CESKE NOVINY


První zasedání komise KSČ a NF pro ústavu

Praha 10. ledna (ČTK) - Na svém prvním zasedání se dnes v Praze sešla komise Komunistické strany Československa a Národní fronty pro přípravu nové Ústavy ČSSR.
    O hlavních úkolech při přípravě tohoto základního zákona našeho státu a o postupu prací na nové ústavě promluvil generální tajemník ÚV KSČ, předseda ústředního výboru Národní fronty ČSSR a předseda komise KSČ a Národní fronty pro přípravu nové Ústavy ČSSR Miloš Jakeš. Zdůraznil, že nová ústava potvrdí socialismus jako společenské zřízení v naší zemi. Posílí právní postavení občana ve státě a společnosti, obohatí jeho práva a svobody a vymezí jeho povinnosti, dále racionálně rozvine československou federaci. Právně zakotví zásady hospodářské a společenské přestavby, široké demokratizace a veřejné informovanosti.
    O činnosti pracovní skupiny pro přípravu nové Ústavy ČSSR informoval ministr vlády ČSSR Marián Čalfa. Uvedl, že do přípravných prací na tomto zásadním dokumentu se zapojila řada vědeckých pracovišť i státních institucí. Připomněl, že přijetí nové ústavy vyvolá změny v celém právním řádu.
    Stanislav Zdobinský, proděkan právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, zdůraznil, že nová ústava musí být přehledným, jasným a srozumitelným právním dokumentem. Řekl, že autorita ústavy bude záležet mj. na její právní kvalitě a její konkrétní realizaci v praxi.
    Zasloužilý mistr sportu Zdeněk Nehoda, zastupující společně s dalšími sportovci československou tělovýchovnou organizaci, vyjádřil požadavek, aby základní zákon našeho státu precizněji formuloval práva člověka na zdraví, fyzický rozvoj a obnovu sil, které tvoří součást socialistického způsobu života.
    Jménem předsednictva Ústřední rady odborů podpořil úvodní projev soudruha Miloše Jakeše hrdina socialistické práce Václav Chovanec. Navrhl mj., aby nová ústava lépe vyjádřila postavení ROH v naší společnosti a jeho podíl na řízení veřejných záležitostí. Vyslovil se pro to, aby základní zákon našeho státu vytvořil podmínky pro další prohloubení socialistické demokracie v zájmu rozvoje socialismu.
    Studentka Vysoké školy ekonomické v Praze Iveta Jakubetzová doporučila, aby byla v ústavě věnována samostatná hlava nebo článek dětem a mládeži. Navrhla dále, aby společenské organizace, včetně SSM, mohly navrhnout určitý počet poslanců.
    Stručně komentoval přípravu nové ústavy patriarcha čs. církve husitské Miroslav Novák, podle jehož názoru je třeba, aby si podle nové ústavy byli všichni lidé skutečně rovni. Základem této rovnosti musí být podle jeho názoru láska člověka k člověku a vzájemná úcta. Ocenil rovněž, že k přípravným pracím byla pozvána řada církevních činitelů.
    Zbyněk Žalman, předseda Československé strany lidové, tlumočil uspokojení členů strany, že komise byla ustavena v předstihu a že její složení zajišťuje reprezentativnost a akceschopnost. Vyslovil se pro to, aby ústava zakotvila precizně existenci dalších politických stran v našem politickém systému a aby formulovala jejich úlohu i vztah ke Komunistické straně Československa.

