FORMAT.GIF


Obsah lekce:
Nadpisy

Příkazů k typografické úpravě textu v jazyce HTML existuje velmi mnoho. Pomocí příkazů pro tzv. "header" jsou označovány nadpisy. Jazyk HTML poskytuje šest velikostí nadpisů. Příkazy pro nadpis jsou definovány jako <H1> - <H6>, přičemž <H1> je největší a <H6> nejmenší nadpis.


<BODY>
Normální text
<H1>Velikost 1</H1>
<H2>Velikost 2</H2>
<H3>Velikost 3</H3>
<H4>Velikost 4</H4>
<H5>Velikost 5</H5>
<H6>Velikost 6</H6>
<H3 ALIGN=center>Vycentrovaný nadpis velikosti 3</H3>
</BODY>

Výsledek:

Velikost 1

Velikost 2

Velikost 3

Velikost 4

Velikost 5
Velikost 6

Vycentrovaný nadpis velikosti 3<Hn src="url" nowrap align=[left | right | center | justify] clear=[left | right | all] dingbat=symbol seqnum=číslování skip=krok>

...text nadpisu...

</Hn>

párová značka sloužící pro specifikaci nadpisů v dokumentu; H1 je největší a H6 nejmenší písmo
src URL adresa grafiky, která má být vložena před vlastní text nadpisu
nowrap zakazuje lámání řádků uvnitř nadpisu, s výjimkou míst vynuceného přechodu na nový řádek (<BR>)
align slouží pro určení pozice nadpisu ve vodorovném směru
left zarovnání vlevo (implicitní)
right zarovnání vpravo
center zarovnání na střed
justify zarovnání obou okrajů
clear specifikace způsobu obtékání obrázků
left obtékány budou obrázky uložené vlevo
right obtékány budou obrázky uložené vpravo
all pokračuje se až pod všemi obrázky
dingbat grafiký symbol vložený před text nadpisu; jména grafických symbolů jsou standardizována jako doplňek HTML (např. clock, mouse, ...)
seqnum určuje ručně pořadové číslo hlavičky v rámci automatického číslování hlaviček
skip zvětší hodnotu automatického čítače o uvedené číslo


Citáty

K označení delších citátů se používá příkaz <BLOCKQUOTE>, který je prohlížečem zobrazován jako text odsazený od okraje, nebo je zobrazen kurzívou, případně obojí. Ke zvýraznění jména autora nebo názvu citovaného díla lze použít příkaz <CITE>, který nevytvoří nový odstavec.
Pokud jde o zápis adres (především e-mailových), používá se příkaz <ADDRESS>. Ani při interpretaci tohoto návěští nevytvoří prohlížeč nový odstavec.


<BODY>
Z článku <CITE>Směle do Webu!</CITE> z časopisu HTML & Java (Chip SPECIAL) od vydavatelství Vogel Publishing, s.r.o.:

<BLOCKQUOTE>
Svět World Wide Webu je úžasný především proto, že každý uživatel Internetu zde může za dostupnou cenu publikovat vlastní dokumenty. Populární on-line služby typu CompuServe či AOL poskytují každému předplatiteli několik megabajtů na svých webovských serverech a další společnosti je budou jistě brzy následovat. Dokonce i klasičtí poskytovatelé Internetu už objevili přitažlivost obrovského trhu a začínají přehodnocovat svou cenovou politiku.
</BLOCKQUOTE>

Více informací o literatuře, týkající se nejen Webu, se dozvíte na adrese <ADDRESS>http://www.vogel.cz</ADDRESS>.
</BODY>

Bude zobrazeno jako:

Z článku Směle do Webu! z časopisu HTML & Java (Chip SPECIAL) od vydavatelství Vogel Publishing, s.r.o.:

Svět World Wide Webu je úžasný především proto, že každý uživatel Internetu zde může za dostupnou cenu publikovat vlastní dokumenty. Populární on-line služby typu CompuServe či AOL poskytují každému předplatiteli několik megabajtů na svých webovských serverech a další společnosti je budou jistě brzy následovat. Dokonce i klasičtí poskytovatelé Internetu už objevili přitažlivost obrovského trhu a začínají přehodnocovat svou cenovou politiku.
Více informací o literatuře, týkající se nejen Webu, se dozvíte na adrese
http://www.fpozn.cz/~benni<BLOCKQUOTE> ...citovaný text... </BLOCKQUOTE>
<BQ> ...citovaný text... </BQ>
párová značka pro citovaný text; typicky je text odsazen od levého i pravého okraje s mezerou před a za blokem citovaného textu; uvnitř tohoto příkazu je možné použít všechny ostatní značky


<CITE> ... </CITE>
odkaz na literaturu (používá se jako citace nebo odkazy na jiné zdroje)


<ADDRESS> ... </ADDRESS>
párová značka pro adresu; obsahuje informace jako adresa, podpis, autorství; text je zpravidla zobrazován kurzívou s odsazením od levého okraje

Další úpravy textu

Příkazy pro logické formátování textu jsou:
<I> kurzíva (lehce položený text)
<B> tučné písmo
<TT> text s pevnou šířkou znaku
<S> přeškrtnutý text
<U> podtržený text
<KBD> formátování vstupů zadávaných z klávesnice
<VAR> označení názvů proměnných
<SAMP> označení výstupů programů
<CODE> vhodné pro zdrojové programy
<EM> zvýraznění textu kurzívou
<STRONG> tučný text
<SUP> horní index
<SUB> dolní index
<SMALL> malé písmo
<BIG> velké písmo
Všechny zde uvedené příkazy lze libovolně vnořovat a kombinovat.


