Dante Alighieri

Božská komedie

Ilustroval

Sandro Botticelli

přeložil

O. F. Babler

Státní nakladatelství
krásné literatury, hudby a umění

Praha 1958


I. Peklo

Zpěv prvý

  1 Kde v půli život náš je se svou poutí,

  2 procházet bylo mi tak temným lesem,

  3 že pravý směr jsem nemoh' uhodnouti

  4 Ach, trudno líčit ona místa, kde jsem

  5 probloudil ten hvozd divý, drsný, tmavý,

  6 že na to dosud vzpomínám jen s děsem.

  7 Snad ani smrt tak hořce neotráví.

  8 Však dospěl jsem tam k všeho dobra středu,

  9 a proto vypovím vše bez obavy.

 10 Jak jsem tam vešel, říci nedovedu,

 11 neboť mi sen v těch místech oči sklížil,

 12 až pravá cesta zmizela mi vpředu.

 13 K úpatí pahorku tak jsem se blížil,

 14 který až na konci je toho dolu,

 15 kde do srdce mi úděs ten se vplížil.

 16 I vzhlédl jsem a uzřel na vrcholu

 17 už záři oběžnice, jejíž síla

 18 ty ostatní svou cestou vede spolu.

 19 Tím bázeň má se trochu umírnila,

 20 která mi v srdci zůstávala tkvíti

 21 té noci, jež tak úzkostná mi byla.

 22 A jako člověk, jenž se břehu chytí,

 23 však ač je spasen z mořské bouře vzteku,

 24 zpět zděšen hledí na to vlnobití,

 25 tak ohlížel se duch můj na útěku

 26 tam do průsmyku v nebezpečí mnoha

 27 jímž neprošel živ nikdo za všech věků.

 28 Jen krátký oddech tělu popřát moha,

 29 dál vydal jsem se vzhůru pustým srázem

 30 tak, že vždy níže byla pevná noha.

 31 Hle, pardála vtom uviděl jsem rázem

 32 kropenatého, který u pat stráně

 33 hbitý a mrštný přikrčen byl na zem.

 34 S očí mě nespouštěl, ba odhodlaně

 35 mně zabraňoval vkročit na tu stezku,

 36 že kolikrát už vracel jsem se maně.

 37 To bylo časně zrána za rozbřesku,

 38 a slunce vyšlo s těmi souhvězdími,

 39 jež byla s ním už v den, kdy jejich lesku

 40 Bůh dráhu stanovil a pohnul jimi,

 41 což naději mi novou dalo zase,

 42 že ujdu šelmě s boky žíhanými

 43 v té jitřní chvíli a v tom jarním čase.

 44 Však sevřela mě přece hrůza prudká

 45 ze lva, jenž se mi zjevil v plné kráse.

 46 Jak pospíchal by, by se se mnou utká,

 47 nes' hlavu vzhůru, zuřil hladovostí,

 48 až vzduch se třás', jak když jej bázeň nutká.

 49 Pak zase vlčici na kůži, kosti

 50 vyhublou spatřil jsem, ač žravá byla

 51 a zkrušila už mnohé ve své zlosti.

 52 Údy mi ztuhly, jak mě vyděsila,

 53 až pozbýval jsem při pohledu na ni

 54 víry, že k výstupu mi stačí síla.

 55 A jako ten, jenž lakotí a shání,

 56 když přijde doba ztrát a prodělává,

 57 dává se do nářku a bědování,

 58 tak já, když zděsila mě šelma dravá,

 59 na ústup před ní dáti jsem se musil

 60 až na místa, kde slunce umlkává.

 61 Když jsem svým pádem mnoho hrůzy zkusil,

 62 uzřel jsem muže jako v světě jiném,

 63 jenž dlouhé mlčení si snad už hnusil.

 64 Uzřev ho na tom místě nehostinném,

 65 já zvolal: "Ochraňuj mě před vší zlobou,

 66 ať člověkem jsi nebo pouhým stínem!"

 67 Řek' on: "Já člověkem jsem byl svou dobou,

 68 mí rodiče se Lombarďany zvali,

 69 Mantua byla domovem jich obou.

 70 Sub Julio mi pozdě život dali,

 71 a žít mi bylo v Římě za Augusta,

 72 kdy klamné bůžky lidé uctívali.

 73 Já básníkem byl. Zpívala má ústa

 74 o Anchísovci, který prchl z vlasti,

 75 když z hrdé Troje zbyla troska pustá.

 76 Však ty, proč ty se vracíš do těch strastí?

 77 Proč nejdeš na vrch skvostný, na ta místa,

 78 jež počátkem i původcem jsou slastí?"

 79 "Tys tedy Vergil, studnice ta čistá,

 80 z níž proudem sladká mluva řinula se?"

 81 já odpověděl zmaten dozajista.

 82 "Básníků ostatních ty cti a jase,

 83 kéž láska veliká a stálá píle,

 84 s níž čtu tvou knihu, pomůže mi k spáse!

 85 Mně mistrem jsi a vzorem ve své síle,

 86 jen z tebe čerpal jsem svou lačnou duší

 87 sloh sladký, jenž si zjednal cti v mém díle.

 88 Hle, prchám před šelmou, v níž duch zlo tuší.

 89 Jí zbav mne, mudrci, je ona vinna,

 90 že ve všech žilách tep mi strachem buší!"

 91 "Tvá cesta musí teď být zcela jiná,"

 92 mně odpověděl, slzeti mě vida,

 93 "když opustit chceš místa nehostinná,

 94 neb šelma ta, z níž pochází tvá bída,

 95 nikomu nedá projít cestou tady

 96 a s odhodláním vražedným ji hlídá.

 97 Tak zlá je povahou a plná zrady;

 98 ji ukojit se nikdy nepodaří

 99 a syta ještě více zuří hlady.

100 Je mnoho zvířat, s kterými se páří,

101 a bude, dokud Chrt se neobjeví,

102 který ji usmrtí a zlobu zmaří!

103 Ten o statcích a o penězích neví,

104 jsa z těch, jež láska, ctnost a moudrost kuly,

105 a mezi dvěma Feltry se nám zjeví.

106 Povznese Italii spásnou vůlí,

107 tu, pro niž zemřela Camilla panna,

108 Eurial, Turnus, Nissus zahynuli.

109 Od něho všemi městy bude štvána,

110 až do pekla ji svrhne, kde jí v spěchu

111 závistí kdysi otevřena brána.

112 I myslím, že ti bude ku prospěchu,

113 půjdeš-li za mnou: průvodcem chci býti,

114 jenž povede tě místy věčných vzdechů.

115 Uslyšíš skřeky zoufalců tam zníti,

116 uvidíš dávné duchy v utrpení

117 smrt druhou vzývati a bolně výti.

118 Pak uzříš ty, jimž oheň trýzní není,

119 neb smějí naději a víru míti,

120 že buď kdy buď přec dojdou vykoupení.

121 Však chceš-li sídla všeho blaha zříti,

122 pak svěř se duši hodnější, než má je,

123 s níž nechám tě, až budu musit jíti,

124 neb onen císař, jenž je vládcem ráje,

125 že vzdorně vzepřel jsem se jeho řádu,

126 nechce, bych koho uved' v jeho kraje.

127 On tam je králem, ač má všude vládu,

128 tam jeho město, jeho trůn tam stojí:

129 Ó blažen, koho zvolí ve svou radu!"

130 A já mu dím: "Slyš, pěvče, prosbu moji

131 při Bohu, jejž jsi neznal, neoslavil:

132 Abych zde ušel horšímu snad boji,

133 mne zaveď v místa, kam jsi právě pravil,

134 bych bránu Petra shléd' i ty, jimž ve tmě

135 ni jiskru naděje Pán nezůstavil!"

136 Tu vykročil. Já za ním šel, kam ved' mě.

 

Zpěv druhý

  1 Den odcházel, vzduch, jenž se temným stával,

  2 dal odpočívat tvorům této země

  3 z únavy jejich; já jen vytrvával

  4 v svém odhodlání, neb jsem tušil temně,

  5 jak těžkou zkouškou soucitu jsou boje

  6 takové cesty, na jakou duch zve mě.

  7 Ó genie, s musami při mně stoje,

  8 až bude duch psát, co zřel podivného,

  9 dej, aby jevil vzácné ctnosti tvoje!

 10 Já pravil: "Pěvče, v němž mám vůdce svého,

 11 hleď na mé srdce, zda je dosti smělé

 12 k vznešené cestě podle přání tvého.

 13 Tys řek', že otec Sylviův už v těle

 14 smrtelném vkročil do nesmrtelnosti

 15 a pobýval tam v bytosti své celé.

 16 Odpůrce zloby však a nepravosti

 17 jej přijal zajisté jen vzhledem k cíli

 18 a k tomu též, jak uznáme, že dosti

 19 příznivé znaky pro ten úkol byly:

 20 Za otce Říma i vší jeho říše

 21 byl zvolen v nebi nejvyšším v té chvíli.

 22 Neb z města toho (či jak zvát to spíše)

 23 měl se stát chrám, v němž pro zdar světa stálý

 24 svatého Petra dědic vlád' by s výše.

 25 On touto cestou, již tvá píseň chválí,

 26 pochopil vše, čím nabyl v cti a kráse

 27 sám vítězství, plášť papežský pak chvály.

 28 Nádoba vyvolení šla tam zase,

 29 by plna víry vrátila se domů,

 30 víry, jež východiskem cesty k spáse.

 31 Však proč bych já tam šel? Kdo svolil k tomu?

 32 Nejsem Aeneas, nejsem Pavel ani -

 33 když sobě ne, což hoden zdám se komu?

 34 Nebylo by to bludné počínání,

 35 kdybych se na tu cestu přece vydal?

 36 Tys moudrý, raď a zkrať mé přemítání."

 37 A jako ten, kdo nápady by střídal

 38 a každým novým měnil odhodlání,

 39 až neví nakonec, kam by se přidal,

 40 tak též jsem váhal na setmělé stráni,

 41 až pevnost počáteční rozhodnosti

 42 mi podrylo to dlouhé kolísání.

 43 "Tvým slovům rozumím-li správně dosti,"

 44 stín odpověděl šlechetného reka,

 45 "je zchvácena tvá duše zbabělostí,

 46 jež mnohokráte padne na člověka

 47 a zbaví ho vší rozvahy a kázně,

 48 že je jak zvíře, které přelud leká.

 49 Však povím, abych zprostil tě té bázně,

 50 proč přišel jsem a co mě k tomu mělo,

 51 že po prvé jsem všiml si tvé strázně.

 52 Stál jsem, kde čekajícími se tmělo,

 53 když volala mě paní ctná a milá,

 54 že oddaně jsem před ní sklonil čelo.

 55 Jas hvězdy záře jejích očí byla,

 56 a ona, tichá, sladká, odevzdaná,

 57 andělským hlasem ke mně promluvila:

 58 'Ó duše vznešeného Mantuana,

 59 o níž jde zemí dosud plno zvěstí

 60 i půjde dál, co světu lhůta dána,

 61 hle, tam můj přítel, ne však přítel štěstí,

 62 na pusté stráni upad' v nebezpečí,

 63 až hrůzou obrací se na zlé scestí.

 64 Mám strach, by nekles' v bídu ještě větší,

 65 že s pomocí jsem příliš otálela,

 66 když v nebi o něm slyšela jsem řeči.

 67 Běž slovem krásným, které divy dělá,

 68 i vším, čím přispět můžeš k zdaru díla,

 69 mu na pomoc, klid abych zase měla.

 70 Mne, Beatrici, vedla lásky síla

 71 sem s míst, kam duch můj hned se zase vrátí,

 72 a láska nutká mne, bych promluvila.

 73 Až před svým Pánem zase budu státi,

 74 s pochvalou často připomenu tebe!'

 75 Zmlkla a já se začal vyptávati:

 76 'Ó, paní, jež svou ctností sama v sebe

 77 shrnulas vše, čím lidstvo překonává

 78 veškeren obsah menších kruhů nebe,

 79 mně přání tvé hned rozkazem se stává

 80 a splnění už opožděním zdá se.

 81 Však vyjev mi, co je tvá vůle pravá,

 82 a pověz důvod, proč jsi spustila se

 83 k tomuto středu z oné jasné výše,

 84 z míst prostorných, kam nazpět toužíš zase?'

 85 'Když naléhavě ptáš se, byť jen tiše,

 86 povím ti stručně,' odpověď mi dala,

 87 'proč nebojím se vkročit v tyto říše:

 88 Je třeba, bych se jen těch skutků bála,

 89 jimiž zlo druhým způsobiti mohu,

 90 však jiných jsem se nikdy nelekala.

 91 Tak umístěna jsem - dík za to Bohu -

 92 že nedolehnou na mne vaše žaly

 93 a plamen tento nepálí mou nohu.

 94 Je v nebi vzácná paní, která z dáli

 95 nesnáze toho, jejž máš chránit, zřela.

 96 Ta zmírnila soud příliš okázalý

 97 a Lucii hned o něm pověděla:

 98 'V žalu je věrný tvůj - jen pohled dolů!

 99 Prosím tě, abys v ochraně ho měla!'

100 A Lucie, jež nepřítel je bolu,

101 hned na místo si za mnou pospíšila,

102 kde s Rachel dávnou seděly jsme spolu,

103 díc: 'Beatrice, chválo Bohu milá,

104 toho, jenž tak tě miloval, že davy

105 pro tebe zanechal, jsi opustila?

106 Což neslyšíš tu nářek jeho lkavý

107 a nevidíš, že ve vírech, jichž síly

108 i moře předčí, na smrt v boj se staví?'

109 Na světě nikdo není snad tak čilý,

110 když ztrát se střeží, hledaje zisk vyšší,

111 jak já, když to mi řekl hlas ten milý:

112 S blažených křesel spěchám v tuto říši

113 svěřujíc všechno tvého slova kráse,

114 jež tebe ctí i všechny, kdo tě slyší!'

115 Když to mi pověděla s bázní v hlase,

116 slzící oči odvrátila paní

117 a mne jen k spěchu přiměla tím zase.

118 I přicházím, jak bylo její přání,

119 a zaplašil jsem šelmu plnou zrady,

120 jež bránila ti v přímé cestě strání.

121 Co nyní? Proč jen zastavil ses tady?

122 Což v bázni srdce tvoje neustane?

123 Proč nechopíš se s odvahou mé rady?

124 Vždyť o tvůj zdar tři ženy požehnané

125 v nebeských dvorech velkou starost mají,

126 a sliby moje také nejsou plané!"

127 Jako se mrazem nočním květy v máji

128 do sebe choulí, když však slunce září,

129 hned na stoncích se svěže otvírají,

130 tak se i mému nitru náhle daří:

131 Srdcem se rozproudila nová síla,

132 že promluvil jsem s odhodláním v tváři:

133 "Ó ty, jež přízeň jsi mi projevila,

134 ty laskavý, jenž přišel jsi tak záhy

135 splniti úkol, jímž tě pověřila!

136 Tys do srdce mi vložil tolik snahy

137 a touhy po cestě a jejím boji,

138 že první úmysl zas je mi drahý.

139 Nuž pojď, nás oba vůle stejná pojí -

140 mým vůdcem ty jsi pane můj a mistře!"

141 Tak řek' jsem. Vykročil, a na pouť svoji

142 já strmou cestou s ním se vydal bystře.

 

Zpěv třetí

  1 MNOU PŘICHÁZÍ SE K SÍDLU VYHOŠTĚNCŮ,

  2 MNOU PŘICHÁZÍ SE DO VĚČNÉHO BOLU,

  3 MNOU PŘICHÁZÍ SE V ŘÍŠI ZATRACENCŮ.

  4 PÁN SPRAVEDLNOST DAL MI DO ÚKOLU.

  5 JSEM DÍLO, KTERÉ CHTĚLY K SVĚTA SPÁSE

  6 MOC BOŽÍ, MOUDROST S PRVNÍ LÁSKOU SPOLU.

  7 NEBYLO PŘED MÝM VZNIKEM VĚCÍ V ČASE,

  8 JEN VĚCI VĚČNÉ. JÁ TAK VĚČNÁ PRÁVĚ:

  9 NADĚJE ZANECH, KDO MNOU UBÍRÁ SE!

 10 Ta slova děsná nadepsaná tmavě

 11 jsem uviděl tam na průčelí brány

 12 a řek': "To těžko srovnávám si v hlavě!"

 13 On, jemuž mnohé vědomosti dány,

 14 pravil: "Zde sluší nechat lsti i zmatků,

 15 umrtvit strach svůj a být odhodlaný!

 16 Jsme tam, kam řekl jsem, že půjdem vkrátku,

 17 bys uzřel zavrženců velkou muku,

 18 jimž rozum vzat byl, nejvyšší všech statků."

 19 A pak svou rukou stisknuv moji ruku,

 20 s radostí na tváři mně pro potěchu,

 21 do jícnu ved' mě tajemství a hluku:

 22 Tam bylo nářku, výkřiků a vzdechů,

 23 jež nesly se do bezhvězdného vzduchu,

 24 až v slzách sotva popadal jsem dechu.

 25 Jazyky divné, řeči hrozné sluchu,

 26 divoké skřeky, rozzuřené řvaní,

 27 výskot a tleskot všech těch bědných duchů

 28 hřmot působily, který bez ustání

 29 vzduchem, jenž bez barvy a času, krouží

 30 jak písku smršť, již vichr žene plání.

 31 Mne také schvátil děs, jenž se tam plouží,

 32 a řek' jsem: "Mistře, jaké jsou to davy?

 33 Jaký to lid se tady mukou souží?"

 34 Tu pravil on: "Tak žalostně tu tráví

 35 trest věčný bědné duše smutných tvorů,

 36 kteří si žili bez hany a slávy.

 37 Jsou přidruženi k zbabělému sboru

 38 andělů, kteří jenom sebe ctili,

 39 ne věrní Bohu, aniž plni vzdoru.

 40 Nebe je svrhlo, by je netřísnili,

 41 a peklo nevzalo je za své učně,

 42 by hříšníci se jimi nepyšnili."

 43 A já: "Ó mistře, co to, že tak hlučně

 44 ti tady bědují a naříkají?"

 45 On odpověděl: "Povím ti to stručně.

 46 To tím, že smrti marně vyčkávají,

 47 však žití jejich slepé je, že stále

 48 v závisti osud jiných tvorů mají.

 49 Jim spravedlnost s láskou není k chvále,

 50 na světě s úctou nikdo se k nim nezná.

 51 Nemluvme o nich! Hleď, a pojďme dále!"

 52 I viděl jsem, jak vlajka jakás hvězdná

 53 tak rychle kroužíc kupředu se hnala,

 54 jak strhována do prostoru bez dna,

 55 a za ní vřava taková se brala,

 56 že bych byl nevěřil, že lidských synů

 57 smrt na světě už tolik posbírala.

 58 Mnohého znal jsem v onom davu stínů,

 59 však jednoho jsem zvláště rozeznával:

 60 Ten pro zbabělost vzdal se slavných činů.

 61 Tu poznal jsem, že vřava ta je nával,

 62 těch tvorů nával hnusný, přeošklivý,

 63 jež Bůh ni ďábel za své neuznával.

 64 Nebyli, bědní, nikdy zcela živi,

 65 však nyní bodal je a drásal nahé

 66 roj vos a střečků rozdrážděním divý.

 67 Jim s tváří tekly proudy krve vlahé

 68 a se slzami k nohám se jim lily,

 69 kde hltal hnusný hmyz ty kapky drahé.

 70 Když kupředu jsem pohlédl v té chvíli,

 71 u velké řeky shléd' jsem lidí řady

 72 a pravil jsem: "Ó poshov, mistře milý,

 73 neb rád bych věděl, co ti lidé všady,

 74 již na převoz tu čekají v tom shonu,

 75 jak to i v šeru rozeznávám tady."

 76 On odpověděl: "Poznáš i věc onu,

 77 jen posečkej, až nohy naše vkročí

 78 na smutné břehy řeky Acheronu!"

 79 A já hned zahanbeně sklopil oči,

 80 neb jsem se bál, že cestou k řece maně

 81 má řeč mu zase do myšlenek skočí.

 82 Vtom hle, k nám po hladině vodní pláně

 83 člunem se plaví stařec bělovlasý

 84 a volá: "Duše, odsouzené k haně,

 85 vy nedoufejte spatřit rajské krásy!

 86 Na druhý břeh vás dopravit mně sluší,

 87 kde tma a žár a mráz je věčné časy.

 88 Však ty, jenž tady jsi svou živou duší,

 89 ty mrtvé nech a odstup neprodleně!"

 90 Když jsem však zůstal, jak bych neměl uší,

 91 dál hřímal svou: "Při této řeky jméně

 92 obrať se jinam ve svém putování

 93 a hledej člun, jenž zatížen je méně!"

 94 "Charonte," řek' můj průvodce, "nech lání:

 95 Tak chtějí tomu tam, kde vše se zmůže,

 96 co se jen chce. I neptej se už ani!"

 97 Rty v tváři vousaté hned stáhl úže

 98 převozník z řeky, jež tu tekla žlutá,

 99 který měl kolem očí z ohně růže.

100 A nahá duše každá zaleknuta

101 zbledla a prudce zuby zajektala,

102 když uslyšela jeho slova krutá,

103 Bohu i rodičům svým každá lála

104 a lidstvo, dobu, místo svého zrodu

105 i sémě, z něhož vzešla, proklínala.

106 Pak všechny s nářkem hrnuly se k brodu

107 a k řece, přes niž vede plavba těžká

108 toho, kdo s Bohem nevytvořil shodu.

109 Běs Charon, s žárem v očích, kyne ztěžka,

110 do bárky všechny přijímá a volá

111 a toho veslem požene, kdo mešká.

112 A jako na podzim strom neodolá

113 a upouští list za listem, až země

114 má jeho ozdobu, však sněť je holá,

115 tak se i hříšné Adamovo plémě

116 k onomu břehu trousilo, jak ptáky

117 když píseň na čihadlo vábí jemně.

118 A potom pluli tmavým proudem taky,

119 však než se v dálce ztratily ty davy,

120 už nových zas tu byly celé mraky.

121 "Můj synu," řekl mistr přelaskavý,

122 "kdo v hněvu božím zemřou zatvrzeni,

123 sem přijdou, ze všech zemí všechny stavy,

124 a nemohou se dočkat převezení,

125 neb spravedlnost boží tak je žene,

126 že jejich strach se v touhu vřelou mění.

127 Sem nejdou duše dobrem zachráněné,

128 a proto, když ti Charon takto laje,

129 víš, co je smysl řeči rozezlené."

130 Když domluvil, tu ony temné kraje

131 se zachvěly, že při vzpomínce na to

132 i dnes tvář moje potem zalita je,

133 a zem, jež pláčem proměněna v bláto,

134 vydala vichr a v něm blesk tak děsný

135 že jasné cítění mi bylo vzato

136 a klesl jsem jak ten, kdo padá ve sny.

 

Zpěv čtvrtý

  1 Hluboký sen mi hromu rána děsná

  2 přervala v hlavě, že jsem procit' skokem

  3 jak ten, kdo mocí vyburcován ze sna.

  4 I rozhléd' jsem se odpočatým okem,

  5 bych poznal hned a nedával se másti,

  6 kde jsem se octl v spánku přehlubokém.

  7 A pravda je, že stál jsem nad propastí

  8 údolí toho, jež tak plno bolu,

  9 že jako hrom jím znějí nářky strastí.

 10 Když pak jsem pohled upřel ke dnu dolů,

 11 tma byla tam a mlha bez rozhledu,

 12 že tvary věcí splývaly v ní spolu.

 13 "Do světa slepého tě nyní vedu,"

 14 mi pravil básník celý zesinalý,

 15 "ty kráčej za mnou, jak já půjdu vpředu."

 16 Když vidím, jak se jemu pohled kalí,

 17 pravím: "Když tebe duch můj blednout vidí,

 18 jak sám bych klidný zůstat moh' já malý?".

 19 On na to zas: "To s úzkostí těch lidí

 20 tam dole soucit je, co mě tak mění,

 21 ne bázeň, za kterou se každý stydí.

 22 Však pojďme už a nechme otálení!"

 23 I vykročil a do prvého kruhu,

 24 jenž spíná propast, veď mne bez prodlení.

 25 V sluch nevnikal mně ani mému druhu

 26 jediný nářek, jenom tiché steny

 27 brázdily věčný vzduch těch temných luhů.

 28 Tam trápily se, ale netrýzněny,

 29 veliké davy v teskném prodlévání,

 30 a mezi nimi muži, děti, ženy.

 31 Řek' dobrý mistr: "Neptáš se mne ani,

 32 kdo duchové jsou, jichž tu vidíš dosti?

 33 Však věz, než níže půjdeme tou strání,

 34 že nezhřešili, avšak jejich ctnosti

 35 jim nestačí: křest přece nepřijali,

 36 jenž ve tvé víře slib je blaženosti.

 37 Před Kristem ještě životem se brali

 38 a Boha nectili tak, jak se sluší.

 39 Jsem jeden z nich, znám všechny jejich žaly.

 40 Pro vadu tu a ne snad pro hřích duší

 41 jsme ztraceni a bez vůle a síly,

 42 však s touhou po spáse, již každý tuší."

 43 Mne sklíčilo, co slyšel jsem v tu chvíli,

 44 neb lidi s velkou úctou jmenované

 45 jsem poznával, že v předpeklí tom byli.

 46 "Pověz mi, drahý mistře můj a pane,"

 47 já začal, jist si býti vírou chtěje,

 48 jež překonává všechny bludy plané,

 49 "zda někdo došel z této beznaděje

 50 vlastní či cizí zásluhou kdy spásy?"

 51 On skrytý smysl znal, jenž v řeči mé je,

 52 a řek': "Já nový tady byl v ty časy,

 53 kdy sestoupil muž mocný, plný slávy,

 54 jenž korunu měl vítězství a krásy.

 55 Vzal praotcův stín s sebou z této vřavy,

 56 s ním Abel, Noe šli a Mojžíš dále,

 57 jenž dal i zachovával zákon pravý;

 58 vzal Abrahama, Davida vzal krále,

 59 Jakuba s otcem, rodinou i syny

 60 a s Rachel, pro niž pracoval tak dbale,

 61 vzal mnohé z těch, kdo nepoznali viny,

 62 aby se v ráji blaženými stali.

 63 Před nimi nebyl spasen nikdo jiný."

 64 My za té řeči v cestě neustali,

 65 však rychleji jsme pokročili spíše

 66 lesem, v němž duchové jak stromy stáli.

 67 Takto jsme kousek cesty sešli s výše,

 68 když uviděl jsem oheň, jenž svou září

 69 přemohl v polokouli temnot říše.

 70 Ač zpovzdáli jsem hleděl jako šláři,

 71 přec jasně dost jsem spatřil při pohledu,

 72 že jsou tam lidé úctyhodných tváří.

 73 "Ó ty, v němž ctím i umění i vědu,

 74 kdo oni jsou, jimž dopřáno je práva,

 75 že žijí zvlášť, ne v oněch druhých středu?"

