Formuláře

Tag Význam Párový Výskyt
form formulář ano  
input vstupní pole ne <form>
select výběrové pole ano <form>
option volba ne <select>
textarea velké vstupní pole ano <form>
label popis pole ano <form>
fieldset skupina polí ano <form>
optgroup skupina voleb ano <select>
legend popis pole ano <fieldset>
button tlačítko ano <form>

form

Formulář. Párový tag. Uzavírá skupinu ovládacích polí do jednoho formuláře, který bude najednou odeslán.

Atributy tagu <form>
Atribut Význam Hodnoty
action skript, který bude zpracovávat data URL
method způsob předávání dat get | post
enctype způsob zakódování dat application/x-www-form-urlencoded | multipart/form-data | libovolná mime deklarace

Action obvykle míří na nějaký CGI skript nebo PHP nebo ASP. Není-li uvedeno, odešlou se data téže stránce.

Výchozí metoda atributu method je get. Říká, že se data budou předávat jako součást URL, tedy v řádku adresy. Method=post zabalí odesílaná data a odesílá je nezávisle, takže nejsou vidět. Post je dobré nastavit u delších formulářů.

Atributem enctype se nemusíte zabývat, pokud vám nepůjde o posílání souborů nebo o přesný výstup českých znaků (pak nastavte multipart/form-data). Pro posílání jednoduché pošty doporučuji enctype="text/plain".


Následuje popis vstupních polí formuláře. Dělají se pomocí tagů <input>, <select> a <textarea>. Tyto musejí být umístěny v elementu <form>, ale navíc mohou být třeba i v tabulce. Popisky vstupních polí se dělají normálním textem kolem nich.

input

Vstupní pole. Nepárový tag. 

Obecné atributy tagu <input>
Atribut Význam Hodnoty
type druh vstupního pole text | password | hidden | radio | checkbox | submit | reset | image | file | button
name jméno pole, které se odesílá s daty libovolné jméno
value hodnota pole (původní hodnota pole nebo text zobrazovaný na tlačítku) libovolná hodnota
disabled políčko bude šedé a nepůjde měnit
(jen v některých prohlížečích)
bez hodnoty
readonly obsah pole nepůjde měnit
(fachá jen v některých prohlížečích)
bez hodnoty
align zarovnání (jako u obrázku) right, left + těch dalších x možností
Další atributy jsou přípustné na základě hodnoty atributu type.

 Input v sobě zahrnuje celou škálu různých kolonek, tlačítek a přepínačů -- to všechno závisí na atributu type.

Tag <input>, atribut type. Různá vstupní pole.
type= Druh vstupního pole Další atributy
text obyčejné textové pole size= šířka ve znacích
maxlength = nejvyšší možný počet zadaných znaků
password textové pole s hvězdičkami size= šířka ve znacích
maxlenght - maximum znaků
hidden skryté pole s předem nastavenou hodnotou  
radio přepínač puntíků (několik tagů <input type=radio> stejného jména (name) s různými hodnotami tvoří skupinu možností) checked -- atribut bez hodnoty způsobí stisknutí puntíku
checkbox zatrhávací tlačítko checked -- atribut bez hodnoty způsobí zatržení
submit potvrzující tlačítko způsobující odeslání formuláře  
reset tlačítko na smazání všech polí (na přednastavenou hodnotu)  
image potvrzující tlačítko odesílající navíc souřadnice kliknutí (name-x a name-y) src= URL obrázku
dynsrc, lowsrc jako u <img>
file umožní zadat soubor  accept = MIME typ akceptovatelných souborů 
button tlačítko ovládané skriptovými atributy  

V některých popisech HTML se vyskytují ještě typy range, scribble a jot, které ale podle mých zkušeností nefungují. 

select

Výběr. Zobrazí obdélníček s možnostmi nebo roletkové menu. Párový tag, jeho obsahem jsou jednotlivé volby -- tagy <option>.

Atributy tagu <select>
Atribut Význam Hodnoty
name jméno pole odesílatné s daty libovolné jméno
multiple umožnění hromadného výběru (s Ctrl) bez hodnoty
size počet zobrazených řádků číslo
disabled políčko bude šedé a nepůjde měnit
(jen v některých prohlížečích)
bez hodnoty

Pokud je size 1, bude to roletkové menu. Při size 2 a vyšší se <select> zobrazí jako obdélníček s rolovací lištou. Bude-li hodnot stejně nebo méně než size, nebudou tam ani rolovací lišty.

option

Položka výběru. Nepárový tag (třebaže se může zadávat párově), obsahem elementu je text za tagem až do dalšího tagu.

