Bibliografie


Tato část obsahuje seznam hlavních odborných prací, které mi posloužily jako zdroje pro moji knihu.
Jsou rozděleny do třech kategorií: V první se nachází práce Maxe Webera, zvláště ty, které se zabývají racionalizací.V e druhé jsou práce neo-weberiánů, kteří pozměnili a rozšířili původní W eberovy myšlenky. A nakonec uvádím skupinu prací, které se zaměřují na specificky aspekty naší mcdonaldizované společnosti.


Práce Maxe Webera

The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism (Protestantská etika a duch kapitalismu) New York: Scribners, 1904-1905/1958.

Religious Rejections of the World and Their Directions (Náboženské odmitnutí světa a jejich směry) H. H, Gerth and C. W. Mills, eds, Z Maxe Webera: Essays in Sociology. New York: Oxford University Press, 1915/l958: 323-359.

The Social Psychology of the World ReIigions (Sociálni psychologie světových náboženstvi) H. H. Gerth and C, W, Mills, eds, Z Maxe Webera: Essays in Sociology, New York: Oxford University Press, 19l5/1958: 267-30l.

The ReIigion of China: Cofucianism and Taoism (Náboženství Číny: konfucianismus a taoismus) New York: MacMillan, 19l6/1964.

The Religion of India: The Sociology of Hinduism and Buddhism (Náboženství Indie: sociologie hinduismu a budhismu) Glencoe, IL: Free Press, 1916-1917/1958.

The Rational and SociaI Foundations of Music (Racionální a sociální základy hudbv . } Carbondale, IL: Southern Illinois University Press, l921/1958.

Economy and Society (Ekonomie a společnost), svazek 1 až 3, Totowa, Nj: Bedminster Press, 1921/1968.

General EconomicHistory (Všeobecné ekonomické dějiny) New Brunswick, Nj: Transaction Books, 1927/l981.


Práce neo-weberiánů


Rogers brubaker, The Limits of Rationality: An Essay on the Social and Moral Thought of MAX Weber (Meze racionality: esej o sociálních a morálních myšlenkách Maxe Webera) London: Allen and Unwin, 1984.

Randall Collins, Weber's Last Theory of Capitalism: A Systematization (Weberova poslední teorie kapitalismu: systematizace) American Sociological Review, 45, l980:925-942.

Randall Collins, Weberiao Sociological Theory (W eberova sociologická teorie) Cambridge: Cambridge University Press, l985.

ArnoldEisen, TheMeaoingsand Confusions ofWeberianRationality (Významy a otázky weberiánské racionality), British Journal of Sociology 29, l978: 57-70.

Harvey Greisman, Disenchantment of the World (Zklamáni světa) British Journal of Sociology 27, l976: 497-506.

Harvey Greisman and George Ritzer, Max Weber, Critical Theory and the Admioistered World (Kritická teorie a řízený svět), Qualitative Sociology 4, l98l: 34-55.

Jurgen Habermas, The Theory of Communicative Action (Teorie komunikativniho jednáni) Sv, 1.

Reason and the Rationalization of Society, Boston: Beacon Press, 1984.

Stephen Kalberg, Max Weber's Types of Rationality: Cornerstones for the Analysis of Rationalization Processes in History (Weberovy typy racionality: analýza racionalizačního procesu v dějinách) American Journal of Sociology, 85, 1980: 1 145 až 1 179.

Stephen Kalberg, The Rationalization ofAction in Max Weber's Sociology ofReligion (Racionalizace jednáni v Max W eberově socio1ogii náboženstvi) Sociological Theory 8, 1990: 58-84.

Donald Levine, Rationality and Freedom: Weber and Beyond (Racionalita a svoboda: Weber a po něm) Sociological Inquiry 51, 1981: 5-25.

The Iron Cage: A Historical Interpretation of Max Weber (Že1ezná Arthur Mitzman, klec: historická interpretace Maxe W ebera) New Y ork: Grosset and Dunlap, 1969.

Wolgang Mommsen, The Age ofBureaucracy (Věk byrokracie) New York: Harper and Row, 1974.

George Ritzer, Professionalization, Bureaucratization and Rationalization: The Views of MAX Weber (Profesionalizace, byrokratizace a racionalizace: hlediska Maxe W ebera) Social Forces 53, 1975: 627-634.