 76 A on: "Že dosud pochvala a sláva

 77 ve světě tvém se jejich dílu splácí,

 78 proto i zde se výsada jim dává."

 79 Vtom slyším hlas, jenž mocně zaburácí:

 80 "Čest nejvyššímu básníku buď vzdána!

 81 Stín jeho zaniklý se opět vrací."

 82 Když slova zmlkla, tichem překonána,

 83 šly čtyři stíny blíže, krásné hlavy.

 84 Strast ani slast jim není v tvářích psána.

 85 Tu dobrotivý mistr můj mi praví:

 86 "Viz toho, který meč tu drží v pěsti,

 87 jda před druhými jako velmož pravý:

 88 To Homér, pěvec svrchovaný jesti,

 89 satirik Horác kráčí druhý za ním,

 90 Ovid, a Lukan jím se dají vésti.

 91 Spojeni se mnou jménem, povoláním,

 92 jak hlas ti zjevil, ctí mě všichni spolu

 93 a pravdu mají se svým uctíváním."

 94 I zřel jsem pohromadě krásnou školu

 95 onoho pána zpěvu mocné síly,

 96 jenž se jak orel vznáší u vrcholů.

 97 Když radili se mezi sebou chvíli,

 98 mně pokynuli s vlídnou laskavostí.

 99 Tu na mne usmál se můj mistr milý.

100 Pak prokázali poct mi ještě dosti

101 a přijali mě do kruhu svých duší,

102 že šestý byl jsem v jejich společnosti.

103 V souladu šli jsme, jejž nic neporuší,

104 a za hovorů, jež tam krásně zněly,

105 tak jako zde se o nich mlčet sluší.

106 Přišli jsme na místo, kde zámek skvělý

107 sedmkrát obehnaný mocným zdivem

108 a s říčkou dokola jsme uviděli.

109 Přes tu jak po suchu jsme přešli divem,

110 a sedmi branami jsem vešel s nimi,

111 až na luhu jsme byli svěžím, snivém.

112 Byli tam lidé s mravy vážně ctnými,

113 s pohledem plným laskavosti dbalé,

114 mluvící zřídka, hlasy lahodnými.

115 S mudrci pak jsme pokročili dále

116 k místu, jež na výšině jasné leží,

117 kde všechny pozorovat moh' jsem stále.

118 Přede mnou dole na zeleni svěží

119 veliké duchy uviděl jsem v kruhu,

120 že nadšení své držel jsem jen stěží.

121 Tam na Elektru v řadě jejích druhů

122 a na Aenea s Hektorem jsem hleděl;

123 Caesar stál s orlím zrakem na tom luhu.

124 Penthesilea, Cammilla, já věděl,

125 byly tam též, a u nich Lavinia,

126 s níž král Latinus, otec její seděl.

127 Bruta jsem zřel, jenž zahnal Tarquinia,

128 Lukrecii a stranou Saladina.

129 Hle, Martia, Julia, Cornelia!

130 A když jsem pohlédl zas v místa jiná,

131 spatřil jsem mistra vědců všech a pána

132 ve sboru těch, jež vede moudrost činná,

133 kde pocta všech mu bývá zjevována.

134 Tam Sokrates a Platon čestná místa

135 po jeho boku mají ponechána.

136 Demokrit, jemuž náhoda vše čistá,

137 Anaxagoras, Herakleitos, Zeno,

138 Thales a Seneca s ním moralista,

139 Dioskurid má místo vyhrazeno.

140 Zřím Tullia i Empedokla tváře

141 i pěvce, jemuž Orfeus je jméno.

142 Na Ptolemaia hledím, na hvězdáře,

143 Euklida, Avicennu, na Galena

144 i Averroa, tvůrce komentáře.

145 Nemohu vypsat všechna jejich jména,

146 neb dál mne pudí látka mého díla

147 a slov mi najít nedá stálá změna.

148 Z družiny šesti dvojice pak zbyla.

149 Tu jinou cestou vůdce bez prodlení

150 mne z ticha vyved' tam, kde bouře vyla,

151 a do míst přišel jsem, kde světla není.

 

Zpěv pátý

  1 Z prvého kruhu tak jsem sešel dolů

  2 do druhého, jenž menší prostor svírá,

  3 však obsahuje nářků víc a bolů.

  4 Tam Minos zuby ceně hrozně zírá:

  5 při vstupu každého sám zkoumá viny

  6 a soudí, jakby chvost byl trestu míra.

  7 Když totiž duše bědná pro své činy

  8 sem přijde, vyzpovídá se mu zcela,

  9 a on, jenž hříchy zná jak nikdo jiný,

 10 ví hned, kam v pekle dostat by se měla:

 11 o kolik stupňů níž jí místo sluší,

 12 tolikrát stočí ohon kolem těla.

 13 U něho stále stojí mnoho duší,

 14 jež vyslechnuvše ortel, do propasti

 15 pak sestupují dolů v kruhy užší.

 16 "Ó ty, jenž vcházíš do míst muk a strastí,"

 17 křik spustil Minos, když mne spatřil z dáli,

 18 a chvíli dal se v úřadě svém zmásti,

 19 "jen ať tě šířka vchodu neošálí -

 20 rozvaž si cestu, než se vydáš na ni!"

 21 "Proč bouříš tak?" řek' vůdce na křik stálý.

 22 "Nic v cestě určené mu nezabrání.

 23 Tak chtějí tomu tam, kde vše se zmůže,

 24 cokoli chtějí. Neptej se už ani!"

 25 Vtom bolné zvuky, jak když úž a úže

 26 se hrdlo stahuje, mi k sluchu zněly

 27 tak naléhavě, jak jen nářek může.

 28 V těch místech den i světlo oněměly,

 29 však vzduch jak moře v děsné bouři ječí,

 30 jak vichry protivné by sraz tu měly.

 31 Smršť pekelná, jež vztekem všechno předčí,

 32 ty duchy unáší a do muk vhání,

 33 že svíjejí se bolem jako v křeči.

 34 A když jsou takto nad sráz v zkázu štváni,

 35 pláč jejich, křik a rouhání zní strašně,

 36 i proti boží moci pusté lání.

 37 I zvěděl jsem, že ti, kdo prostopášně

 38 hřešili tělem, pykat musí tady,

 39 ti, u nichž rozum překonaly vášně.

 40 A jako špačci, když se začnou chlady,

 41 se slétají a v hejně táhnou spolu,

 42 tak také těchto bědných duchů řady

 43 se ve větru hned nahoru, hned dolů

 44 zmítají vědouce, že nedosáhnou

 45 úlevy ani ulehčení v bolu.

 46 Jak jeřáby, když zpívajíce táhnou

 47 a dlouhou čmouhu po obloze tvoří,

 48 tak stíny viděl jsem už chvíli drahnou,

 49 které smršť temná do svých vírů noří,

 50 a řek' jsem: "Mistře, kdo jsou ti v tom davu,

 51 ti duchové, jež černý vzduch tak moří?"

 52 "Ta první, o níž přeješ si mít zprávu,"

 53 mi odpověděl, "panovnicí byla,

 54 jež v říši mnoha řečí měla správu.

 55 Ta v zhýralosti neřestné tak žila,

 56 že zastřít chtějíc vlastní hanbu svoji,

 57 zákonem všechno smilstvo povolila.

 58 Toť Semiramis, o níž psáno stojí,

 59 že zdědila trůn svého chotě Nina

 60 v zemích, jichž nyní sultán dobyl v boji.

 61 Tu druhou usmrtila láska jiná,

 62 když rušila slib Sicheovi daný,

 63 třetí je Kleopatra, chtíči vinná."

 64 I Helenu zřím, pro niž vyvolány

 65 tak bědné doby, Achilla, jenž stále

 66 bojoval pro lásku, až zhynul z rány.

 67 Zde Paris, Tristan... Na tisíce dále

 68 stínů mi ukázal i vyjmenoval,

 69 z nichž každý život skončil v lásky žale.

 70 Tu při těch vzpomínkách, jež mistr choval

 71 na reky dávných dob a krásné ženy,

 72 smutek a soucit jakýsi mě ovál,

 73 a řek' jsem: "Rád bych, básníku můj ctěný,

 74 poznal ty stíny dva, jež, prosty tíže,

 75 jdou spolu jako větrem unášeny!"

 76 A on: "Jen posečkej, až budou blíže:

 77 s ochotou jistě odpovědí tobě,

 78 když oslovíš je láskou, jež je víže."

 79 Když vítr přivál k nám ty duše obě,

 80 já pravil jim: "Nám, duše zarmoucené,

 81 povězte o sobě a o své době."

 82 Jak holubi, jež roztoužení žene,

 83 že k hnízdu svému, ač jim vichr brání,

 84 slétají na peruti rozpřažené,

 85 tak od davu, v němž Dido byla paní,

 86 se odtrhli a hned k nám přiletěli,

 87 tak mocně volalo je moje přání.

 88 "Ó tvore soucitný a v dobru bdělý,

 89 jenž tmou jsi přišel na svém putování

 90 k nám, kteří svět jsme krví pokrápěli,

 91 Pán světů kdyby slyšel naše lkání,

 92 my pokoj bychom vyprosili tobě,

 93 že s naší bídou cítíš slitování.

 94 Když slyšet chceš nás, porozprávět sobě,

 95 my zůstanem, což jindy lze jen stěží,

 96 neb vichr právě ustal ve své zlobě.

 97 Mé rodné město leží na pobřeží,

 98 k němuž si řeka Pád svou cestu volí

 99 hledajíc klid i s vodou, jež v ní běží.

100 Láska, jež plaché srdce rychle školí,

101 v mém druhu prudce vzplanula k mé kráse,

102 jejížto ztráta doposud mne bolí;

103 láska, jež láskou jenom ztišit dá se,

104 s ním spoutala mne touhou mocné síly,

105 která, jak vidíš, nezaniká v čase;

106 láska nás vedla k smrti v téže chvíli -

107 však Kaina čeká na našeho vraha!"

108 Těmito slovy ke mně promluvili.

109 Uslyšev o žalu, jenž vzešel z blaha,

110 já hlavu klonil jsem a klopil zraky,

111 až zeptal se mne básník: "Co tě zmáhá?"

112 I odpověděl jsem: "Ó běda, jaký

113 stesk vroucí, jaké sladké rozhodnutí

114 ty dva sem vedlo mezi bol a mraky?"

115 Pak pravil jsem jim zase v žalném hnutí:

116 "Francesco, tvoje velké utrpení

117 mne k smutku dojímá a k slzám nutí!

118 Však pověz mi: v čas milostného chvění

119 jak počínali v lásce jste si spolu

120 a jak jste poznali své roztoužení?"

121 Tu ona na to: "Není větších bolů,

122 než v době bídy vzpomínati blaha -

123 to zná tvůj mistr, v němž jsi měl svou školu.

124 Však chceš-li vědět, kam až kořen sahá

125 té naší lásky, pro niž jsme ti milí,

126 promluvím řečí, jež jen pro pláč váhá.

127 My jednou čtli jsme v pouhé kratochvíli

128 o Lancelottu, jak ho láska jala.

129 Sami a bez úmyslů zlých jsme byli.

130 Ta četba chvílemi nám vzhlédnout dala,

131 chvílemi zas nám při ní bledla líce -

132 na jednom místě však nám rozum vzala:

133 Když četli jsme, jak úsměv milostnice

134 s úst sladkých slíbal v náruživém chtění,

135 on, jenž se ode mne teď nehne více,

136 rty políbil mi v němém rozechvění.

137 Kniha i básník byli Galeotto.

138 A toho dne už nechali jsme čtení..."

139 Zatím co jeden duch mi říkal toto,

140 druhý tak zabědoval, s ním se nesa,

141 že bych byl umřel ze soucitu pro to.

142 I klesl jsem, jak mrtvé tělo klesá.

 

Zpěv šestý

  1 Když vědomí mně znova přišlo zpátky,

  2 jež nad dvojicí příbuzných jsem ztratil,

  3 s nimiž mne soucit uved' v žalné zmatky,

  4 bol nový nových trpitelů hatil

  5 mi všechen klid, ať kamkoli jsem dále

  6 šel, pohlížel, či pohled poodvrátil.

  7 Toť třetí kruh, kde deště neurvalé

  8 padají těžké, chmurné, věčné, zrádné

  9 a stejně prudké, stejně husté stále.

 10 Lijavec kalný, krupobití chladné

 11 a sníh se spouští temným vzduchem víře,

 12 a všude tam, kam padne, země smrádne.

 13 Cerberus, vrtkavé a kruté zvíře,

 14 se třemi tlamami psím skřekem štěká

 15 po každém, kdo se octne v oné díře.

 16 Má oči rudé, vousem hlen mu stéká,

 17 má velký bachor, na tlapách však drápy,

 18 jimiž rve duchy, když se na ně vzteká.

 19 Jak psi, tak vyjí v dešti, jenž je trápí,

 20 a jedním bokem druhý před ním chrání,

 21 když chudáky je utýrané skrápí.

 22 Plaz Cerberus své zuby znenadání vycenil,

 23 uzřev mne a mého Vůdce,

 24 a vzepjal každý úd, jímž hrůzu vhání.

 25 V tom okamžení pán můj roztáh' ruce,

 26 hned hlíny potom nabral plné dlaně

 27 a do tlam lačných vrhl mu ji prudce.

 28 Jak psisko, jež se sápe rozvztekaně,

 29 však ztiší se, když sousto pod tlapami

 30 svírá a hltavě se vrhá na ně,

 31 tak ztichly také Cerberovy tlamy,

 32 jež na duše tak štěkají čas celý,

 33 že ohluchnouti přály by si samy.

 34 My po těch stínech jsme tak procházeli,

 35 jež sráží déšť, a kladli jsme svou patu

 36 na jejich prázdna, jež se zdála těly.

 37 Na zemi každý ležel bez obratu,

 38 jen jeden sed' a zdvíhal oči chtivě,

 39 když kolem jsme se ubírali v chvatu.

 40 "Ó ty, jejž vedou sem v to peklo divé,

 41 mne poznej," pravil, "můžeš-li a chceš-li,

 42 vždyť než jsem sešel, na svět přišels dříve."

 43 Však já mu řek': "Jsi úzkostí tak sešlý,

 44 že v paměti své mám to za nejisto,

 45 zda jsme se dříve snad už někde sešli.

 46 Nuž, kdo jsi ty, jenž na tak hrozné místo

 47 byls uvržen k tak ohavnému trestu?

 48 Jsou větší, trpčích není však, toť jisto!"

 49 On řek": "I já jsem patřil tvému městu,

 50 v tom závisti vší překypělém lůně

 51 života svého promarnil jsem cestu.

 52 Vy měšťané jste říkali mi Čuně,

 53 a pro hřích ohavné mé hltavosti,

 54 jak vidíš, v lijavci má duše stůně.

 55 Já bědný nejsem sám v té zoufalosti:

 56 Trest stejný strh' nás všechny do propasti

 57 za stejný hřích." A tím už řek' mi dosti.

 58 Já odpověděl: "Čuně, ty svou strastí

 59 mě dojímáš, když vidím tvoji bídu.

 60 Však pověz, víš-li, co se má v mé vlasti

 61 stát s měšťany v tom rozdvojeném lidu?

 62 Jest spravedliv tam kdo? A proč je stále

 63 zbavuje rozbroj bezpečí a klidu?"

 64 A on mi řek' : "Svár potrvá i dále,

 65 až do krve, však potom divá strana

 66 zapudí druhou z města nenadále

 67 a na tři roky bude jí moc dána,

 68 až tím, jenž teď je v přízni u nich obou,

 69 jí z druhé bude zasazena rána.

 70 Ta pyšnit zase bude se svou dobou

 71 a přemožené bude krutou paní,

 72 ať odpovídá nářkem nebo zlobou.

 73 Jsou spravedliví dva, však neslyšáni:

 74 Lakomství, pýcha, závist - jiskry žhavé

 75 jsou tři, jež v srdcích vznítily to plání."

 76 Tím ukončil své vyprávění lkavé.

 77 A na to já: "Toť věru pravda svatá.

 78 Však rci, co toho příčiny jsou pravé?

 79 A co Tegghiaio čestný, Farinata,

 80 Arrigo, Mosca, Jakub Rusticucci

 81 a ostatní, jichž mysl k dobru vzňatá,

 82 pověz, kde jsou, ať duch můj tím se učí

 83 a zví, zda jejich sudbu správně tuší:

 84 Blaží je ráj, či peklo je tu mučí?"

 85 A on: "Jsou u těch nejčernějších duší,

 86 jež všechny ke dnu tlačí různé viny -

 87 spatříš je, sejdeš-li v ty kruhy užší.

 88 Však až zas vyjdeš do své domoviny,

 89 ostatním připomeň mne, o to prosím.

 90 Víc neřeknu už, ani zde kdo jiný."

 91 Obrátil ke mně pohledem tak kosým

 92 zkroucené oči hrůzou potrhané

 93 a klesl k ostatním těm slepcům bosým.

 94 A Vůdce řek' : "Ten dříve nepovstane,

 95 dokud zvuk polnice ho nevyprostí:

 96 Při výzvě archanděly zvěstované

 97 svůj hrob si každý najde, svoje kosti

 98 a podobu, by vyslech', co ho zděsí:

 99 Rozsudek, jenž ho volá do věčnosti."

100 Tak kráčejíce ohavnou tou směsí

101 stínů a deště zvolna, zamyšleni,

102 o příštím žití vyprávěli jsme si.

103 Řekl jsem: "Mistře, zda to utrpení

104 po velkém výroku snad ještě vzroste,

105 či snad se zmenší, či se nepozmění?"

106 "Jen přidrž se své vědomosti prosté,

107 jež dí: Čím k dokonalosti kdo výše,

108 tím radost cítí víc i bolu osten.

109 Ač zatracenci smutné této říše

110 dokonalosti nikdy nedosáhnou,

111 než tady, tam by chtěli býti spíše."

112 Tak cestou v kruhu šli jsme dobu drahnou,

113 víc mluvíce, než opakovat mohu,

114 až k místu, kde se stupně dolů táhnou.

115 Tam k Plutonu jsme přišli, k neznabohu.

 

Zpěv sedmý

  1 "Pape Satan, pape Satan aleppe,"

  2 tak začal Pluto drsným hlasem řváti,

  3 však mistr vědy ctné a velkolepé

  4 mne upokojil: "Nemusíš se báti!

  5 On mocí žádnou nezabrání tobě

  6 po této skále dál se dolů bráti!"

  7 Pak tlamě, jež se nadýmala v zlobě,

  8 zas pravil: "Zmlkni, vlku, marná jest ta

  9 tvá zběsilost, ty sám se sžírej v sobě!

 10 Ne bez důvodů sem nás vede cesta:

 11 Tak chtějí tomu tam, kde Michaela

 12 vyslali kdysi zločin pýchy ztrestat!"

 13 A jako plachta větrem nabubřelá

 14 hned splaskne sama, když se stěžeň zhroutí,

 15 tak k zemi sklesla krutá šelma bdělá,

 16 a my jsme sestoupili na své pouti

 17 ve čtvrtý jícen, v němž vše mukou úpí,

 18 jenž má zlo světa šmahem obsáhnouti.

 19 Ó Boží spravedlnosti, kdo kupí,

 20 co jsem tam uzřel: tresty jen a strasti?

 21 Proč k hříchu náchylný je duch náš tupý?

 22 Jak na Charybdě proud se nad propastí

 23 o druhý roztříští, když s ním se sráží,

 24 tak lidi jsem tam zřel se rvát a másti.

 25 Jich byly houfy pod tou přísnou stráží,

 26 a v hlučné vřavě hrudi proti sobě

 27 valili břímě, které mnoho váží.

 28 Střetali se a obraceli v zlobě

 29 a navzájem si láli s velkým řevem:

 30 "Proč lakotíš?" - "Proč mrháš, říkám tobě?"

 31 Tak vlevo v konci pravém, vpravo v levém

 32 kroužili oním bludným tmavým kruhem,

 33 na sebe řvouce nevraživým hněvem

 34 a neustále v zápolení tuhém

 35 se v nový turnaj štvali zápasící.

 36 Sklíčeně ohlédnuv se za svým druhem,

 37 já pravil: "Mistře, rač mi vlídně říci:

 38 Bývali kněží ti, již trpí strašně

 39 zde po levici s ostříhanou kšticí?"

 40 A on: "To byli zaslepenci vášně

 41 a žili sobě v pozemském svém čase

 42 lakomě jedni, druzí prostopášně.

 43 To jasně říká štěkot v jejich hlase,

 44 když toho bodu v kruhu dojdou stěží,

 45 kde vina opačná je loučí zase.

 46 Ti holohlavci tady byli kněží,

 47 bývali papeži a kardinály,

 48 však lakota v nich vládla bez otěží."

 49 Já zas : "Můj mistře, zdaž by nepoznaly

 50 mé zraky v davu tom a v jeho vření

 51 někoho z těch, kdo tomu zlu se vzdali?"

 52 On řekl však: "Ne, ani pomyšlení,

 53 neboť ta neřest, jež je znetvořila,

 54 i zde je ještě k nepoznání mění.

 55 V boj ten je věčně jakási štve síla.

 56 Ti vstanou z hrobu se zaťatou dlaní

 57 a oni s kšticí vyškubanou z týla.

 58 Chamtění hříšné, hříšné rozmrhání

 59 nároků zbavily je na svět krásy -

 60 trest jejich líčit nemusím už ani.

 61 Sám, synu drahý, poznáváš tu asi,

 62 jak fraškovitě Štěstěna si vede

 63 s dary, jichž lidský rod tak žádává si,

 64 neb pod měsícem všechno zlato bledé

 65 z těch duší ani jednu z nepokoje

 66 a z utrpení k míru nevyvede!"

 67 "Můj mistře," řek' jsem, "vysvětli mi, kdo je

 68 ta Štěstěna, již jmenoval jsi právě,

 69 že v moci má všech světských statků zdroje?"

 70 "Tvorové bláhoví," řek' přemítavě,

 71 "vám nevědomost všechen rozhled maří!

 72 Nuž poslouchej a ulož si to v hlavě:

 73 On, jehož moudrost se vším hospodaří,

 74 on stvořil nebe i ty, již je řídí,

 75 že každou stranu osvítí svou září,

 76 a světla nebes rozdílí a třídí:

 77 Tak určil také vůdkyni a paní,

 78 jež rozvrhuje lesk i v říši lidí,

 79 by statky občas v náhlém vystřídání

 80 přenesla s rodu na rod k nové správě,

 81 ať jakkoli se tomu člověk brání.

 82 Ten národ úpí, druhý vládne v slávě,

 83 vše podle vůle té, jak tuší mnozí,

 84 jež ztajena je jako zmije v trávě.

 85 Váš rozum jejich plánů neohrozí,

 86 neb soudí, kuje pikle své a vládne

 87 svou říší sama jako jiní bozi.

 88 Rozvahy v díle nezdrží ji žádné,

 89 vždy nutností je k spěchu dále štvána

 90 a dojde proto rychle k změně zrádné.

 91 Toť ona, jež je často křižována

 92 tím, jenž ji kárá chváliti ji maje:

 93 Od něho nejspíše ji stihne hana.

 94 Však ona nedbá nic, neb blažena je

 95 a ostatních všech prvých tvorů v čele

 96 si bezstarostně se svou koulí hraje.

 97 Však sestupme v kraj věčných bolů směle:

 98 Zapadá hvězda, která vzešla v čase,

 99 kdy vyšel jsem, a meškat nelze déle!"

100 Přešedše v kruhu na druhý břeh zase,

101 přišli jsme k studni, jež se dme a pění

102 a teče strouhou, jež z ní vylévá se.

103 Ta voda potom v temný nach se mění

104 a ve vln jejích tmavém doprovodu

105 jsme drsnou cestou sešli bez prodlení.

106 Styx je pak jméno bahnitého brodu,

107 jejž tok ten dole na dně strže tvoří,

108 když s šedých strání přivede svou vodu.

109 A když jsem stanul dole na podhoří,

110 já uzřel v bahně lidi v divém shluku:

111 nazí se rvali ve hněvu a v hoři

112 nevztahujíce na sebe jen ruku,

113 však drásali se nohou, hrudí, hlavou,

114 a kousáním si působili muku.

115 A mistr řekl: "Vidíš havěť dravou?

116 To duše těch, v nichž vládly hněvu vášně.

117 Však chci, bys poznal náplň trestu pravou:

118 I pod tou vodou duše trpí strašně,

119 jak bubliny ti prozrazuji na ní,

120 duše, jež hřešily tak prostopášně.

121 Stlačeny v bláto říkají: ,Že ani

122 ve vzduchu sladkém nebyly jsme rády,

123 neb nitrem šlo nám líných dýmů vání,

124 teď v kalu černém smutně hynem tady!'

125 Tak bublavě se jim to z hrdel valí,

126 co nepovědí slovem prostým vady."

127 Tu dál jsme z bahna těžkého se brali

128 stezkou, jež mezi ním a břehem běží,

129 a k tonoucím jsme zraky upírali,

130 až konečně jsme přišli k velké věži.

 

Zpěv osmý

  1 Já pokračuji zas a dím, že spíše

  2 než na úpatí pod věží jsme stáli,

  3 bezděky oči pozdvihli jsme výše,

  4 kde plaménky dva na ní plápolaly

  5 a jiný zas jim odpovídal hoře

  6 před námi kdesi v nedozírné dáli.

  7 Tu jemu, jenž je moudrosti vší moře,

  8 jsem řek': "Co je ten oheň? Co mu hlásí

  9 ten druhý? Kdo je nítí na té hoře?"

 10 A on: "Tam na vlnách, jež kalně kvasí,

 11 už můžeš spatřit, na co čeká se tu,

 12 ač v rozhledu ti mlha brání asi."

 13 Nikdy šíp lukem vymrštěný k letu

 14 do vzduchu klidného tak rychlý není,

 15 jak člunek mířit od protějších světů

 16 k nám vodou spatřil jsem pln rozrušení.

 17 Byl svěřen jedinému převozníku,

 18 jenž lál: "Už přišels, synu zatracení?"

 19 "Flegie, Flegie, nech toho křiku,"

 20 řek' pán můj, "déle nezůstanem tady,

 21 než bahno přebrodíme v okamžiku!"

 22 Jak někdo, kdo si není vědom zrady,

 23 však ošálen se cítí znenadála,

 24 tak Flegias řval hněvem nad úklady.

 25 Přijala vůdce ona bárka malá,

 26 však až když já jsem za ním vkročil druhý,

 27 pak teprve se zatíženou zdála.

 28 A jen co v ní jsme byli, hlubší pruhy

 29 brázdila stará bárka těžkou pěnou,

 30 nežli když jindy jela těmi kruhy.

 31 My pluli mrtvou vodou rozbahněnou,

 32 když zdvih' se kdosi z těch, jež bláto smáčí:

 33 "Kdo jde sem před hodinou přisouzenou?"

