CESKE NOVINY


Zmařená provokace

Praha 15.ledna (ČTK) - Na Václavském náměstí v Praze se dnes několik skupin protistátních živlů pokusilo o provokaci dlouhodobě připravovanou západními diverzními centry a některými západními rozhlasovými stanicemi -zejména Svobodnou Evropou a Hlasem Ameriky -ve spolupráci především s představiteli tzv. Charty 77. Přes zákaz státních orgánů se snažily zneužít výročí nesmyslné sebevraždy studenta J.Palacha k vyvolání protisocialistických emocí a narušení pořádku v hlavním městě.
    Příslušníci pořádkových jednotek Veřejné bezpečnosti rázně zakročili proti provokatérům a jim plánovaným akcím, které znemožnili, přičemž 91 nejaktivnějších narušitelů zadrželi. Na žádost pracujících Prahy se na udržování pořádku a klidu ve středu města podíleli příslušníci Lidových milicí z pražských závodů.

Pokus o pokračování nedělní provokace
Pro zajištění pořádku a klidu

Praha 16.ledna /ČTK/ -O pokračování nedělní provokace se na Václavském náměstí v Praze pokusily skupiny protistátních živlů organizovaných pod záminkou výročí sebevraždy Jana Palacha. Provokatéři narušili veřejný pořádek svým agresívním chováním i přes opakované výzvy Veřejné bezpečnosti k rozchodu.
    Plnou odpovědnost nesou iniciátoři tzv. nezávislých struktur včetně Charty 77. V zájmu zajištění pořádku a bezpečnosti Pražanů a návštěvníků Prahy byli příslušníci pořádkových jednotek Veřejné bezpečnosti nuceni proti těmto živlům rázně zakročit.
    V souladu s československými zákony a pro jejich hrubé, opakované porušení a neuposlechnutí výzev státních orgánů byli zadrženi:
Stanislav Penc, nar. 28.2.1970, bytem Praha 4, Vycpálkova 972,
Jana Petrová, nar. 16.9.1966, Dobruška, Rychnov 411,
Alexandr Vondra, nar. 17.8.1961, Praha 5, U zámečnice 4,
Jana Sternová, nar. 6.3.1921, Praha 7, Heřmanova 3,
David Němec, nar.29.5.1961, Praha 2, Ječná 7,
Josef Žáček, nar. 26.5.1951, Praha 5, Janáčkovo nábř. 51,
Marek Ptáček, nar. 19.6.1970, Praha 10, Hradešínská 30/1956,
Danuška Němcová, nar. 14.1.1934, Praha 2, Ječná 7,
Václav Kratochvíl, nar. 20.11.1946, Praha 2, Pod Karlovem 7,
Otakar Veverka, nar. 27.8.1956, Praha 4, Na hřebenech 2,
Jitka Vavříková, nar. 17.4.1951, Praha 5, Bellušova 1826,
Petr Placák, nar. 8.1.1964, Praha 3, Chelčického 6,
Jiří Fiala, nar. 10.1.1937, Praha 4, Kunčíkova 4,
Václav Havel, nar. 5.10.1936, Praha 2, nábř. B.Engelse 78/2000.

