SEZNAMY.GIF


Obsah lekce:

Nečíslovaný seznam

Jazyk HTML obsahuje několik druhů seznamů. Prvním z nich je nečíslovaný seznam <UL>. Jednotlivým položkám seznamu pak předchází uvozující příkaz <LI> (list item). Položky jsou následně automaticky odsazeny a je před ně umístěna odrážka. Návěští <LH> slouží k definici záhlaví (nadpisu) seznamu.


Příkladem může být obsah této lekce:

<BODY>
<UL>
<LH>Obsah lekce</LH>
<LI>nečíslovaný seznam</LI>
<LI>číslovaný seznam</LI>
<LI>seznam definic</LI>
<LI>seznam menu a adresářů</LI>
</UL>
</BODY>

Bude zobrazeno jako:
Seznamy lze do sebe vkládat a prohlížeč bude položky tohoto "vnořeného" seznamu odsazovat vždy o jeden krok vpravo.


<BODY>
<UL>
<LI>nečíslovaný seznam</LI>
<UL>
<LI>příkaz <B>UL</B></LI>
<LI>příkaz <B>LI</B></LI>
</UL>
<LI>číslovaný seznam</LI>
<LI>seznam definic</LI>
<LI>seznam menu a adresářů</LI>
</UL>
</BODY>

Bude zobrazeno jako:

<UL type=[disk | circle | square] dingbat="znak_odrážky" src="url_grafiky" plain compact wrap=[vert | horiz] align=[center | left | right | justify] clear=[left | right | all]>
...položky seznamu...
</UL>
párová značka vymezující neuspořádaný seznam; prvek <UL> musí obsahovat alespoň jeden prvek <LH> nebo <LI>
type vzhled grafických symbolů zahajujících položky seznamu
disk plné tečky (implicitní)
circle prázdná kolečka
square čtverečky
dingbat znak použitý jako symbol zahajující položky seznamu
src URL grafiky, která bude použita jako symbol zahajující položky seznamu
plain bez úvodních symbolů před položkami seznamu
compact požadavek na úsporné provedení seznamu (záleží na prohlížeči)
wrap požadavek na vícesloupcové provedení seznamu (předpoklad, že položky jsou krátké)
vert uspořádání položek po sloupcích
horiz uspořádání položek po řádcích
align způsob horizontálního zarovnání seznamu
left zarovnání k levému okraji
right zarovnání k pravému okraji
center vycentrování doprostřed
justify zarovnání do bloku (víceřádkové položky)
clear způsob obtékání seznamu
left jen pro seznamy umístěné vlevo
right jen pro seznamy umístěné vpravo
all další text pokračuje až pod všemi položkami seznamu

<LH>
...text záhlaví seznamu...
</LH>
párová značka, která definuje záhlaví seznamu jako nadpis seznamu


<LI type=[disk | circle | square | a | A | i | I | 1] value=číslo_položky start=číslo align=[center | left | right | justify]>
...text položky seznamu...
</LI>
párová značka definující jednotlivé položky seznamu
type vzhled grafických symbolů zahajujících položky seznamu
disk plné tečky (implicitní)
circle prázdná kolečka
square čtverečky
type následující typy jsou rozšířením Netscape Navigatoru a platí pouze u číslovaných seznamů:
a číslovaní pomocí malých písmen abecedy
A číslování pomocí velkých písmen abecedy
i číslování pomocí římských číslic (malá písmena)
I číslování pomocí římských číslic (velká písmena)
1 číslování číslicemi (implicitní)
start nastavuje počáteční hodnotu u číslovaného seznamu (rozšíření Netscape Navigatoru)
value pořadové číslo položky v uspořádaném seznamu (jen u číslovaného seznamu)
align způsob horizontálního zarovnání obsahu této položky seznamu
left zarovnání k levému okraji
right zarovnání k pravému okraji
center vycentrování doprostřed
justify zarovnání do bloku (víceřádkové položky)


Číslovaný seznam

Číslované seznamy jsou definovány obdobně jako nečíslované. Jediným rozdílem je použití příkazu <OL> místo <UL>. Použití příkazů <LH> a <LI> je totožné jako u nečíslovaného seznamu.


<BODY>
<OL>
<LI> položka</LI>
<LI> položka</LI>
<LI> položka</LI>
</OL>
</BODY>

Bude zobrazeno jako:
  1. položka
  2. položka
  3. položka


<OL type=[a | A | i | I | 1] start|seqnum=počáteční_hodnota continue compact align=[center | left | right | justify] clear=[left | right | all]>
...položky seznamu...
</OL>
párová značka vymezující uspořádaný seznam; prvek <OL> musí obsahovat alespoň jeden prvek <LH> nebo <LI>
type způsob číslování položek seznamu
a malými písmeny abecedy
A velkými písmeny abecedy
i římskými číslicemi (malá písmena)
I římskými číslicemi (velká písmena)
1 arabskými číslicemi (implicitní)
start počáteční hodnota číslování položek seznamu (rozšíření Netscape)
seqnum počáteční hodnota číslování položek seznamu
continue zajiš»uje návaznost na předchozí seznam (čítač si ponechává aktuální hodnotu)
compact požadavek na úsporné provedení seznamu (záleží na prohlížeči)
align způsob horizontálního zarovnání seznamu
left zarovnání k levému okraji
right zarovnání k pravému okraji
center vycentrování doprostřed
justify zarovnání do bloku (víceřádkové položky)
clear způsob obtékání seznamu
left jen pro seznamy umístěné vlevo
right jen pro seznamy umístěné vpravo
all další text pokračuje až pod všemi položkami seznamuSeznam definic

Seznamy definic slouží k definování pojmů. Tento seznam je uvozen příkazem <DL> (definition list). Mezi návěštími tohoto příkazu jsou umístěny návěští dalších dvou. Jedná se o definici pojmu <DT> (definition term) a vysvětlení pojmu <DD>. Tyto dva příkazy jsou od sebe opticky odlišeny a jejich realizace je ponechána na prohlížeč.


<BODY>
<DL>
<DT><B>B</B></DT>
<DD>použité písmo u tohoto příkazu bude zvýrazněno tučně </DD>
<DT><B>I</B></DT>
<DD>použité písmo u tohoto příkazu bude zvýrazněno kurzívou </DD>
</DL>
</BODY>

Prohlížeč zobrazí jako:

B
použité písmo u tohoto příkazu bude zvýrazněno tučně
I
použité písmo u tohoto příkazu bude zvýrazněno kurzívou


<DL compact clear=[left | right | all]>
...položky seznamu...
</DL>
párová značka vymezující specifický typ seznamu; každá jeho položka se skládá ze dvou částí: pojmu uvedeného značkou <DT> a vysvětlení pojmu uvedeného značkou <DD>
compact požadavek na úsporné provedení seznamu (záleží na prohlížeči)
clear způsob obtékání seznamu
left jen pro seznamy umístěné vlevo
right jen pro seznamy umístěné vpravo
all další text pokračuje až pod všemi položkami seznamu

<DT> ...pojem... </DT>
párová značka obsahující oddělený pojem v seznamu definic


<DD> ...vysvětlení pojmu... </DD>
párová značka obsahující definici pojmu v seznamu definic; v <DL> seznamu musí prvku <DD> předcházet alespoň jeden prvek <DT>.