CESKE NOVINY


Novoroční projev prezidenta ČSSR G.Husáka

Cílem naší společnosti
je všestranný rozvoj člověka

G.Husák projev Prezident Československé socialistické republiky Gustáv Husák pronesl 1.ledna v Čs. televizi a Čs.rozhlase novoroční projev, v němž mj. řekl:
    Období uplynulého roku zhodnotilo prosincové 12. zasedání ústředního výboru Komunistické strany Československa, které současně projednalo úkoly a cíle na tento rok a další období. Na tomto zasedání, zejména v referátu generálního tajemníka ústředního výboru KSČ soudruha Miloše Jakeše, předsedy vlády ČSSR soudruha Ladislava Adamce a v přijatých závěrech, byla kriticky a náročně posouzena cesta, kterou jsme minulého roku prošli v politickém životě, v přestavbě hospodářství a společnosti, v demokracii a zdokonalování politického systému. Při stanovení úkolů dalšího postupu si uvědomujeme složitost přestavby jak v ekonomice, tak i ve společenském životě. Je to dlouhodobý proces, ve kterém však má faktor času mimořádnou úlohu.
    Všechny socialistické země hledají v podmínkách současné etapy vědeckotechnické revoluce, a s tím spojeného hospodářského rozvoje, nové cesty, metody práce, formy řízení. V Československu tyto procesy, zejména v Sovětském svazu, pozorně sledujeme. Využíváme toho, co je možné uplatnit také v našich podmínkách.
    Cílem naší socialistické společnosti je všestranný rozvoj člověka, zajištění jeho životních a sociálních jistot, důstojného postavení jako hospodáře v naší zemi. XVII. sjezd jako hlavní úkol stanovil urychlení sociálně ekonomického rozvoje…
    12. zasedání ústředního výboru KSČ rozhodlo o svolání XVIII. sjezdu KSČ na květen 1990, který posoudí vývoj a další perspektivy naší společnosti…

Novoroční poselství sovětského prezidenta Michaila Gorbačova americkému lidu

Uplynulý rok byl bohatý na významné události. Přinesl mnoho změn k lepšímu i ve vztazích mezi našimi národy i státy, jsou dnes dynamičtější a lidštější. Sblížili jsme se a lépe jsme se navzájem poznali.
    Američané jakoby znovu objevovali sovětskou zemi a my jako bychom nově objevovali Ameriku. Místo strachu a podezírání postupně vzniká důvěra a vzájemné sympatie.

Novoroční poselství prezidenta USA Ronalda Reagana sovětskému lidu

Věřím, že vztahy mezi oběma našimi zeměmi budou i nadále vycházet z pozitivní orientace, jíž se řídily během celého roku, který právě končí. Nehledě na naše názorové rozdíly se nám podařilo najít určitou společnou půdu. Když jsem navštívil Moskvu a když jsem se setkal s prezidentem Gorbačovem podařilo se nám rozšířit naše vzájemné porozumění v životně důležitých otázkách, jež se týkají lidských práv, snižování výzbroje, regionálních problémů i dvoustranných vztahů. Třebaže mnohé je ještě třeba vykonat, dosahujeme pokroku ve všech těchto oblastech.

Miloš Jakeš navštívil spřátelené země

Fidelu Castrovi Řád Klementa Gottwalda za prohlubování vztahů

Generální tajemník ÚV KSČ Miloš Jakeš (vlevo) a generální tajemník ÚV KS Kuby, předseda státní rady a rady ministrů Kubánské republiky Fidel Castro v rozhovoru před převzetím Řádu Klementa Gottwalda. HAVANA 5.ledna (zpravodajové ČTK) - Generální tajemník ÚV KSČ Miloš Jakeš předal dnes odpoledne v Havaně prvnímu tajemníkovi ÚV Komunistické strany Kuby, předsedovi státní rady a rady ministrů Kubánské republiky Fidelu Castrovi nejvyšší československé státní vyznamenání Řád Klementa Gottwalda.
    V úvodu slavnostního aktu Miloš Jakeš uvedl, že toto vyznamenání bylo Fidelu Castrovi uděleno za mimořádné osobní zásluhy o prohlubování bratrských vztahů přátelství, spojenectví a spolupráce mezi Komunistickou stranou Kuby a Komunistickou stranou Československa, mezi Kubánskou republikou a Československou socialistickou republikou a národy obou zemí.