Atributy tagu <option>
Atribut Význam Hodnoty
value řetězec odesílaný jako hodnota pole řetězec
selected Položka je předem vybrána bez hodnoty

Text za tagem <option> se zobrazí ve výběru.

textarea

Rozsáhlé vstupní pole (textarea = angl. prostor pro text). Zobrazuje rámeček s lištou.. Párový tag. Nemá atribut value, za implicitní hodnotu se považuje obsah elementu (to mezi párovými značkami).

Atributy tagu <textarea>
Atribut Význam Hodnoty
name jméno odesílané s daty jméno
cols šířka pole ve znacích číslo
rows výška pole v řádcích číslo
disabled políčko bude šedé a nepůjde měnit
(jen v některých prohlížečích)
bez hodnoty
readonly obsah pole nepůjde měnit
(fachá to jen v některých prohlížečích)
bez hodnoty

Následující tagy do HTML přibyly až ve verzi 4.0, takže jejich implementace není leckde ještě úplná.

label

Štítek, popisek pole. Vyskytuje se nejlépe před políčkem, ke kterému se vztahuje, aby to i v prohlížečích, které to nepodporují, dávalo smysl. Výhodou je aktivace pole formuláře, pokud se klikne na štítek, a lepší automatizace (accesskey, css). Vlastní text štítku se zadává jako obsah elementu -- jde o tag párový.

Atribut tagu <label>
Atribut Význam Hodnoty
for svázání s polem stejného identifikátoru hodnota atributu id u svázaného pole

Příklad: <label for="drak">Zadej jméno draka:</label> <input type="text" id="drak">

fieldset

Skupina polí. Párový tag, který opticky sdruží několik prvků formuláře a vykreslí kolem nich slabý rámeček. Čáru rámečku může přerušit text tagu <legend>. <fieldset> nemá žádné atributy kromě obecných. Vzhled se dá upravovat pomocí CSS. Starší prohlížeče tento tag ignorují.

optgroup

Skupina voleb ve výběrovém prvku <select>. Párový tag, kterým se obklopí skupinky tagů <option>. V šestkových verzích prohlížečů se potom takové skupinky zobrazí odsazené a budou mít nadpis tučnou kurzívou. Ten nadpis se zadává jako atribut label tagu <optgroup>. Pětkové a nižší verze prohlížečů tento tag ignorují a zobrazují volby normálně pod sebou.

Příklad: <select>
<optgroup label="nadpis skupinky">
<option>první</option>
<option>druhá</option>
</optgroup>
</select>

 legend

Popisek skupiny polí (tagu <fieldset>). Zobrazuje se nad skupinou polí přes tu čáru. Musí být zapsána hned za značkou <fieldset>. Starší prohlížeče to nepodporují.

Atribut tagu <legend>
Atribut Význam Hodnoty
align zarovnání popisku libovolné html

Příklad: <fieldset>
<legend>Milá zvířátka</legend>
Kočičky: <input mane="kocky"><br>
Dráčci: <input name="draci">
</fieldset>

button

Tlačítko. Jedinou a hlavní výhodou je, že se do něj dá vložit libovolný HTML kód, který se na tlačítku zobrazí. Takže se mezi <button> a </button> dají vkládat obrázky, nadpisy, prostě cokoliv. Důležitý atribut je pouze type, podobný atributu type u tagu <input>.

Tag <button>, atribut type
type= Význam
submit odeslání formuláře
reset vymazání formuláře
button provedení skriptu
Píše Yuhů
dusan@pc-slany.cz
mail formulářem
Jak psát web O tvorbě, údržbě a zlepšování internetových stránek.

Základy HTML CSS FrontPage Hledání

HTML příručka

HTML jazyk

Syntaxe

Terminologie

URL

Barvy

Délky

Znakové entity

Nejdůležitější tagy

Obecné atributy

HTML tagy

Struktura

Úprava textu

Bloky

Seznamy

Odkazy

Obrázky

Tabulky

Rámy

Objekty

Formuláře

Hlavička

Skripty a styly

Rozšíření

Hledání


Rozšířené

Rejstřík tagů

 

HTML  příručka http://dusan.pc-slany.cz/internet/html/

Píše Yuhů: autorova stránka, mail: dusan@pc-slany.cz