Tisk socialistických zemí o pokusu o demonstraci v Praze

PRAHA 16. ledna (ČTK) -Sdělovací prostředky socialistických zemí si dnes všímají nedělního pokusu o protistátní demonstraci v Praze a popisují její okolnosti.
    MOSKVA -Agentura TASS s odvoláním na zprávu ČTK informovala, že v neděli se na Václavském náměstí sešlo několik skupin protisocialistických živlů, které se pokusily zneužít dvacátého výročí tragické sebevraždy pražského studenta Jana Palacha pro podněcování protisocialistických emocí a narušování veřejného pořádku ve městě. Psala dále, že demonstraci, která se konala navzdory zákazu úřadů, se podařilo díky zásahu pořádkových sil, Veřejné bezpečnosti a Lidových milicí potlačit.
    Agentura cituje z rozhovoru zástupců orgánů Veřejné bezpečnosti s pražským zpravodajem TASS, že tato otevřená provokace měla podnítit odpůrce socialistického Československa k dalšímu útoku na lidská práva v ČSSR. Křiklouni, kteří zde požadovali "svobodu", sledovali jediný cíl-narušit veřejný pořádek a připoutat k sobě pozornost západních sdělovacích prostředků.
    SOFIA -Bulharský deník RABOTNIČESKO DELO dnes v příspěvku svého pražského zpravodaje napsalo, že v neděli došlo k pokusu zorganizovat v Praze protisocialistickou demonstraci, kterou připravila západní diverzní centra a některé západní sdělovací prostředky ve spolupráci s tzv. Chartou 77 . Zpravodaj konstatoval, že díky energickému zásahu příslušníků Veřejné bezpečnosti byla tato akce zmařena a zatčeno 91 osob.
    List dále připomíná okolnosti demonstrativního upálení Jana Palacha a píše, že stejné síly, jejichž obětí se v roce 1969 stal, se pokusily vzkřísit tuto tragickou událost ve svůj prospěch. Chtěly vyvolat anarchii a nepořádek, očernit proces přestavby a mezinárodní autoritu země. Podle deníků "chartisté" podněcovali mladé lidi k demonstrativním sebevraždám, což vyvolalo rozhořčení celé československé veřejnosti. O pokusu uspořádat v Praze provokaci informovaly dnes rovněž deníky TRUD a KOOPERATIVNO SELO.
    BERLÍN -Deníky NDR otiskly zprávu agentury ADN, která oznámila, že některé skupiny protistátních živlů, dlouhodobě řízené západními diverzními centry a rozhlasovými vysílači, zejména Svobodnou Evropou a Hlasem Ameriky, se v neděli v Praze pokusily o provokaci. Příležitostí se mělo stát výročí nesmyslné sebevraždy studenta Jana Palacha. Listy dále napsaly, že proti provokatérům zasáhly pořádkové síly VB a jednotky Lidových milicí z pražských závodů.
    VARŠAVA -Rovněž ústřední polské deníky věnovaly pozornost nedělnímu pokusu o protistátní demonstraci na Václavském náměstí. S odvoláním na pražského zpravodaje agentury PAP informují o zásahu oddílů Veřejné bezpečnosti a Lidových milicí, jak v několika hodinách obnovily v centru města pořádek. Nejdůležitější je to, že nedošlo k tragédii -k anonymně ohlášené nové sebevraždě upálením jako politickému protestu, napsaly polské listy.
    BUDAPEŠŤ -Nedělní události na Václavském náměstí podrobně popsal rovněž maďarský stranický orgán Népszabadság a s odvoláním na oficiální zdroje informoval své čtenáře, že při této dlouhodobě připravované protisocialistické provokaci bylo zadrženo 91 osob. O provokaci několika skupin protistátních živlů na Václavském náměstí se zmínil také dopisovatel listu Magyar Nemzet. S odvoláním na zprávu ČTK uvádí, že demonstrace byla dlouhodobě připravovaná ve spolupráci západních diverzních center a rozhlasových vysílaček se zástupci tzv. Charty 77. O zásahu bezpečnostních sil v centru Prahy informoval rovněž list NÉPSZAVA.

