dopis datovaný 21. ledna, jehož obsah je v rozporu s kardinálovým slovním ujištěním a od prvního dopisu se liší obsahem, stylem i formou. Při předávání odpovědi na první dopis se kardinál F. Tomášek o druhém dopise vůbec nezmínil. Nicméně i tento druhý list byl neprodleně široce publikován a zneužit v propagandistické kampani, zejména rozhlasem Svobodná Evropa.
    Je zřejmé, že osoby kardinála Františka Tomáška je využíváno ke snaze manipulovat veřejným míněním. Je třeba litovat, že vlastní kardinálova účast tomu nahrává.

Co nového v metru?

Praha 22. ledna /ČTK/ -Bezmála čtvrt roku je v provozu trasa B3 pražského metra. Prodloužila celkovou délku "béčka" na deset kilometrů a denně obslouží na 400.000 cestujících. Na její dnešní konečnou stanici Dukelskou naváže úsek B5, který propojí oba sídelní celky Jihozápadního Města, kde najde domov na 200.000 Pražanů. Vlaky metra se sem rozjedou v roce 1993.
    "Tvorba zdravého životního prostředí je podmínkou rozvoje naší socialisické společnosti", je motem stavby třetího úseku trasy B. Odpovídá tomu architektura všech tří stanic i poslání trasy, která v nejmenším nenarušila pražské prostředí, naopak, přispěla ke zlepšení svého okolí. Ve stanici Radlická je skulptura, která znázorňuje obtížný růst semena v těžkých podmínkách. Stanice Švermova připomíná odkaz našeho národního hrdiny, Dukelská pak společný boj našich a sovětských vojáků o přístupy k hranicím Československa v roce 1944.
    Málokdo ví, že na trase B3 jsou nejdelší mezistaniční vzdálenosti. Od stanice Smíchovské nádraží do Dukelské je 2149 metrů, z Dukelské do Švermovy 1401 metrů. Vlaky sovětské výroby potřebují na překonání tohoto úseku 340-350 sekund.
    Pracovníci Metrostavu vytěžili 737.000 metrů krychlových zeminy, tunely a stanice vytvářejí 621.000 metrů3 obestavěného prostoru. Na trase funguje 35 strojoven vzduchotechniky, 25 čerpacích stanic a tři měnírny elektrického proudu. Ve stanici Švermova je pět eskalátorů. Trasu obsluhuje 140 km silnoproudých a 171 km slaboproudých kabelů. Náklady dosáhly 2,8 miliardy korun.
    Nejvyšší městské orgány projednaly v těchto dnech koncepci třetí etapy výstavby metra. Pokud jde o vedení trasy C4 /Fučíkova-Severní Město/, první etapa obsáhne úsek Fučíkova-Bohnice-Ládví, druhá etapa pak zahrne ostatní části Severního města. Zároveň bylo doporučeno upustit od původně zamýšlené trolejbusové dopravy, která se jeví jako nerentabilní a z hlediska kapacitního nevyhovující.
    Byla rovněž projednána výstavba trasy D metra jih-sever, která propojí všechny dosavadní úseky a podstatně odlehčí trase C, která je ve špičkách přetížena. Dalším důvodem pro její výstavbu je skutečnost, že v případě generální opravy mostu Klementa Gottwalda nahradí dopravu, která je vedena jeho tubusem. Vzhledem k přestavbě komunikací mezi strahovským automobilovým tunelem a jeho pokračováním po třídě Obránců míru a pod Stromovkou bude vybudován druhý vestibul stanice metra Hradčanská na trase A.
    Budoucnost metra je vyjasněna až do roku 2005. V té době bude mít pražská podzemní dráha délku kolem 65 kilometrů a 63 stanic. Trasa C se rozroste do Severního Města, trasa B2 do Vysočan a B4 do sídliště Černý Most II, úsek B5 do Zličína. Navíc bude sloužit stanice Skalka na trase A. Také bude hotova první etapa trasy D.
v y d á n í:
1. týden | 2. týden | 3. týden | 4. týden
5. týden | 6. týden | 7. týden | 8. týden
9. týden | 10. týden | 11. týden
12. týden | 13. týden | 14. týden
15. týden | 16. týden | 17. týden
18. týden | 19. týden | 20. týden
21. týden | 22. týden