 34 A já: "Jsem ten, jenž tudy pouze kráčí.

 35 Leč kdo jsi ty, jenž pošpiněn jsi kalem?"

 36 Tu na to on mi: "Já jsem ten, jenž pláči."

 37 Já zase: "Vrať se nazpět se svým žalem,

 38 kam, zatračenče, odsouzen jsi v muce -

 39 znám tě, ač bahnem celý skryt jsi málem!"

 40 Tu ruce vztáhl k lodici, však vůdce

 41 můj odstrčil ho v zlosti, jež v něm plála.

 42 "Pryč, se psy ostatními!" řekl prudce,

 43 pak objal, políbil mě znenadála

 44 a pravil: "Duše hněvná! Požehnána

 45 buď ona, která tebou obtěžkala!

 46 Ta duše byla pýchou znamenána,

 47 ctnost nižádná jí nepomohla k spáse,

 48 a proto takto je teď vztekem štvána.

 49 Tak mnohý za slavného krále má se,

 50 však na zemi jen pohrdání získá

 51 a tady bude pokálen jak prase!"

 52 A já: "Můj mistře, rád bych do bahniska

 53 jej tady dříve spatřil ponořena,

 54 než opustíme tato bláta slizká!"

 55 On kýv': "Dřív nežli objeví se stěna

 56 pobřežní, jak si přeješ, tak se stane -

 57 ta touha nesmí zůstat nesplněna."

 58 Hned nato ústrky zřím neslýchané

 59 i vše, co od zbahněnců se mu dělo,

 60 že dosud za to chválím tě, ó Pane!

 61 "Bij Filippa Argentiho!" tam znělo,

 62 a florentský duch v divné posedlosti

 63 zatínal zuby ve své vlastní tělo.

 64 Tam jsme ho nechali - už o něm dosti!

 65 Do uší náhle se mi nářky vryly,

 66 že oči vpřed jsem upřel v dychtivosti.

 67 Řekl můj dobrý mistr: "Synu milý,

 68 přichází město, jež je sídlem Dita,

 69 a vážní měšťané v něm v houfech šílí."

 70 Já pravil: "Mistře, věru, už mi svítá.

 71 V údolí vidím rudých mešit řady -

 72 každá se, jak by z ohně rostla, kmitá."

 73 "Žár věčný," řek', "ty věže a ty hrady

 74 svou záři z nitra rudým ohněm halí,

 75 jak vidíš to v tom spodním pekle tady."

 76 Pak připluli jsme před vysoké valy,

 77 jež obklopují město beznaděje,

 78 a hradby jejich z ocele se zdály.

 79 Ne bez oklik, jak se to cestou děje,

 80 došli jsme tam, kde lodník ochraptěle

 81 zakřičel na nás: "Vystupte, vchod zde je!"

 82 Tam u brány jsem spatřil davy celé

 83 těch, co jak déšť kdys padli s nebes výše.

 84 Ti reptali: "Kdo před svou smrtí v těle

 85 se odvažuje v mrtvých lidí říše?"

 86 Tu mistr pokynul jim na znamení,

 87 že s nimi sám by promluvit chtěl tiše.

 88 I přitlumili trochu zlostné vření

 89 řkouce: "Ty pojď, však onen ať se vrátí,

 90 jenž troufal si, kam dovolen vstup není.

 91 Ať nazpět cestu šílenou si krátí

 92 jak dovede, však ty tu zůstaň zatím,

 93 který s ním chtěl ses říší temnot bráti!"

 94 Čtenáři, věz, že zachvěl jsem se nad tím,

 95 co skuhrali v své řeči jedovaté,

 96 strachem, že na svět se už nenavrátím.

 97 "Můj drahý vůdče, jenž jsi sedmkráte,

 98 ba častěji, mne vyved' z nebezpečí,

 99 jež v cestu se mi kladlo vrchovaté,

100 ani zde, prosím, neber mi svou péči!

101 Však ve svých stopách navraťme se spolu,

102 když v cestě dál nám brání hrozba něčí!"

103 Leč pán, jenž vedl mne tou říší bolů,

104 mi řek' : "Strach neměj, že nám v další pouti

105 kdo zabrání: nám určeno jít dolů!

106 Zde posečkej, a duch tvůj, jenž se hroutí,

107 ať zatím dobrou nadějí se kojí.

108 Vždyť nedám ti tu přece zahynouti!"

109 Tak šel a zanechal mne v nepokoji

110 můj sladký otec, neb v mé bědné hlavě

111 "Ano" a "Ne" se potýká a rojí.

112 Já nezaslech' jsem, co jim řekl právě,

113 však nepostál tam příliš dlouho s nimi,

114 když všichni dovnitř prchli v hrozné vřavě.

115 Zapadly brány za odpůrci mými,

116 my venku s mistrem zůstali jsme sami,

117 jenž ke mně přistoup' kroky rozvážnými,

118 zrak sklopen k zemi, jaksi s obavami,

119 a vraště čelo povzdechl si stranou:

120 "Kdo vchod v ty domy žalu zavírá mi?"

121 A mně pak pravil: "Tvář mou pohněvanou

122 mi neměj za zlé - zvítězím v tom sporu,

123 ať ti tam vztekem sebevětším planou!

124 To není první případ jejich vzdoru:

125 Tak jednali u méně tajné brány,

126 jež od těch dob už není na závoru

127 a na níž četls nápis nadepsaný.

128 Od ní už dolů k nám se strání nese

129 a bez průvodu spěchá sem v ty strany

130 ten, jemuž město jistě otevře se!"

 

Zpěv devátý

  1 Bledost, jež z bázně na mé tváři byla,

  2 když vůdce obrátil se znenadání,

  3 že ztajil novou bázeň, způsobila.

  4 I zastavil se jako v naslouchání,

  5 poznav, že zrakem pouhým nerozdvojí

  6 vzduch temný ani husté mlhy vání.

  7 "My zvítězit přec máme v tomto boji,"

  8 promluvil, "ne? ... Což nedodrží slova?

  9 Proč otálí a k nám se nepřipojí?"

 10 Já poznával, když takto začal znova,

 11 že zastřít chce, co napověděl temně,

 12 řečí, jež nyní smysl jiný chová.

 13 Přec úzkost zvýšila ta slova ve mně,

 14 neb tušil jsem, že v řeči přerušené

 15 se ještě horší význam tají němě.

 16 "Nesejde nikdo," strach se ptát mě žene,

 17 "z prvého stupně, z těch, kdož bez naděje

 18 žít mají za trest v říši zavržené,

 19 až na dno škeble?" A on: "Zřídka děje

 20 se to, že kráčet někomu z nás přáno

 21 tou cestou, po níž kráčet nyní mně je.

 22 Už jednou byl jsem tady dole, ano:

 23 když krutá Erichtho mě zaklínala,

 24 jíž stíny k tělům volat zpět je dáno.

 25 Má duše krátko stranou těla stála,

 26 když pro duši mi jít za hradbu vnější

 27 do kruhu Jidášova přikázala.

 28 To kout je nejnižší a nejtajnější

 29 a nejvíc nebes vzdálen je i vzduchu.

 30 Znám dobře cestu - strach svůj ukonejši!

 31 Bahnisko, nad nímž všude plno puchu,

 32 zde obepíná toto město bolů,

 33 kam proniknouti nelze bez rozruchu."

 34 Co ještě řekl, když jsme stáli spolu,

 35 už nevím, neboť moje oči tkvěly

 36 na věži, jež má římsy na vrcholu,

 37 kde napřímeny v ohni vzhůru čněly

 38 tři furie, ty rvavé družky ďasů,

 39 se ženským chováním, ženskými těly.

 40 Zelené hydry měly kolem pasů,

 41 na zlobných hlavách zmije zlé a chtivé

 42 nad čely ježily se místo vlasů.

 43 A potom on, jenž dobře znal už dříve

 44 královny věčných nářků služebnice,

 45 mi řek': "Hle, to jsou Erinye divé,

 46 Megeru tady vidíš u levice,

 47 Alekto ona je, jež vpravo vzlyká,

 48 uprostřed Tisifona." Neřek' více.

 49 Rvou nehty prsy své, až krev z nich stříká,

 50 vřeští a pěstmi bijí se tak prudce,

 51 že jsem se strachem skrýval za básníka.

 52 "Přijď, Meduso, ať zkamení tu v muce!"

 53 křičely na mne shlížejíce v zlobě,

 54 "Thesea špatně ztrestaly jsme, svůdce!"

 55 "Ty odvrať se a zastři oči obě:

 56 Přijde-li Gorgona a zrakem na ní

 57 utkvíš-li, navždy návrat zmaříš sobě!"

 58 Tak mistr řek', a nevěřil mi ani,

 59 že vlastní rukou provedu to šťastně,

 60 sám obrátiv mě, zrak mi zakryl dlaní.

 61 Ó vy, kdož zdravě myslíte a jasně,

 62 vnímejte poučení, které skryto

 63 je pod závojem veršů divné básně!

 64 Vtom nad prudkými vlnami už zní to,

 65 jak děsný rachot bouře rozvichřené,

 66 jímž zachvěly se oba břehy tyto.

 67 To bylo, jako když se vítr žene,

 68 jenž z proměn teplot zdvíhá se a padá

 69 a na stráně se vrhá zalesněné,

 70 větve i květy rve a sílu skládá,

 71 by rozvířil pak velké mračno prachu,

 72 a rozháněl i pastevce i stáda.

 73 Tu oči pustil mi: "Už beze strachu

 74 zrak upřít můžeš k oné staré pěně,

 75 kde dým je nejostřejší, plný pachu!"

 76 Jak ve vodě se žáby ustrašeně

 77 rozprchnou, když je zmije v klidu ruší,

 78 a do bahna se skryjí přikrčeně,

 79 tak uviděl jsem na tisíce duší

 80 před jedním prchat, jenž tu suchou nohou

 81 Styx přecházel a dým, jenž byl tam tužší,

 82 rozháněl zvolna levicí svou strohou,

 83 aby měl jasno kolem obličeje,

 84 a to jen činilo mu obtíž mnohou.

 85 Já všiml si, že s nebe na cestě je,

 86 a k mistru ohléd' jsem se. Ten mi kynul,

 87 bych poklonil se s úctou, jaká hřeje.

 88 Ach, jaký hněv se poslu s tváře linul!

 89 Přikročí, prutem bránu otevře si,

 90 jako by kolem všechen odpor minul.

 91 "Ó rode svržený a štvaný běsy,"

 92 promluvil na tom prahu muky, "máte

 93 k zpupnosti důvod, že tak troufáte si?

 94 Proč proti této vůli povstáváte,

 95 jež nikdy neumenší svého cíle

 96 a zvětšila vám žal už mnohokráte?

 97 Nač osudu se vzpírat zarputile?

 98 Jen vzpomeňte, že Cerberus váš chlupy

 99 až podnes nemá na bradě a v týle."

100 Pak blátem zpět šel, středem jejich tlupy,

101 a slova neřek' nám; šel v nepokoji

102 jak muž, v němž jiné starosti se kupí

103 než ta, že někdo se tu čehos bojí.

104 Na cestu do té říše jsme se dali,

105 jisti si svatým slovem, v němž nám stojí.

106 Teď bez překážky dovnitř jsme se brali,

107 a já, jenž dychtil poznat žití celé,

108 jež obepínaly ty pevné valy,

109 když jsem byl uvnitř, rozhlédnu se směle:

110 Po stranách vidím širý kraj, jenž zlý je

111 a plný bolesti a muky zatvrzelé.

112 Jak v Arles, kde se Rhóna v močál lije,

113 a v městě Pulji na březích Quarnera,

114 jenž omývá tam konec Italie,

115 nerovnou půdu činí hrobka sterá,

116 tak také tady všude byly hroby,

117 však měla více hořkosti ta sféra,

118 neb ohně šlehaly jim do útroby

119 a uvnitř žár tak krutý působily,

120 že samo železo v něm roztálo by.

121 Příklopy jejich odsunuty byly

122 a znělo z nich tak kruté bědování,

123 jak by tam v mukách odsouzenci vyli.

124 Já řek' : "Ó mistře, kdo jsou pochováni

125 v truchlivých truhlách u dna v každém hrobě,

126 že vyrážejí žalostné to lkání?"

127 "To kacíři jsou, zatvrzelí v zlobě,

128 i s přívrženci sekty své či strany,

129 a je jich mnohem víc, než zdá se tobě.

130 Vždy rovný s rovným v hrobkách pochovaný,

131 jež víc či méně rozžhaveny, leží."

132 Pak vpravo obrátil se zadumaný,

133 a šli jsme mezi mukami a věží.

 

Zpěv desátý

  1 Teď úzkou stezkou kráčel mistr dále,

  2 vždy mezi těmi mukami a zdivem,

  3 a já se těsně za ním držel stále.

  4 "Nejvyšší ctnosti, jež mě jako divem

  5 vedeš jak libo ti kol těchto věží,

  6 teď vyhov mi v mém přání vědychtivém:

  7 Zda možno lid, jenž v těchto hrobech leží,

  8 kdy uvidět? Jsou víka nazdvižena,

  9 však nikoho tu není, kdo je střeží."

 10 On pravil: "Všechna budou uzavřena,

 11 až z Josafatu navrátí se s těly,

 12 jež zanechali v zemi uložena.

 13 Po straně této hřbitov tady skvělý

 14Epikur i jeho učedníci,

 15 již s těla smrtí i smrt duše chtěli.

 16 Však na otázku tvoji zvídající,

 17 již vyřkls, odpověď ti mohu slíbit,

 18 i na druhou, již otálels mi říci."

 19 "Můj dobrý vůdce, chtěje se ti líbit,

 20 užívám málo řeči naší daru

 21 a stručný jsem, jak jsi mne k tomu vybíd'."

 22 "Ó Toskánče, jenž tímto městem žáru

 23 živ procházíš s tak vážnou výmluvností,

 24 kéž postát smíš zde na tom suchopáru,

 25 neb řeč tvá prozrazuje jasně dosti,

 26 že synem jsi té ušlechtilé vlasti,

 27 jíž já jsem býval k obtíži a zlosti."

 28 Tak náhle, jak by mě to mělo zmásti,

 29 hrob vydal hlas. Já s bázní vůdce svého

 30 se přichytil a začal jsem se třásti.

 31 Však on mi pravil: "Bát se není čeho!

 32 To Farinatu z hrobu, jenž ho chrání,

 33 od pasu vzhůru vidíš vzpřímeného!"

 34 Poznávám jeho tvář, jak hledím na ni:

 35 on poprsí i čelo zdvíhá prudce,

 36 jako by k peklu měl jen pohrdání.

 37 Tu mistra mého pohotové ruce

 38 mne mezi hroby k němu postrčily.

 39 "Buď jasná tvoje řeč!" mi řekl vůdce.

 40 A když jsem u hrobu pak stál, v té chvíli

 41 pohlédl na mne a pak pohrdavě

 42 se otázal: "Kdo předkové tví byli?"

 43 Tu já, jenž uposlechnout toužil právě,

 44 nic netajil a všechny dal mu znáti.

 45 Pak obočí on pozdvih' pronikavě

 46 a pravil: "Mně to byli zlostní kati,

 47 mým rodičům i celé naší chase,

 48 a z města dvakrát musel jsem je hnáti."

 49 "Ač vyhnanci, vždy vrátili se zase,"

 50 já odvětil, "však umění to snadné

 51 tvá rodina znát špatně věru zdá se!"

 52 Tu pohled můj zas na jiný hrob padne,

 53 kde po bradu stín vynořil se dlouhý,

 54 jak by byl na kolena klekl na dně.

 55 Zpytavě na mne pohlédl jak z touhy,

 56 zda se mnou tu i někdo druhý není.

 57 Ale když přesvědčil ho pohled pouhý,

 58 že není zde, řek': "Když tě do vězení

 59 slepého vede ušlechtilé přání,

 60 kde je můj syn a proč tu s tebou není?"

 61 Dím jemu: "Sám bych nedošel sem ani.

 62 Ten, jenž tam čeká, vzal mě na tu cestu,

 63 ten, jejž váš Guido choval v pohrdání."

 64 Uhodnout daly řeč i způsob trestu,

 65 o jakou duši tady jde a o čí,

 66 a proto naplno jsem vyřkl zvěst tu.

 67 On vztyčí se a do řeči mi skočí:

 68 "Co říkáš: Choval? ... Což on živ už není?

 69 Už sladké světlo nezraní mu oči?"

 70 A uvědomiv si mé otálení,

 71 s jakým jsem váhal odpověď mu dáti,

 72 kles' nazpět do hrobu jak v zapomnění.

 73 Zatím ten velkodušný, před nímž státi

 74 jsem zůstal, nepohnul se vzdorem,

 75 posunkem nedal vzrušení své znáti,

 76 však pokračoval zase rozhovorem:

 77 "Že umění to neovládli zcela,

 78 mě mučí víc než toto lože skorem.

 79 Leč dřív, než padesátkrát nebem zbělá

 80 tvář paní té, jež vládne podsvětími,

 81 zvíš, jakou těžkost umění to dělá.

 82 Chceš-li se octnout ještě mezi svými,

 83 proč takto ten lid proti mému vstává

 84 v zákoně každém, prosím, vysvětli mi!"

 85 Já dím: "Řež ona, která do krvava

 86 v Arbii tenkrát zabarvila vodu,

 87 znít v našem chrámě modlitbám těm dává."

 88 Vzdychaje potřás' hlavou: "Bez důvodu

 89 a sám jsem netáh' na vás, bez příčiny

 90 jsem nešel s druhy působit vám škodu.

 91 Ale já sám, když chtěl to každý jiný,

 92 jsem Florencii bránil přímý, smělý,

 93 by nestrhli ji ze msty v rozvaliny."

 94 "Ach, dojít míru vaše sémě chce-li,"

 95 já prosil, "uzel rozvažte mi zase,

 96 jímž svázán teď je úsudek můj celý:

 97 Vidíte, co se sběhne v příštím čase

 98 a co z nás živých netuší teď žádný,

 99 však s tím, co je, to u vás jinak má se."

100 "Vidíme jako ten, kdo zrak má vadný,"

101 pravil, "a jen to vzdálenější vidí -

102 tolik nám přeje tvůrce světovládný.

103 Však po přítomném marně zrak náš slídí,

104 a není-li nám zpráva jinak dána,

105 nezvíme vůbec, jak je u vás lidí.

106 I pochopíš, že zcela vyčerpána

107 nám paměť navždy bude od hodiny,

108 kdy uzavře se budoucnosti brána."

109 Tu pravím, náhle vědom si své viny:

110 "Řekněte tomu, který padl k zemi,

111 že jeho syn je živ jak každý jiný.

112 Jen proto na dotaz jsem zůstal němý,

113 mu povězte, že zaujat až k mdlobě

114 já tím byl, co teď rozluštili jste mi."

115 Tu mistr můj mě zas už volá k sobě.

116 I ptám se ducha, vida, jak čas běží,

117 aby mi řek', kdo je s ním ještě v hrobě.

118 On pravil: "Na tisíc nás tady leží.

119 Bedřicha Druhého hrob onen chová,

120 ten Kardinála. Všech bych vzpomněl stěží."

121 Pak skryl se zas. Tu obrátil jsem znova

122 své kroky k básníkovi, mysle stále

123 na ona zřejmě nepřátelská slova.

124 On šel. A když tak kráčeli jsme dále,

125 ptal se mne: "Jaká tě to svírá tíha?"

126 Já všechno mu pak zjevil nenadále.

127 "Ať mysl od toho ti neodbíhá,

128 co slyšels proti sobě promlouvati,"

129 mně mudřec řek' a k výstraze prst zdvíhá.

130 "A v sladkém paprsku až budeš státi

131 té, jejímuž vše vidoucímu oku

132 nic neujde, tvou cestu poznat dá ti!"

133 Pak zase vlevo obrátil směr kroků.

134 Z hradeb jsme vyšli, a tu ved' nás náhlý

135 svah stezkou k údolí, kol jehož boků

136 až vzhůru pachy odporné se táhly.

 

Zpěv jedenáctý

  1 Na vrchu útesu, jenž strměl vzhůru,

  2 utvářen kruhem z roztříštěné skály,

  3 jsme přišli k horších trpitelů kůru.

  4 A tam, kde z hlubin oné rokle vály

  5 výš podél svahů puchy přeohavné,

  6 za víkem hrobky veliké jsme stáli,

  7 jež v čele nápis měla z doby dávné:

  8 Papeže v sobě chovám Anastáze,

  9 jenž Fotinem byl sveden s cesty správné.

 10 "Jen zvolna smíme sestupovat s hráze,

 11 aby čich nezvyklý si přivyk' spíše

 12 hroznému puchu a jej snášel snáze."

 13 Tak mistr řek'. Já připomněl mu tiše:

 14 "Dbej, ať nám čas tak marně neubíhá!"

 15 "Nuž povím o povaze této říše:

 16 Synu, tam za skalou, jež se tu zdvíhá,

 17 z tří kruhů utváří se v kalném vzduchu,

 18 jak ta, z níž jdeme, stupňovitá rýha.

 19 Je všechna plna zlořečených duchů.

 20 Aby ten pohled nepřekvapil tebe,

 21 slyš, jak a proč jsou sevřeni v tom puchu.

 22 Cíl zloby vší, již nenávidí nebe,

 23 je bezpráví, a jím se každý řídí,

 24 kdo lstí či silou druhým vnutí sebe.

 25 Však ježto klam je vlastní vinou lidí,

 26 Bůh nejníž podvodníkům pykat velí,

 27 co hříšníkům, jež nejvíc nenávidí.

 28 Kruh prvý násilníkům určen celý.

 29 Leč násilí že trojí bývá v zlobě,

 30 kruh onen v menší pásma tři se dělí.

 31 Lze proti Bohu, bližnímu neb sobě

 32 násilí páchat, na těle neb jmění,

 33 jak vysvětlím to ještě blíže tobě.

 34 Úkladná vražda, těžká ublížení,

 35 hřích na člověku; na majetku jeho

 36 pak žhářství, loupež, zhoubné pustošení.

 37 Vrahy i ty, kdož dopustí se zlého,

 38 loupí a ničí, trestá v zvláštním shluku

 39 to prvé pásmo kruhu pekelného.

 40 Vztáhne-li člověk proti sobě ruku

 41 či statku svému, v druhém pásmu pyká

 42 a bez ustání trpí hroznou muku,

 43 že samovolně života se zříká,

 44 rozmrhav hříšně svěřenou mu vlohu,

 45 a tam, kde měl by radovat se, vzlyká.

 46 Pak násilí se činí proti Bohu,

 47 když v srdci rouhám se až do prokletí

 48 a zhrdám tím, co z tvorstva míti mohu.

 49 Nejmenší pásmo proto pod pečetí

 50 i Sodomu i Cahors uzavírá,

 51 kde tvůrce popíraly jeho děti.

 52 Lsti, která hryže svědomí a týrá,

 53 se na tom dopouštíš, kdo je ti druhem,

 54 či na tom, s nímž tě nespojuje víra.

 55 I zdá se mi, že v způsobu tom druhém

 56 se vraždí každá přirozená láska,

 57 a proto trestá se tu druhým kruhem

 58 klam, pokrytectví, faleš, lstivá sázka,

 59 hřích svatokupectví a šalba jiná -

 60 zloději, kuplíři a taká cháska.

 61 A oním způsobem se zapomíná

 62 vrozená láska s tou, jež se s ní spřádá

 63 a kterou důvěra se započíná.

 64 V nejužším kruhu, v němž je pekla vláda,

 65 Dis ve středisku všehomíru trůní,

 66 kde na věky se trestá každá zrada."

 67 A já: "Řeč jasná to, a já si vážím u ní,

 68 můj mistře, že mi dobře svět ten líčí

 69 i lid, jenž hříchy pyká v této tůni.

 70 Však pověz: ti, jež vlny bahna ničí,

 71 déšť šlehá, vichr žene jako páru,

 72 a ti, kdo tak si spílají a křičí,

 73 proč nejsou uvnitř v tomto městě žáru,

 74 když Bůh je na ně rozhněván? A ne-li,

 75 proč vydáni jsou takovému zmaru?"

 76 On odvětil: "Proč duch tvůj, jinak bdělý,

 77 upadá v jakás poblouznění nová?

 78 Kam myšlenky tvé pustit by se chtěly?

 79 Což nevzpomínáš si už na ta slova,

 80 jež v Ethice tvé krásně vystihují

 81 tři sklony, k jakým nebe odpor chová?

 82 Nemírnost, zloba, zvířeckost, jež bují.

 83 A nemírnost že nejmíň Boha raní,

 84 též tresty nejmenší ji postihují.

 85 Tu pravdu uvaž, správně mysli na ni

 86 a v duchu vzpomínej, kdo oni byli,

 87 co nahoře jsou k hříchu odpykání.

 88 Poznáš, čím od těch zde se odlišili,

 89 a proč, ač dokonali vinu svoji,

 90 v ně buší Boží pomsta menší síly."

 91 "Slunce, jímž zakalený zrak se hojí,

 92 tak rád vždy slyším tvoje vysvětlení,

 93 že pochybnost i vědu uspokojí.

 94 Tam vrať se na jediné okamžení,

 95 kde nazvals lichvu potupením Boha,"

 96 já pravil mu, "a dej mi rozuzlení."

 97 "Moudrost, když pochopí ji správná vloha,

 98 tě poučí, a ne až naposledy,

 99 že cestu svoji příroda má strohá

100 z božího rozumu a jeho vědy.

101 Kdo vážně do tvé Fysiky se vloží,

102 hned v prvních kapitolách pozná tedy,

103 když věda vaše poznatky své množí,

104 že jako žák má za svým mistrem spěti:

105 Jeť věda vaše vnučkou vědy Boží.

106 A tímto dvojím, máš-li na paměti

107 začátek Genese, se člověk živí,

108 a pomáhá si rod svůj udržeti.

109 Že jinak lichvář jde, víc neudiví,

110 když přírodou i vědou, jež z ní těží,

111 pohrdá ve všem, jiných věcí chtivý.

112 Však pojďme dál, je třeba jít, čas běží:

113Ryby kmitají se nad obzory

114 a nad Caurem Vůz nebeský už leží.

115 My musíme slézt po svahu té hory."

 

Zpěv dvanáctý

  1 Místa, kde sejít měli jsme s té stráně,

  2 i s tím, co v nich, tak hrůzyplně čněla,

  3 že závrať jala při pohledu na ně.

  4 Jak onou troskou, která bokem sjela

  5 poblíže Tridentu až do Adiže

  6 buď sesutím, či že se země chvěla,

  7 když s vrchu řítila se její tíže

  8 i s tříští skal až po břeh podemletý,

  9 že po stráni pak vznikla cesta níže:

 10 tak stezkou, po níž skály rozesety,

 11 nám bylo slézat v onen jícen dravý,

 12 nad jehož vrchem leží hanba Kréty,

 13 počatá kdysi z nastrojené krávy.

 14 Když spatřila nás, hryzat začala se

 15 jak někdo, kdo se uvnitř hněvem tráví.