Pokus o další provokaci

Praha 17. ledna /čtk/ -Dnes v podvečer se několik skupin protisocialistických živlů pokusilo opět narušit veřejný pořádek a dopravu na Václavském náměstí v Praze. Proti iniciátorům provokace zasáhly pořádkové jednotky Veřejné bezpečnosti, které nezbytnými opatřeními zajistily klid a pořádek v centru města.
    Provokační akce odsuzuje široká československá veřejnost. Svůj rozhodný protest vyjádřili také pracovníci smíchovského závodu ČKD Tatra v petici Ústřední radě odborů. Uvádí v ní, že jednání protispolečensky zaměřených skupin je v příkrém rozporu s tím, o co naši pracující v závodech denně usilují -to je poctivou a svědomitou prací posilovat a upevňovat naši ekonomiku a vytvářet tak podmínky pro další zvyšování životní úrovně a posilování životních jistot. Dělníci a technici, praví se dále v petici, na našich pracovištích žádají, aby proti účastníkům těchto akcí bylo postupováno s nejvyšší přísností v duchu gottwaldovského hesla Republiku si rozvracet nedáme.
    Svůj hlas pozvedli také členové kolektivu dílny ve Svitu Gottwaldov, který vede Miloslav Vyoral. "Máme rádi naše hlavní město, svou práci. Podle našeho názoru potřebujeme především klid, a ne rozvrat, jak se o to již několikrát pokusily v Praze protisocialistické živly. S jejich pokusy zásadně nesouhlasíme a podporujeme rázné obnovení klidu a pořádku."
    Provokační akce rovněž odsoudili členové brigády socialistické práce směny C válcovny předvalků v Nové huti Klementa Gottwalda v Ostravě-Kunčicích, studenti, učitelé a další pracovníci pedagogické fakulty UK v Praze, členové BSP XV. sjezdu KSČ, SČSP a SNP i ostatní pracovníci výrobního úseku Tesly v Praze-Holešovicích i mnohé pracovní kolektivy z dalších míst ČSSR.

Skončila schůze zahraničních výborů FS

Praha 19.ledna (ČTK) -Poslanci -členové zahraničních výborů Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění ČSSR na dvoudenní společné schůzi, která dnes skončila v Praze, projednali několik smluvně právních dokumentů a vyslechli informace o aktuálních otázkách mezinárodních vztahů a zaměření československé zahraniční politiky v roce 1989. Vyslovili v této souvislosti plnou podporu úsilí vlády ČSSR a československé zahraniční služby o demokratizaci mezinárodních vztahů a upevňování ovzduší důvěry, spolupráce a bezpečnosti v Evropě a na celém světě.
    Současně s rozhořčením odsuzují pokusy skupin protisocialistických sil narušit proces přestavby hospodářského a společenského života a prohlubování socialistické demokracie v Československu. V této souvislosti poslanci vyjadřují plnou podporu rozhodnému postupu příslušníků Veřejné bezpečnosti a Lidových milicí při udržování veřejného pořádku. Jménem svých voličů a zejména pracujících hlavního města Prahy důrazně odmítají pokusy některých západních kruhů o vměšování se do vnitřních záležitostí československého lidu. Československo důsledně plní své závazky vyplývající z mezinárodních smluv včetně Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě v plném souladu se zákony a jinými právními předpisy ČSSR.
    Poslanci -členové zahraničních výborů se obracejí k našim občanům, aby se vážně zamysleli nad událostmi, které se odehrávají na Václavském náměstí při příležitosti výročí smrti studenta Palacha. Tato vystoupení organizují protisocialistické živly soustředěné kolem zkrachovalých profesionálních politiků s cílem zneužít mládež a dezorientovat veřejnost pod demagogicky pokřivenými hesly o demokracii a svobodě. Těmto pokusům, které jsou v rozporu se zájmy našeho lidu, je nezbytné rozhodně čelit, především konkrétními činy při realizaci přestavby a prohlubování socialistické demokracie.