Hlasy k protisocialistickým provokacím v Praze
Praha 21.ledna (ČTK) -K provokačním vystoupením protistátních živlů v Praze, které jsou součástí snah rozvratných sil doma i v zahraničí namířených proti socialistickému státu, řekli zpravodajům ČTK:
    Ústřední tajemník Čs.strany lidové Josef Andrš:
    Mám zato, že struktury naší socialistické společnosti dávají dostatečný prostor pro demokracii, pro vyjadřování různých zájmů a názorů.
    Vždyť v našem politickém systému vyvíjejí svoji činnost i nekomunistické politické strany. V jejich rámci mohou občané projevovat různost názorů a své specifické zájmy. Myslim si, že současná struktura politického systému plně pokrývá potřeby všech sociálních skupin naší společnosti a jejich specifické zájmy. Proto rozhodně odsuzuji vystupování skupin mimo tuto strukturu, protože mají zcela evidentně protistátní a protisocialistický charakter a narušují postup přestavby naší společnosti. Je nutno proti nim rázně zakročit.
    Proto nepokládám za správné to, co téměř týden probíhá na Václavském náměstí, protože jde čistě o výtržnická vystoupení, která jsou bezobsažná. Aktéři těchto demonstrací nepřicházejí s žádným konstruktivním programem, jejich cílem je destrukce.
    To, co dělají, neodpovídá ani principům občanské etiky vyspělé společnosti, ani kulturní úrovni našich, národních a demokratických tradic. Pokládám tyto výtržnosti za importovaný element, který nebyl našim národům vlastní nikdy v minulosti a není adekvátní současnému úsilí o přestavbu naší společnosti. Jejich jediným cílem je podkopání společnosti a společenská destrukce.
    Ředitel Symfonického orchestru hl.m.Prahy FOK Luděk Vařbuchta: "Umělečtí i organizační pracovníci Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK mají čest reprezentovat naše hlavní město i naši vlast v zahraničí. Ať to bylo v SSSR či v USA, v NDR, Polsku, Japonsku, Řecku a Rakousku, či v Itálii, Švýcarsku, nebo v NSR, vždy jsme byli šťastni, že se oprávněně můžeme pochlubit jak svým intepretačním uměním, tak i naší skladatelskou školou. V mnohých zemích jsme zažili krásné okamžiky pohody a jasu, ale také dramatické chvíle napětí, neklidu. A vždy jsme se přitom rádi vraceli a vracíme domů, do své země, s níž jsme pevně spjati silnými kořeny.
    O to více si právě nyní uvědomujeme, že umění se nedaří v atmosféře nervozity, zloby, či dokonce nenávisti, v atmosféře nezdravě provokovaných vášní. Umění a samozřejmě i hudbu, ať ji nazýváme vážnou, populární či rockovou, přece člověk nezbytně nutně k životu potřebuje, zrovna tak jako chléb a vodu, zrovna jako klid, soustředění se na práci s pocitem jistoty.
    Proto nejsme lhostejní k akcím, které se v tyto dny v Praze organizují. Odsuzujeme je, neslouží naší společnosti, neslouží naší kultuře a umění. Právě dnes potřebujeme více tvůrčího klidu k řešení mnoha problémů, s nimiž se setkáváme a s nimiž zápasíme. Umění a kultura se jich chápe a chce přispíva aktivně k jejich řešení, ale nechce devalvovat hodnoty, které byly v naší zemi vybudovány.
    Praha 21. ledna (ČTK) -Rozhodný nesouhlas s pokusy o protistátní demonstrace vyjádřily další pracovní kolektivy, orgány a organizace.
    "Pracující závodu Praga Příbram vyslovují nesouhlas s protispolečenskými akcemi, které v posledních dnech organizují v hlavním městě naší socialistické vlasti protisocialistické živly. Naši pracující nestojí o takovýto způsob narušování klidného života občanů. Procesu přestavby a demokratizace naší společnosti dosáhneme jedině poctivou denní prací na všech pracovištích, což je prvořadým zájmem naprosté většiny našich dělníků a techniků.
    Naši pracující mají zato, že naše společnost a zřízení má dosti sil i prostředků, aby bylo těmto nezákonným akcím zabráněno a viníci byli vedeni k odpovědnosti."
    "My, pracující-odboráři závodu ČKD Kompresory se vší rozhodností odsuzujeme provokační vystoupení protisocialistických sil. Podobné akce, snažící se vyvolat zmatek a chaos v naší společnosti nikomu a k ničemu dobrému nepřispívají. Křikem a výtržnostmi ještě nikdo žádnou práci neudělal. Rozvoj socialismu v naší zemi nemůže mít nic společného s anarchií. Proces přestavby vyžaduje ne vyvolávání vášní a zasévání zmatku do hlav mladých lidí, ale prostor a podmínky pro klidnou práci. Jedině ta může vést k naplnění všech cílů, které před nás v současnosti staví naše Komunistická strana Československa. Žádáme proto, aby proti pachatelům i organizátorům podobných výtržností bylo přísně zakročeno. Chceme v klidu pracovat a žít."
    "Pracující závodu ČKD Polovodiče potřebují k plnění svých úkolů a závazků klid a mír a proto rozhodně odsuzují pokusy nelegálních skupin o narušení klidu, pořádku a jednoty našich národů, ke kterým došlo v uplynulých dnech v našem hlavním městě, a žádají, aby bylo použito všech zákonných prostředků proti organizátorům těchto akcí, které mají vnášet neklid a nejistotu do současného vývoje v našem státě a zabránit procesu postupující přestavby a demokratizace."

Z domova | Ze zahraničí | Ekonomika | Počítače | Kultura | Společnost | Móda | Přehled tisku | Kalendárium
Sport | Fotbalová G. liga | Hokejová extraliga | Formule 1 | Sázky a loterie | Zajímavosti | Grafika a foto | Inzerce | Živ. prostředí | Počasí
Záložky rubrik | Výchozí stránka | Kanál MSIE a PointCast | Kódování | Reklama | Redakce | Napište nám
CTK Copyright © 1999 Česká tisková kancelář
Všechna práva vyhrazena.
GTS