Podpora upevnění míru a odzbrojení ve světě

Nikaragujský prezident Daniel Ortega a Generální tajemník ÚV KSč Miloš Jakeš (vlevo) se vítají na letišti v Managui. MANAGUA 7.ledna (zpravodajové ČTK) - Krátce před svým odletem z Managuy ocenil generální tajemník ÚV KSČ Miloš Jakeš na setkání s novináři výsledky své návštěvy v Nikaragujské republice. Řekl, že byla vyjádřením plné solidarity s úsilím nikaragujského lidu o překonání obtížné, zejména hospodářské situace v zemi a o uskutečnění cílů vítězné sandinovské revoluce. V rozhovorech byl položen důraz na další rozvoj všestranných styků ve všech oblastech.
    Pozornost jsme soustředili na rozšíření hospodářské spolupráce, pro níž jsou dobré podmínky, prohlásil Miloš Jakeš. Z jednání s prezidentem Danielem Ortegou a dalšími nikaragujskými činiteli vzešly nové návrhy, které směřují k tomu, aby spolupráce obou zemí se dynamicky rozvíjela v různých oborech, jako je např.textilní výroba, bavlnářství, ale také i v zakládání společných podniků.
    Vyměnili jsme si také názory na aktuální otázky mezinárodního dění. Vyslovili jsme plnou podporu všemu, co směřuje k upevnění míru ve světě a k odzbrojení, k odstranění napětí a ke spolupráci mezi státy. Vyslovili jsme se pro řešení složité a napjaté situace ve Střední Americe politickým jednáním, řekl Miloš Jakeš.
    Generální tajemník ÚV KSČ pak odpověděl na dotazy novinářů.

Novoroční projev Wojciecha Jaruzelského

VARŠAVA 1.ledna (CTK) - První tajemník ÚV PSDS, předseda státní rady Wojciech Jaruzelski přednesl 31.prosince televizní projev, v němž zhodnotil události uplynulého roku. Konstatoval, že Polská lidová republika nestála v tomto období na místě, nýbrž uplatňovala novátorská opatření ve svém politickém, ekonomickém i společenském životě.
   V mezinárodněpolitické části svého vystoupení nejvyšší polský činitel zdůraznil, že ve světě je jen málo oblastí, kam dosud nepronikl duch nového myšlení. Poslední měsíc roku přinesl také nové sovětské odzbrojovací návrhy; po raketách středního a kratšího doletu by měly být sníženy zásoby konvenčních zbraní.
   Každý krok, který přibližuje Evropu k trvalému míru, je krokem i na naší cestě, zdůraznil Wojciech Jaruzelski. Dodal, že demilitarizace mezinárodních vztahů ukazuje a bude ukazovat směr polské zahraniční politiky.
   Třebaže jít neprobádanou cestou je vždy obtížné, uvedl dále Wojciech Jaruzelski, jsme odhodláni i v budoucnosti postupovat cestou hlubokých a smělých přeměn. Rok 1989 přinese Polské lidové republice důležité a významné změny, které se stanou reálným a pevným vkladem k přestavbě a obnově socialismu, pro proces uvolnění v Evropě.
   V závěru svého projevu popřál W. Jaruzelski všem polským občanům, aby jim příští krok splnil nové naděje, a aby zároveň upevnil realismus a odpovědnost a přinesl pokrok všemu polskému lidu.

