Základy HTML

Tagy = značky - Zobrazení zdroje - Nultý příklad - 1. příklad, struktura - Párové tagy - 2. příklad, formátování - 3. příklad, pozadí a odkazy - Obrázky, čáry, zarovnání - Další studium

Tento text pouze naznačuje základy HTML. K dispozici je podrobná reference HTML s přehledem tagů. Pokud používáte nějaký editor, nemusíte se o HTML starat. Ale jen do chvíle, než nastanou problémy.

V příkladech používám barevné označení nových tagů, které se ovšem nikde jinde nepoužívá (pouze didaktický nástroj).

Tagy = značky

HTML soubor je obyčejný text obalený značkami, které se nazývají tagy.

Co není v ostrých závorkách, je text, který se bude zobrazovat. Symbolicky: <tag>text

Zobrazení zdroje

Když si chcete zdrojový kód prohlédnout nebo upravit, zadejte z menu příkaz Zobrazit / zdroj. Otevře se textový editor (nejčastěji Notepad). Zkuste si to, třeba teď hned. (V anglických prohlížečích je to "View source".)

Zobrazení zdroje v Internet Exploreru

Zdroj zobrazený v texťáku

Přepisováním zdroje se mění stránka.

Musíte ale mít tu stránku u sebe na disku.

Pokud nevíte, jak na disku vytvořit stránku, přečtěte si postup pro začátečníky.

Nultý příklad

Kus zdroje

<b>Tučný text</b>, <i>text kurzívou</i> nebo <big>trochu větší text</big>.

se zobrazí takto: Tučný text, text kurzívou nebo trochu větší text. Hezké, ne?

Tip: ostré závorky se na české klávesnici dělají pomocí pravého altu (stejně jako zavináč a celá řada dalších klikyháků), zkuste si to.

První příklad -- struktura

<html>
  <head>
    <title>Má první stránka</title>
  </head>

  <body>
    Moje první html stránka.
    A nějaké další texty.
  </body>
</html>

 

Tento příklad si můžete zobrazit v prohlížeči. Co znamenají jednotlivé tagy:

<html>
začíná dokument
</html>
končí dokument
<head> a </head>
začíná a končí hlavičku, která se sice nezobrazuje, ale obsahuje některé důležité údaje, například
<title> a </title>,
vymezující název dokumentu (může se lišit od jména souboru)
<body>
je tag, který začíná vlastní tělo dokumentu. Co je mezi <body> a </body>, se bude zobrazovat.

Tímto příkladem jsem popsal základní strukturu dokumentu. Výše uvedené tagy by měl obsahovat každý html soubor.

Párové tagy

Jak je zřejmé z příkladu, vyskytují se tagy ve dvojicích <něco> a </něco>, kde ten první tag něco začíná a druhý něco končí. Lomítko prostě znamená, že jde o uzavírací tag. Například <head> je začátek hlavičky a </head> je její konec. Kromě takto párových tagů se vyskytují ještě tagy nepárové, které uzavírací tag nemají, ty ale nejsou časté (například obrázky, o tom později).

Druhý příklad - formátování

<html>
<head>
  <title>Má druhá stránka</title>
</head>
<body>
  <h1>Nadpis</h1>
  <p>Odstavec s <b>tučným textem</b>, s <i>kurzivou</i>. <font color="red">Červený text.</font></p>
  <h2>Nadpis druhé úrovně</h2>
  <p>Odstavec s <i><b>tučnou kurzivou. </b></i><br>
  Text po zalomení řádku patří do téhož odstavce.</p>
</body>
</html>

 

Také tento příklad si můžete zobrazit v prohlížeči. Jistě je vidět struktura, která je společná s prvním příkladem. Vyskytují se tu ale nové tagy:

<h1>, </h1>
vymezení nadpisu první úrovně.
<h2>, </h2>
nadpis druhé úrovně (mezinadpis, nadpis kapitoly). Dá se použít až šest úrovní nadpisů (tedy až <h6>). Nemusíte se starat o formátování, prohlížeč to zvládne.
<p>, </p>
vymezení odstavce. Možná vůbec nejpoužívanější tag. Po jeho konci prohlížeč automaticky zalomí řádek a udělá vertikální mezeru.
<b>, </b>
text mezi těmito tagy bude tučný.
<i>, </i>
kurzíva
<font color="red">, </font>
dvojice tagů vymezující červené písmo. První příklad tagu, který má "atribut". Atributem je "color" a má hodnotu "red". V praxi má většina tagů nějaký atribut, zatím jsem se tomu vyhýbal. Tag FONT může mít mnoho jiných atributů. (Ještě musím zmínit, že tento tag FONT je považován za zastaralý a jeho používání se nedoporučuje.)
<br>
zalomení řádky, takzvaný měkký enter. Text po tomto tagu bude vždy začínat na novém řádku, ale není to nový odstavec. Pozor, tento tag je nepárový, to znamená, že žádné </br> neexistuje!

Třetí příklad - pozadí a odkazy

V tomto příkladu se pokusím nastínit dvě nesouvisející věci, už poněkud těžší

<html>
<head>
<title>Třetí příklad</title>
</head>


<body bgcolor="green" text="yellow">
<h1>Pozadí a odkazy</h1>
<p>Obyčejný text.</p>
<p>Odkaz na <a href="http://www.seznam.cz">Seznam</a>. </p>
<p><a href="priklad2.htm">Odkaz na příklad 2.</a></p>
</body>
</html>

Zobrazte si příklad v prohlížeči. Máme tady nový tag "a" a nějaké další atributy.

