Deklarace Nezáwislosťi U.S.A.


		Když v průběhu lidských událostí nastane některému národu nutnost zrušit
		politické závazky, které jej poutají s národem jiným, a zaujmout mezi mocnostmi
		světa své vlastní a rovné místo, k němuž jej opravňují zákony přírody a jejího
		boha, vyžaduje si náležitá úcta k mínění světa, aby takový národ vyhlásil
		důvody, jež jej k odtržení vedou.
Pokládáme za samozřejmé pravdy, že všichni
		lidé jsou stvořeni sobě rovni, že jsou obdařeni svým stvořitelem určitými
		nezcizitelnými právy, že mezi tato práva náleží život, svoboda a sledování
		osobního štěstí. Že k zajištění těchto práv se ustanovují mezi lidmi vlády,
		odvozující svojí oprávněnou moc ze souhlasu těch, jimž vládnou. Že kdykoliv
		počne být některá vláda těmto cílům na překážku, má lid právo jí změnit nebo
		zrušit a ustanovit vládu novou, která by byla založena na takových zásadách a
		měla svoji pravomoc upravenou takovým způsobem, jak uzná lid za nejvhodnější
		pro zajištění své bezpečnosti a svého štěstí.
Rozvážnost sice přikazuje, aby
		dlouho ustavené vlády nebyly měněny pro nejasné a prchavé důvody; a souhlasně
		veškerá zkušenost ukazuje, že lidstvo je mnohem náchylnější ke strádání, dokud
		je zlo snesitelné, než k narovnání sebe sama zavržením forem, kterým je
		přivyklé. Jestliže ale dlouhý sled zlořádu a uchvacování, pronásledující trvale
		týž objekt, se rozvíjí do podoby podřízenosti naprosté despocii , je jejich
		právem, je jejich povinností, svrhnout takovou vládu a obstarat nové stráže své
		budoucí bezpečnosti.
Takové bylo trpělivé strádání těchto kolonií, taková je i
		nyní nutnost, jež je dohání k tomu, aby změnily své dřívější vládní zřízení.
		Vláda nynějšího krále Velké Británie je vládou opakovaných křivd a skutků
		bezpráví, jednoznačně směřujících k zavedení naprostého násilí nad těmito
		státy.
Na důkaz toho nechť jsou nezaujatému světu předložená fakta.
Odmítal
		schválit nejprospěšnější a nejnutnější zákony pro veřejné blaho.
Zakázal svým
		guvernérům schvalovat bezprostředně a naléhavě důležité zákony, leč že by
		nevstoupily v platnost, dokud je neschválí on; a když tak byly zadrženy v
		platnosti, naprosto jim opominul věnovat pozornost.
Odmítal schválit zákony k
		prospěchu obyvatel velkých zemí, leč že by se zřekli práva na zastoupení v
		zákonodárném sboru, práva to pro ně neocenitelného a hrůzu snad nahánějícího
		jedině tyranům.
Svolával zákonodárná shromáždění na neobvyklá a nevyhovující
		místa, vzdálená jejich archívů, jen aby je tak únavou z všelijakých obtíží
		přinutil k přijetí svých vlastních opatření.
Vytrvale rozpouštěl sněmovny za
		to, že se s mužnou pevností stavěly proti jeho útokům na práva lidu.
Po
		takových rozpouštěních pak dlouho odmítal umožnit zvolení sněmovny nové, čímž
		se zákonodárná moc, již nelze zničit, vrátila do rukou širokých vrstev lidu,
		zatímco stát byl vystaven všem nebezpečím vpádu zvenčí a zmatků
		vnitřních.
Pokoušel se bránit zalidnění těchto států tím, že mařil vydání
		zákonů o nabývání občanského práva cizinci, že odmítal schvalovat zákony na
		podporu jejich přistěhovalectví a znesnadňoval podmínky pro nabývání
		půdy.
Překážel vykonávání práva tím, že odmítal schválit zákony ustavující
		soudcovské pravomoce.
Učinil soudce závislými na jeho jediné vůli tím, že jim
		přiděloval do užívání úřad a určoval výši i platbu jejich platů.
Zřídil
		množství nových úřadů a vyslal sem hordu úředníků, aby sužovala náš lid a
		vyjídala ho z podstaty.
Udržoval u nás, i v dobách míru, zahálející armády bez
		souhlasu naší legislatury.
Přičinil se, aby vojsko bylo nezávislé na moci
		civilní a jí nadřazeno.