 16 Tu mudřec křikl na ni: "Myslíš zase,

 17 že je to kníže z athénského města,

 18 jenž na světě tě zabil v dávném čase?

 19 Pryč, stvůro! Toho nevede sem cesta,

 20 že navedla ho sestra tvá, však jde sem,

 21 aby shléd' spravedlnost, jež vás trestá."

 22 A jako býk, jenž utrhne se děsem,

 23 když zasažen už smrtící byl ranou,

 24 nemoha jít, jen zmítá sebou běsem,

 25 takovou netvor skýtal podívanou.

 26 Tu mistr zvolal: "Spěchej bez průtahů!

 27 Dokud on zuří, snaž se slézti stranou!"

 28 I pustili jsme se zas po tom svahu,

 29 kde mnohý kámen v náhlém uvolnění

 30 se svezl pro mé nohy novou váhu.

 31 Já přemítal. On řek' mi: "V zamyšlení

 32 snad uvažuješ o strži, již střeží

 33 ten netvor tam, jenž k utišení není.

 34 Nuž věz, když do hlubin, kde peklo leží,

 35 já sestupoval po prvé, ta skála

 36 tu ještě čněla podobna jsouc věži.

 37 A takto ještě před příchodem stála

 38 toho, jenž sestoupil sem pro zajaté

 39 hořejších kruhů. Tehdy znenadála

 40 pukaly rokle žalem vrchovaté,

 41 až zdálo se, že vesmír od základu

 42 pocítil lásku, jež už častokráte

 43 prý v chaos proměnila světa vládu.

 44 A tehdy také tíha této skály

 45 tady i jinde zřítila se v pádu.

 46 Však pohleď do údolí! Tam se valí

 47 proud krve, v němž se vaří všichni oni,

 48 kdož na svých bližních křivd se napáchali."

 49 Ó slepá chtivost, jež nás štve a honí

 50 a v žití krátkém dává hříšnou vzpruhu,

 51 však chystá lázeň takovou zde po ní!

 52 Tu příkop široký jsem uzřel v kruhu,

 53 jenž obepínal obvod celé pláně,

 54 jak zvěděl jsem, když naslouchal jsem druhu,

 55 a mezi ním a patou skalní stráně

 56 Kentauři honili se ve své zbroji,

 57 jak světem k lovu nosili dřív zbraně.

 58 Když uzřeli nás, stáli v nepokoji,

 59 však vystoupili k nám tři z toho shluku

 60 s šípy, jež z toulců vyňali jak k boji,

 61 a jeden z dálky volal: "V jakou muku

 62 se srázu strmého sem přicházíte?

 63 Hned povězte - a ne-li, střelím z luku!"

 64 Můj mistr odpověděl mu: "To zvíte,

 65 až Chironovi dole povíme to -

 66 vždy byla zloba ve tvé vůli lité."

 67 Pak mne se dotknuv řekl: "Nessus je to,

 68 jenž láskou k Dejaniře mřel pln síly,

 69 však sebou sám se pomstil paní této.

 70 Ten uprostřed, jenž hlavu k hrudi chýlí,

 71 je Chiron, jenž Achilla vychovával,

 72 třetí je Folus, zlý a potměšilý.

 73 Kol přikopu jich na tisíce stává,

 74 střílejí po duších, jež z krve více

 75 se vynoří, než trest jim právo dává."

 76 Tu spatřili jsme k zvěři kráčejíce,

 77 jak Chiron zdvihl šíp a vrubem hustý

 78 vous odhrnul si s čelisti a líce

 79 a odkrytými velikými ústy

 80 své druhy upozornil: "Vidíte-li,

 81 že vzadu ten vším hne, nač nohy spustí?

 82 Toho by údy mrtvých neuměly!"

 83 A vůdce, jenž mu na hruď sáhl čile,

 84 kde v jedno splývá svými dvěma těly,

 85 mu odvětil: "Je živ a v plné síle.

 86 Mám ukázat mu dol váš, kde se stmívá -

 87 sem nutnost vede ho, ne kratochvíle.

 88 Tamodtud, kde se Aleluja zpívá,

 89 ta přišla, jež ten úřad svěřila mi.

 90 On není vrah a já ne duše lstivá.

 91 Však pro tu mocnost, jež tu necestami

 92 mé kroky vede, někoho k té pouti

 93 nám svěř, ať jako průvodce jde s námi

 94 a ukáže, kde brodem proniknouti,

 95 a toho zde ať na svých zádech nese,

 96 neb není duch, by mohl vzduchem plouti."

 97 Tu Chiron, obrátiv se vpravo, hne se

 98 a praví Nessovi: "Jdi, veď a chraň je,

 99 až s jiným houfem někde srazíte se!"

100 V tom doprovodu šli jsme odhodlaně

101 pobřežím toho krvavého vření,

102 kde řvali paření, jak žár šel na ně.

103 Jedni až po brvy tam ponořeni,

104 a velký Kentaur řek': "To tyranově,

105 již světem prolévají krev a plení;

106 prokleti trpí muky stále nové.

107 Zde Alexandr, Dionysos dravý,

108 s nímž Sicilii nastali zlí dnové.

109 To čelo tamhle, jež má vlas tak tmavý,

110 je Ezzelin, to druhé, plavovlasé,

111 Obizzo d'Este je, jejž, chtiv jsa slávy,

112 syn jeho zrůdný ubil v dávném čase."

113 Tu k básníku jsem pohlédl, jenž pravil:

114 "On první tobě buď, já druhý zase!"

115 Kus cesty dál se Kentaur pozastavil

116 u lidu, který jenom po kraj chřtánu

117 ve víru kvasícím tom trest svůj trávil,

118 a na stín jeden ukázal v tu stranu:

119 "Ten v lůně božím do srdce, jež stále

120 nad Temží ctí se, smrtelnou bod' ránu."

121 Pak lidi z řeky jsem zas viděl dále

122 hlavou a ještě trupem vyčnívati.

123 Z nich mnohého jsem poznal nenadále.

124 Vždy v mělčím proudu viděl jsem je státi,

125 už krví jenom nohy oblévány.

126 A přes příkop tam se nám bylo bráti.

127 "Tak jako vidíš, že proud krví hnaný

128 se mělčím stává tady na okraji,

129 tak věř," mně Kentaur řek', "že s druhé strany

130 ta bahna opět větší hloubku mají,

131 až v kruhu zpět se zase s proudem spojí,

132 kde tyranové v mukách děsných lkají

133 a spravedlnost boží tresty strojí

134 i pro Attilu, jenž byl bičem světa,

135 i pro Pyrrha a Sexta; dále stojí,

136 jichž trestu nepočítají se léta,

137 ti dva, co silnic postrachem kdys byli -

138 Rinier Pazzo, Rinier z Corneta."

139 A pak zas brodem zpět se dal v tu chvíli.

 

Zpěv třináctý

  1 Na druhém břehu Nessus ještě nestál,

  2 když octli jsme se znova v hustém lese,

  3 kterým se nevinula žádná cesta.

  4 Ne zeleň listí - barvu temnou nese,

  5 ne hladké větve - drsné, uzlovité,

  6 ne sladké plody - trní s jedem třese.

  7 Taková houšť by ani zvěři líté

  8 nebyla vhod, jež v lesích od Ceciny

  9 ke Cornetu se straní půdy zryté.

 10 Zlé Harpyje tam hnízdí mezi stíny,

 11 jež předpovědí budoucího zmaru

 12 od Strofad zapudily trojské syny:

 13 Široká křídla, tváře lidských tvarů,

 14 na nohou spáry, břicho opeřené

 15 a k nářkům užívají zpěvu darů.

 16 "Než zvídavost tě dále popožene,

 17 věz, že jsi v druhém pásmu toho kruhu

 18 a vyjdeš z této říše zatracené

 19 do děsivého písčitého kruhu.

 20 Nuž, dobře hleď, a budeš věci zříti,

 21 jež víře v řeč mou jistě půjdou k duhu."

 22 Já se všech stran jsem vzdechy slyšel zníti,

 23 však nikde neviděl, kdo tak se hlásí,

 24 a zmaten tím, už dál jsem nechtěl jíti.

 25 Myslím, že myslil, že já myslím asi,

 26 že od lidí, nám v křoví skrytých, vyšly

 27 ty přečetné a prapodivné hlasy.

 28 "Nuž," pravil mi můj mistr, "ulomíš-li

 29 větvičku tady s některého kmene,

 30 spatříš, co duch tvůj teď si nedomýšlí!"

 31 Natáhnout ruku zvědavost mne žene,

 32 utrhnu snítku keře velikého.

 33 "Proč rveš mě?" slyším kmen, a z ulomené

 34 větvičky stéká krev po kůře jeho.

 35 Pak volá dále: "Proč mě drásáš tady?!

 36 Což v duchu nemáš hnutí soucitného?

 37 My lidé byli, teď jsme dřevin řady.

 38 Mít větší soucit měla by tvá ruka,

 39 i kdyby duše naše byly hady!"

 40 Tak jako zelená louč žárem puká,

 41 když spaluje se jedním koncem dolů,

 42 však druhým větru svěřuje svá muka,

 43 tak z oné rány vycházely spolu

 44 i krev i slova výčitek a hněvu.

 45 Já snítku pustil v úleku a bolu.

 46 "Kdyby byl dřív moh' věřit tomu zjevu,"

 47 promluvil vůdce můj, "ó duše v muce,

 48 jejž já už vylíčil mu ve svém zpěvu,

 49 nebyl by na tebe tak vztáhl ruce.

 50 Ale že neuvěřitelné zdá se,

 51 já k činu, jejž teď želím, byl mu svůdce.

 52 Nuž pověz mu, kdo jsi, by mohl zase

 53 náhradou obnovit tvé jméno stmělé

 54 nahoře na světě, kam vrátit má se."

 55 A peň: "Tvůj hovor láká mě tak vřele,

 56 že mlčet nelze. Nezazlete slova,

 57 jestliže snad se rozhovořím déle.

 58 Jsem ten, jenž klíče srdce Bedřichova

 59 měl oba, jimi sám je otvíraje

 60 a s velkou slastí zavíraje znova,

 61 by nikdo seznat nemoh' jeho taje,

 62 že spánek jsem si porouchal i žíly,

 63 tu slavnou službu věrně konávaje.

 64 Však nevěstka, jež nikdy neodchýlí

 65 zrak chlípný od Césara, neřest dvorů,

 66 smrt společenství, v přenešťastné chvíli

 67 proti mně všecky popudila k vzdoru,

 68 až popuzeni popudili pána,

 69 že místo v poctách žil jsem v smutném sporu.

 70 Tu duše má, tak zvráceností štvána,

 71 uniknout smrtí chtěla všemu tomu

 72 a bez křivd v křivdu k sobě byla hnána.

 73 Přísahám při kořenech toho stromu,

 74 že věrnost já jsem neporušil pánu,

 75 jenž cti tak hoden, ani jeho domu.

 76 Však opustí-li kdo z vás pekel bránu,

 77 mou pověst očisť, již tam hanba dáví,

 78 jak závist kdys jí zasadila ránu."

 79 Ustane v řeči. Básník můj mi praví:

 80 "Neztrácej času! Ptej se ho, když mlčí,

 81 a na to taž se, o čem chceš mít zprávy."

 82 Já však: "Ty ptej se, ať mě ponaučí

 83 o všem, co myslíš, že já měl bych znáti -

 84 já nemohu, neb soucit tak mě mučí."

 85 Tu začal zas: "Když tento člověk má ti

 86 v tom vyhovět, oč prosíš s touhou v hlase,

 87 zajatý duchu, měl bys ty mu dáti

 88 zvěst o tom, jak sem duše dostává se,

 89 do suků těch, a pověz také, smíš-li,

 90 zda některá se vysvobodí zase."

 91 Tu z kmene toho vzdechy mocné vyšly,

 92 až v jejich závanu mi slova zněla:

 93 "Povím, co žádný z vás si nedomýšlí!

 94 Když rozvášněná duše vyjde z těla,

 95 od něhož z vlastní vůle odtrhla se,

 96 Minos jí v sedmém kruhu místo dělá.

 97 Do lesa někam padne v krátkém čase,

 98 kam právě slepá náhoda ji hodí,

 99 a k růstu tam jak zrnko špaldy má se,

100 klíčí a keřem hustým pak se rodí.

101 Harpyjí hejno v listí se jí pase

102 a bol jí působí i bol z ní vodí.

103 My s ostatními vrátíme se zase,

104 však ve svá těla neodějeme se;

105 čeho sám zbavil ses, brát nemáš na se.

106 Sem odvlečeme je a v chmurném lese

107 ať každý keř, jenž vězením je duše,

108 i její tělo oběšeno nese!"

109 Co na ten strom já díval jsem se tuše,

110 že něco jiného nám ještě poví,

111 hluk ozýval se, pozornost mou ruše,

112 až jako ten, kdo na číhané loví,

113 vidí, jak běží kanec smečkou štvaný,

114 a funět slyší jej a praskat křoví,

115 tak dva jsem uviděl, jak s levé strany

116 se štvou, zvěř trním zdrásaná a holá,

117 až kousky větví všude nalámány.

118 "Přijď, smrti, přijď!" vtom onen vpředu volá,

119 a druhý, jemuž se to dlouhé zdálo:

120 "Tvé nohy, Lano, nebývaly zpola

121 tak čilé, když se v Toppu k tanci hrálo!"

122 Však ježto dech mu došel bezpochyby,

123 v skupinu splynul s křovím, jež tam stálo.

124 Za nimi les pln psů byl, jako kdyby

125 zlí černí chrti s řetězů se hnali,

126 na dobrou kořist přivábeni sliby.

127 Pak do toho, jenž ležel, zuby ťali

128 a údy jeho trhajíce prudce

129 kus po kuse je lesem rozmetali.

130 Tu za ruku mě zase vzal můj vůdce

131 a se mnou u keře se pozastavil,

132 jenž z krvavých ran marně plakal v muce.

133 "Giacomo ze Sant Andrea;" on pravil,

134 "co byla tobě platna pomoc moje?

135 Mám vinu já, že tak jsi život strávil?"

136 A pak můj mistr řekl nad ním stoje:

137 "Ó, kým jsi býval ty, jenž z každé rány

138 vyrážíš s krví bolná slova svoje?"

139 On řekl nám: "Kdo přišli jste v ty strany

140 mé pohanění shlédnout v hrůze celé,

141 s jakou mé snítky byly rozmetány,

142 shrňte je pod můj keř, tak prosím vřele.

143 Pocházím z města, které patrona si

144 prvního vyměnilo za Křtitele,

145 a onen proto zlo mu strojí asi.

146 A kdyby na tom mostě přes proud Arna

147 nebyla zbyla stopa jeho krásy,

148 těch měšťanů všech práce blahodárná

149 z trosek, jež nechal Attila tam mstící,

150 obnovit město, bývala by marná.

151 Já udělal si z domu šibenici."

 

Zpěv čtrnáctý

  1 Když láska k vlasti otřásla mnou celým,

  2 shrnul jsem listí, aby z něho clona

  3 zas byla tomu s hlasem ochraptělým,

  4 a dále pak jsme šli až v místa ona,

  5 jež pásmo druhé od třetího dělí,

  6 kde spravedlnost hrozné dílo koná.

  7 Abych vám popsal, co jsme uviděli,

  8 povím, že přišli jsme až k širé pláni,

  9 jež chová bez rostlin svůj obvod celý.

 10 Les bolný věncem kolem ní se sklání,

 11 tak jako jej zas příkop smutný svírá.

 12 Tam zastavili jsme se zadumáni.

 13 Poušť písčitá to byla, zprahlá, širá

 14 jak ta, již Cato pod nohama svýma

 15 kdys měl a jež se táhla žhavá, sirá.

 16 Ó pomsto Boží, jaká hrůza jímá

 17 as každého, kdo čte, co píši tady,

 18 jak vyjevilo se mi před očima.

 19 Já viděl nahých duší celé řady,

 20 jež bědně všechny naříkaly bolem,

 21 však každou jak by vládly jiné řády.

 22 Ležely jedny na tom písku holém,

 23 zas jiné krčily se v beznaději

 24 a jiné stále obcházely kolem.

 25 Nejvíc je těch, jež takto obcházejí,

 26 a méně těch, jež na břiše tu leží,

 27 však nářek jejich skučí nejbědněji.

 28 A na tu poušť, již přehlédnout lze stěží,

 29 dštil oheň planoucími krůpějemi,

 30 jako když v horách za bezvětří sněží.

 31 Jak Alexander s voji svými všemi

 32 v Indii přitáh' pod oblaka žhavá,

 33 plameny viděl padati, až k zemi

 34 a nařídil, ať vojsko udupává

 35 ty jiskry, aby neslily se spolu

 36 v ohniska žáru nezdolná a dravá,

 37 tak zde se oheň ,věčný spouštěl dolů,

 38 až písek hořel jím, jak pod ocelí

 39 troud vznítí se, a rostla prudkost bolů.

 40 Neustal nikdy tanec rozechvělý

 41 ubohých rukou, které bez ustání

 42 ty nové jiskry střást se pokoušely.

 43 Já pravil: "Mistře, před nímž vše se sklání,

 44 jen ne zlých duchů cháska zarputilá,

 45 když vítalo nás v bráně jejich lání,

 46 kdo je ten velký, jejž těch žárů síla

 47 nezmohla dosud, jehož vzdory divé

 48 ohnivost deště k zrání nezlomila?"

 49 Tu on sám poznav z otázky mé chtivé,

 50 že na něj vůdce ptám se, prudce pravil:

 51 "Takový v smrti jsem, jak žil jsem dříve!

 52 Byť Jupiter i kováře si znavil,

 53 od něhož ukován měl blesk ten dravý,

 54 jímž v poslední den života mě zbavil,

 55 a ostatní též štval až do únavy

 56 v kovárně černé svého Mongibella,

 57 křiče: ,Vulkáne, pomoz teď v čas pravý!'

 58 jako když bitva u Flegry kdys vřela,

 59 a blesky všemi zasypal mne prudce,

 60 přec byla by to pomsta neveselá!"

 61 Tu mocným hlasem promluvil můj vůdce,

 62 jaký se od něho jen zřídka slýchá:

 63Capanee, v nejvyšší jsi muce

 64 jen tím, že stále trvá tvoje pýcha -

 65 ta trestem budiž ti ve věčném čase,

 66 vše ostatní by byla trýzeň lichá!"

 67 Mně mírnějšími rty pak pravil zase:

 68 "Toť jeden z králů sedmi, kteří Théby

 69 kdys obléhali. Rouhal se a zdá se,

 70 že dosud pohrdá tak Bohem v nebi.

 71 Však jak jsem řek' mu, nejhorší všech trestů

 72 jsou jeho vlastních prsou zlost a škleby.

 73 Nuž za mnou pojď a nohu svoji střez tu,

 74 ať do žhavého písku nestoupne sem,

 75 však podél lesa stále vol svou cestu!"

 76 Tak mlčky šli jsme tam, kde pod tím lesem

 77 proud vyvěrá, jenž, ač je jenom malý,

 78 doposud pro svůj nach mne plní děsem.

 79 Jako se z Bulicame říčka valí,

 80 o kterou nevěstky se spolu dělí,

 81 tak proud ten tekl pískem, který pálí.

 82 Kudy se valil, vydlážděn byl celý,

 83 dno koryta i strany břehů obě,

 84 takže jsme přechod přes něj uviděli.

 85 "Mezi vším tím, co ukázal jsem tobě

 86 od chvíle, kdy jsme vešli onou branou,

 87 jež volna každému je v každé době,

 88 neviděls nikde věc tak neslýchanou,

 89 jako je tato říčka, která hasí

 90 nad sebou ohně, jež k ní dolů kanou,"

 91 tak vůdce můj mi těmi slovy hlásí.

 92 I prosil jsem ho, by mi poskyt' stravy,

 93 jíž touha, kterou vzbudil, žádala si.

 94 "V moři je země zpustošená," praví

 95 mi na to, "jistě znáš ji - ostrov Krétu.

 96 Pod jejím králem svět měl ryzí mravy.

 97 Tam hora čněla v kráse vod a květů

 98 a v oněch dobách Ida zvána byla,

 99 však jako stará věc teď zpustlá je tu,

100 Za kolébku ji Rhea vyvolila

101 pro synka, a jej střežíc před úklady,

102 tropiti hluk, když plakal, nařídila.

103 V té hoře stojí stařec, který zády

104 obrácen k Damiettě k Římu hledí

105 jak do zrcadla. Prosta každé vady

106 ze zlata hlava na šíji mu sedí,

107 z ryzího stříbra hruď a paže dvojí

108 a pak až po rozkrok je z rudé mědi.

109 Dál dolů pak je z železa jak v zbroji,

110 jen pravá noha pálená je hlína,

111 a na ní víc než na té druhé stojí.

112 S výjimkou zlata každá součást jiná

113 má v sobě trhlinu, z níž slzy tekou,

114 jimiž se v skalách hloubí rozsedlina.

115 Sem do údolí vlévají se řekou:

116 Acheron, Styx a Flegeton jsou jména

117 těch vod, jež touto struhou dál se vlekou,

118 až na místech, jež nejníž položena,

119 jsou Kokytem, jenž na tě ještě čeká;

120 proto jen zmínka o něm učiněna."

121 Já odpověděl mu: "Když tato řeka

122 svůj pramen v našeho má světa středu,

123 proč zjevně dřív než tady nevytéká?"

124 A on: "Víš, že tě tudy kruhem vedu.

125 Ač už jsi pronik' hluboko tím kolem,

126 když vlevo šel jsi se mnou, jenž jdu vpředu,

127 přec neprošel jsi ještě celým dolem.

128 Údivem proto nekřiv obličeje,

129 když nevídané věci uzříš kolem!"

130 Pak zase já: "Můj mistře, Léthe kde je?

131 kde Flegeton? Neb o jednom jsi němý,

132 o druhém říkáš, že se z těch slz leje."

133 "Otázka tvoje každá milá je mi,

134 však na jednu z nich odpověď ti nese

135 ten rudý proud sám svými peřejemi.

136 I Léthe spatříš, ne však v tomto lese,

137 však tam, kam duše, která smířena je,

138 omýti z vin svých odpykaných jde se."

139 Pak řek': "Však čas je vyjít z toho háje,

140 mé stopy drž se končinou tou zrádnou.

141 Nám cestou budou neplanoucí kraje,

142 nad nimiž všechny žhavé páry chladnou."

 

Zpěv patnáctý

  1 Pak. jedním z tvrdých krajů jsme se brali,

  2 kde nad říčkou se vznáší oblak tmavý,

  3 jenž před ohněm i proud i hráze halí.

  4 Jak z Witsandu až do Brugg násep staví

  5 si Vlámové, jenž jejich města brány

  6 má chránit od moře a od záplavy,

  7 jak u Brenty jsem vídal Padovany

  8 hrázemi chránit domy své a hrady,

  9 dřív nežli horko cítí Korutany,

 10 takové byly tyto hráze tady,

 11 ač ne tak velké, ne tak silné valy,

 12 ať vznikly už za nevím jaké vlády.

 13 Už od lesa tak daleko jsme stáli,

 14 že ztrácela se hmota jeho šerá,

 15 když hlavu po něm obrátil jsem z dáli,

 16 a tu jsem spatřil, dál se cestou bera,

 17 houf duší, jež se podél hráze sběhly

 18 a napínaly zrak jak za večera

 19 při novoluní - jako by se střehly,

 20 a brvy při tom svraštily a stáhly,

 21 jak starý krejčík mžourá k uchu jehly.

 22 Když si nás prohlížel ten průvod táhlý,

 23 jeden mě poznal. "Jaký zázrak!" zvolal

 24 a jeho ruce po mém rouchu sáhly.

 25 Pak rozpřáh' náručí. Já neodolal

 26 a pohléd' do vyprahlé tváře této,

 27 z níž nějak povědomý rys mne volal.

 28 Ač do ní mnoho bolů bylo vseto,

 29 přec poznal jsem ji, vztáhl jsem k ní paži

 30 a řekl jsem: "Vy tady, Ser Brunetto?!"

 31 On pravil: "Synku, kéž tě nezaráží,

 32 když Brunetto Latini v beznaději

 33 kus cesty s tebou zpět se opováží!"

 34 Já řekl: "Toho právě též si přeji.

 35 Rád také s vámi usednu, jen dá-li

 36 ten, jehož kroky mě sem provázejí."

 37 "Ó synku," pravil, "kdo se z houfu vzdálí

 38 či zastaví byť k vzdechu jedinému,

 39 sto let pak leží v ohni, jenž ho pálí.

 40 Jdi, přidržím se roucha tvého lemu

 41 a k průvodu pak dám se zas, jenž v bolu

 42 svém věčném lká, jak údělem zde je mu."

 43 Já netroufal si sejít s cesty dolů

 44 a vedle něho jít, však hlavu chýle

 45 já úctu jevil mu, jak šli jsme spolu.

 46 On začal: "Jaký los ti v plné síle

 47 před koncem života sem jíti dává?

 48 A kdo to vede tě, bys došel cíle?"

 49 "Když vedla žitím," řek' jsem, "pout mne smavá,

 50 v údolí zabloudit mi bylo dáno,

 51 než naplnila se má doba pravá.

 52 Když vyjít chtěl jsem z něho, včera ráno,

 53 zde tento zjevil se mi nenadále,

 54 a s ním jít touto drahou je mi přáno."

 55 A on: "Když za svou hvězdou půjdeš stále,

 56 v přístavu slávy dojdeš k svému cíli,

 57 život-li krásný chápu dokonale.

 58 Kdybych byl nezemřel v tak rané chvíli

 59 a nebešťany zřel ti nakloněny,

 60 já byl bych pomáhal ti s tvými díly.

 61 Však nevděčný ten lid a zaslepený,

 62 jenž z Fiesole přišel v dávné době

 63 a v mravu cos má z hor a skalní stěny,

 64 za dobra tvá se znepřátelí tobě,

 65 a právem, neboť mezi trpké plody

 66 fík sladký nesluší se vmyslit sobě.

 67 Zvěst stará slepými zve jejich rody,

 68 lakomství, pýcha, zášť jsou jejich mravy -

 69 jich zásad straň se, nebo dojdeš škody!

 70 Sudba ti dopřeje tak velké slávy,

 71 že budou obě strany chtít být tvoje,

 72 však vzdálen bude zobák od té trávy.

 73 Zvěř fiesolská zničí město svoje,

 74 však o květ rostlinku ať neobere,

 75 jestli kdy jaká vznikne z toho hnoje,

 76 jímž svaté sémě na světlo se dere,

 77 Římanů sémě, jež se v době selo,

 78 kdy vzniklo hnízdo zloby tolikeré."

 79 "Kdyby se na světě vše bylo dělo,"

 80 já odpověděl, "podle mého přání,

 81 podnes jste neopustil lidské tělo,

 82 neboť zřím v duchu, jak se ke mně sklání

 83 otcovský obraz váš, tak dobrý, drahý,

 84 s nímž nabádal jste kdysi bez ustání

 85 mě k věcem věčným upírat své snahy .

