Obrázky

Tag Význam Párový Výskyt
img obrázek ne  
img video ne
map klikací mapa ano  
area oblast v klikací mapě ne <map>

Img

Obrázek (angl. image). Nepárový tag. Do stránky se vloží obrázek načtený z jiného souboru. Tag <img> má kromě obecných atributů spoustu dalších:

Atributy tagu <img>
Atribut Význam Hodnoty
src umístění souboru s obrázkem URL
alt alternativní popis libovolný text
lowsrc náhradní obrázek pro malé displeje URL
width šířka délka nebo procento
height výška délka nebo procento
border tloušťka rámečku délka
vspace vertikální okraj délka
hspace horizontální okraj délka
align zarovnání obrázku left, right, top, texttop,
middle, absmiddle,
baseline, bottom, absbottom
usemap použití klikací mapy "#" + jméno mapy, nebo URL
ismap přidání souřadnic kliknutí bez hodnoty

Src

Zdoj obrázku, prostě cesta k tomu souboru (angl. source = zdroj). Cesta k obrázku se udává jako klasické URL absolutně nebo relativně. Přípustné jsou soubory typu *.gif, *.jpg, v novějších prohlížečích také *.png a v Internet Exploreru *.bmp. (Jiné typy souborů se musejí vkládat jako objekty pomocí plužiny). Pokud soubor obrázku nebude nalezen, zobrazí se ve stránce zástupný symbol nenalezeného obrázku (nejčastěji červený křížek) se zástupným textem.

Alt

Zástupný text (alternative text). Zobrazuje se ve stránce v oblasti nenačteného obrázku. Pokud je obrázek načten, zobrazuje se hodnota altu při přejíždění obrázku ve žluté bublině.

Lowsrc

Zástupný obrázek pro malé displeje. Nikdy jsem neviděl použití.

Width, height

Šířka (width) a výška (height) obrázku. Udává se v pixelech (normální číslo) nebo procentech. Pokud nebude rozměr uveden, zobrazí se obrázek v tom rozměru ve své normální velikosti. V praxi se doporučuje výšku a šířku u obrázku zadávat i v případě, že obrázek bude přirozeně veliký. To kvůli rychlejšímu a lepšímu načítání stránky.

Border

Tloušťka rámečku. Lze zadat nula, pak nebude obrázek orámečkovaný. Různé prohlížeče se liší v tom, zda zobrazují rámeček u obrázku, u kterého border nebyl zadán. Proto komu záleží na přesném vzhledu, měl by border vždy zadávat.

Vspace, hspace

Vertikální a horizontální okraje, prostě prázdné místo okolo. Zadává se v pixelech. V praxi se nahrazují CSS stylem.

Align

Zarovnání obrázku s okolím.

Tag <img>, atribut align
  align= Význam
Obtékání obrázku left Obrázek je umístěn k levému okraji a obtékán zprava.
right Obrázek je umístěn k pravému okraji a obtékán zleva.
Vertikální umístění obrázku na řádku top Vršek obrázku je zarovnán s nejvyšším bodem libovolného objektu řádku.
texttop Vršek obrázku je zarovnán s nejvyšším bodem textu (většinou je to totéž, co top).
middle Střed obrázku je zarovnán s účařím písma řádku.
absmiddle Střed obrázku je zarovnán se středem řádku.
baseline Spodek obrázku je zarovnán na účaří.
bottom Spodek obrázku je zarovnán na spodek písma
absbottom Spodek obrázku bude zarovnán na nejnižší místo řádku.

Osobně považuji milión hodnot pro umístění na řádku za zbytečnost a nepoužívám je. Má to smysl zejména u obrázkových matematických vzorců. Obrázek se v praxi většinou nechává obtékat nebo umisťuje do samostatného odstavce.

Obtékané obrázky se vertikálně nacházejí pod řádkou, v níž jsou uvedeny (to je trochu nešikovné, ale logické).

Style

Všechny atributy kromě src, alt a usemap se dají nahradit CSS deklarací pomocí obecného atributu style.

Příklad: Následující dva obrázky se zobrazí stejně:

<img src="strom.gif" alt="strom" width="88" height="31" border="2" hspace="10" align="right">

<img src="strom.gif" alt="strom" style="width: 88px; height: 31px; border: 2px solid; margin-left: 10px; margin-right: 10px; float: right">

Usemap

Přítomnost tohoto atributu dělá z obrázku klikací mapu. Hodnotou atributu je křížek # plus jméno mapy. Mapa je element vyznačený tagem <map> obsahující definici aktivních oblastí. Popis mapy je umístěn v tomtéž HTML dokumentu. Jméno mapy je určeno atributem name u tagu <map> . Příklad viz u popisu tagu <map>.