Bilance a plány Muzea Klementa Gottwalda

Praha 12.ledna /ČTK/ -Téměř 96.OOO návštěvníků si vloni prohlédlo sbírky Muzea Klementa Gottwalda v Praze, jehož stálá expozice zobrazuje zápas Komunistické strany Československa za práva pracujícího lidu, boj proti fašismu a úsilí při budování socialistické společnosti. Od otevření muzea v roce 1954 prošly jeho sbírkami již tři milióny zájemců.
    K nejúspěšnějším výstavám patřila expozice věnovaná 7O. výročí vzniku Československa, kterou si od září do konce roku prohlédlo na dvaačtyřicet tisíc návštěvníků. Další významná výstava, která do muzea přilákala tisíce lidí, byla věnována 4O. výročí Vítězného února.
    Téměř šestnáct tisíc především mladých lidí převzalo vloni v prostorách muzea výuční listy, maturitní vysvědčení, průkazy PO a SSM. Těchto tradičních akcí se uskutečnilo téměř dvě stě.
    Nejbližší výstava Gottwaldova muzea bude věnována nadcházejícímu 4O. výročí založení Rady vzájemné hospodářské pomoci. Pod názvem Cesty spolupráce soustředí přes tři stovky fotografií a stejný počet exponátů přibližujících vznik RVHP, výsledky a perspektivy vzájemné spolupráce členských zemí Rady v rozhodujících odvětvích i její současné zaměření na prioritní směry vědeckotechnického pokroku.

Počítače v předstihu - Letos již sériová výroba

Blatná 8. ledna /ČTK/ -S více než půlročním předstihem oproti původnímu záměru vyrobili a prostřednictvím Tesly Eltos dodali zaměstnanci koncernového podniku Tesla Blatná odběratelům 245 počítačů SAPI 86 -TB.
    Od vývoje přes výrobu trval celý proces méně než rok. Kromě vývojového oddělení mají na úspěchu podíl i členové dalších podnikových útvarů. Nyní se tady již začíná pracovat na dalším zvýšení užité hodnoty potřebného zařízení.

Výroba videomagnetofonů v a.s. AVEX

Bratislava 12.ledna /ČTK/ -Kolem 70 tisíc videomagnetofonů vyprodukují letos v akciové společnosti AVEX Bratislava. Jejich vysokou kvalitu má zabezpečit především využití automatizace výrobního procesu, moderní výpočetní technika ve výrobnách, výrobní know-how firmy Philips a v neposlední řadě i to, že kolem 20 procent roční produkce bude vystaveno světové konkurenci na trzích vyspělých nesocialistických států.
    Společný podnik zakladatelů a akcionářů VHJ Tesla -Spotřební elektronika, koncern Bratislava, PZO Transakta a elektrotechnického koncernu Philips Eindhoven z Nizozemí zahájil sériovou výrobu videomagnetofonů koncem loňského roku. Předmětem činnosti a.s. AVEX je též aplikační vývoj, marketink a prodej elektronických spotřebních přístrojů včetně zahraničně obchodní činnosti, ale i velkosériová výroba dílů a komponentů pro videotechniku a finální montáž videomagnetofonů. Celý tento program směřuje k dynamizaci rozvoje audiovizuálních prostředků v ČSSR a pozdvižení celého oboru videotechniky a spotřební elektrotechniky na kvalitativně vyšší úroveň. Rozšiřuje se tak okruh organizací podílejících se na dodávkách pro výrobu v Avexu a zároveň se vytváří širší prostor pro odbyt produkce společnosti ve státech RVHP.

Američtí senátoři u M.Štěpána

Praha 12.ledna /ČTK/ -Americké senátory Marka O.Hatfielda a Jamese A.McClura přijal dnes ve Federálním shromáždění člen předsednictva ÚV KSČ a předseda zahraničního výboru Sněmovny lidu Miroslav Štěpán. Informoval je o postupu přestavby v ČSSR. Obě strany ocenily pokrok ve vztazích Východ-Západ i pravidelné kontakty poslanců nejvyšších zastupitelských sborů obou zemí. Vyslovily se pro další postupné prohlubování vzájemných vztahů ve všech oblastech, které může přinést prospěch národům ČSSR a USA.