 86 Svou vděčnost za to musím zvěstovati,

 87 než bude konec pozemské mé dráhy.

 88 Co o mém žití pravíte, chci psáti,

 89 abych to moh', až přijdu k vzácné paní,

 90 i s jinou zvěstí k výkladu jí dáti.

 91 Vám zjevným učiním své odhodlání,

 92 jen když jsem bez výčitek ve svědomí,

 93 že sudbu svoji přijmu bez reptání.

 94 Mým uším je hlas věštby povědomý:

 95 Štěstěna kolem svým ať jak chce točí

 96 a sedlák motykou, mne sotva zlomí."

 97 Tu mistr na mne upřel vážné oči

 98 a vpravo obrácen se pozastavil:

 99 "Kdo správně slyší, správný smysl zočí."

100 Však já se dále v rozhovoru bavil

101 a ptal se Brunetta, kdo z druhů jeho

102 jsou nejvyšší a nejslavnější. Pravil:

103 "Je dobré sice znáti některého,

104 o jiných lépe pomlčet, můj milý,

105 neb není času dotknouti se všeho.

106 I věz, že většinou to kněží byli

107 a učenci, již došli cti a slávy,

108 však hříchem týmž se všichni potřísnili.

109 Priscian jde tu s truchlivými davy,

110 i Francesco d'Accorso: chceš-li druhá

111 jména, jež poskvrnily mrzké mravy,

112 viz onoho, jejž poslal sluhů sluha

113 od Arna na břehy Bacchiglionu,

114 kde v čivách mdlých mu hasla všecka vzpruha.

115 Mluvil bych ještě o jiných v tom shonu,

116 však řeč a cesta nesmí dál mě vésti,

117 neb z písku vidím stoupat dýmu clonu:

118 Jde lid, jejž potkat nesmím na svém scestí!

119 Svůj Poklad vřele doporučit chci ti -

120 jsem živ jen jím! Víc nechci, toť mé štěstí."

121 Pak vracel se a z těch se mi zdál býti,

122 jež o šat zelený, jejž v sázce mají,

123 u Verony je vidět závoditi;

124 však z těch, již vítězí, ne prohrávají.

 

Zpěv šestnáctý

  1 V místech, kam pak jsme přišli, vodstva hučí,

  2 když dolů řítí se, kde kruh je jiný,

  3 až zní to, jak když včely v úlech bzučí.

  4 Vtom náhle odloučily se tři stíny

  5 od davu, jenž nás tudy míjel v chvatu

  6 tím deštěm zlým, jenž kane na pustiny,

  7 a přiběhly k nám s křikem: "Zůstaň stát tu

  8 ty, který z vlasti naší znemravnělé

  9 nám zdáš se býti, soudě podle šatu!"

 10 Ach, kolik ran jsem zhléd' na jejich těle,

 11 nových i starých jizev po plamenech -

 12 mám z toho podnes srdce zbolavělé!

 13 Stát zůstal mistr při křiku a stenech

 14 a řek': "Stůj, dokud nás ti nedohoní,

 15 a na dvornost je marně čekat nenech!

 16 Ba, nebýt ohně, jejž tu v kapkách roní

 17 povaha místa, řekl bych, že spíše

 18 ty jim bys měl jít vstříc, než tobě oni!"

 19 Začaly zase, co jsme stáli tiše,

 20 svůj starý zpěv; a když k nám přišly k hrázi,

 21 v kruh spjaly se tři stíny této říše.

 22 Jak zápasníci, natření a nazí,

 23 se měří, jak se chytnout nejvhodněji,

 24 než k ranám se a k zápolení srazí,

 25 tak oni za mnou svými obličeji

 26 se točí, až jsou na opačnou stranu

 27 obráceni, než kam jim nohy chtějí.

 28 "Byť nám a našim prosbám na pohanu

 29 jsou tyto písčiny," z nich jeden praví,

 30 "i tvář, již máme ohněm ošlehánu,

 31 ať tebou pohne odlesk naší slávy,

 32 abys nám řek', kdo jsi, že živ a hravě

 33 procházíš peklem takto bez obavy.

 34 Ten, jehož šlépějemi kráčím právě,

 35 ač nahý je a sežehnutý tady,

 36 kdys ve větší, než tušíš, živ byl slávě.

 37 To Guido Guerra, dobré Gualdrady

 38 byl vnuk a v žití věděl, jak se dává

 39 buď rána mečem nebo moudré rady.

 40 Tegghiaio Aldobrandi udupává

 41 zas písek v stopách mých, jak sem se blíží;

 42 hlas jeho na světě měl mít víc práva.

 43 A já, jenž postaven jsem s nimi v kříži,

 44 slul na světě Jacopo Rusticucci.

 45 Nic, jak zlá žena kdys, mi neublíží!"

 46 Jist být si před ohněm, jenž tolik mučí,

 47 byl bych se vrhl k nim, a jistě schválil

 48 by to byl mistr, jenž mne ve všem učí.

 49 Však ježto bych se tam byl sžeh' a spálil,

 50 přemohla bázeň moje žhavé přání,

 51 bych objal je, než bych se zase vzdálil.

 52 I promluvil jsem: "Bol, ne pohrdání,

 53 nad vaším osudem mou duši strávil,

 54 že se tak hned mu zase neubrání,

 55 když tento pán a průvodce mi pravil

 56 slova, z nichž hned se mysl dovtípila,

 57 kdo přichází, by se tu pozastavil.

 58 Jsem z vaší vlasti. Vždy se vaše díla,

 59 když vyslovit jsem slýchal vaše jména,

 60 mně k úctě zbožné v duchu vybavila.

 61 Žluč opustil jsem, sladkost jablek cena

 62 je ta, již slib mi vůdce mého dává.

 63 Však cesta k středu dřív mi přisouzena."

 64 "Je-li však nadlouho tvých údů správa

 65 tvé duši určena," on řek', "a má-li

 66 i po tvé smrti zářit dál tvá sláva,

 67 rci, čest a vážnost dosud přebývá-li

 68 v tom našem městě, či tam vládnou klamy

 69 a všechny ony ctnosti vyprchaly?

 70 Guglielmo Borsiere, jenž je s námi

 71 tu nedlouho a tamhle s druhy pílí,

 72 nás velmi trápí svými vzpomínkami."

 73 "Lid nový, rychlé zisky způsobily

 74 tam lesk a rozmařilost, jež se dědí,

 75 až Florencie sama z toho kvílí!"

 76 Tak vykřikl jsem místo odpovědi,

 77 tvář pozdviženu, a ty oči trojí

 78 tak hleděly, jak na pravdu se hledí.

 79 "Jsi šťasten, jestli tě tak málo stojí,"

 80 mi pravili, "vždy odpovědi, jaké

 81 na pravém místě jiné uspokojí!

 82 Až vyjdou z tmy tvé stezky křivolaké

 83 a uzříš hvězdy nad lidskými sídly

 84 a budeš říkat rád: Já byl tam také,

 85 vyprávěj, jak nás oči tvé zde zhlídly!"

 86 Kruh prolomivše, prchli nenadále,

 87 až jejich nohy se mi zdály křídly.

 88 Amen bys nevyřkl v té chvíli malé,

 89 v jaké je odvedla zas cesta nová,

 90 a rozhod' mistr, že už půjdem dále.

 91 Já s ním šel. Jen jsme vykročili znova,

 92 už zazněl vody hukot rozpoutaný,

 93 že nebylo tam rozuměti slova.

 94 Jak při proudu, jenž vlastní cestou hnaný

 95 dřív s hory Veso na východ se nese,

 96 stékaje s Apenninu levé strany,

 97 a nahoře tam Acquacheta zve se,

 98 než vírem vplyne níže do řečiště

 99 a u Forli to první jméno střese,

100 pak u San Benedetta se skal tříště

101 se řítí dolů do rokle, kde mělo

102 by pro tisíce býti útočiště -

103 tak pod útesem ve strži to hřmělo

104 tou černou vodou, jež tam v proudu vřela,

105 jako by nás to ohlušiti chtělo.

106 Já opásán měl provaz kolem těla,

107 jímž v jedné chvíli za dřívějších časů

108 pardála moje ruka spoutat chtěla.

109 I odvázal jsem si jej hbitě s pasu

110 a svinutý jej podal vůdci svému,

111 poslušen jeho velícího hlasu.

112 Obrácen vpravo k toho srázu lemu

113 od kraje dále pak jej dolů hodil

114 do hlubin jícnu tomu propastnému.

115 "Co nového ten důl zde zase zplodil

116 na znamení," mé myšlenky se ptají,

117 "jež mistr očima tak doprovodil?"

118 Jak na pozoru lidé mít se mají

119 před těmi, kteří nevidí jen díla,

120 však do myšlenek duchem pronikají!

121 On řekl mi: "Kéž ta už by tu byla,

122 již čekám, že zde vyjde nad ty svahy,

123 jak mysl tvá už správně vytušila."

124 Vždy před pravdou, jež v tváři lži má tahy,

125 střez ústa svoje, čtenáři můj stálý,

126 sic bez viny tě v hanbu svrhne záhy.

127 Zde promluvit však duch můj neotálí:

128 Nuž při své Komedii tobě pravím,

129 jako že chci, by docházela chvály,

130 že uzřel jsem, jak vzduchem hustým, tmavým

131 postava jakási tu vzhůru pluje,

132 i srdcím statečným jsouc děsem pravým;

133 pluje jak ten, jenž z moře vystupuje,

134 spustiv se kotvu zvednout, jejíž tíha

135 se škvír a skalin u dna zachycuje,

136 jenž vzpíná se a nohy k tělu zdvíhá.

 

Zpěv sedmnáctý

  1 "Hle netvor s hrotem na ohonu tu je,

  2 přelétá hory, drtí zbroj a brány!

  3 Hle ten, jenž zápachem svět naplňuje!"

  4 Tak pravil mi můj vůdce požehnaný

  5 a ukázal mu k tomu břehu tady,

  6 k místu, kde končí mramor ušlapaný.

  7 Tu onen hnusný obraz lsti a zrady

  8 u břehu přistal poprsím a čelem,

  9 však na břeh ohon nevymrštil zády.

 10 Vzhled poctivce měl v obličeji celém,

 11 tak jeho vnějšek mírný byl a sladký,

 12 však roven štíru ostatním byl tělem.

 13 Dvě tlapy chlupaté měl po lopatky

 14 a záda, hruď i boků plochy obě

 15 měl plny čar a kroužků, že své látky

 16 Turek či Tatar k takto pestré zdobě

 17 z osnov a útku zhotovil by stěží;

 18 takový šat Arachne netká sobě.

 19 A jako někdy bárky u pobřeží

 20 půl ve vodě, půl na pevnině stojí,

 21 a tam, kde země žravých Němců leží,

 22 bobr své dílo zkázy rybám strojí,

 23 tak na hrázi, jež písek svírá, čněla

 24 ta nejděsnější stvůra se svou zbrojí,

 25 do prázdna ohonem se oháněla

 26 a na něm rozdělený do vidlice

 27 tak jako štír hrot jedovatý měla.

 28 Můj vůdce pravil: "Nyní trochu více

 29 musíme stočit cestu po hradisku

 30 k té nestvůře, jež jeví lidská líce."

 31 I scházeli jsme vpravo po skalisku,

 32 obrubou deset kroků jsme se brali,

 33 tak vyhnuvše se plaménkům i písku,

 34 a když jsme potom před obludou stáli,

 35 spatřil jsem nové lidi usazeny,

 36 kde proláklinu v písku tvoří skály.

 37 Řek' mistr: "Abys poznal, jaké ceny

 38 je tento kruh, v čem jeho cíl a práce,

 39 jdi k lidem těm a všechny poznej jmény,

 40 však rozhovory s nimi veď jen krátce:

 41 Já zatím promluvím s tou šelmou tady,

 42 zda k cestě chce nám za plavidlo dát se."

 43 Tak z nejzazšího kraje, od ohrady

 44 sedmého kruhu šel jsem osamělý,

 45 kde seděly těch smutných lidí řady.

 46 Jim z očí tekl bol, jejž v sobě měli,

 47 a rukama si vždycky pomáhají,

 48 když zem je žhne či páry závan vřelý:

 49 Nejinak v létě psi to činívají

 50 čumákem nebo nohou, když je blechy,

 51 ovádi nebo mouchy kousávají.

 52 Když hleděl jsem těm lidem bez útěchy

 53 do očí, z kterých šlehal oheň bolů,

 54 žádného neznal jsem, však malé měchy

 55 visely s hrdel těch, již dleli spolu

 56 a každý na nich barvy měl a znaky

 57 a zálibně k nim stále shlížel dolů.

 58 A když jsem potom stanul před chudáky,

 59 nad žlutým měšcem oko moje žaslo,

 60 kde modrý lev stál postavou i zraky.

 61 Mé udivení ani nepohaslo

 62 nad rudým měšcem na jiném zas klíně,

 63 jenž znak nes' husy bělejší než máslo.

 64 Jeden, jenž erbem modré sprasné svině

 65 měl bílé plátno měšce znamenáno,

 66 mi řek': "Co děláš v této prohlubině?

 67 Jen jdi! A ježto žít ti ještě dáno,

 68 pak věz, že tady u mé levé strany

 69 má sedět soused můj Vitaliano.

 70 Sám Padovan jsem mezi Florenťany,

 71 již do ucha tak pronikavě zde mi

 72 řvou často: ‚Přijď už rytíř svrchovaný,

 73 jenž nosit bude měšec s kozly třemi!'"

 74 Pak vypláz' jazyk, olíz' ústa svoje,

 75 jak vůl si olizuje nozder lemy.

 76 Tu mistra svého pohněvat se boje,

 77 jenž přikázal mi pobýt tam jen chvíli,

 78 opouštím duše plné nepokoje

 79 a vidím, jak už průvodce můj milý

 80 na netvora si sed a s jeho hřbetu

 81 volá: "Teď třeba odvahy a síly!

 82 Po schodech srázných strojíme se k letu:

 83 ty vylez vpřed, já uprostřed chci býti,

 84 ať ohon jeho nepohmoždí tě tu."

 85 Jak tomu, který horečku už cítí,

 86 hned bledne nehtů barva fialová,

 87 že bojí se i na stín popatřiti,

 88 tak bylo mně, když zaslech' jsem ta slova,

 89 však jako sluha styděl jsem se velmi,

 90 jenž před pánem hned udatně se chová.

 91 A usedl jsem na hřbet hnusné šelmy.

 92 "Mne obejmi," tak chtěl jsem potom zvolat,

 93 však hlas mi selhal, jak se prudce chvěl mi.

 94 Jak mi už pomoh' těžkost mnohou zdolat,

 95 tak objal mě, když vlez' jsem na hřbet tuhý,

 96 a nadarmo mě nenechával volat.

 97 "Teď, Geryone, širokými kruhy

 98 ať cesta tvá se zvolna dolů chýlí,

 99 však pamětliv buď, že máš náklad druhý!"

100 A jako člunek při vyplutí chvíli

101 couvá a couvá, zdlouha ustupoval,

102 až ve vzduchu, kam jsme se obrátili,

103 kde hrudí dřív stál, ohonem teď ploval

104 a jako úhoř hýbal jím jen málo

105 a pazoury vzduch k sobě přitahoval.

106 Zděšení větší jistě nepojalo

107 Faetonta, když s nebe v hloub se řítil,

108 které, jak dodnes vidíme, se vzňalo,

109 ni Ikara, když v bocích náhle cítil,

110 jak horkem taje vosk a peří padá,

111 a otec křikem "Zle je!" strach v něm nítil,

112 než mne, když poznal jsem, jak obepřádá

113 mě všude vzduch a vše se zastiňuje,

114 že nevidím nic než té stvůry záda.

115 Ta zvolna, zvolna dál a níže pluje,

116 však já to postřehl jen podle vání,

117 jímž vítr zdola do tváře mi duje.

118 Vtom zprava zaslechnu už hrozné řvaní,

119 jímž dole pod námi ta propast ječí,

120 až s okem se mi tam i hlava sklání.

121 Z té propasti mám závrať ještě větší,

122 neb vidím ohně, slyším nářky s kletím,

123 a krčím se v tom hrozném nebezpečí.

124 Pak postřehl jsem, co mi ušlo předtím,

125 že sestupujem níže v kruzích bolů,

126 jež přibližují se, jak vzduchem letím.

127 A jak je dobře známo o sokolu,

128 když nevidí vnadidlo ani ptáka,

129 až vzdychá sokolník: "Ach, klesáš dolů!"

130 že znaven, ač se vznes' až pod oblaka,

131 krouživě slétá, se záštím a zlobou

132 dál od pána si sedá, jenž jej láká,

133 tak na úpatí skály zryté dobou

134 Geryon přistal tíhou svého těla,

135 a zbaviv se pak nákladu nás obou,

136 zas odletěl jak od tetivy střela.

 

Zpěv osmnáctý

  1 Je v pekle místo, jež Zlé žleby sluje,

  2 má barvu ocele a z kamene je,

  3 tak jako kruh ten, jenž je obkličuje.

  4 A v samém středu zlé té pláně zeje

  5 jak propast jáma hluboká a širá,

  6 o níž se dále ještě zmínka děje,

  7 a pásmo toto, jemuž dána míra

  8 je jámou tou a patou tvrdé skály,

  9 příkopů deset na dně uzavírá.

 10 A jako na ochranu hradeb valy

 11 bývají kolem hradů vykopány,

 12 takové právě se i ty tam zdály

 13 a stejné byly základní jich plány.

 14 Jak z hradů po vnější pás opevněný

 15 jdou můstky od zápraží každé brány,

 16 tak vedou skály od té horské stěny

 17 a příkopy i náspy přetínají,

 18 až u jámy jsou srázem ukončeny.

 19 Můj básník vlevo šel, když na okraji

 20 my s Geryona dali jsme se střásti,

 21 a já se za ním pustil těmi kraji.

 22 Po pravé ruce byly nové strasti,

 23 mrskači noví, krutí jako vrazi,

 24 jichž pln byl dolů žleb ten do propasti.

 25 Hříšníci dole na dně byli nazí;

 26 někteří proti nám se ubírali,

 27 s námi, však rychleji, šli jiní hrází,

 28 jak Římané to nařízení dali,

 29 že v Milostivém létě, v poutním čase,

 30 kdy velké davy po mostě se valí,

 31 proud jeden čelem k hradu ubírá se,

 32 k svatému Petru namířeno má-li,

 33 a druhý proti němu kráčí zase.

 34 Rohaté běsy shléd' jsem s tmavé skály

 35 vždy tu a tam se biči rozháněti,

 36 jimiž je zezadu zle bičovali.

 37 Ach, jak jim paty zdvihnou se a letí

 38 při první ráně! Ani jeden zády

 39 nevyčkal věru druhé ani třetí!

 40 Když jsem tak šel a jednoho z té řady

 41 mé oči potkaly, já zarazím se:

 42 "Už dřív jsem někde viděl toho tady!"

 43 Abych jej poznal, v chůzi zastavím se.

 44 Stát zůstal sladký vůdce, svoluje mi,

 45 abych šel trochu zpět po strmé římse.

 46 Myslil ten šlehaný, že skryje se mi,

 47 když skloní tvář, však platno mu to málo.

 48 Já řek' mu: "Ty, jenž oči klopíš k zemi,

 49 jestli mě v zjevu tvém vše neklamalo,

 50 Venedico Caccianimico ty jsi.

 51 Co trpkost takovou ti trpět dalo?"

 52 "Má řeč se nerada v řeč cizí mísí,

 53 teď nutká mě však výslovnost tvá znělá,

 54 jež připomíná svět, jak býval kdysi.

 55 Já způsobil kdys, že Ghisolabella

 56 po vůli byla chtíči markýzovu,

 57 jak hnusná zvěst už mnohá vyprávěla.

 58 Sám Boloňan tu netrpím v tom rovu:

 59 zde jámu námi zříš tak naplněnu,

 60 že tolik živých jazyků teď znovu

 61 neříká sipa od Saveny k Renu -

 62 a má-li ti to dosvědčeno býti,

 63 lakotnost naši tobě připomenu."

 64 Než domluvil, už běs ho začal bíti,

 65 na něho soče: "Kuplíři, běž dále!

 66 Zde nelze ženy za peníze míti!"

 67 Já dohonil jsem vůdce v chvíli malé

 68 a několika kroky tam jsme byli,

 69 kde vzniká nový útes v mocné skále.

 70 Dost snadno jsme naň ihned vystoupili

 71 a po hřebenu jeho v pravou stranu

 72 od věčných kruhů jsme se oddělili.

 73 Když stáli jsme, kde dole tvoří bránu,

 74 by cesta šlehaných dál mohla vésti,

 75 řek' vůdce: "Zhlédni, co tu s tebou stanu,

 76 ostatní narozené do neštěstí,

 77 jichž tváře dosud nemoh's rozeznati,

 78 že šli týmž směrem s námi od rozcestí."

 79 Pak s mostu starého jsme zřeli bráti

 80 se proti sobě průvod druhý kolem,

 81 jejž neustali běsi bičovati.

 82 Tu, aniž ptám se, mistr v zástup dolem

 83 mi ukáže: "Hle, velikán, jenž stále

 84 je pevný, slzy neprolévá bolem!

 85 Jak dosud tvářnost pána má a krále!

 86 Toť Jason, jenž kdys, úskočný a smělý,

 87 Kolchidské rouna zbavil nenadále.

 88 S družinou ostrov Lemnos procházeli,

 89 právě když zlobné ženy rozvášněny

 90 své muže všechny krutě zabíjely.

 91 Tam posunky a slovy vratké ceny

 92 jím obelstěna mladá Hypsipyla,

 93 jež obelhala dříve druhé ženy;

 94 pak s outěžkem jím opuštěna byla.

 95 Ta vina k trestu zde ho odsuzuje,

 96 msta za Medeu k ní se připojila.

 97 S ním tudy štván, kdo šalbu takto snuje.

 98 Teď příkop prvý znáš, i ty, jež nese

 99 a které trestat přisouzeno mu je."

100 Už stezkou naší tam jsme přišli, kde se

101 křižuje s dalším valem nad zlou strání

102 a tvoří sloup, kde jiný oblouk pne se.

103 Tam z druhé sluje slyšeli jsme lkání lidu,

104 jenž supí, skučí jen a vyje

105 a tělo trýzní si svou vlastní dlaní.

106 Úbočí skály slizká plíseň kryje

107 z výparu, který usazuje se tu

108 a očím jako nosu odporný je.

109 Tak hluboko je dno, že jenom s hřbetu

110 útesu, jenž se zdvíhá do neschůdna,

111 až k němu dohlédnouti možno je tu.

112 Když jsme tam přišli, uviděl jsem u dna

113 lid vězet v blátě, které hnusně čpělo

114 jak ze záchodů plnící se studna.

115 Na první pohled oko uvidělo

116 hlavu tak zkalenou, že nevím ani,

117 zda je to laika či kněze čelo.

118 Vtom zvolal on: "Proč mne si bez ustání

119 víc prohlížíš než moje druhy v blátě?"

120 "Jestliže neklame mě vzpomínání,"

121 řek' jsem, "už s čistým vlasem viděl já tě:

122 jsi Alessio Interminei z Lukky,

123 než na jiné víc proto hledím na tě!"

124 Tu lebky dotkl plácnutím se ruky:

125 "Lichotky, jaké jazyk můj ved' stále,

126 mě uvrhly sem do té hrozné muky!"

127 Však vůdce pravil mi: "Hleď, abys dále

128 dopředu pohledem svým dosáh' zase,

129 až spatříš tvář tu sprostou neskonale

130 nevěstky ohavné a prostovlasé,

131 jež nehty drásá špínu svého těla

132 a stojí hned a hned se krčí v pase.

133 Toť děvka Thais, pohrdavá, smělá,

134 jež milenci, když tázal se: ‚Dík jaký

135 mám čekat od tebe?' - ‚Ó, skvělý!' děla.

136 Těch míst ať syty už jsou naše zraky."

 

Zpěv devatenáctý

  1 Šimone mágu, žáci jeho sprostí,

  2 kteřížto všechny boží věci svaté,

  3 jež chotěmi by měly být jen ctností,

  4 zde za zlato a stříbro oddáváte,

  5 teď čas je, aby o vás trouba zněla,

  6 neb v třetím žlebu tady přebýváte!

  7 Tamodtud už, kde příští jáma zela,

  8 jsme na onu část skály vystoupili,

  9 jež středem nad příkop se nadnášela.

 10 Moudrosti svrchovaná, k svému cíli

 11 jak vedeš nebe, zem i říši strastí!

 12 Jak spravedlivě působí tvé síly!

 13 Na svahy hleděl jsem i do propasti

 14 a viděl samé díry v šedi skály,

 15 široké stejně, okrouhlé jak pasti.

 16 A ty tak velké se mi právě zdály,

 17 jak hluboké v mém krásném Svatém Janě

 18 jsou jámy, by v nich křtící kněží stáli.

 19 Před lety jednu z nich jsem odhodlaně

 20 sám rozbil, když v ní dítě omdlévalo:

 21 to svědectvím buď proti cizí haně.

 22 Z každého ústí čněly jenom málo

 23 hříšníka nohy: nejvýš po kolena,

 24 však ostatní vše uvnitř zůstávalo.

 25 Chodidla obě měly rozpálena

 26 a škubaly tak křečovitě svaly,

 27 že pouta byla by tím přetržena.

 28 Jak na věcech, jež olejem se vzňaly,

 29 kmit ohníčků se po povrchu nese,

 30 tak od pat k prstům plaménky jim vlály.

 31 "Kdo ten je, mistře, jenž se tolik třese

 32 a zuří víc než ti, již jsou s ním spolu,

 33 a rudší plamen vydává, když hne se?"

 34 Tu mistr řek': "Chceš, abych tě snes' dolů,

 35 kde plochá skála níž se spouští strání?

 36 Tam více o něm zvíš i jeho bolu."

 37 A já: "Má vůle před tvou vždy se sklání.

 38 Jsi pán a víš, že co je ve tvé radě,

 39 i mně je vhod, znáš moje tajná přání."

 40 Když přišli jsme zas k hrázi, čtvrté v řadě,

 41 do dolu těsného a děravého

 42 jsme levou stranou sešli po ohradě.

 43 A dřív mne dobrý mistr s boku svého

 44 nesložil, než jsme k díře toho přišli,

 45 jenž nohou dával projev nářku zlého.

 46 "Ty bědný, potvrď, co můj duch si smýšlí,

 47 kůle, jejž obráceně zarazili,

 48 pověz mi, kdo jsi, můžeš-li a smíš-li?"

 49 Já stál jak mnich, jenž k vrahovi se chýlí,

 50 an v jámě zpovídá se naposledy,

 51 doufaje oddálit tím smrti chvíli.

 52 Tu rozkřikl se on: "Už přišels tedy,

 53 už přišels, Bonifáci? Čas tvůj není:

 54 O roků pár mě podved' spis mé vědy!

 55 Tak rychle nasytil ses toho jmění,

 56 pro které neváhal jsi krásnou paní

 57 šálit a uvrhnout pak v pohanění?"