Provokační akce na Václavském náměstí

Praha 19.ledna (ČTK) -Dnes v podvečer se skupiny protistátních živlů pokusily na pražském Václavském náměstí opět zorganizovat provokační akci. Projevy a vyvolávanými hesly urážely socialistické zřízení našeho státu. Narušily rovněž veřejný pořádek a jejich chování bylo v rozporu s vyhláškou NVP, která vymezuje právo pro pořádání veřejných shromáždění v památkové rezervaci Prahy.
    V době, kdy nepovolená akce nabyla protisocialistický charakter a její účastníci neuposlechli často opakovaných výzev k rozchodu, rázně a rozhodně proti nim v centru města zakročili příslušníci pořádkových sil Veřejné bezpečnosti a Lidové milice. Bylo zadrženo několik desítek osob, které se nejvíce podílely na provokačních akcích.
    Provokace se nesetkala s podporou naprosté většiny Pražanů.
v y d á n í:
1. týden | 2. týden | 3. týden | 4. týden
5. týden | 6. týden | 7. týden | 8. týden
9. týden | 10. týden | 11. týden
12. týden | 13. týden | 14. týden
15. týden | 16. týden | 17. týden
18. týden | 19. týden | 20. týden
21. týden | 22. týden

Autentické zpravodajství z roku 1989 a fotografie, které zveřejněny být nemohly.