George Ritzer and David Walczak, Rationalization and Deprofessionalization of Physicians (Racionalizace a deprofesionalizace lékařů) Social Forces 67, 1988: l-22.

Goerge Ritzer and Terri Le Moyne, Hyperrationality (Hyperracionalita) V dile: George Ritzer, Metatheorizing in Sociology, Lexington, MA: Lexington Books, 1991: 93-1 15, Guenther Roth and Reinhard Bendix, eds, Scholarship and Partisanship: Essays on MAX Weber, Berke1ey: University of California Press, 1971.

Lawrence Scaff, Fleeing the Iron Cage: Culture, Politics and Modernity in the Thought of MAX Weber (Únik ze železné klece: kultura, politika a modernost v myšlenkách Maxe Webera) Berkeley', University of Ca1ifornia Press, 1989.

Wolfgang Schluchter, The Rise of Western Rationalism: MAX Weber's Developmental History (Vzestup západniho racionalismu: vývojová historie Maxe Webera) Berkeley' University of California Press, 1971

Alan Sica, Weber, Irrationality and the Social Order (W eber, iracionalita a sociálni řád) Berke1ey: University of Ca1ifornia Press, 1988.

Ronald Takaki, Iron Cages: RACE and Culture in l9th-Century America (Železné klece: rasa a kultura v Americe 19. stoleti) New York: Oxford University Press, 1990.