 58 Já tvářil se jak ten, kdo nemá stání,

 59 že nerozuměl všemu řečenému,

 60 a zmaten je, jak když ho někdo haní.

 61 I řekl Vergil: "Rychle pověz jemu:

 62 'Já nejsem ten, ne ten, jak zdá se tobě!'"

 63 Jak nařízeno, odpověděl jsem mu.

 64 Tu duch jak v křeči zkroutil nohy obě

 65 a na odpověď uplakaným hlasem

 66 mi řek': "Nuž, čeho tedy žádáš sobě?

 67 Prahneš-li tolik zvěděti, kdo já jsem,

 68 že nezalek' tě ani žleb ten tmavý,

 69 věz, že plášť velký halil mě svým jasem.

 70 A ježto medvědice syn jsem pravý,

 71 já chtivě cpal jsem pro svá medvíďata

 72 tam statky v měch, zde sebe v pytel žhavý.

 73 Zpod hlavy mé už mnohá duše vzata,

 74 jež svatokupectvím mě předcházela,

 75 teď v štěrbině ji vězní skalní pata.

 76 Tam také já kdys propadnu se zcela,

 77 až přijde, o němž myslil jsem, že tys to,

 78 než otázka má pravdu vyzvěděla.

 79 Však déle tomu, co jsem na to místo

 80 tak hlavou dolů vsazen v rozsedlinu,

 81 než on zde bude hořet, jak je jisto.

 82 Neb pastýř bez zákona, horších činů

 83 zde od západu po něm vyskytne se,

 84 jenž jej i mne krýt bude ve svém stínu.

 85 Toť nový Jason, o němž v Písmě čte se;

 86 a jako k němu jeho král byl měkký,

 87 tak k němu ten, jenž žezlo Franků nese."

 88 Já nevím, nebyl-li jsem prostořeký,

 89 když takto jsem mu směle odpověděl:

 90 "Nuž, pověz mi, zda před dávnými věky

 91 snad poklad od Petra Pán dostat hleděl

 92 za klíčů moc, jež nebude mu sňata?

 93 Vždyť víc, než Za mnou pojď! mu nepověděl.

 94 Nežádal Petr ani druzí zlata

 95 a stříbra od Matěje zvoleného

 96 k hodnosti, která prokletému vzata.

 97 Nuž buď si zde, neb došels trestu svého,

 98 a hlídej groše hříšně vyzískané,

 99 jež proti Karlu štvaly ducha tvého.

100 A nebýti mé úcty svrchované,

101 která těm klíčům drahým zadost činí,

102 jež v žití veselém tys třímal, pane,

103 slov důtklivějších snad bych užil nyní,

104 neb vaše lakotnost svět hnusem halí,

105 když vyvyšuje zlé a dobré špiní.

106 Vás pastýře as poznal Jan, když z dáli

107 tu, která nad mořem je usazena,

108 smilně si počínati viděl s králi.

109 S hlavami sedmi byla narozena

110 a od deseti rohů sílu měla,

111 dokud ctnost v jejím choti byla ctěna,

112 Z vás každý ze zlata si bůžka dělá,

113 a od modláře neliší vás jiné:

114 On jednoho, vy ctíte jich sta celá!

115 Ach, co zla způsobilo, Konstantine,

116 ne obrácení tvé, však věno tvoje

117 prvnímu otci, bohatstvím jenž slyne!"

118 Co zpíval jsem mu takto, nad ním stoje,

119 on zmítal chodidly a tloukl znova,

120 buď cítě hněv, či svědomí zlé svoje.

121 Snad vůdci líbila se ta má slova,

122 neb se zálibou slyšel řeči, které

123 mi vnukla rozhorlenost opravdová.

124 Pak objímá mě, do náručí bere,

125 a na prsa si přitisknuv mě blaze,

126 zas cestou, po níž sešel, výš se dere.

127 Tak jde a neumdlévá v té své snaze,

128 dokud tam na oblouku neoctne se,

129 jenž k páté tvoří přechod s čtvrté hráze.

130 Zde potom zlehka břímě, jež si nese,

131 lehounké po zlé skále složí na zem,

132 po cestě, kde i koza stěží hne se.

133 Tu jiný úval zjeví se mi rázem.

 

Zpěv dvacátý

  1 O nových mukách verše musím skládat

  2 a k dvacátému zpěvu první písně,

  3 jenž o potopených je, látku spřádat.

  4 Už pohlédnouti rozhod' jsem se přísně

  5 ke dnu, jež nyní odhaleno mi je

  6 a zalito je nářky velké tísně.

  7 Tím údolím, jež vine se jak zmije,

  8 jsem duše mlčky v slzách jít zřel krokem,

  9 při jakém lidé pějí litanie.

 10 A když pak po nich níž jsem přešel okem,

 11 tak prapodivně všichni otočeni

 12 od brady k trupu zdáli se mi bokem:

 13 Vzad obličejem byli obráceni,

 14 a proto pozpátku jen mohli jíti,

 15 neb zpříma dívat se jim přáno není.

 16 Snad ochrnutím někdo může býti

 17 tak pokřiven, jak tito tady byli,

 18 však neviděl jsem, bych moh' uvěřiti.

 19 Ó čtenáři můj, dá-li ti Bůh milý,

 20 že prospěch z této četby duch tvůj získá,

 21 jak moh' jsem zdržet slzy, jež se lily,

 22 když obličej náš uviděl jsem zblízka

 23 tak zkroucen v křeči, že pláč jeho očí

 24 prohlubní hyždí stékal na stehniska?

 25 Já vskutku plakal, opřen o úbočí

 26 skal drsných, až mne vůdce z toho plaší:

 27 "I ty jsi z bláznů, co se větrem točí?

 28 Zde soucit živ, když zhasl v mysli naší.

 29 Kdo rouhá se jak ten, jenž okázale

 30 sám do rozsudků Božích lidskost vnáší?

 31 Hleď, hleď! Jde král, jejž strhla nenadále

 32 před zraky Thébských země v lůno svoje,

 33 až křičeli: 'Kam klesáš dál a dále,

 34 Amfiarae? Proč jsi nechal boje?'

 35 On padá však a stále níže padá

 36 Minovi do drápů, jak určeno je.

 37 Hle, jak mu za poprsí slouží záda:

 38 Že příliš napřed vidět chtěl, teď tudy

 39 zpět dívá se jen pozpátku se krada.

 40 Viz Teiresia! Podobně své pudy

 41 též proměnil, když z muže stal se ženou,

 42 že změnily se všechny jeho údy.

 43 A udeřit pak zase před proměnou

 44 musil dva v sebe zapletené hady,

 45 než kůži měl zas mužsky ochmýřenou.

 46 Ten, jenž mu břicha dotýká se zády,

 47 je Aruns, který u Luni v té hoře,

 48 kde Carrařané pěstují své sady,

 49 v mramoru bílém příbytek si tvoře

 50 se usadil, kde volný rozhled bývá

 51 na hvězdy nebeské a širé moře.

 52 A ta, jež rozpuštěným vlasem skrývá

 53 své prsy, jichž teď nevidíš, a tají

 54 i všechno, na čem těla chloupky mívá,

 55 toť Manto, která prošla mnoha kraji,

 56 než tam, kde zrozen já, se usadila.

 57 Však chci, bys o tom vyslech' celou báji:

 58 Když otce jejího smrt uchvátila

 59 a město Bakchovo je zotročeno,

 60 tu mnoho času světem probloudila.

 61 Jezero v zemi vlašské rozloženo

 62 u paty Alp, jež Německa jsou hrází

 63 tam u Tyrol, a Benaco má jméno.

 64 Pramenů tisíc, myslím, se v něm schází

 65 a od Gardy až po Val Camonicu

 66 svou vodou smáčí Apenninu srázy.

 67 Tam místo je, kde blíž těch vodstev vzniku

 68 by z Brescie, z Verony a od Trentina

 69 stát zůstal pastýř k žehnání a díku.

 70 Tvrz mocná Peschiera kde se vzpíná,

 71 jíž Bergamští i Bresciané se koří,

 72 tam snižovati břeh se započíná,

 73 až s ním se dolů všechna voda noří,

 74 jež v Benacu už déle neobstojí,

 75 a na zelených luzích řeku tvoří.

 76 Proud, který takto vede vodu svoji,

 77 ne Benaco už, Mincio nazývá se

 78 až do Governa, kde se s Pádem spojí.

 79 Po běhu nížinou ta voda zase

 80 vytváří močál, v cestě zdržována,

 81 že kraj ten ubohý je v letním čase.

 82 Když tamtudy se brala plachá panna,

 83 uprostřed bažin zemi uviděla,

 84 jež liduprázdná byla, nevzdělaná.

 85 I zůstala, že lidem ujít chtěla,

 86 tam se sluhy a kula kouzla nízká;

 87 a nechala tam schránu svého těla.

 88 Pak lidé se, jichž sídla byla blízká,

 89 na pevné ono místo stěhovali,

 90 jež nedobytné bylo pro bahniska.

 91 Nad těmi kostmi město zbudovali

 92 a pro tu, kterou prvně obydleno,

 93 bez jiné věštby Mantovou je zvali.

 94 Už hustě bylo lidmi osídleno,

 95 když nemehlo, jímž Casalodi býval,

 96 od Pinamonta bylo ošáleno.

 97 Tak původ vlasti své jsem tobě zpíval,

 98 abys, až někdo přijde s jinou bájí,

 99 ty pravdu pro lež nikdy neodbýval!"

100 A já: "Tvá slova pravdy tolik mají

101 i jistoty a tak mou víru blaží,

102 že jiná se mi zhaslým uhlím zdají.

103 Zas další jdou sem. Dovol, ať se táži,

104 zda mezi nimi někdo slavný není,

105 neboť můj duch jen po takových baží!"

106 Tu promluvil: "Ten, jemuž s tváři pění

107 se vous až po zádech, ten v ono ráno,

108 když táhlo z Řecka mužské pokolení,

109 že sotva v kolébkách co ponecháno,

110 co věštec s Kalchantem dal náhle zcela

111 v Aulidě rozkaz přetnout první lano.

112 Slul Eurypyl, a o něm také pěla

113 má velká tragedie ve své kráse,

114 jak dobře víš, neb je ti známa celá.

115 Ten druhý, jenž tak vyhublý je v pase,

116 to Michal Scottus byl, jenž využíti

117 znal šaleb kouzelných a klamů zase.

118 Tam Guida Bonattiho můžeš zříti

119 i Asdenta, jenž nyní asi želí,

120 že nezůstal spíš u kůže a nití.

121 Viz nešťastné, jež jehlu opouštěly,

122 cívky a stav, a vědmami pak byly

123 a zlobu obrazy i býlím sely.

124 Však pojď, neb Kain už tam se s trním chýlí,

125 kde jedna s druhou splývá hemisféra,

126 a vln už dotýká se u Sevilly.

127 V úplňku stála luna právě včera,

128 jak vzpomínáš, neb chvílemi k tvé spáse

129 zasvitla jasně do lesního šera."

130 Tak říkal mi, co dále šli jsme zase.

 

Zpěv dvacátý prvý

  1 Tak s mostu na most šli jsme s řečí mnohou,

  2 o níž má Komedie nevypráví,

  3 až na vrcholu stanuli jsme nohou,

  4 chtějíce vidět jiný jícen dravý

  5 Zlých žlebů, z něho slyšet nářky plané:

  6 i spatřil jsem jej ku podivu tmavý.

  7 A jako v Arsenále Benátčané

  8 lepkavou smolu vaří v zimní době,

  9 by vyspravili loďstvo porouchané,

 10 jež vyplout nemůže, a jeden sobě

 11 loď staví novou, druhý opravuje

 12 té, jež už mnoho plula, strany obě,

 13 ten na přídě, ten na zádi cos kuje,

 14 ten vesla robí, onen kroutí lana,

 15 ten tu, ten onu plachtu záplatuje --

 16 tak dole tam, ne ohněm svařována,

 17 však boží mocí; vřela hustá smola,

 18 jíž polepena břehů každá strana.

 19 Já viděl ji, však neviděl z ní zhola

 20 nic než jen bubliny, jež překypěly

 21 a praskaly a znova rostly zdola.

 22 A zatím, co tam hledím oněmělý,

 23 můj vůdce "Pohleď, pohleď jen!" mi praví

 24 a táhne mě, až k němu přilnu celý.

 25 Ohlížím se jak člověk nechápavý,

 26 jenž neví, před čím na útěk se dáti,

 27 a jejž strach náhlý rozvahy vší zbaví,

 28 že hledě zpět už pryč se začne hnáti,

 29 a za námi tam vidím bokem skály

 30 černého ďábla vzhůru přibíhati.

 31 Jak zdál se rysů divokých už zdáli!

 32 Jak urputně si nohama ved' svýma,

 33 jak mocné křídel údery se zdály!

 34 Ramena jeho vyzáblá a přímá

 35 oběma stehny tíží hříšník starý,

 36 a on mu pevně šlachy lýtek třímá.

 37 S našeho mostu zvolal: "Ó Zlé Spáry,

 38 od svaté Zity radní zde je nyní!

 39 Dospod ho strčte - pro další ty dary

 40 jdu k městu, kde jsou ještě mnozí jiní:

 41 Tam každý kupčík je, až na Bonturu,

 42 a za peníze z Ne se Ano činí."

 43 Pak dolů mrštil jím a skalou vzhůru

 44 se obrátil: pes nikdy na zloděje

 45 tak neštval se, když pustili mu šňůru.

 46 Ten kles', pak skrčen vyplul nad peřeje.

 47 Tu zpod mostu je slyšet běsy dravé:

 48 "Zde není přesvatého obličeje!

 49 Zde se to jinak nežli v Serchiu plave!

 50 A nechceš-li znát vidle, darebáku,

 51 už nevynoř se z této smoly žhavé!"

 52 Pak tlačili ho víc než stovkou háků

 53 a volali: "Zde křepčit musíš skrytý

 54 a lovit, můžeš-li, v tom tmavém mraku!"

 55 Tak pomocníkům velí kuchař hbitý

 56 potápět háčky, aby v kotli vřely

 57 a vrchem neplavaly, kousky kýty.

 58 Řek' dobrý mistr: "Aby neviděli,

 59 že tady jsi, a nic tě nepotkalo,

 60 zde za balvanem zůstaň schoulen celý,

 61 a byť se zlého cokoli mi stalo,

 62 nic neboj se, mně známa věc ta celá,

 63 už byl jsem tu a strachu mám z nich málo!"

 64 Pak mostem šel až k místu, kde hráz čněla,

 65 a na šestém když zastavil se břehu,

 66 bylo mu třeba statečného čela.

 67 S jekem a vztekem takovým, jak v běhu

 68 psi na žebráka vyřítí se prudce,

 69 když u vrat prose mluví o noclehu,

 70 zpod mostu ti se přihnali a v ruce

 71 svírali všichni háky rozsochaté.

 72 On zvolal však: "Ať nestrojí se k muce

 73 Teď žádný z vás, však než se do mne dáte,

 74 ať někdo vyslechnout mne práci dá si,

 75 a pak se raďte, zda mě nabrat máte!"

 76 "Ať Zlochvost jde!" hned ozvaly se hlasy.

 77 Tu jeden blíže šel, co druzí stáli,

 78 a říkal si: "Jak vymluví se asi?"

 79 "Ty myslíš, Zlochvoste, že z dáli

 80 bez losů příznivých a vůle vyšší

 81 v ta místa přicházím, strach maje malý

 82 z všech vašich háků?" mistr ďábla tiší.

 83 "Jít nechej nás - tak chtějí s nebes výše,

 84 abych ved' druha touto divou říší."

 85 Tu poražen on tak byl ve své pýše,

 86 že vidlici hned spustil k nohám na zem.

 87 "Ten bodán nebuď!" řekl jen to slyše.

 88 Tu k sobě vůdce zavolal mě rázem:

 89 "Ty, jenž jsi skryt za sloupy, jež most drží,

 90 bezpečně ke mně vrať se nyní srázem!"

 91 Já vystoupil a sešel skalní strží.

 92 Tu ďábli všichni blíže přicházeli,

 93 až jsem se bál, že slovo nedodrží.

 94 Strach takový jsem viděl kdys, že měli

 95 vojíni z Caprony, když pod přísahou

 96 pryč táhli, obklopeni nepřáteli.

 97 Já přikrčiv se za postavu drahou

 98 průvodce svého, neodvracel zraky

 99 od tváří těch, v nichž nečet' jsem zvěst blahou.

100 Bručí si vztekle, v rukou točí háky:

101 "Což nemáme mu jednu do zad vsadit?"

102 A říkali: "Jen vraz mu jednu taky!"

103 Však onen běs, jenž dřív se přišel radit

104 s mým vůdcem, ohlédl se za svou spřeží.

105 "Škubale, pokoj dej!" se začal vadit.

106 A nám řek': "Vpřed se dostanete stěží

107 tím skaliskem, neb o kus cesty dále

108 roztříštěn na dně oblouk šestý leží.

109 Však libo-li vám přece jít k té skále,

110 kde násyp další povede vás k cíli --

111 nuž, po útesu tomto běžte stále!

112 Včera, pět hodin dál než v tuto chvíli,

113 dvanáct set šedesát šest bylo roků,

114 co tady cesty pobořeny byly.

115 Některé ze svých pobídnu teď k skoku

116 dohlédnout, zdali někdo nevznes' hlavu.

117 Kráčejte s nimi, jdou k vám bez úskoku!

118 Ty, Sněhoťape, s Křídloklopem zprávu

119 mi podáte," řek', "i ty, Čenichale!

120 Ty, Ježatče, všech deseti veď správu!

121 Dračinče, Osmahloni, jděte dále

122 s Psodravcem, Rypáku, ty s chrupem svině,

123 a Ohniváku, Zrzku hovnivále,

124 hlídejte vroucí smolu v úžlabině!

125 Ti dva ať dostanou se s tělem zdravým

126 až nad doupata cestou po skalině!"

127 "Ó mistře, co to vidím? Běda!" pravím,

128 "spíš bez průvodu bychom dál jít měli -

129 -ty povedeš i bez nich směrem pravým!

130 Jsi-li i teď jak vždy tak obezřelý,

131 pohleď, jak zuby vyceňují kati

132 a mrkají, jak zlo by strojit chtěli!"

133 A on: "Ne, nepotřebuješ se báti,

134 ať, jak jim libo, dravé zuby cení,

135 neboť jen smolou mučeným to platí."

136 Pak vlevo hrází stáli obráceni.

137 Každému jazyk mezi zuby svítí,

138 šilhají k vůdci svému o znamení

139 a on pak trubku udělal si z řiti.

 

Zpěv dvacátý druhý

  1 Už jezdce viděl jsem, jak polem hnali,

  2 podnikli útok, řadili se v šiky

  3 a někdy zase na útěk se dali;

  4 i v kraji vašem zřel jsem kořistníky,

  5 ó Aretinští, nájezdy a klání,

  6 rytíře na turnajích konat cviky

  7 za zvuků trub či zvonů zazníváni,

  8 s bubny a znameními s hradních věží,

  9 jak velí naši nebo cizí páni,

 10 však nikdy, na tak hnusný zvuk že běží

 11 jezdci či pěší, ani na znak taký

 12 země či hvězd plout lodi od pobřeží.

 13 My tedy s deseti šli vlkodlaky

 14 - ó divá společnost! - však se svatými

 15 buď v kostele, a v krčmě s darebáky.

 16 Jen smolu hlídám zraky pozornými,

 17 abych zhléd' všechen obsah této sluje

 18 i s hříšníky v ní takto vařenými.

 19 A jako delfín, který v moři pluje,

 20 že čas je zachránit se do přístavu,

 21 obloukem hřbetu plavcům naznačuje,

 22 tak občas pro úlevu svého stavu

 23 některý hříšník vymrsk' záda celá

 24 a potom bleskem skryl i plec i hlavu;

 25 jak v příkopech to žabí havěť dělá

 26 jen huby vystrkujíc tak, že není

 27 z nich vidět stehen ani zbytku těla,

 28 tak hříšníci tam stáli vynořeni,

 29 však jen co Ježatce blíž uhlídali,

 30 hned krčili se v klokotavé vření.

 31 Já viděl - a i teď to v srdci pálí --

 32 jednoho zdržet se, jak někdy zmešká

 33 z žab některá, když druhé odskákaly.

 34 Vtom Psodravec, jenž blíž byl, neomešká

 35 a za slepené vlasy podávkami

 36 ho jako vydru z vody vytáh' ztěžka.

 37 Mně podle jmen už všichni byli známi,

 38 já pozor dával, když je vybírali,

 39 a všiml si, jak říkali si sami.

 40 "Hleď, Zrzku, aby se mu drápy vťaly

 41 do kůže tak, že stáhneš tělo celé!"

 42 proklatci jeden přes druhého řvali.

 43 A já: "Můj mistře, vyzvěď, prosím vřele,

 44 vše o původu toho nebohého,

 45 jenž do spárů pad' svého nepřítele!"

 46 Tu zastavil se vůdce poblíž něho,

 47 pak tázal se, a odpověď mu dána:

 48 "Já rodák z království byl navarrského.

 49 Má matka dala do služeb mě pána,

 50 neb z ničemy, jenž utratil své jmění

 51 i sebe sám, mnou byla obtěžkána.

 52 Však kupčil jsem a bral jsem podplácení,

 53 když dobrý Tebald král mě přijal k sobě,

 54 za což teď pykám v tomto smolném vření."

 55 Vtom Rypák, který na strany měl obě

 56 kly vyzbrojenou tlamu jako prase,

 57 jak trhat zná, dal pocítit mu v zlobě.

 58 Do spárů koček zlých myš dostala se!

 59 Však Ježatec ho sevřel do náručí

 60 a řek': "Vy stůjte, než ho bodnu zase!"

 61 Pak obrátil se k mistru, jenž mě učí:

 62 "Nu, ptej se na vše, co se tebe týká,

 63 než ostatní ho zdrásají a zmučí!"

 64 Mistr: "Znáš některého Latiníka

 65 z těch lotrů, kteří tu v té smole sídlí?"

 66 "Znám jednoho," on v odpověď mu vzlyká,

 67 "byl dole soused můj, s nímž jsme se zhlídli.

 68 Ach, kéž jsem s ním tam dole zůstal vskrytě,

 69 tam bát se není drápů ani vidlí!"

 70 Tu Osmahloň: "Už dost jsme strpěli tě!"

 71 Tak zvolav bodl jeho paže holé

 72 a trh', až masa kus mu vyškub' lítě.

 73 Též Dračinec ho popadnout chtěl dole

 74 za lýtka, desátník však jejich čilý

 75 zlověstným okem blýskl po svém kole.

 76 A když se znova trochu uklidnili,

 77 toho, jenž stále na svou ránu hleděl,

 78 se dále otázal můj mistr milý:

 79 "Kdo onen byl, s nímž prý jsi dole seděl

 80 a od něhož jsi šel sem za svou muknu?"

 81 "To bratr Gomita byl," odpověděl,

 82 "z Gallury, pytel zla, jenž míval v rukou

 83 odpůrce pánů svých, však s těmi vrahy

 84 tak jednal, že mu bubny chvály tlukou:

 85 bral peníze a vypouštěl je záhy,

 86 jak říká sám; i v jiných službách dvoru

 87 byl kupčík malé ne, však velké váhy.

 88 S ním pyká Michel Zanche z Logodoru,

 89 a neumdlévají, když zaplétají

 90 svou Sardinii stále do hovoru.

 91 Ach, druhému zas zuby po mně hrají!

 92 Víc řekl bych, však bojím se těch draků,

 93 že v úmyslu svrab poškrábat mi mají!"

 94 Tu desátník zle pohléd' k Ohniváku,

 95 jenž kroutě očima už chystal rány,

 96 a štěkl: "Kliď se stranou, zlobný ptáku!"

 97 "Chcete-li podívat se na krajany,"

 98 zas chudák začal s myslí ulekanou,

 99 "přivedu Toskánce či Lombarďany.

100 Však ať Zlé Spáry zajdou trochu stranou,

101 by nebáli se, až tu s místa svého

102 je přivolám a před námi zde stanou.

103 Sedm jich přijde za mne jediného,

104 až zahvízdám, jak máme v dávném zvyku,

105 když vynoří se někdo z bahna zlého."

106 Svůj čumák Čenichal zdvih' jako k ryku

107 a hlavou kroutě řek': "Té záludnosti,

108 již smyslil si, by dolů vrh' se v mžiku!"

109 A on, v němž bylo tolik úskočnosti,

110 odvětil: "Chci-li míti v horším žale

111 své druhy, věru záludný jsem dosti!"

112 Tu Křídloklop už neodolal, ale

113 na odpor druhým řek': "Když sletíš dolů,

114 já nepoběžím po té tvrdé skále,

115 však na křídlech se vrhnu nad tu smolu.

116 Teď s kopce sejděme, a břeh buď štítem.

117 Vizme, zda zmůžeš více než my spolu!"

118 Šprým nový, čtenáři, teď uslyšíte!

119 Zrak všichni na břeh druhý obrátili,

120 zvlášť ten, jenž dřív se vzpíral všem svým citem.

121 Navařan dobře vystihl svou chvíli:

122 Uskočil, přitisknuv dřív paty k zemi,

123 a jejich záměrům tak unik' čilý.

124 Tu chybu cítě každý zůstal němý,

125 však nejhůř bylo tomu větroplachu,

126 jenž vinen byl, ten vykřik': "Vymkneš se mi?"

127 Však nadarmo: už svými křídly strachu

128 předstihnout nemoh'. Ten pad' ke dnu plesa,

129 a ďábel křídla rozpjal v mocném vzmachu.

130 Nejinak kachna před sokolem klesá

131 pod vodu dolů, činíc pohyb prudký,

132 a on pak s hněvem vzlétne pryč se nesa.

133 Sněhoťap, podrážděný těmi skutky,

134 se za ním rozlét' chtěje druhy zmásti,

135 by kupčík prch' a on měl s nimi půtky.

136 Jakmile ten tak unikl jim z pasti,

137 on proti druhu obrátil své spáry

138 a do křížku s ním chyt' se nad propastí.

139 Ten druhý však též krahujec byl starý:

140 drápem jej ťal a oba v okamžení

141 doprostřed padli mezi smolné vary.

142 Hned žárem hrozným byli roztrženi,

143 však vzlétnout darmo snažili se zase,

144 když na křídlech tak byli polepeni.

145 Vtom rozkaz Ježatec dal s hněvem v hlase,

146 aby tam na břeh čtyři zaletěli

147 i s háky svými, a tak v krátkém čase

148 už na určených místech všichni bděli

149 a smolařům těm háky nastrčili,

150 jež zatím málem upek' lep ten vřelý.

151 My pak v té práci jsme je opustili.

 

Zpěv dvacátý třetí

  1 I šli jsme sami, bez průvodu, němí,

  2 šli jeden za druhým, jak kráčívají

  3 za sebou Menší bratři ulicemi.