<a href="adresa">text odkazu </a>
text (nebo obrázek) mezi těmito dvěma tagy se zobrazí jako odkaz ("a" jako angl. "anchor" = odkaz). Po kliknutí na něj se prohlížeč přepne na adresu, která je zadaná atributem HREF.
href
atribut tagu "a" se rovná cestě k odkazovanému souboru. Používá se zde buď relativní, nebo absolutní adresa.
absolutní adresa
používá se ve formě http://www.atakdále.cz. V příkladu je takto použita adresa Seznamu.
relativní cesta
pokud se chci odkázat na jiný svůj soubor, je zbytečné vypisovat tam to http:// a celou cestu. Nejlepší je, když je odkazovaný soubor ve stejném adresáři jako ten aktuální. Pak stačí zapsat jenom jméno souboru a prohlížeč to pochopí. (V příkladu je takto odkázaný náš druhý příklad.) Jestliže je v jiném blízkém adresáři, stačí napsat href="adresář/soubor.htm". Pro nadřazený adresář se používají konvenční dvě tečky. Odkazy podrobněji rozebírám jinde.
<body bgcolor="green" text="yellow">
způsob, jak stanovit barvy celého těla dokumentu.
bgcolor
atribut tagu <body>, který určuje barvu pozadí celého dokumentu.
text
atribut tagu <body>, který určuje základní barvu písma celého dokumentu.
background
také atribut tagu <body>. V tomto příkladě se nevyskytuje. Umožňuje dát do pozadí obrázek, který se bude pravidelně opakovat. Obrázek se může také adresovat absolutně nebo relativně, například <body background="../pozadi.jpg" >

Obecná syntaxe

HTML má několik málo zásad, které je dobré zmínit.

Obrázky, čáry, zarovnání

Obrázek se do dokumentu vloží nepárovým tagem 

<img src="obrázek.gif">

Src (jako source = zdroj) se opět může zadávat relativně nebo absolutně. Napřed je třeba mít obrázek připravený jako soubor. Aby se obrázek zobrazil ve všech prohlížečích, musí to být soubor typu gif nebo jpg. Tag <img> má spoustu dalších atributů, které nyní opomíjím, podrobně vše v kapitole o obrázcích.


Horizontální čára se dá vložit tagem <hr>. Má to nějaké atributy, které nastavují šířku, zarovnání a barvu. 

Většina objektů (odstavce, tabulky, obrázky) na stránce se může zarovnat vlevo, na střed nebo vpravo. Dělá se to obecným atributem align, který má hodnoty left, center nebo right. Například tento odstavec je deklarován tagem <p align="center" >.

Další studium

Napsal jsem přehled HTML tagů, což je vlastně vcelku obsáhlá reference jazyka. Až budete tápat nad nějakým tagem, tak tam mrkněte.

Další:  Publikování hotových souborů. Předchozí: Jak udělat stánky
Pomůcka: Přehled HTML
Vizte též: Obrázky, Odkazy, Záložky, Tabulky, Základní definice rámů, CSS styly, Vše o pozadí

Píše Yuhů
dusan@pc-slany.cz
mail formulářem
Jak psát web O tvorbě, údržbě a zlepšování internetových stránek.

Základy HTML CSS FrontPage Hledání

Obsah

Hlavní stránka

Novinky

FAQ

Download

Zdroje

Hledání


Rozšířené

Základní kurs

Jak udělat stránku

Základy HTML

Publikování

Zásady psaní

Editory

Různé prohlížeče

Editory

FrontPage 2000

FP Editor 98

Word 97

FrontPage Express

HTML tipy

Příprava obrázků

Obrázky

Pozadí

Odkazy

Vychytávky odkazů

Záložky

Aktivní mail

Tabulky

Úprava tabulek

Novinky tabulek

Design tabulkami

Rámy

Formátování rámů

Rámy nepoužívat

Iframe

Formuláře

Formuláře v HTML

Dokonalé formuláře

Zápis barev

Definice

Formátovací chyby

Jak udělat levé menu

Vytěžování stránek

Provoz webu

Rychlost stránek

Vzdálené služby

Vyhledávače

Katalogy

Správa souborů

Ikona stránky

Obsah / forma

Čeština

Chyby češtiny

Tabulky kódování

Meta tagy

Nastavení serveru

Programování stránek

Začátky PHP

Možnosti PHP

Používání prohlížeče

CSS styly

CSS styly

Úvod do CSS

Struktura textu

CSS prakticky

PŘEHLED VLASTNOSTÍ CSS

Složitější deklarace

Délkové jednotky

Pozicování

Sloupce pozicováním

Okraje objektů

Odlišení prohlížečů

Omezení CSS

Odlišný tisk

Dynamické HTML

Filtry

Příklady filtrů

Různé barvy odkazů

Barva rolovací lišty

 


Jak psát web: http://dusan.pc-slany.cz/internet/

Píše Yuhů: autorova stránka, mail: dusan@pc-slany.cz

Poslední aktualizace 26.12.2001