Odsuzují provokace protisocialistických sil
Praha 19.ledna (ČTK) -K provokacím protisocialistických sil na pražském Václavském náměstí, které měly od neděle každý den pokračování, zaujaly stanoviska další orgány a organizace.
    Československý svaz protifašistických bojovníků odsuzuje provokace zorganizované protispolečensky zaměřenými skupinami. Jsou někteří lidé, kterým nic neříká hrdost na naši socialistickou vlast. Známe také, jak negativně se u těchto lidí projevuje nedostatek vlasteneckého a internacionálního cítění a smýšlení. Pro peníze vyplacené kýmkoliv jsou ochotni poškozovat svou vlast. Psát různá provolání, verbovat a hnát nezkušené mladé lidi do pomyslného dobrodružství jen proto, aby se zalíbili těm silám v zahraničí, které nikdy nepřály našemu socialistickému rozvoji.
    Na pražské demonstraci osočovali mnozí mladí lidé "vyškolení" západními centrálami příslušníky našich pořádkových sil voláním "gestapo".
    Vědí vůbec tito svedení lidé, co to gestapo bylo? Vědí o tom, že tehdy, kdy před 50 lety spontánně a bez cizího návodu vystoupili vysokoškoláci na podporu boje za znovuzřízení československého státu, se gestapo mstilo? Ví někdo z nich, že to bylo gestapo, které zastřelilo dva účastníky pokojné manifestace: mladého dělníka Sedláčka a vysokoškoláka Opletala? Že gestapo zastřelilo v Praze -Ruzyni bez rozsudku devět funkcionářů vysokoškolského studenstva? Že byly v českých zemích zavřeny všechny vysoké školy a více než 1200 vysokoškoláků bylo odvlečeno do koncentračního tábora Sachsenhausen?
    Dnes zahraniční centrály velmi halasně, ale lživě vystupují proti československému státu. Nadsazují průběh zásahu bezpečnostních sil proti demonstrujícím skupinám, mluví o Praze jako o mrtvém městě. Ale Praha, která je srdcem naší krásné země, žije dál svým denním životem. Snahou je, aby byla ještě krásnější, aby i návštěvníci z ciziny mohli prožívat krásu stověžaté Prahy tak, jako to prožíváme my.
    Na adresu těch, kteří chtějí zvrátit naše socialistické zřízení, jednoznačně prohlašujeme: " Naši socialistickou vlast si rozvracet nedáme!"
    Prohlášení ÚV SSM
    Jsme hluboce zneklidněni událostmi, k nimž dochází tento týden na pražském Václavském náměstí a jejichž cílem je zneužít výročí tragické smrti Jana Palacha.Rozhodně odsuzujeme všechny ty, kteří se v současném období přestavby a demokratizacce naší socialistické společnosti snaží narušovat klid a pořádek, poškozují dobré jméno naší země ve světě.
    Mrzí nás, že mezi těmi, kdo se v centru Prahy podílejí na vyvolávání nepokojů, je i řada mladých lidí, kteří se k nerozvážným činům nechávají strhávat zkušenými provokatéry. Tito lidé se léta snaží naší společnosti škodit, zneužívají toho, že mladí se ne vždy plně orientují v některých historických souvislostech, nemají dostatek životních a osobních zkušeností, neprožili vše, čím naše republika za uplynulých 70 let prošla.
    Obracíme se proto právě v těchto dnech ke všem svazáckým funkcionářům, rodičům, ke všem těm, kteří mezi mládeží působí, hovořte s mladými lidmi o tom, oč usilujeme, čeho chceme dosáhnout ve všech oblastech života společnosti.
    Souhlasíme s postupem státních orgánů a opatřeními nutnými pro udržení pořádku a klidu v našem hlavním městě. Demokracii nelze zaměňovat za anarchii, poctivý a otevřený dialog za vykřikování urážlivých protistátních hesel a výzev.
    Pražané se vyjadřují k narušení pořádku
Pracuji v hlavním městě už tři roky, jinak dojíždím, řekl zpravodaji ČTK zedník Pražské stavební obnovy Jaroslav Valda. "Nechci působit demagogicky, ale když tak pozoruji ten velkoměstský život, zdá se mi, že tu nikdo nepracuje. Po celé dny proudí ulicemi svátečně oblečení lidé, zejména pak mladí. Jsou jich plné kavárny a hostince. Stejné typy lidí jsem viděl v tyto dny na Václavském náměstí. Prý protestují za lidská práva. Copak jich nemají víc než dost? Jistě je živí rodiče, vezou se na účet společnosti. Člověk pozná, že mnozí z nich nemají příliš kladný poměr k tomu, co i z dálky zavání prací. Pochopím i to, že někteří byli jistě svedeni. Rád bych jim připomněl jen jedno: napřed ukaž co umíš, pak protestuj. Budeš jistě proti všemu, co překáží poctivé práci -a tohle přece chce přestavba, dnešek. Co může být přitažlivějšího? Potřebujeme klid, vždyť se rozhoduje o perspektivách celé naší společnosti." Výkřiky z Václaváku nám v tomto úsilí určitě nepomohou.
    Zástupce náčelníka městské správy sboru požární ochrany NVPpodplukovník Ladislav Novák: "Všechny akce, které vedou k narušení pořádku v hlavním městě rozhodně odsuzuji. Pražští požárníci každodenně zachraňují hodnoty včetně těch nejcennnějších-lidské životy. Nevidíme proto rádi, když se plýtvá energií na nepravém místě a ještě navíc proti našemu zřízení. Rád bych proto apeloval hlavně na city mladých lidí. Podívejte se, smrt Jana Palacha před dvaceti roky byla bolestná pro všechny. Je proto absurdní, aby se v jeho jménu vedly akce, které jsou namířeny proti základům naší společnosti. Svět se změnil k lepšímu především díky socialistickým zemím. Mírová iniciativa SSSR otevřela cestu k široké mezinárodní spolupráci ve všech oblastech. O co tedy jde, mladí přátelé? Snad jste nepochopili smysl demokracie, která vyžaduje tolik svobody co kázně. Proto se zamyslete nad svým počínáním a věnujte svou energii užitečným věcem."

Z domova | Ze zahraničí | Ekonomika | Počítače | Kultura | Společnost | Móda | Přehled tisku | Kalendárium
Sport | Fotbalová G. liga | Hokejová extraliga | Formule 1 | Sázky a loterie | Zajímavosti | Grafika a foto | Inzerce | Živ. prostředí | Počasí
Záložky rubrik | Výchozí stránka | Kanál MSIE a PointCast | Kódování | Reklama | Redakce | Napište nám
CTK Copyright © 1999 Česká tisková kancelář
Všechna práva vyhrazena.
GTS