Tag <map> může být umístěn i v jiném souboru. Hodnotou atributu usemap je pak jméno souboru s křížkem # a jménem mapy.

Ismap

Pokud je obrázek v odkazu, při kliknutí se za adresu připojí otazník a souřadnice kliknutí oddělené čárkou. Umějí to zpracovávat některé serverové skripty.

Img jako video

Pokud se v tagu <img> místo atributu src uvede tag dynsrc, jde o video.

Atributy tagu <img dynsrc="...">
Atribut Význam Hodnoty
dynsrc adresa animace URL
loop počet přehrávání číslo nebo "infinite"
loopdelay prodleva mezi přehráváními čas v milisekundách
start kdy se má začít přehrávat "mouseover" -- při přejetí myši, jinak po natažení stránky
controls zobrazení ovládání atribut bez hodnoty (Netscape nepodporuje)

Dnešní prohlížeče podporují video formáty *.avi, *.asf, *.ram, *.ra. Další formáty videí je nutno zpřístupnit pomocí objektů a plužin.

Hodnota infinite u loop způsobuje neustálé přehrávání. Stejně tak působí hodnota -1.

Další atributy jsou stejné jako u normálního img.

Map

Klikací mapa. V dokumentu se tento element nijak nezobrazuje. Obsahuje popis aktivních oblastí, které jsou reprezentovány tagy <area>. Pomocí jména -- atributu name -- je mapa spojena s obrázkem (atribut usemap u <img>). Name může být libovolný název. Jedna mapa může být teoreticky přiřazena k více obrázkům, nenapadá mě ale situace, kdy je to užitečné. 

Příklad: <map name="ctverecky">
<area href="prvni.htm" shape="rect" coords="80, 80, 130, 130">
<area href="druha.htm" shape="rect" coords="20, 20, 50, 50">
</map>
<img src="obrazek.gif" usemap="#ctverecky">

Area

Aktivní oblast v mapě. Nepárový tag. Nezobrazuje se. Může se vyskytovat pouze v elementu <map>. Area vymezuje oblast obrázku, na kterou se dá kliknout jako na odkaz. V jednom elementu <map> může být neomezeně elemetů <area>, každá pro jednu aktivní oblast.

Atributy tagu <area>
Atribut Význam Hodnoty
href cíl odkazu URL
target cílový rám jméno rámu
shape tvar oblasti rect, circle, polygon
coords souřadnice oblasti čísla oddělená čárkami
nohref oblast není odkazem bez hodnot
alt alternativní text libovolný text

Atributy href a target jsou stejné jako u odkazů. Z obecných atributů vypichuji atribut title, který v novějších prohlížečích zobrazuje u myši nad oblastí bublinu s textem (podobně jako alt u obrázků). Atribut alt takto nefunguje, ten má význam pouze pro negrafické klienty.

Atrribut shape určuje tvar oblasti, podle toho se potom mění význam hodnot atributu coords. Ten obsahuje souřadnice v pixelech, přičemž počátek souřadnic je levý horní roh mapy (tedy obrázku) a y roste směrem dolů.

Tag <area>, atributy shape a coords
shape= Význam zadává se coords=""
rect obdélník levý horní roh, pravý dolní roh lhx, lhy, pdx, pdy
circle kruh střed, poloměr středx, středy, poloměr
polygon mnohoúhelník souřadnice každého vrcholu za sebou vrchol1x, vrchol1y, vrchol2x, vrchol2y, atd.

Jsou možné i alternativní hodnoty circ, poly a rectangle se stejnou funkcí. Pokud se dvě oblasti překrývají, je ta pozdější jakoby navrchu.

HTML zápis klikacích map je poněkud složitý. Naštěstí každý lepší HTML editor zvládá jejich zápis tak, že autorovi pouze stačí šoupat myší.

Píše Yuhů
dusan@pc-slany.cz
mail formulářem
Jak psát web O tvorbě, údržbě a zlepšování internetových stránek.

Základy HTML CSS FrontPage Hledání

HTML příručka

HTML jazyk

Syntaxe

Terminologie

URL

Barvy

Délky

Znakové entity

Nejdůležitější tagy

Obecné atributy

HTML tagy

Struktura

Úprava textu

Bloky

Seznamy

Odkazy

Obrázky

Tabulky

Rámy

Objekty

Formuláře

Hlavička

Skripty a styly

Rozšíření

Hledání


Rozšířené

Rejstřík tagů

 

HTML  příručka http://dusan.pc-slany.cz/internet/html/

Píše Yuhů: autorova stránka, mail: dusan@pc-slany.cz