Práce vztahující se k různým aspektům mcdonaldizované společnosti


Daniel Bell, The Coming of Postindustrial Society: A Venture in Social Forecasting (Přichod postindustriální společnosti: pokus o sociálni předpověď) New York: Basic Books, l973, MAX Boas and Steve Chain, Big Mac: The Unauthorized Story of McDonalďs (V elký Mac: neautorizovaný příběh McDonaldů) New York: E. P. Dutton, l976.
Daniel Boorstin, The Image: Guide to Pseudoevents in America (Představa: průvodce pseudoudálostmi v Americe) New York: Harper Colophon, l96l.
Pierre Bourdieu, Distinction: A Social Critique of the judgement of Taste (Rozlišeni: sociálni kritika posuzování chuti) Cambridge, MA: Harvard U niversity Press, l984.
Simon Clarke, The Crisis ofFordism or the Crisis ofSocialDemocracy? (Krize fordismu nebo krize sociálni demokracie?) Telos 83, l990: 7l-98, Richard Edwards, Contested Terrain: The Transformation of the WorkpIace in the Twentieth Century (Sporná oblast: transformace pracoviště ve dvacátém století) New York: Basic books, l979, Marshall Fishwick, ed, RonaldRevisited: The WorIdofRonaldMcDonald (Ronald znovu navštivený. svět Ronalda McDonalda) Bowling Green: Bowling Green University Press, l983, James T. Flink, The Automobile Age (Automobilový věk) Cambridge: MIT Press, l988.
Henry Ford, My Life and Work (Můj život a práce) Garden City, NY : Doubleday, Page, and Co., l922, Herbert Gans, The Levittowners: Ways ofLife and PoIitics in a New Suburban Community (Levittowňané: způsob života a politika v nové předměstské společnosti) New York: Panthenon Books, l967.
Barbara Garson, All the Livelong Day (Den dlouhý jako život) Harmondsworth, England: Penguin, l977 Richard E. Gordon, Katherine K. Gordon and Max Gunther, The SpIit Level Trap (Mimoúrovňová past) New York: Gilbert Geis Associates, l960.
Harold Gracey, Learning the Student RoIe: Kindergarten as Academic Boot Camp ( U čení se studentské roli: školka jako akademický výcvikový tábor) v díle: Dennis Wrong and Harold Gracey, eds. Reading in Introductory Sociology, New Y ork: Mac Millan, l967 Allen Guttmann, From Ritual to Record: The Nature ofModern Sports (Od rituálu k rekordu: podstata modernich sportů) New York: Cambridge University Press, l978.
Jeffrey Hadden and Charles E. Swann, Primetime Preachers: The Rising Power of Televangelism (Prvotřidní kazatelé: vzrůstajici moc televizniho evangelia) Reading, MA: Addison-W esley, l98l.
David Harvey, The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of CuItural Change (Podmínka postmoderniho: zkoumáni původu kulturnich změn) Oxford: Basil Blackwel, l989, Kathleen Jamieson, Eloquence in an Electronic Age: The Transformation of PoIitical Speechmaking (Výřečnost v elektronickém věku: přeměna politických proslovů) New York: Oxford University Press, l988, William Severini Kowinski, The Malling of Amerika: An Inside Look at Great Consumer Paradise (Nákupní centra zaplavují Ameriku: zasvěcený pohled do velkého ráje spotřebitelůl New York: William Morrow, 1985, Ray Kroc, Grinding It Out, New York: Berkeley Medallion Books, 1977.
Raymond Kurzweil, The Age of Intelligent Machines (Věk inteligentnich strojůl Cambridge, MA: MIT Press, 1990, John F. Love, McDonalďs: Behind the Arches IMcDonalďs: za obloukyl Toronto, Bantam Books, l986, Stan Luxenberg, Roadside Empires: How the Chains Franchised America I I mpéria podél silnic: jak řetězce koncesí zkoncesovaly Amerikul New York, Viking, l985, Jean-Francois Lyotard, The Postmodern Condition: A Report on Knowledge IPostmoderní podmínka: zpráva o znalostil Minneapolis, MN: The University of Minnesota Press, l984.
Frank Mankiewicz and JoelSwerdlow, Remote Control: Television and the Manipulation of American Life iOvládání na dálku: televize a manipulace amerického životal New York: Time Books, l978, Ian Mitroff and Warren Bennis, The Unreality Industry: The Deliberate Manufacturing of Falsehood and What it is Doing to Our Lives (Průmysl neskutečného: úmyslná výroba falše a co to dělá s našimi životy) New Y ork: Birch Lane Press, l989, Thomas J. Peters and Robert H. Waterman, In Search of Excellence: Lessons from America'sBestRun Companies (Hledání vynikajícího: lekce z nejlépe řizených společností Amerikyl New York: Harper + Row, l982, Neil Postman, Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Show Business IUbavíme se k smrti: veřejná rozprava ve věku showbyznysu) New York: Viking, l985.
NeilPostman, Technopoly: The Surrender ofCulture to Technology ITechnopoly: podlehnuti kultury technologii) New York: Knopf l992, Peter Prichard, The Making of McPaper: The Inside Story of USA TODA Y Ivýroba McPapíru: zasvěcený příběh USA Todayl Kansas City, MO: Andrews, McMeel and Parker, l987 Stanley Joel Reiser, Medicine and the Reign ofTechnology (Medicína a vláda technologie) Cambridge: Cambridge University Press, l978, Ester Reiter, Making Fast Food Ivýroba rychlého jídlal Montreal and Kingston: McGill~Q.ueen's University Press, l99l, G. Ritzer and David W alczak, The Changing Nature of American Medicine I Měnicí se charakter americké medicinyl journal of American Culture 9, l987. 43 až Sl.
Allen Shelton, Writing McDonalds, Eating the Past: McDonalďs as a Postmodern Space iPíšeme McDonalds, jime minulost: McDonalds jako postmoderní prostorl připraveno do tisku iv době vydání originálu této knihv - pozn, překlad,l Charles E. Silberman, Crisis in the Classroom: T~e Remaking ofAmerican Education IKrize ve třídě: přeměna amerického vzdělá~ áni) New York: Random House, 1970, Peter Singer, AnimalLiberation:A NewEthicsforour TreatmentofAnimals IOsvobození zvířat: nová etika zacházeni se z~,ířaty) New York: A~,on Books, l975, Alfred P. Sloan, Jr., My Years at General Motors IMoje léta u General Motors) Garden City, NY" Doubleday, l964, Frederick W. Taylor, The Principles of Scientific Management (Principy vědeckého řízeni) New York: Harper + Row, l947.
Shoshana Zuboff, In the Age oftbe Smart Macbine: The Future of Work and Power (Ve věku chytrého stroje: budoucnost práce a síly) New York: Basic Books, l988.


   Zpět do obsahu knihy anebo rovnou do hlavního menu knihovny