Novoroční poselství Nicolae Ceaušeska

BUKUREŠT 1.ledna (zpravodaj CTK) - Přestože všechny plány a programy hospodářského a společenského rozvoje nebyly bezezbytku splněny, Rumunsko dosáhlo v roce 1988 vcelku významných výsledků. V novoročním poselství rumunskému lidu to řekl generální tajemník Rumunské komunistické strany a prezident RSR Nicolae Ceaušescu.
   Dále uvedl, ze v uplynulém roce byl realizován velký objem investic v průmyslu, při výstavbě bytů i kulturně společenských zařízení. Úkoly nového roku jsou náročné, dodal Nicolae Ceaušescu. Chceme dosáhnout rekordních výsledků v průmyslu i v zemědělství na počest 45. výročí osvobození Rumunska od fašismu.
   V části věnované mezinárodním problémům nejvyšší rumunský představitel řekl, že v uplynulém roce byly udělány významné kroky při řešení regionálních konfliktů. Vyjádřil však politování nad tím, ze jednání o snížení jaderných, chemických a konvenčních zbraní nepřineslo konkrétní výsledky. V novém roce je nutno spojit síly a zintenzívnit úsilí o radikální změny v mezinárodním živote, především v oblasti odzbrojení.

Novoroční poselství bulharského lidu

SOFIA 1.ledna (CTK) - Rok 1989 bude jedním z rozhodujících pro náš úspěšný postup vpřed, zdůraznil ve svém novoročním televizním projevu k bulharskému lidu generální tajemník ÚV Bulharské komunistické strany, předseda státní rady BLR Todor Živkov.
   Jistě dosáhneme cílů, které jsme si vytyčili v materiální, sociální a duchovní sféře, při demokratizaci života a rozvoji všech tvůrčích sil, při zvyšování úrovně práce i řízení.
   Nejvyšší bulharský představitel zdůraznil, že rok 1988, první rok nové koncepce BKS pro rozvoj socialismu, byl pro Bulharsko úspěšný. Bulharskou přestavbu označil za součást obnovy socialismu, která se stává jedním z hlavních charakteristických znaků dnešního světa.
   T. Živkov dále zhodnotil mezinárodní události v uplynulém roce. Uvedl, že jak sovětsko-americké vztahy a vztahy mezi socialistickými a kapitalistickými zeměmi, tak i mezinárodní vztahy vůbec mají nové perspektivy, nový obsah a kvality, které odpovídají zájmům všech národů, zájmům celého světa.
Vážení čtenáři,
k desátému výročí "sametové revoluce" z listopadu 1989 vám budeme po celý rok každý týden přinášet zvláštní stránku Českých novin s autentickými textovými i fotografickými materiály, které tou dobou vydávala ČTK nebo vycházely v tisku. Na jedné straně tak uvidíte, o čem byla československá veřejnost před deseti lety informována, na druhé straně ukážeme i to, co zveřejněno být nemohlo. Nechť tyto dokumenty poslouží nám všem k poučení.

Vaše redakce ČN

v y d á n í:
1. týden | 2. týden | 3. týden | 4. týden
5. týden | 6. týden | 7. týden | 8. týden
9. týden | 10. týden | 11. týden
12. týden | 13. týden | 14. týden
15. týden | 16. týden | 17. týden
18. týden | 19. týden | 20. týden
21. týden | 22. týden
K úkolům a cílům národního hospodářství v roce 1989

