STRUKTUR.GIF


Obsah lekce:
Odstavec v jazyce HTML

V jazyce HTML jsou mezery mezi řádky a několik po sobě jdoucích mezer mezi slovy ignorovány. Proto je nutné požadovanou strukturu dokumentu dotvořit až pomocí několika příkazů. Například formátování textu do odstavců je nutno zadávat příkazem <P> .. </P> (paragraph).


<BODY>
<P>Každý začátek je těžký.</P>
<P>Jazyk HTML je jednoduchý.</P>
</BODY>

Výsledek:

Každý začátek je těžký.

Jazyk HTML je jednoduchý.<P nowrap align=[left | right | center | justify]>
...text odstavce...
</P>
párová značka která zahajuje nový odstavec textu, který je automaticky zalamován mezi okraje okna a před nějž se automaticky vkládá mezera o výšce zhruba půlřádku
nowrap zakazuje lámání řádků uvnitř odstavce (povoluje jen místa, kde je lámání vynuceno příkazem <BR>)
align ovlivňuje uspořádání odstavce:
left řádky se zarovnávají s levým okrajem (implicitní hodnota)
right řádky se zarovnávají k pravému okraji
center řádky budou vycentrované uprostřed
justify řádky budou zarovnány s oběma okraji

Jelikož nelze vkládat odstavce jeden do druhého, lze koncové návěští </P> vynechat. Prohlížeč automaticky uzavře odstavec, jakmile narazí na počáteční návěští nového odstavce.


Výsledné zobrazení následujících příkladů je totožné jako u příkladu předcházejícího:

<BODY>
<P>Každý začátek je těžký.
<P>Jazyk HTML je jednoduchý.
</BODY>


<BODY>
<P>Každý začátek je těžký. <P>Jazyk HTML je jednoduchý.
</BODY>


<BODY>
<P>

Každý
začátek je těžký.
<P>

Jazyk
HTML je jednoduchý.
</BODY>Předformátovaný text

Jsou však případy, kdy automatická redukce mezer může mít nežádoucí účinek na celkový vzhled dokumentu. Klasickým příkladem je výpis zdrojového textu nějakého programu, kde se odsazování používá k jeho zpřehlednění. V tomto případě použijeme příkazu <PRE> (preformatted), který zobrazí text mezi návěštími přesně tak jak byl napsán, tj. včetně mezer mezi slovy i řádky. Kromě toho bude text vysázen v písmu s konstantní šířkou znaku.


<BODY>
<PRE>
Každý začátek je těžký.
     Jazyk HTML je jednoduchý.
</PRE>
</BODY>

Se zobrazí jako:

Každý začátek je těžký.
     Jazyk HTML je jednoduchý.<PRE clear=[left | right | all] width=šířka bloku>
...předformátovaný text...
</PRE>
párová značka pro text, který má být zobrazen přesně tak, jak je napsán (včetně všech mezer, tabulátorů a nových řádků); je zobrazován fontem s konstantní šířkou znaku; v předformátovaném textu se smí použít pouze hyperlinky a frázové prvky; příkazy definující formátování textu nesmí být použity
clear způsob obtékání obrázků:
left obtékány budou pouze obrázky umístěné vlevo
right obtékány budou pouze obrázky umístěné vpravo
all pokračuje se až pod všemi obrázky
width šířka bloku - maximální počet znaků v řádkuPřechod na novou řádku

Příkaz <P> definuje nový odstavec, příkaz <BR> (break) způsobuje ukončení současné řádky a přesun na řádku další. Prohlížeč na konci odstavce ukončuje řetězec textu automaticky, ale v rámci odstavce lze vynutit přechod na novou řádku právě příkazem <BR>.


<BODY>
Každý začátek je těžký.<P>
Jazyk HTML je jednoduchý.<P>
Každý začátek je těžký.<BR>
Jazyk HTML je jednoduchý.
</BODY>

Se zobrazí jako:

Každý začátek je těžký.

Jazyk HTML je jednoduchý.

Každý začátek je těžký.
Jazyk HTML je jednoduchý.<BR clear=[left | right | all]>
clear specifikuje způsob obtékání obrázků
left obtékány budou obrázky umístěné vlevo
right obtékány budou obrázky umístěné vpravo
all pokračuje se až pod všemi obrázky


Vodorovná čára v textu

Dalším příkazem ke strukturování dokumentu je vodorovná čára <HR> (horizontal rule line). Podle nového standardu jayzka HTML lze ovlivnit i vzhled oddělovací čáry.


<BODY>
Normální čára
<HR>
Čára bez stínu
<HR NOSHADE>
Silnější čára
<HR SIZE=10>
Poloviční čára uprostřed
<HR WIDTH=50% ALIGN=center>
</BODY>

Výsledek:

Normální čára


Čára bez stínu


Silnější čára


Poloviční čára uprostřed
<HR size=tlouš»ka_čáry width= délka_čáry
noshade src=" url_grafiky" align=[left | right | center] clear=[left | right | all]>
nepárová značka vytvářející vodorovnou čáru v textu
size tlouš»ka čáry v pixelech (zobrazovaných bodech)
width délka čáry udaná buď počtem pixelů nebo relativní šířkou v procentech (vztaženo na aktuální šířku okna)
noshade zákaz vytvoření stínu - čára se nebude jevit plasticky
src URL grafiky, kterou má být realizována dělící čára
align způsob umístění čáry v okně
left zarovnání k levému okraji (implicitní)
right zarovnání k pravému okraji
center zarovnání do středu
clear specifikuje způsob obtékání obrázků
left obtékány budou obrázky umístěné vlevo
right obtékány budou obrázky umístěné vpravo
all pokračuje se až pod všemi obrázky