Spojil se s jinými, aby nás podrobil právnímu zřízení,
		jež je cizí našemu založení a není potvrzeno našimi zákony, dávaje svůj souhlas
		k činů,
vzešlým z domnělé zákonodárné moci:
K usazení velkých jednotek
		ozbrojeného vojska u nás.
K jejich ochraně falešnými procesy před potrestáním
		za jakékoliv vraždy, které by spáchaly na občanech těchto států.
K zamezení
		našeho obchodu se všemi částmi světa.
K našemu zdanění, aniž bychom dali svůj
		souhlas.
K tomu, aby nás zbavil mnoha případů výsad procesu s porotou.
K tomu,
		abychom byly posláni za moře a tam souzeni za domnělá provinění.
K zákazu
		svobodného systému anglických zákonů v sousední provincii, kde ustavil
		svémocnou vládu a rozšířil hranice, aby tak vytvořil precedent a zároveň vhodný
		nástroj k uvedení téže absolutní vlády v těchto koloniích.
K zastavení činnosti
		našich vlastních zákonodárných sborů, prohlašuje se za oprávněného dávat nám
		sám jakékoliv zákony.
Vzdal se u nás vlády tím, že nám odepřel ochranu a
		vyhlásil nám válku.
Plenil naše moře, pustošil naše pobřeží, pálil naše města a
		připravoval o život naše lidi.
V současné době k nám přepravuje velké armády
		cizích námezdníků, aby tak bylo dokončeno dílo smrti, zpustošení a násilí, již
		započaté událostmi ukrutnosti a věrolomnosti stěží obdobnými i v
		nejbarbarštějších obdobích a naprosto nehodnými hlavy civilizovaného
		národa.
Nutil naše spoluobčany zajaté na širokém moři, aby se chopili zbraní
		proti své vlasti a stali se katany svých přátel a bratří, nebo sami zahynuli
		jejich rukama.
Podněcoval mezi námi domácí povstání a snažil se poslat na naše
		hraničáře kruté indiánské divochy, jejichž známým pravidlem boje je pobíjení
		všech, bez ohledu na stáří, pohlaví a stav.
Při každém z těchto případů útisku
		jsme co nejpokorněji prosili o nápravu; v odpověď našim opakovaným prosbám
		přicházely než opakované křivdy.
Vladař, jehož charakter je takto poznamenán
		všemi činy, jimiž se dá označit tyran, nehodí se za vládce svobodného lidu.
A
		nespouštěli jsme ze zřetele ani své britské bratry. Čas od času jsme je
		upozorňovali na pokusy jejich zákonodárství podrobit nás neospravedlnitelným
		soudním nařízením. Připomínali jsme jim své potíže s vystěhovalectvím a zdejším
		usidlováním. Dovolávali jsem se jejich vrozené spravedlnosti a velkomyslnosti a
		zapřísahali jsem je ve jménu svazků našeho příbuzenství, aby se postavili proti
		všem těmto násilnostem, které povedou nevyhnutelně k přerušení našeho spojení a
		vztahů. I oni však byl hluší k hlasu spravedlnosti a pokrevenství. Nemůžeme
		tudíž než dát průchod nezbytnost, jež nás nutí k odtržení, a zaujmout k nim
		totéž postavení jako k ostatnímu světu: nepřátelé ve válce, v míru
		přátelé.
Pročež my, představitelé Spojených států amerických, shromáždění na
		generálním Kongresu, dovolávajíce se nejvyššího soudce světa o správnosti svých
		úmyslů, ve jménu a zmocněním poctivého lidu těchto kolonií slavnostně dáváme na
		vědomí a prohlašujeme: že tyto spojené kolonie jsou a po právu mají i napříště
		tvořit SVOBODNÉ A NEZÁVISLÉ STÁTY; že jsou zproštěny jakéhokoliv poddanství
		vůči britské koruně a že veškeré politické spojení mezi nimi a státem Velkou
		Británii je a má být naprosto zrušeno; a že jakožto svobodné a nezávislé státy
		mají plnou moc vyhlašovat válku, uzavírat mír, vstupovat ve spojenectví,
		navazovat obchodní styky a vykonávat všechny jednání a všechny záležitosti, jak
		nezávislé státy po právu činí.
Aby pak toto prohlášení co nejpevněji bylo
		zajištěno, za tím účelem s pevnou důvěrou v ochranu božské prozřetelnosti si
		navzájem dáváme v ochranu své životy, svůj majetek a posvátnou nám čest.

John
		Hancock a 55 dalších poslanců