Rozhovor s ministrem práce a sociálních věcí ČSSR M.Boďou

Praha 12.ledna (ČTK) -Ministr práce a sociálních věcí ČSSR Miloslav Boďa poskytl ČTK rozhovor:
    Otázka: Soudruhu ministře, v poslední době docházejí sdělovacím prostředkům a státním orgánům dotazy a kritické připomínky, které se týkají využívání pracovní doby v souvislosti s pořádáním členských schůzí a schůzí výborů společenských organizací působících na pracovištích. Co byste k tomu mohl uvést?
    Odpověď: Vláda Československé socialistické republiky se zabývala na své schůzi ve čtvrtek 12.ledna vedle dalších otázek rovněž touto problematikou. Konstatovala, že úspěšné uplatnění nového hospodářského mechanismu v práci každé organizace i každého pracovního kolektivu nezbytně vyžaduje zodpovědné dodržování a respektování všech právních norem, přijatých v souvislosti s přestavbou. Jedním z nezbytných předpokladů je plné využívání stanovené pracovní doby k plnění pracovních úkolů.
    Otázka: Nepočítá zákoník práce s některými odchylkami pro orgány hospodářské samosprávy?
    Odpověď: Ano, výjimky z uvedené zásady jsou stanoveny v nařízení vlády Československé socialistické republiky, jímž se provádí zákoník práce, a týkají se schůzí rady socialistické samosprávy pracovního kolektivu státního podniku a schůzí představenstva společného podniku podle zákona o zemědělském družstevnictví. Ovšem i ke konání těchto schůzí je třeba využívat především volného času.
    Otázka: Jak je možno charakterizovat závěr, v který vyústilo uvedené jednání vlády Československé socialistické republiky ?
    Odpověď: Vláda Československé socialistické republiky u vědomí významu a závažnosti období, které je před čs.ekonomikou a celou naší společností, naléhavě požaduje, aby vedoucí pracovníci v podnicích a závodech přistupovali k organizování činnosti svěřených pracovišť s vědomím plné osobní odpovědnosti za využívání pracovní doby všemi pracovníky, které řídí.
v y d á n í:
1. týden | 2. týden | 3. týden | 4. týden
5. týden | 6. týden | 7. týden | 8. týden
9. týden | 10. týden | 11. týden
12. týden | 13. týden | 14. týden
15. týden | 16. týden | 17. týden
18. týden | 19. týden | 20. týden
21. týden | 22. týden

Kam kráčíš, Charto
Večerní Praha 12.1.1989
   V posledním období se snaží hrstka organizátorů protisocialistických a protistátních kampaní v naší zemi, prostřednictvím západních sdělovacích prostředků, znovu rozdmýchávat vášně a narušovat úsilí poctivých lidí o řešení každodenních problémů našeho hlavního města. Neštítí se k tomu nyní zneužít i tak tragického a nesmyslného činu, jakým byla smrt Jana Palacha před 20 lety. Ve svém cynismu jdou tak daleko, že nepřímo nabádají k podobnému činu, jak o tom svědčí široká publicita anonymního dopisu, který obdržel pan Havel a s kterým se starostlivě svěřil vysílači "Svobodná Evropa". Redakce Večerní Prahy obdržela řadu telefonátů i dopisů, které v drtivé většině odsuzují tento hazard, k němuž se uchýlila "Charta 77" a jí podobné nelegální skupiny. Chceme vás proto seznámit s obsahem dopisu anonymního pisatele a jedním z dopisů, které redakce obdržela.

    Pane Havel,
    plně se ztotožňujeme s činnosti Charty 77, která je světlem v této ponuré společnosti a obhajuje lidská práva, svobodu projevu a volnost církví. Řada z nás studentů je odhodlána rozhodujícími činy podpořit Vaši záslužnou práci a zasadit se o přiznání politických práv pro Vaše úsilí. Na důkaz těchto slov dne 15.1. 1989 v odpoledních hodinách na Václaváku u koně opět zazáří jedna lidská pochodeň. Pevně věříme, že tento čin probudí celý národ ze společenské a politické letargie a vyburcuje všechny občany k veřejné otevřenosti a veřejným projevům národní identity, tak jak tomu bylo přesně před 20 lety.
    Za organizační výbor hromadných sebevražd opět pochodeň č. 1