  4 Já při pohledu na tu rvavou láji

  5 na bajku Ezopovu vzpomněl zase,

  6 jež o žábě a myši příběh bájí.

  7 Neb teď a nyní více nerovná se

  8 než toto s oním, správně-li se spojí

  9 počátek s koncem, jak vše vskutku má se.

 10 A jako z myšlenky se druhá rojí,

 11 tak ona potom zrodila zas jinou,

 12 jež bázeň prvotní mi v duši dvojí.

 13 Já myslil si: "Ti ďábli naší vinou

 14 jsou posměchem a škodou zahanbeni,

 15 a bojím se, že nám to neprominou.

 16 A jestli zlovůle se ve vztek změní,

 17 hned za námi se přiženou ti ďasi

 18 jak za zajícem ohař rozlíceni!"

 19 Už cítil jsem, jak strach mi ježí vlasy,

 20 a dozadu jsem hleděl v děsu stálém,

 21 když řek' jsem: "Mistře, nebude nám spásy,

 22 neskryješ-li nás za některým valem

 23 tak živě zřím, jak se nám v patách žene

 24 Zlých Spárů voj, že už jej slyším málem."

 25 "Sklo kdybych olovem byl podložené,

 26 nezachyt'," řekl, "bych tvůj obraz vnější

 27 tak hned, jak vnímám nitro poděšené.

 28 Tvé myšlenky teď mým jsou podobnější,

 29 s touž tvářností a stejným hnutím hlavy,

 30 že oboje táž rada ukonejší.

 31 Pravda-li to, že leží tak břeh pravý,

 32 že k druhé jámě sejít můžem tady,

 33 domnělé honbě ujdem bez obavy."

 34 Však nedokončil ještě ty své rady,

 35 když nad námi už vztekem pomsty skučí

 36 a na křídlech se blíží ďáblů řady.

 37 Hned vůdce můj mě chytil do náručí,

 38 jak matka, blízkým hlukem probuzena

 39 plamenů, které šlehají a hučí,

 40 popadne dítě, prchá uděšena

 41 a nežli na sebe víc myslí na ně,

 42 jen do košile nuzné oblečena,

 43 a ihned s vrcholu té drsné stráně

 44 naznak se spustil srázem svislé skály,

 45 jenž zavíral žleb druhý, vstupu bráně.

 46 Náhonem sotva kdy se vody hnaly

 47 tak rychle roztáčeti kola mlýnů,

 48 ani kde nejblíž k lopatkám se valí,

 49 jako můj mistr uháněl v tom klínu,

 50 ke mně se chovaje, když tak mě nesl,

 51 ne jako k druhu, ale jako k synu.

 52 A sotva nohou ke dnu žlebu klesl,

 53 už stáli tam, kde vrcholila skála,

 54 však strach z nich neměl, zraků nepovznesl,

 55 neb prozřetelnost vznešená, jež dala

 56 jim za úkol být správci páté jámy,

 57 tamodtud vyjíti všem možnost vzala.

 58 Našli jsme dole lidi pod maskami,

 59 co v kruhu volným krokem obcházeli,

 60 lkající, znavení a v hrůze sami.

 61 Na sobě kutny s kapucemi měli

 62 až přes oči, jak mívají ty samy

 63 fráteři v Cluny nad skleslými čely.

 64 Vně pozlaceny jsou, až oči mámí,

 65 však zevnitř olovo tak krutě tlačí,

 66 že Bedřichovy byly z pouhé slámy.

 67 Plášť únavný, jenž věčnou muku značí!

 68 Pak pustivše se vlevo, s nimi spolu

 69 jsme šli a naslouchali jejich pláči.

 70 Ti lidé znaveni tou tíží v bolu

 71 tak zvolna šli, že v nových řadách s nimi

 72 jsme každým hnutím kyčle šli tam dolů.

 73 Já mistru řek': "V tom kruhu vynajdi mi

 74 ty, co jsou známi jmény nebo činy -

 75 jen po takových pátrej mezi nimi!"

 76 Tu jeden zaslech' slova toskánštiny

 77 a zvolal za námi: "Vy pozdržte se,

 78 již běžíte tak šerem mezi stíny!

 79 Nalezneš u mne, čeho tobě chce se."

 80 Vůdce se ohlédl: "Nuž, počkej chvíli,

 81 ať s jeho krokem stejně tvůj se nese!"

 82 Tak postál jsem a spatřil dva, co síly

 83 své napínali a mne doháněli,

 84 však plášť i stezka překážkou jim byly.

 85 Když přišli blíž, tu si mne prohlíželi

 86 úkosem, beze slova, v kutny skryti,

 87 pak obráceni k sobě rozprávěli:

 88 "Jak hrdlem hýbá, zdá se dosud žíti.

 89 Však jsou-li mrtvi, co to řád tak mění,

 90 že jdou tu těžkým rouchem nepřikryti?"

 91 Pak mně: "Ó Toskánče, jenž k shromáždění

 92 pokrytců smutných přišels, kdes dřív dlíval,

 93 nám povědět ať odporno ti není!"

 94 Já řek' jim: "Zrozen jsem a v mládí býval

 95 jsem v městě velkém na pobřeží Arna;

 96 teď zde i s tělem dlím, jež jsem vždy míval.

 97 Však kdo jste vy, jimž kape bolest marná

 98 přes obličej, jejž schováváte smutný,

 99 a jaká na vás jiskří muka žárná?"

100 Mně jeden odpověděl: "Zlaté kutny

101 jsou z olova a tak nás k zemi chýlí,

102 až váhy skřípot vydávají rmutný.

103 Veselí bratři z Bologne jsme byli,

104 on Loderingo a já Catalano,

105 a v městě tvém tak velice nás ctili,

106 že jsme, jak jedinci to svěřováno,

107 mír chránit měli; my si počínali,

108 jak v Gardingu je dosud spatřováno."

109 Já začal jsem: "Ó bratři, vaše žaly…"

110 Nic víc, neb kohosi, jenž přibit k zemi

111 kůly třemi, mé oči uhlídaly.

112 Když uviděl mne, celý zkroutil se mi

113 a vzdechy funěl do vousů své brady.

114 Řek' Catalano, spatřiv ten vztek němý:

115 "Farizeům ten probodený tady

116 kdys řek', že jeden člověk měl by k blahu

117 všech lidí trpět podle jeho rady.

118 Teď natažen zde leží přes podlahu,

119 jak vidíš, aby všech, kdo projdou tudy,

120 na vlastním těle cítil napřed váhu.

121 Tchán jeho též tak rozpjaty má údy

122 zde v příkopě, i ostatní ti rádci,

123 již mezi Židy rozsívali bludy."

124 Sám Vergilius podivil se zrádci,

125 jenž tady bědně přibit v obraz kříže

126 svou vinu ve vyhnanství věčném splácí.

127 Pak promluvil zas k bratrovi se blíže:

128 "Ať zatěžko vám říci není, zdali

129 můžeme my dva projít bez obtíže

130 tam vpravo někde průrvou v boku skály,

131 aniž nám třeba, aby z této sluje

132 zas černí andělé nám průvod dali."

133 Tu odpověděl: "Útes blíže tu je,

134 než myslíš si; ten od velkého zdiva

135 příkopy všechny kruté přestupuje,

136 však tady pobořen žleb nepřikrývá.

137 Snad bude vám lze přelézt trosek vřavu,

138 jichž na svazích i na dně dosti zbývá."

139 Tu mistr chvíli stál a sklopiv hlavu

140 Řek': "Ten, jenž na hříšníky zuby cení,

141 nám o tom špatně tedy podal zprávu!"

142 A bratr: "V Bologni už znal jsem rčení,

143 že ďábel, který zlý je neskonale,

144 jsa otcem lži má v šalbě zalíbení."

145 Tu vůdce krokem dlouhým bral se dále,

146 zneklidněn trochu, s hněvem v obličeji,

147 a od těch, již svůj náklad nesli stále,

148 já spěchal drahých nohou ve šlépěji.

 

Zpěv dvacátý čtvrtý

  1 V té době roku mladistvého, kdy se

  2 vlas slunce drží pod Vodnářem zkrátka

  3 a noci na půl dne už zkracuji se,

  4 kdy na zem celou kreslí jinovatka

  5 bílého bratra svého jasné líce,

  6 však ostrost pera jejího je krátká,

  7 sedláček, jenž má nedostatek píce,

  8 si vstane, vyjde, spatří kraj tak bílý,

  9 že do kyčle se bije víc a více

 10 a domů vrátí se a tam zas kvílí

 11 jak ubožáček, jenž si neví rady,

 12 však doufá znova, vyjde-li a zři-li,

 13 jak svět už tvářnost svou zas mění všady,

 14 hůl vezme hned a na pastvisko žene

 15 své ovečky, jež pasou se tak rády:

 16 tak mistrovo mě čelo zachmuřené

 17 nejdříve poděsilo, potom ráně

 18 zas náplast dalo, znova rozjasněné.

 19 Když k zřícené jsme přišli mostní bráně,

 20 můj vůdce na mne upřel oko sladké,

 21 jak prvně spatřil jsem je u pat stráně,

 22 rozevřel náruč po úvaze krátké

 23 a k sobě přitisk' mě, když dolem

 24 si prohlédl ty mostu trosky vratké.

 25 A jako ten, jenž nejedná, než kolem

 26 se rozhlédne a změří další dráhu,

 27 tak k útesu mě zdvihl nad vrcholem

 28 a potom ukázal zas dále k svahu

 29 a řekl: "Zachyť se tu s této strany,

 30 však dříve zkus, zda unese tvou váhu!"

 31 Těm v kutnách nebyly tu cesty přány;

 32 neb lehký on, já podpírán, jen stěží

 33 jsme stoupat mohli hranu vedle hrany.

 34 A nebýt toho, že zde na pobřeží

 35 stráň jedna před druhou je značně kratší,

 36 nevím jak on - já bych to nebyl přežil.

 37 Že však Zlý Žleb, ta děsná jáma dračí,

 38 se k bráně nejnižšího dolu sklání,

 39 údolí každé tak se bokem stáčí,

 40 že jednou výš a druhou níž je strání,

 41 tak přece jenom přišli jsme až na lem,

 42 kde kámen poslední ční na rozhraní.

 43 Dech všechen z plic už vyprchal mi málem,

 44 že nemohl jsem dále pro únavu

 45 a bez vlády jsem used' nad úvalem.

 46 "Jen vzpruž se," mistr řek', "a vztyč zas hlavu,

 47 neb pod peřinou v netečnosti líné

 48 nemůžeš přece očekávat slávu,

 49 bez které člověku tak život mine,

 50 na zemi nezanechávaje stopy,

 51 jak vzduchem dým a vodou pěna plyne.

 52 Nuž povstaň, ať už se tvá duše vzchopí,

 53 jež zvítěziti může v každém boji,

 54 pokud ji tíha těla neutopí.

 55 Před námi schody ještě delší stojí,

 56 ty nestačí, jež jsme už překročili.

 57 Vstaň, chápeš-li, a osvědč vůli svoji!"

 58 I vstal jsem, při čemž projevil jsem píli

 59 větší, než dech mi přál, jenž vázl stále,

 60 a řek': "Hle, jsem pln odvahy a síly!"

 61 Tu vydali jsme se zas po té skále,

 62 jež úzká, neschůdná, hran plná byla

 63 a strmější se stala nenadále.

 64 Já mluvil, aby nemyslel, že síla

 65 mně mizí. Jiný hlas vtom zazněl z dolu,

 66 aniž se z něho slova utvořila.

 67 Co říkal, nevím, ač už na vrcholu

 68 jsem oblouku byl, který se tam klene,

 69 však ten, kdo mluvil, v hněvu byl a v bolu.

 70 Já skláním se, však ve tmě zamlžené

 71 se živé oko marně ke dnu dívá.

 72 I pravím: "Mistře, přistup k této stěně

 73 a sestupme tu srázem toho zdiva:

 74 jak slyší sluch, však nechápe, tak hledí

 75 nadarmo také zrak v ta místa divá."

 76 "Já nedám tobě jiné odpovědi

 77 než skutek," řek', "by žádost ctná a vřelá

 78 se s činem setkala, ne nápovědí."

 79 A sestoupili jsme tam s mostu čela,

 80 jenž v osmém břehu dojde svého cíle,

 81 až ukázala se mi jáma celá.

 82 Tam hemžení jsem spatřil potměšilé

 83 zmiji, a to tak nevídaných tvarů,

 84 že dosud krev mi tuhne v každé žíle.

 85 Nechlub se, Libye, svým pískem v žáru,

 86 že se v něm fareje a hydry tvoří,

 87 chelydry, cenchry, jiné stvůry zmaru.

 88 Tak zlou a zrůdnou havěť sotva moří

 89 kde v zemi ethiopské veder plamen

 90 či výheň krajů kolem Rudomoří.

 91 V té přesmutné a hrůzné vřavě zmámen

 92 lid nahý běhal bez úniku v muce

 93 a bez naděje v slunovratný kámen.

 94 Hadi jim vzadu svazovali ruce,

 95 hlavou i ocasem se bokem drali

 96 a vpředu se jim v uzel vili prudce.

 97 Jednoho z těch, již blíže u nás stáli,

 98 napadl had a probodl ho svistě

 99 tam, kde se k pleci pojí krční svaly.

100 O ani I se nenapíše jistě

101 tak rychle, jak se vzňal a uštknut plazem

102 v hrst popela se zhroutil na tom místě.

103 Však jen co zmařen takto klesl na zem,

104 sám od sebe prach seskupil se zase

105 a ve tvar týž zas navrátil se rázem.

106 Tak podle velkých vědců za to má se,

107 že Fénix mře a pak se znova rodí,

108 když pětistý rok blíží se mu v čase;

109 nejídá rostlin, které země plodí,

110 slz kadidla jen s balzámem si žádá

111 a nard a myrrha v smrt ho doprovodí.

112 A jako ten, jenž neví jak, však padá,

113 snad mocí běsa, jenž ho strhne k zemi,

114 či jiným záchvatem, jenž tak ho zvládá,

115 a když pak vstane, rozhlíží se němý,

116 úzkostí prožitou tak ulekaný,

117 a potom vzdychne nad bolestmi těmi:

118 tak hříšník povstal jako hrůzou hnaný.

119 Přísné jsou, moci Boží, soudy tvoje,

120 že trestem hříchu jsou tak hrozné rány!

121 Když vůdce potom tázal se ho, kdo je,

122 on odpověděl: "Z Toskány jsem rodné

123 sprch' nedávno v tu jámu nepokoje.

124 Já žití lidí ne, však zvířat hodné

125 co mezek ved': Jsem Vanni Fucci, zvíře,

126 a Pistoja mi byla doupě vhodné."

127 Já vůdci řek': "Ať neprchá, však šíře

128 ať poví, jaký hřích ho strh' v ten jícen.

129 Jej znám: Muž krve byl, vždy ve zlé míře."

130 Tu hříšník, jenž to slyšel, nerozlícen

131 obrátil ke mně obličej i duši,

132 a zapýřiv se, smutnou hanbou vznícen,

133 mně řekl: "Větším bolem mě to kruší,

134 že svědkem jsi, jak žalostně tu vyji,

135 než že mi vzato druhé žití užší.

136 Zapříti nemohu: v tu jámu zmijí

137 jsem svržen, abych pykal těžké viny,

138 že krad' jsem krásné skvosty v sakristii,

139 a viněn z toho omylem byl jiný,

140 Abys však neměl z toho potěšení,

141 vyjdeš-li kdy z té temné prohlubiny,

142 otevři uši k hrozné věštby znění:

143Pistoja se nejdřív Černých zbaví,

144 pak Florencie lid i řády změní.

145 Z nížiny Magry roztáhne Mars dravý

146 výparů chmurná mračna po údolí

147 a v rozhořčení prudkém s těmi davy

148 pak bitvu svede na picenském poli,

149 závoje mlžné přerve v náhle zlobě,

150 a tato rána všechny Bílé skolí.

151 To řekl jsem, neb ublížit chci tobě!"

 

Zpěv dvacátý pátý

  1 Na konci řeči zloděj pěsti obě,

  2 prostrčiv palce, zdvihl. "Vezmi si je,"

  3 vykřikl, "Bože, podávám je tobě!"

  4 V té chvíli za přátele měl jsem zmije,

  5 z nichž jedna, jak by řekla: "Nemluv dále!",

  6 se ovinula lotru kolem šíje,

  7 pak paže zas mu stáhla nenadále

  8 a vpředu v uzel svinula se jiná,

  9 až hnout se nemoh' v tísni neskonalé.

 10 Pistojo, Pistojo, už nebuď líná

 11 se v popel proměnit i se svou spřeží,

 12 když semenem tvým roste tvoje vina!

 13 Ve všech těch kruzích temných pekel stěží

 14 jsem ducha zhléd', jenž takto Bohu laje,

 15 ani snad ten, jenž v Thébách spadl s věží.

 16 On utíkal už slova neříkaje;

 17 vtom spatřím Kentaura, jenž v rozběsnění

 18 sem pospíchá: "Kde tvář ta nestoudná je?"

 19 Ani snad v Maremmě víc hadů není,

 20 co jemu na hřbetě se hemží plazů

 21 až tam, kde v lidskou podobu se mění;

 22 na plecích leží mu a podél vazu

 23 drak s křídly rozpjatými, plný síly,

 24 že vše, co potká, ohněm vrhá v zkázu.

 25 "To Cacus je," mi praví vůdce milý,

 26 "jenž často pod skalinou Aventina

 27 jezera krve rozlil pro násilí.

 28 On s bratry nejde, jeho cesta jiná,

 29 neb to, že lstivě ukrad' u souseda

 30 veliké stádo, je zlá jeho vina.

 31 Trest našel teprv, takto sobě veda,

 32 pod kyjem Herakla, jenž sto ran v půtce

 33 mu dal, však on jich cítil deset leda!"

 34 Co mluvil takto, netvor proběh' prudce,

 35 a pod námi tři duchové se brali,

 36 jichž teprv jsme si všimli, já a vůdce,

 37 když oni na nás "Kdo jste?" zavolali.

 38 Tu ustali jsme v rozmluvě a na ně

 39 jsme pak už oba oči upírali.

 40 Já neznal je, však stalo se to maně,

 41 jak někdy v řeči náhodou se děje,

 42 že někdo jmenován je nečekaně,

 43 když jeden ptal se: "Co je s Cianfou? Kde je?"

 44 Aby si vůdce všiml toho dění,

 45 prst přiložil jsem k spodku obličeje.

 46 Čtenáři, nemáš-li se k uvěření

 47 toho, co povím, mne to neudiví:

 48 ač sám jsem viděl, k víře mi to není.

 49 Co k nim tak zdvíhám pohled žádostivý,

 50 had šestinohý na jednoho zticha

 51 se vymrští a k němu přilne divý,

 52 nohama středníma se chytne břicha,

 53 předníma hravě na paže mu sáhne

 54 a hroty zubů do tváří ho píchá.

 55 Zadními spáry stehna poroztáhne,

 56 prostrčí ocas dlouze rozvinutý

 57 a po zádech jej vzadu vzhůru táhne.

 58 Tak těsně břečťan nebyl přivinutý

 59 ke stromu, jako k jeho údům chtivé

 60 své údy připoutával plaz ten krutý.

 61 Jak žhavý vosk se slehly trupy živé,

 62 až barva každého se s druhou slila

 63 a žádný z nich se nezdál, čím byl dříve,

 64 jako když přiblíží se ohně síla,

 65 papírem postupuje barva hnědá,

 66 jež černá není ještě, mře však bílá.

 67 Druzí dva hleděli. "Agnello, běda!"

 68 volali oba, "měníš vzhled svůj pravý -

 69 -jste dva či jeden, rozlišit se nedá!"

 70 Už v jednu promění se obě hlavy,

 71 v mátohu jedné tváře zbědované

 72 dvou tváří splývá obraz komíhavý.

 73 Také se ze čtyř lišt dvé paží stane,

 74 se stehny lýtka, břich a prsa s bokem

 75 se mění v údy potud nevídané.

 76 Zrušen tvar prvý, zřený lidským okem,

 77 teď dvou, teď ničí podoba se míhá,

 78 a pryč tak ubíral se volným krokem.

 79 Jak ještěrka, když tlačí veder tíha

 80 v psích dnech a ona z plotu běží k díře,

 81 se bleskem zdá, když přes cestu tam vbíhá,

 82 tak zdál se malý had, jenž k břichu míře

 83 těch druhých dvou se kmit' co černé, siné,

 84 jak zrnko pepře zabarvené zvíře.

 85 Jednoho v místo, kterým prvně plyne

 86 nám pokrm, zmije uštkne jako maní,

 87 pak sklouzne k zemi, k nohám se mu šine.

 88 Uštknutý beze slova hleděl na ni,

 89 naopak, stoje nepohnutě zíval,

 90 jak šla by na něj zimnice či spaní.

 91 On na hada a had se na něj díval,

 92 z úst jednomu a z rány zase páry

 93 šly druhému, a kouř ten dvojí splýval.

 94Lukán nechá si už příběh starý

 95 o Sabellu a Nassidiu v hrůze

 96 a slyší, jaké tady přijdou čáry!

 97 Ať mlčí Ovid o své Arethuse

 98 a Kadmovi! Když v studánku ji mění,

 99 jej v hada, nezávidím jeho Muse,

100 neb nezměnil tak povah dvou v tom dění,

101 aby svou látku těla jako tady

102 si vyměnila ve svém proměnění.

103 Tak odpověděli si svými řády,

104 že had svůj ocas rozštíp' do vidlice

105 a uštknutý stáh' nohy dohromady,

106 až holeň s lýtkem, spolu splývajíce,

107 tak slily se, že srůstu na ocase

108 ani zrak ostrý nerozeznal více.

109 Bral ocas rozštěpený tvar ten na se,

110 jenž onde ztrácel se, a jeho kůže

111 měkla a s oné strany tvrdla zase.

112 V podloktí ztrácet se zřím paže muže,

113 a krátké nohy šelmy rostou, sílí,

114 jak ony scvrkají se úž a úže.

115 Pak zadní nohy hada, jež se slily,

116 v úd změnily se, jejž muž hanbou tají,

117 však dvě se z bídníkova oddělily.

118 Co mráčky dýmu oba zastírají

119 zas novou barvou, přidávají vlasů

120 s té strany, s oné jich zas ubírají,

121 vstal jeden z nich, skles' druhý v témže času,

122 však nesklopili kruté oči ani,

123 pod nimiž měnili své huby ďasů:

124 Ten, který stál, ji vytáh' k výši skrání

125 a z příliš hojné vniknuvší tam látky

126 do tvaru uší přebytek se vhání.

127 To zbylé však, co neustouplo zpátky,

128 zas na nos tváře jeho bylo vzato

129 a zaoblilo pořádně ret hladký.

130 Však ležící vpřed hubu strkal nato

131 a zatahoval uši dovnitř hlavy,

132 jak hlemýžď s růžky svými činívá to.

133 A jazyk, dříve jednotný a hravý,

134 se rozštěpuje, v druhém v jedno splývá

135 však vidličnatý, a dým mizí tmavý.

136 Tu duše, z níž se stala saň ta divá,

137 údolím syčíc prchla od té vády,

138 co onen vzadu mluvě po ní plivá.

139 Pak novými k ní obrátil se zády

140 a druhému řek': "Chci, ať Buoso běží

141 po čtyřech jak dřív já tou cestou tady!"

142 Tak viděl jsem, kde sedmá jáma leží,

143 dost změn i proměn. Proto ať ty změny

144 mě omluví, že pero zvládnu stěží.

145 A třebaže mé oči zakaleny

146 a veliký byl zmatek ducha mého,

147 když stíny chtěly prchnout nezjištěny,

148 já dobře poznal Puccia Kulhavého:

149 Z těch tří ten jediný byl, jenž té chvíle

150 tam neutrpěl změnu těla svého.

151 Druhý byl, pro nějž pláčeš ty, Gaville.

 

Zpěv dvacátý šestý

  1 Raduj se, Florencie, neb tvé jméno

  2 na křídlech slávy širým světem letí

  3 a také v pekle už je proslaveno!

  4 Zde mezi lotry občanů tvých pěti

  5 jsem tváře spatřil, až se hanbím za to,

  6 že mnoho úcty z toho nevzejde ti.

  7 Však smí-li, co se k ránu zdá, být vzato

  8 za čirou pravdu, zvíš to teď už záhy,

  9 co kromě jiných přeje ti i Prato.

 10 Už teď by pozdě přišel plod té snahy.

 11 Raději hned se staň, co státi má se.

 12 Tím větší bol, čím blíž jsem sklonku dráhy.

 13 Dále jsme šli a do těch schodů zase,

 14 po nichž dřív cesta dolů přecházela,

 15 vůdce mě vedl po nějakém čase.

 16 To byla cesta pustá, osamělá

 17 a vedla tříští skal a hrubou ssutí,

 18 kde noha bez ruky jít neuměla.

 19 Jak tehdy, cítím podnes bolné hnutí,

 20 když na to vzpomenu, co jsem tam viděl,

 21 a krotím ducha, jenž mě dál jít nutí,

 22 abych se spěchat bez ctnosti sám styděl

 23 a blaho to, jež v přízni hvězd mi zbývá,

 24 sám sobě nekazil a nezáviděl.

 25 Jak na kopci když rolník odpočívá,

 26 kdy planeta, jež na svět shora září,

 27 svou jasnou tvář co nejméně nám skrývá

 28 a muší havěť tichne před komáří,

 29 světlušky vidí po údolí lítat,

 30 kde pole orá, hrozny sbírá v září:

 31 tak uviděl jsem plameny se kmitat

 32 v té osmé rokli, když jsem přišel v stranu,

 33 kde temné její dno mi začlo svítat.

 34 Jak ten, jenž dvěma medvědy mstil hanu

 35 a zřel vůz Eliášův, jak s ním koně

 36 tak strmou cestou vjeli v nebes bránu,

 37 že zavadit moh' stěží zrakem o ně

 38 a nespatřil už víc než záblesk malý,

 39 jenž zmizel mu jak dráha povětroně:

 40 tak plamen každý míhá se a šálí

 41 a neukáže plen, jejž vede v zkázu,

 42 neb hříšníka z nich každý v sobě halí.

 43 Hleděl jsem s mostu do strmého srázu,

 44 a nedržet se skály za trhliny,

 45 dolů bych spadl byl i bez nárazu.

 46 Když upíral jsem oči do hlubiny,

 47 Řek' vůdce: "Každý plamen ducha chová,

 48 ten oheň roznítily jeho viny."

 49 "Můj mistře," pravím, "vyslechnuv tvá slova,

 50 jsem jistější. Já také nebyl vzdálen

 51 té myšlenky, však chtěl bych ptát se znova:

 52 Čí je ten oheň rozdělený málem

 53 v plameny dva, jak z hranice by plály,

 54 v níž Eteokles s bratrem svým byl spálen?"

 55 Odvětil: "Ulyssa ten plamen pálí

 56 a s Diomedem je v něm spřežen k trestu,

 57 jak sobě se i v hněvu podobali.