   Praha 1.ledna (ČTK) -Naše společnost dnes vstupuje do předposledního roku osmé pětiletky, do roku, v němž vyvrcholí přestavba hospodářského mechanismu. V polovině prosince loňského roku ÚV KSČ na svém 12.zasedání zdůraznil, že v zájmu vytvoření potřebných podmínek pro vstup ekonomiky do 9.pětiletky považuje za nezbytné realizovat rozhodnutí vlády ČSSR urychlit přestavbu hospodářského mechanismu tak, aby byl v nejširší míře uplatněn od 1.ledna 1990. O to vetší nároky bude letošní rok klást na všechny pracující naší republiky, v řídící, výrobní a terciární sféře. Řada důležitých kroků po stránce legislativní, strukturální i organizační byla již udělána v roce l988. Letos nás čekají všechny zbývající, a to neméně důležité. Vždyť od 1.ledna l990 by se v našem přestaveném národním hospodářství mělo "jet na ostro" podle nových ekonomických pravidel.
   Ze základních úkolů, bez jejichž splnění je další postup vpřed nemyslitelný, je na prvním místě třeba jmenovat druhou a třetí etapu přestavby organizačních struktur výrobně technické, vědeckovýzkumné a oběhové základny národního hospodářství na státní podniky. Ve druhé etapě, plánované na první čtvrtletí letošního roku, má k loňským 412 státním podnikům přibýt dalších více než 1100. Zbývající státní podniky mají být založeny ve třetí etapě, a to nejpozději k 1. červenci 1989.
   Významným krokem v hospodářské přestavbě jsou také nové velkoobchodní a nákupní ceny, které vstupují v platnost dnešního dne. Cílem této změny bylo především jejich přiblížení úrovni světových trhů, sjednocení odvodu z mezd a jeho zvýšení, i uplatnění jednotné míry zisku a racionalizace cenových relací. Zpracováno a schváleno bylo téměř 800 ceníků, zahrnujících 494 výrobní obory. Nové ceny pokrývají 91 procent výkonu národního hospodářství. Jejich vypracováním a zavedením však nelehká práce na tomto úseku zdaleka nekončí. Nyní bude třeba analyzovat relace nových cen a jejich účinnost z hlediska záměru cenové přestavby, přičemž nejsou vyloučeny ani některé jejich korekce.
   Vyhodnotit je také třeba, tentokrát především na úrovni resortu, zkušenosti získané v podnicích, které v předcházejících dvou letech uplatňovaly prvky komplexního experimentu samostatnosti a odpovědnosti. Připomeňme si, že jednotlivá nová pravidla ověřovaly v praxi hospodářské organizace produkující téměř třetinu z celkové průmyslové výroby v ČSSR, spolu s podniky veřejného stravování a služeb a vybranými obchodními organizacemi. Poznatků z toho, jak odpovídají zásady experimentu požadavkům přestavby, by tedy měl být dostatek a měly by podstatně pomoci na další cestě k novému ekonomickému pořádku.
   Urychlení přestavby však znamená i usilovat o co nejlepší naplnění závěrů XVII. sjezdu KSČ, úkolů 8. pětiletky, odstranění či alespoň omezení negativních jevů, které dosud doprovázejí náš ekonomický vývoj. Podstatné je postoupit v intenzifikaci národního hospodářství, v uskutečňování vnitřních strukturálních změn, uplatňování výsledků vědy a techniky do praxe, ve snížení energetické i materiálové náročnosti, v racionálním využívání investic, zvyšování kvality a technické úrovně našich výrobků i ve snižování neefektivních zásob. Dostatečně známé jsou nedostatky v dodavatelsko -odběratelských vztazích, které mimo jiných problémů vyvolávají i stále závaznější platební neschopnost podniků. Vláda ČSSR vybrala 38 ztrátových podniků, pro než mají být do konce prvního čtvrtletí vypracovány konsolidační programy, jejichž cílem je, aby tyto podniky do konce 8. pětiletky dosáhly finanční rovnováhy. Mezi touto osmatřicítkou je i l4 státních podniků založených v loňském roce, včetně takových důležitých organizací, jakými jsou AZNP Mladá Boleslav, Škoda Plzeň, Závody těžkého strojírenství Martin nebo kombinát ČKD Praha. Zdaleka dosud nevyužíváme možností, které nabízí mezinárodní dělba práce, a to především v rámci RVHP, přímé vztahy se zahraničními podniky, výrobní kooperace.