<BODY>
<I>Návěští I</I>
<B>Návěští B</B>
<TT>Návěští TT</TT>
<S>Návěští S</S>
<U>Návěští U</U>
<KBD>Návěští KBD</KBD>
<VAR>Návěští VAR</VAR>
<SAMP>Návěští SAMP</SAMP>
<CODE>Návěští CODE</CODE>
<EM>Návěští EM</EM>
<STRONG>Návěští STRONG</STRONG>
<SUP>Návěští SUP</SUP>
<SUB>Návěští SUB</SUB>
<SMALL>Návěští SMALL</SMALL>
<BIG>Návěští BIG</BIG>
</BODY>

Výsledné zobrazení:

Návěští I
Návěští B
Návěští TT
Návěští S
Návěští U
Návěští KBD
Návěští VAR
Návěští SAMP
Návěští CODE
Návěští EM
Návěští STRONG
Návěští SUP
Návěští SUB
Návěští SMALL
Návěští BIG<B> ... </B>
tučné písmo


<I> ... </I>
kurzíva


<U> ... </U>
podtržené písmo


<TT> ... </TT>
písmo s pevnou šířkou znaku


<BIG> ... </BIG>
velké písmo


<SMALL> ... </SMALL>
malé písmo


<SUB> ... </SUB>
dolní index


<SUP> ... </SUP>
horní index


<STRIKE> ... </STRIKE>

<S> ... </S>
přeškrtnuté písmo


<EM> ... </EM>
zvýraznění textu (typicky kurzívou)


<STRONG> ... </STRONG>
zesílení textu (typicky tučným písmem)


<KBD> ... </KBD>
indikuje text zadávaný uživatelem z klávesnice


<CODE> ... </CODE>
program (př. zdrojový text programu)


<SAMP> ... </SAMP>
příklad (výstupy programů, apod.)


<VAR> ... </VAR>
indikuje proměnné nebo argumenty příkazů


<DFN> ... </DFN>
definice termínuMožnosti formátování textu

Jazyk HTML je pro formátování bloků textu vybaven celou řadou příkazů a jejich parametrů. Jedním z parametrů mnoha příkazů je atribut ALIGN, který slouží především k zarovnávání textů podle okrajů a k obtékání obrázků. U drtivé většiny příkazů, které mají tento parametr, může nabývat hodnot left, right a center.


Vycentrování textu odstavce:

<P ALIGN="center">Text odstavce</P>


Velmi často je potřeba umístit stejným způsobem několik prvků dokumentu. Toho lze dosáhnout použitím příkazu <DIV>, přičemž u centrovaných prvků se nemusí zadávat parametr ALIGN, nebo» jeho standardní hodnota je nastavena na center. Stejného efektu jako u příkazu <DIV> lze dosáhnout použitím příkazu <CENTER>, s tím rozdílem, že příkaz <CENTER> na rozdíl od <DIV> umožňuje pouze vycentrování prvků dokumentu (neumožňuje zarovnání vlevo či vpravo).
Pokud použijete atribut ALIGN u prvku umístěného v části dokumentu definovaného příkazy <DIV> nebo <CENTER>, má tento parametr vyší prioritu a objekt bude zarovnán podle tohoto lokálního parametru.


<DIV class=chapter nowrap align=[ left | right | center | justify]>

...logická část textu...
</DIV>
párová značka sloužící k logickému členění textu na části
class chapter označuje logickou část "kapitola" textu
nowrap zakazuje lámání textu uvnitř textu s výjimkou vynuceného přechodu na novou řádku příkazem <BR>
align určuje způsob zarovnávání textu
left zarovnávání vlevo (implicitní)
right zarovnávání vpravo
center centrování na střed
justify zarovnávání obou okrajů (pokud je to možné)

<CENTER> ... </CENTER>
vystředění textu a obrázků

Fonty

Pomocí příkazu FONT lze měnit velikost písma v rámci odstavce. Použitá velikost písma je definovaná pomocí parametru SIZE, který může nabývat hodnot 1 až 7, přičemž číslo 7 udává největší písmo. Standardně je velikost fontu nastavena na SIZE=3. Kromě absolutních údajů o velikosti písma lze zadávat také údaje relativní. V tomto případě předchází číslu značícímu velikost fontu znaménko "+" nebo "-", které znamená o kolik se má se font zvětšit (zmenšit) oproti současnému nastavení.
Standardní velikost písma lze pro daný dokument změnit pomocí příkazu BASEFONT.


<BODY>
<BASEFONT SIZE=4>Písmo velikosti 4<BR>
<FONT SIZE=+2>Přechodné písmo velikosti 6</FONT><BR>
A zase velikost 4
</BASEFONT>
</BODY>

Bude zobrazeno jako:

Písmo velikosti 4
Přechodné písmo velikosti 6
A zase velikost 4<FONT size=n color="barva" face="typ">
...text...
</FONT>
výběr velikosti, barvy a typu písma
size velikost písma (nabývá hodnot od 1 do 7; 7 je největší písmo)
color barva písma
face typ písma


<BASEFONT size=n color="barva" face="typ">
...text...
</BASEFONT>
umožžňuje předepsat velikost, barvu a typ základního písma
size velikost písma (nabývá hodnot od 1 do 7; 7 je největší písmo)
color barva písma
face typ písma