    Neznámému mladému pisateli
    Nejrůznější starostlivé západní rozhlasové stanice citují teď díky iniciativě pana Havla, Tvůj dopis, ve kterém píšeš o svém odhodlání proměnit své tělo a život ve zničující plamen. Máme si tak, nad Tvým přetrženým životem, všichni připomenout smutné dny, kdy jsme se před dvaceti lety dozvěděli o podobném činu.
    Nevím, zdali jsi tehdy už vnímal svět, ale mohu Ti říci, že čin bez smyslu a účelu, okázalé tragédie a gesta samy o sobě nic nemění a měnit nemohou.
    Nevím, proč jsi se tak rozhodl a kdo Ti radil či Tě nabádal. Neznám Tě a nikdy jsem s Tebou nemluvil. Byl bych však rád, kdybych Ti mohl naslouchat a říci, že nevěřím, ve vyčerpání Tvých možností žít. Ty zatím žiješ. A proto uvažuj o svém životě.
    Možná, po rozhovorech s těmi, kteří věří ve smysl Tvé smrti, doufáš, že Tvůj náhrobní kámen bude mluvit za Tebe. Zkus však zajít mezi ty mladší i starší, kterým nemoc nebo nešťastná událost přivolává konec života, zeptej se jich, zda by měnili, zda by dobrovolně pustili z ruky jediný den na tomto světě. Pak určitě pochopíš, že nejsi na konci, ale na začátku. Vlastně, kolik je Ti let? Dvacet? Máš před sebou život, který nabízí další nové naděje a perspektivy, který Ti dává šanci mnoho vykonat.
    Nic Ti neradím, jen prosím o zamyšlení. I právem otce, jehož starší syn se přiblížil Tvému věku. Diskutuj, nesouhlas, vyjadřuj svůj názor, ale prosím Tě žij, studuj a pracuj. Máš právo nevěřit, ale máš také povinnost vědět, že podlehneš-li pokušení šlehnout gestem do našich tváří, nic neřešíš. Tvůj čin bude jen příležitostí pro ty rádce a zrádce, kteří tvrdí, že život teď a v této zemi nemá cenu. Ale život má cenu vždycky, pro Tebe, pro Tvé nejdražší, kteří Tě mají rádi, i pro společnost.
    Proto ještě přemýšlej, projdi si ulice a podívej se, koho potkáš. Přinejmenším tisíce žen podobných Tvé matce, která Ti kdysi v bolestech dala život. Chceš, aby po Tobě zůstala bolest tisíckrát ostřejší? Pro pokrytectví jiných?
    Prosím Tě, přemýšlej.
    Ing.Václav Janovec, CSc.

    Cynické "pozvání" chartistů a jim podobných "vlastenců" prostřednictvím pana Havla, který si hraje na utlačovaného "blázna" a současně bojovníka za lidská práva a o jehož rodině se všeobecně ví, že v Lucerně, kterou vlastnila, vytvořila krycí kancelář gestapa, v níž se stýkala s konfidenty, je přespříliš průhledné, než aby je mohl mladý či starý Pražan brát vážně. V "pozvání" na Václavské náměstí není ani špetka lidskosti, je morálním vydíráním. Každému člověku, který má rád život a poctivou práci, je zřejmé, že podobná setkání NENÍ MOŽNÉ POVOLIT a PŘIPOUŠTĚT, neboť jsou v hrubém rozporu se zájmy čestných a poctivých lidí. Víme, že jsou velice dobře zaplacena, organizována a podporována zvenčí. Cíl je jediný - narušit a zpochybnit přestavbu, demokratizaci a komplikovat proces prosazování nového myšlení v mezinárodních vztazích. Každý poctivý občan naší socialistické republiky tyto průhledné a bezcitné triky musí zásadně odmítnout.

    Západní agentury o Československu
PRAHA 13.ledna (ČTK) - Agentura APA cituje z československého tisku a odvolává se rovněž na ČTK, když popisuje diskusi o tom, že se k 20.výročí sebevraždy Jana Palacha opět chystá v Praze podobná sebevražda upálením. APA konstatuje, že československé sdělovací prostředky zdůraznily, že upálením se nedá vyřešit žádný problém.
    Obdobnou zprávu uveřejnila také agentura DPA.


Z domova | Ze zahraničí | Ekonomika | Počítače | Kultura | Společnost | Móda | Přehled tisku | Kalendárium
Sport | Fotbalová G. liga | Hokejová extraliga | Formule 1 | Sázky a loterie | Zajímavosti | Grafika a foto | Inzerce | Živ. prostředí | Počasí
Záložky rubrik | Výchozí stránka | Kanál MSIE a PointCast | Kódování | Reklama | Redakce | Napište nám
CTK Copyright © 1999 Česká tisková kancelář
Všechna práva vyhrazena.
GTS