   Při stanovení plánu na rok l989 se důsledně vycházelo z dosavadního naplánování cílů 8. pětiletky. V úvahu se vzaly odchylky, které se při plnění vyskytly, i nové aspekty, s nimiž se při zpracování pětiletého plánu ještě nepočítalo. V roce l989 se předpokládá růst hrubého národního důchodu v porovnání s předcházejícím rokem o 2,2 procenta. Průmyslová výroba má vzrůst o 2 procenta, přičemž je třeba, aby její struktura a kvalita mnohem více než dosud odpovídala požadavkům odběratelů. Zajišťován je především další rozvoj progresivních oborů a výrob zařazených do státních cílových programů. Například podíl elektřiny vyrobené v jaderných elektrárnách na celkové produkci elektrické energie by měl dosáhnout 26 procent, hlubší zpracování ropy zajistí nová krakovací jednotka Chemických závodů v Litvínově, rozvíjet se budou kvalifikovaná chemie, farmaceutická výroba, celulózopapírenský průmysl ...
    O rok dříve než ostatní odvětví přechází od dnešního dne na nový mechanismus hospodaření celý zemědělsko-potravinářský komplex. Bude pracovat s novými ekonomickými nástroji, při změněných organizačních a řídících strukturách. Přitom mají zemědělci zvýšit hrubou zemědělskou produkci o 1,3 procenta, potravináři pak dodávky zboží do tržních fondů o 1,7 procenta. I nadále trvá požadavek rychlejšího rozvoje rostlinné výroby před živočišnou, i na snížení nákladovosti při produkci potravin.
    Spolu s resortem zemědělství a výživy platí od 1.ledna l989 nový hospodářský mechanismus také pro odvětví vnitrního obchodu a veřejného stravování, u nichž by měl přinést i podstatné zkvalitnění práce. Dodávky pro vnitřní trh mají v tomto roce vzrůst o 2,3 procenta, maloobchodní obrat o 2,6 procenta. Cílem je ovšem i doplnění a zvýšení zásob zboží, u nichž došlo k nežádoucímu poklesu.
    Významné změny čekají také oblast investiční výstavby, jejíž vývoj byl dlouhodobě nepříznivý. K hlavním problémům, které ji doprovázejí, patří neúměrně vysoké zahajování nových staveb, prodlužování samotné doby výstavby, zaostávání za plánovanými parametry u dokončených děl. Proto se má v porovnání s původně stanoveným pětiletým plánem snížit celkový objem investic o 8 miliard korun a rozsah zahajování staveb v příštím roce o l6 miliard Kčs. Investice budou uvolňovány především na nové technologie, modernizace a ekologické stavby. Právě ochrana životního prostředí je další sférou, v níž nás čekají (a to nejen v tomto roce) rozsáhlé úkoly, a to včetně rozvoje mezinárodní spolupráce.
   I z tohoto zdaleka ne úplného výčtu nejdůležitějších hospodářských úkolů je zřejmé, že v následujících dvanácti měsících čeká každého z nás nemalá práce. Složitější o to, že v mnoha případech půjde o činnost novou, dosud dostatečně neprověřenou praxí, o experimenty, které mohou přinést i přechodné nezdary. Ale i ty mohou být - při jejich objektivním a důkladném zhodnocení - zdrojem cenných poznání. Bez nových přístupů v duchu dokumentu schválených posledními zasedáními ÚV KSC však není cesta k dalšímu rozvoji našeho hospodářství i celé společnosti myslitelná. Důležitost roku, do něhož právě vstupujeme, byla z hlediska přípravy nového hospodářského mechanismu již mnohokrát vzpomenuta. Zbývá jen dodat, že jeho úspěšnost bude především záležet na lidech, na jejich přístupu k povinnostem a práci.

Z domova | Ze zahraničí | Ekonomika | Počítače | Kultura | Společnost | Móda | Přehled tisku | Kalendárium
Sport | Fotbalová G. liga | Hokejová extraliga | Formule 1 | Sázky a loterie | Zajímavosti | Grafika a foto | Inzerce | Živ. prostředí | Počasí
Záložky rubrik | Výchozí stránka | Kanál MSIE a PointCast | Kódování | Reklama | Redakce | Napište nám
CTK Copyright © 1999 Česká tisková kancelář
Všechna práva vyhrazena.
GTS