 58 V tom ohni oplakává s koněm lest tu,

 59 jež Troju otevřela nezákonná,

 60 čímž símě Římanů si našlo cestu.

 61 Pak se v tom ohni pyká šalba ona,

 62 jíž Deidamie truchlí pro Achilla,

 63 i za Palladium tam trest se koná."

 64 "Zbyla-li v žáru tom jim k řeči síla,"

 65 pravil jsem, "prosím, mistře, s naléháním,

 66 jak prosba má by tisíc proseb byla:

 67 Dovol, ať počkám, jak mým vroucím přáním,

 68 až plamen s rohy přiblíží se z dáli,

 69 neb vidíš přec, jak toužím jíti za ním."

 70 A ke mně on: "Tvá prosba hodna chvály.

 71 Já vyhovím rád tvému naléhání,

 72 však dbej, ať jazyk tvůj tě neošálí!

 73 Nech mluvit mne: znám všechna tvoje přání.

 74 Sám kdybys mluvil, s prázdnou snad bys vyšel -

 75 -Řekové by tě nevyslechli ani!"

 76 Když tedy plamen blíže k místu přišel

 77 a vůdci vhodnou zdála se už doba,

 78 takto jsem plamen oslovit ho slyšel:

 79 "Ó vy, již v jednom plameni jste oba,

 80 mých zásluh o vás, málo nebo dosti,

 81 mých zásluh neupře mi ani zloba:

 82 Já opěvoval v básních vaše ctnosti:

 83 Nuž neodleťte, dokud vás dvou větší

 84 mi nepoví, kam v smrti skryl své kosti!"

 85 Tu roh, jenž druhý velikostí předčí,

 86 na starém plameni se zachvěl jasem,

 87 jak když je oheň vichrem zmítán v křeči,

 88 a hýbal hrotem svým, jak kdyby hlasem

 89 chtěl živý jazyk pronést slova celá,

 90 a vydav zvuk, tak promluvil: "Tím časem,

 91 když Kirké prchl jsem, jež pozdržela

 92 mě přes rok u sebe, tam u Gaëty,

 93 než od Aenea zem ta jméno měla,

 94 k synovi láska, ani mnohaletý

 95 cit úcty k otci, ani žár, jenž blažit

 96 měl jenom Penelopu svými vzněty,

 97 mě nepřiměly, abych přestal bažit

 98 po cestách, na nichž neřest, ctnost i hoře

 99 bych v širém světě poznat moh' a zažít.

100 Tak pustil jsem se v široširé moře

101 s lodicí jednou, s několika druhy,

102 z nichž každý věrný byl, jen mně se koře.

103 Břeh Španělska jsem spatřil, ten i druhý,

104 Maroko, Sardinii, kol nichž pění

105 se Okeán a omývá jim luhy.

106 Stár byl jsem už a druzi unaveni,

107 když k oné úžině jsme dojížděli,

108 kam Herakles dal sloupy na znamení,

109 aby se lidé dál už nepouštěli:

110 Sevilla zůstala nám po pravici

111 a Ceutu vlevo za sebou jsme měli.

112 "Ó bratři," řek' jsem, "již jste statisíci

113 trampot už prošli, stále zahleděni

114 k západu, vzbuďte smysly zbývající

115 a užijte chvil večerního bdění,

116 abyste došli novou zkušeností

117 za sluncem do končin, kde lidí není.

118 Jste přece sémě slavné minulosti:

119 žít nemáte, jak žije tupé zvíře,

120 však především dbát poznání a ctností!"

121 Tou krátkou řečí zase k nové víře

122 a k novým činům druzi povstávali,

123 že bych byl těžko udržel je v míře.

124 Záď k východu, vpřed jsme se směle dali,

125 a z vesel křídla učinivše k letu,

126 my stále nalevo jsme zahýbali.

127 Kol druhé točny světla hvězdných světů

128 jsem viděl v tmách, však točna naše byla

129 nízko, že z moře nepozdvihla se tu.

130 Své spodní světlo luna zapálila

131 i zhasla pětkráte, co jsme se dali

132 společně do velkého toho díla,

133 když hora tmavá zjevila se v dáli,

134 tak vysoká, až vrch se v nebi ztrácel

135 -sotva kde takovou jsme uhlídali.

136 My jásali, však jásot v pláč se zvracel,

137 neb prudký vír se přihnal od pevniny

138 a nárazem svým lodí zakymácel.

139 Třikrát jí zatočiti nebyl líný,

140 po čtvrté zdvihl záď a jícen tvoře

141 v důl přídu vtahoval až do hlubiny.

142 Pak nad námi se uzavřelo moře."

 

Zpěv dvacátý sedmý

  1 Už plamen vzhůru vzpřímen byl a klidný

  2 šel od nás bez řeči a s odevzdáním,

  3 jak dovolení dal mu básník vlídný,

  4 když jiný plamen, který přišel za ním,

  5 obrátil oči naše k vrchu svému

  6 zmateně z něho stoupajícím tkáním:

  7 Jak prvně bylo býku sicilskému

  8 řvát nářkem toho (a to podle práva),

  9 jenž pilníkem svým podobu dal jemu,

 10 řvát hlasem mučeného slova lkavá,

 11 takže se zdálo, ač byl z mědi celý,

 12 jako by sám on trpěl muka žhavá,

 13 tak, ježto najít z ohně neuměly

 14 si cestu ani otvor, zvuky bolu

 15 jen byly to, jež z oné řeči zněly.

 16 Však jen co uvnitř vzhůru do vrcholu

 17 si našly cestu, způsobivše chvění,

 18 jaké si tvoří jazyk při plápolu,

 19 my zaslechli: "Ty, k němuž v roztoužení

 20 hlas zdvíhám, neboť v řeči Lombarďanů

 21 jsi pravil: ,Jdi, už třeba mi tě není,'

 22 před tebou sice trochu pozdě stanu,

 23 však ať tě mluvit nemrzí tu se mnou,

 24 neb ani mne to nemrzí, ač planu!

 25 Jestli až teď jsi spadl v říši temnou

 26 z latinské země, rci, v tom sladkém kraji,

 27 jenž kolébkou mé viny býval jemnou,

 28 v Romagni zdali mír či válku mají?

 29 Má vlast má mezí Urbino a horu,

 30 z níž vody Tiberu se rozlévají."

 31 Já skloněn byl a měl se na pozoru,

 32 když loktem vůdce boku dotkl se mi:

 33 "To Latin je, dej se s ním do hovoru!"

 34 Tu já, jenž ani nechtěl zůstat němý,

 35 jsem hovořiti začal bez meškání:

 36 "Duše, jež skryta plameny jsi těmi,

 37 Romagna nebyla a není ani

 38 bez války v srdcích strůjců tyranie,

 39 však právě teď je bez zjevného klání.

 40 Ravenna jak už mnohá léta žije,

 41 z Polenty orel hnízdo si z ní činí

 42 a Cervii až perutí svou kryje.

 43 Zem, které mnoho dali zkusit jiní,

 44 než Franky kladla v rudých stohů řady,

 45 pod spárem zeleným se octla nyní.

 46 Z Verucchia starý vlkodav i mladý,

 47 skrze něž na Montagnu přišla bída,

 48 své zuby nebozezem činí všady.

 49 Lamonské a santernské město hlídá

 50 lvíče, jež v bílém hnízdečku se svíjí

 51 a každou roční dobou strany střídá,

 52 a to, jímž proudy Savia se lijí,

 53 jak mezi rovinou a horou sedí,

 54 dlí mezi svobodou a tyranií.

 55 Nuž rci, kdo jsi, a pospěš s odpovědí,

 56 však tvrdší nebuď, než je k tobě zvykem,

 57 ať na světě tvé jméno lidé zvědí."

 58 Zahučev malou chvíli, oheň mžikem

 59 šlehl svým ostrým hrotem jako zmámen

 60 a pak se ozval takovýmto vzlykem:

 61 "Kdybych moh' věřit, že mé řeči pramen

 62 přijímá člověk, jenž se na svět vrátí,

 63 už netřásl by sebou tento plamen.

 64 Však ježto se přec nikdo nesmí bráti

 65 zpět odtud, pravda-li, co se tu slýchá,

 66 bez obav z hanby odpověď chci dáti:

 67 Já byl muž zbraní, potom provaz mnicha

 68 jsem přijal mysle, že mi zbloudit nedá,

 69 a to by víra nebyla tak lichá,

 70 nebýti velekněze, jemuž běda,

 71 že svrh' mě zase do vin nepravostí,

 72 jak vylíčit ti řeč má slova hledá.

 73 Dokud jsem tvarem svalů byl a kostí,

 74 který mi matka dala, moje díla

 75 nebyla lví, však liščí lstí a zlostí.

 76 Klam každý, každá tajná cesta byla

 77 mi známa, podváděl jsem, až se hana

 78 a hanba má kraj světa rozšířila.

 79 Loď mého žití když však byla hnána

 80 až tam, kde každý ví, že přišla chvíle,

 81 aby už plachty spouštěl, stáčel lana,

 82 mě mrzelo, co dřív mi bylo milé,

 83 až zpovídal jsem se já zatracený

 84 a pokáním svým byl bych došel cíle.

 85 Král nových Farizeů rozlícený

 86 však vedl válku poblíž Lateránu,

 87 a to ne se Židy či Saracény:

 88 Jak do nepřátel dal se do křesťanů,

 89 ač žádný z nich při Akry dobývání

 90 nebyl a nekupčil tam u sultánů.

 91 Úřadu nedbal, ani pomazání

 92 své nectil, ani provaz můj, jenž dával

 93 kdys hubnout těm, kdo jím jsou opásáni.

 94 Jak Silvestra Konstantin vyhledával

 95 na Soracte, by zdraví nabyl znova,

 96 tak učedníkem mým se tento stával,

 97 ať léčím pýchy horečku, již chová.

 98 O radu ptá se, já to mlčky minu,

 99 neb opile mi znějí jeho slova.

100 Praví mi: ,Srdce tvé se neboj, synu,

101 už teď tě rozhřešuji, povíš-li mi,

102 kterak bych srazil k zemi Palestrinu!

103 Odemknout mohu nebe klíči svými,

104 jak víš, i zamknout; ty dva klíče ale

105 předchůdci mému byly nemilými.'

106 Důvody vážné uváděl mi stále,

107 až mlčet se mi ještě horším zdálo

108 a řek' jsem: ,Otče, chceš-li dokonale

109 smýt hřích ten, v nějž mě přání tvoje vhnalo,

110 zvítězíš na svém stolci proti zlobě -

111 jen mnoho slib, byť splnit měls jen málo!'

112 Když jsem byl mrtev, František mě k sobě

113 vzít přišel, avšak jeden cherub tmavý

114 mu pravil: 'Nech ho, nenáleží tobě!

115 K mým lidem patří dolů v jícen dravý,

116 vždyť, dopustil se špatné rady dání,

117 proto já v patách byl mu bez únavy.

118 Nedojde spásy nikdo bez pokání,

119 neb nelze litovat i chtíti spolu

120 pro vnitřní rozpor, který tomu brání.'

121 Jak jsem já bědný zatřásl se v bolu,

122 když popad' mě a řek': ,To tebe mate,

123 neb nemyslils, že z logiky mám školu!'

124 Pak nes' mě k Minosu, jenž osmkráte

125 ocasem obtočil si tvrdá záda;

126 kousnuv se v zuřivosti jedovaté

127 řek': ,Ten si ohně zlodějského žádá!'

128 Tak zde, kde zříš mě, trpím v zatracení

129 a oheň palčivý mě obepřádá."

130 Když takto dokončil své vyprávění,

131 ten plamen od nás odvrátil se prudce

132 zmítaje ostrým hrotem v rozechvění.

133 My dále kráčeli, já a můj vůdce,

134 vpřed skaliskem až k oblouku té hory,

135 jež kryje důl, kde tresty nesou v muce,

136 kdo břímě sbírají, když sejí spory.

 

Zpěv dvacátý osmý

  1 Kdo by moh', byť jen nevázanou řečí,

  2 vylíčit všechnu krev, jež z ran se dere,

  3 a muku, již jsem viděl stále větší?

  4 Náš jazyk, jenž svou schopnost z ducha bere,

  5 nemůže moci tolik mít a síly,

  6 by vyjadřoval hrůzy tolikeré.

  7 Byť všichni lidé shromážděni byli,

  8 co v proslavené apulské kdys líše

  9 želeli, že tak marně krev svou lili

 10 pro Trojské nebo dlouhou válku spíše,

 11 za kořist prstenů kdy padlo dosti,

 12 jak Livius, jenž nemýlí se, píše,

 13 či ti, co poznali ran ukrutnosti,

 14 když proti Guiscardovi vstali páni,

 15 i ti, z nichž dosud sbírají se kosti

 16 u Ceperana, kde lze vinit z lhaní

 17 Apulské, nebo v tagliacozzském kraji,

 18 kde starý Alard vyhrál beze zbraní,

 19 a ukázali, jaké rány mají,

 20 ten proťatý úd, ten zas usečený -

 21 nic proti těm, jež devátý žleb tají.

 22 Jak sud, když ztratí dno či dýhu stěny,

 23 tak jednoho jsem zhléd', jenž zespod hlavy

 24 až dolů, kde se bzdí, byl rozpolcený.

 25 Střev mezi lýtky chuchvalec měl pravý,

 26 vnitřnosti bylo zřít až k ohavnému

 27 měchu, jenž lejno dělá ze vší stravy.

 28 Co zrakem všechen upínám se k němu,

 29 on praví, roztrhnuv hruď ještě více:

 30 "Hle, kterak bolest dělám srdci svému!

 31 Hle, kterak s Mohamedem musí dít se!

 32 Tam Ali přede mnou se šourá v pláči,

 33 rozštípen od brady až po vrch kštice.

 34 A všichni, jež tu zříš, to rozsevači

 35 bývali rozkolů a pohoršení,

 36 a rozpolcen tak proto každý kráčí.

 37 Tam vzadu ďábel v krutém rozlícení

 38 protíná břitkým ostřím meče svého

 39 každého znova v tomto shromáždění,

 40 když cestou zlou jdem v kruhu kolem něho,

 41 neboť vždy srostou rozštípené klíny,

 42 dřív než kdo zase přijde k místu jeho.

 43 Leč kdo jsi ty, jenž civíš se skaliny,

 44 snad otáleje k mukám začít cestu,

 45 jež přisouzena je ti pro tvé viny?"

 46 "Smrt ještě nestihla ho, hříchy k trestu

 47 ho nevedou," můj mistr odpověděl,

 48 "já mrtvý ho však vést mám k tvému městu,

 49 aby svou vlastní zkušeností zvěděl,

 50 jaký kruh od kruhu je pekla jícen.

 51 A pravdou nebýt to, já bych to neděl."

 52 Když zaslechli to, duchů sto a více

 53 stanulo zvědavě v té jámě stínů,

 54 v úžasu na bol zapomínajíce.

 55 "Ať opatří se, pověz Fra Dolcinu,

 56 ty, jenž snad záhy slunce spatříš v běhu,

 57 nechce-li brzy pykat za svou vinu,

 58 potravou, aby ani hojnost sněhu

 59 zdar neposkytla Novařanu v boji,

 60 jenž jinak nebude tak snadno jeho."

 61 Když Mohamed zdvih' dříve nohu svoji,

 62 řek' mi ta slova, a pak odhodlaný

 63 k odchodu zas ji spustil v nepokoji.

 64 Vtom jiný, jenž měl hrtan provrtaný

 65 a nos až po obočí usečený

 66 a ucho neměl než jen s jedné strany,

 67 tam zůstal stát a hleděl udivený

 68 jak ostatní, pak promluvil v té chvíli

 69 roztáhnuv jícen celý zkrvavený:

 70 "Ty, jehož viny ještě nesoudili,

 71 jejž v zemi latinské mé oči zřely,

 72 ledaže velká podobnost mě mýlí,

 73 vzdej Pieru z Mediciny povzdech vřelý,

 74 navrátíš-li se kdy k té sladké pláni,

 75 jež k Marcabó se táhne od Vercelli!

 76 Ať zvědí z Fana nejlepší dva páni

 77 (mám Guida na mysli a Angiolella),

 78 ačli mě nešálí mé předvídání,

 79 že z lodi budou vržena jich těla

 80 s kamenem v pytli poblíž Cattoliky,

 81 jak zrada zlého tyrana to chtěla.

 82 Od Cypru k Mallorce tak převeliký

 83 Zločin kdy Neptun sotva páchat vídal

 84 argolské lidi nebo loupežníky.

 85 Zrádce, jenž vždy jen jedním okem zvídal

 86 a město má, jež kdosi zdejší ani

 87 by raději byl nikdy neuhlídal,

 88 je pozve, aby přišli na jednání,

 89 a způsobí, že vichr, jenž se řítí

 90 od Focary, už strach jim nenahání."

 91 Já jemu: "Teď mí ukaž, možno-li ti

 92 a mám-li šířit nahoře tvou slávu,

 93 kdo ten, jenž zřel, nač trpko pomysliti?"

 94 Na čelist jednoho tam z toho davu

 95 položiv ruku, otevřel mu ústa

 96 řka: "Ten je to, však nepodá nám zprávu.

 97 On pochybnost, jež v Caesarovi vzrůstá,

 98 zdusil, když řek', že člověk připravený

 99 z průtahů mívá nevýhodu zhusta."

100 Ó, kterak se mi jevil poděšený

101 Curio, v řeči drzý dřív, teď v muce,

102 jenž v hrtanu měl jazyk usečený!

103 A uťaty měl jiný obě ruce,

104 pahýly pozdvihoval v mraky šeré,

105 až na tváře krev stříkala mu prudce,

106 a volal: "Zde se Mosca ztrýzněn bere,

107 jenž řek' jsem, ach: ,Kdo otálí, má škodu!'

108 což oplodilo v Toskáně zmatky steré..."

109 Já dodal pak: "…i konec tvého rodu!"

110 Bol na bol pad' mu, když to musil zvědět,

111 a mdle a smutně zíral při odchodu.

112 Já zůstal však tam na ten zástup hledět

113 a věc jsem spatřil, o níž váhám věru

114 bez dalších důkazů co vy povědět,

115 však povzbuzení ze svědomí beru,

116 jež čisto je a bezpečným mě činí,

117 že nevyvolám řečí nedůvěru.

118 Já zřel, a je mi, že jej zřím i nyní,

119 trup bez hlavy, an klidně tudy jde si,

120 jak v smutné tlupě té jdou také jiní.

121 Uťatou hlavu držel za pačesy,

122 ta na nás hleděla a řekla "Běda!",

123 když jako svítilnu tak v ruce nes' ji.

124 Jak lucernu sám sebe sobě zvedá;

125 tak jeden ve dvou, v jednom dva se chvějí,

126 jak, to ví ten, jenž chce to, vše tak veda.

127 Když u pat mostu stál pak nejtěsněji,

128 do výše rámě vyzdvihl i s hlavou,

129 aby tak přiblížil k nám slova její,

130 jež bylá: "Viz můj trest, mou muku dravou,

131 jenž dýchaje jdeš mrtvé zhlédnout tady,

132 a posuď, znáš-li jakou stejně žhavou.

133 Bys moh' však zprávu o mně roznést všady,

134 věz, že já Bertram z Bornu jsem, jenž králi

135 mladému dával jsem tak špatné rady,

136 že syna s otcem proti sobě štvaly:

137 sám Achitofel na Davida ani

138 v Absolonu zlost větší nepodpálí.

139 Že lidi blízké rozvedlo mé štvaní,

140 oddělen mozek od trupu, ó běda,

141 který je zdrojem jeho, nosím v dlani.

142 Tak se zub za zub na mně tajit nedá."

 

Zpěv dvacátý devátý

  1 Lid mnohý, mnohé rány, mnohé žaly

  2 tak zpily oči mé tam v krátkém čase,

  3 že málem by se byly rozplakaly.

  4 Však Vergil řek' mi: "Kam to hledíš zase?

  5 Proč zrak tvůj stále mezi stíny dolů

  6 k těm zmrzačencům smutným upírá se?

  7 Tak nečinils to v jiných jámách bolů.

  8 Však pomni, míníš-li je spočítati,

  9 že míle dvacet dvě má kruh ten v dolu

 10 Už pod nohama měsíc máme, krátí

 11 se čas a zbývá ještě, abys zvěděl

 12 tak mnohé, co ti hodlám ukázati."

 13 "Kdybys byl poznal," já mu odpověděl,

 14 "proč tam tak hledím, býval bys mi věru

 15 dovolil ještě, abych stál a hleděl."

 16 Dál vůdce jde a já se za ním beru

 17 a odpovídám na to, co mi říká:

 18 "Mně zdálo se, že v příkopě tom, v šeru,

 19 kam hleděl jsem, ač zrak tam stěží vniká,

 20 duch z pokrevenství mého v pláči stojí

 21 pro vinu, za niž se tak draze pyká."

 22 Tu mistr praví mi: "Už mysl tvoji

 23 by vzpomínání na něj přejít mělo -

 24 jiných si hleď a jej nech na pokoji,

 25 neb viděl jsem, co pod můstkem se dělo:

 26 prstem ti ukazoval, hroze stále,

 27 a slyšel jsem jej zvát Geri del Bello.

 28 Tím zabrán jsi byl právě na té skále,

 29 jehož moc Altaforte uchvátila,

 30 že nedíval ses tam, a on šel dále."

 31 "Smrt násilná, ó vůdce můj, to byla,"

 32 já řek', "jež dosud nepomstěna těmi,

 33 kdo v hanbě byli s ním, ho popudila

 34 k tomuto hněvu. Proto šel tak němý,

 35 nevěda, myslím, promluviti má-li,

 36 a způsobil, že víc ho líto je mi."

 37 Tak k místu na skále jsme rozmlouvali,

 38 odkud dol druhý bychom uviděli,

 39 být světla více tam, až do dna v dáli.

 40 Poslední klášter Žlebů Zlých jsme měli

 41 pod sebou tak, že se nám objevili

 42 novici jeho všichni, jak tam dleli,

 43 a do sluchu mi nářky dostřelily,

 44 jež měly šípy bolem zostřovány,

 45 až jsem si uši zacpával v té chvíli.

 46 Jako by z nemocnic všech z Valdichiany

 47 nemocní všichni byli spolu tady

 48 a z Maremmy a Sardinie rány

 49 v jediný příkop snesly dohromady,

 50 tak bylo tam, a puch tak štípal v oči,

 51 jako když z údů shnilých táhnou smrady.

 52 Sestoupili jsme potom po úbočí

 53 té dlouhé skály zase vlevo více,

 54 a živě se můj pohled na dno točí,

 55 kde Pána vznešeného služebnice,

 56 nemylná spravedlnost, trestá vinu

 57 těch, kdo šli světem, věci falšujíce.

 58 Nemyslím, že žal větší na Aeginu

 59 dopadl pro soužení převeliká,

 60 když vzduchem plulo plno zhoubných stínů,

 61 že všichni tvorové až po červíka

 62 smrt hroznou morem náhle podstupují

 63 a lidé dávní se, jak básník říká,

 64 semenem mravenčím jen obnovují,

 65 než byl ten bol, jímž duchy bez vší vlády

 66 jsem v kupách hynout viděl temnou slují.

 67 Ten ležel břichem, onen zase zády

 68 na druhém, po čtyřech zas jiný hnouti

 69 se snažil stranou z jejich smutné řady.

 70 Krok za krokem jsme mlčky šli svou poutí

 71 hledíce na ty zmalátnělé trupy,

 72 jež nemohly se ani pozdvihnouti.

 73 O sebe opřené zřím dva z té kupy,

 74 jak poklice se na poklici dává,

 75 a od hlav k patám měli samé stropy.

 76 Tak prudce ani koně nečesává

 77 hřebelcem štolba, jenž rád nemá bdění,

 78 anebo když ho pán už očekává,

 79 jak nehty svými ti se v rozlícení

 80 po celém těle drásali a rvali

 81 pro svrbění, v němž pomoci jim není,

 82 a tak si nehty strupy strhávali,

 83 jak pražmu nebo rybu, která ještě

 84 víc šupin má, nůž oškrabává malý.

 85 "Ó ty, jenž prsty rveš se takto třeště,"

 86 pospíšil vůdce jednomu z nich říci,

 87 "a jenž si chvílemi z nich děláš kleště,

 88 řekni mi, jsou zde jací Latiníci

 89 v té hromadě, a nechť ti nehty stačí

 90 na věky na tu práci drásající!"

 91 "Jsme Latiníci," jeden řek' mu v pláči,

 92 "my oba, jež tu zříš tak zošklivělé.

 93 Leč kdo jsi ty, jenž k nám sem takto kráčí?"

 94 Řek' mistr: "S tímto zde, jenž dosud v těle

 95 je živ, já procházím od stráně k stráni

 96 a ukázat mu hodlám peklo celé."

 97 Tu přetrhlo se jejich opírání

 98 a s třesením se ke mně obrátili

 99 i s druhými, již zaslechli to maní.

100 Vtom ke mně přistoupil můj mistr milý

101 a řek': "Co chceš, teď můžeš se jich ptáti!"

102 Když tedy přál si, začal jsem v tu chvíli:

103 "Ať vaše vzpomínka se nevytratí,

104 však v prvním světě v lidech trvalá je

105 a slunce nad ní mnohokrát smí pláti,

106 povězte, kdo jste, z kterého jste kraje!

107 Ani zjev bědný, trestem způsobený,

108 vám nezabraňuj svěřit mi své taje."

109 "Jsem z Arezza. Albero ze Sieny

110 dal upálit mě, tak mé tělo vzplálo.

111 Však to, proč zemřel jsem, zde nemá ceny.

112 Kdys řekl jsem - a žertem se tak stalo

113 že v letu bych se uměl vzduchem nésti;

114 leč on, jenž zvědav byl, však moudrý málo,

115 hned v umění tom zkusit chtěl své štěstí;

116 že nezvolil jsem si ho za Daedala,

117 svým otcem dal mě na hranici vésti.

118 Že alchymie kdys mě bavívala,

119 v poslední z desatera jam teď hniji -

120 spravedlnost tak moudře udělala."

121 Řekl jsem básníku: "Rci, zda kde žijí

122 lidé tak bláhoví jak Sieňané?

123 Takoví nejsou ani ve Francii."

124 Vtom jiný zchřadlý v řeči navázané

125 zas pokračoval: "Vyjímaje Striccu,

126 jenž mírné výdaje znal činit, pane,

127 a Niccolu, jenž hověl tomu zvyku,

128 že sázel hojně hřebíčků v to bláto,

129 kde símě takové se ujme v mžiku,

130 a kromě družby, v které zmrhal na to

131 Caccia d'Asciano les i vinohrady

132 a důmysl svůj zjevil Abbagliato.

133 Abys věděl, kdo na Sienské tady

134 tě navádí, zrak zbystři, než se minem,

135 a odpoví ti tvář má bez výhrady:

136 I uvidíš, že jsem Capocchia stínem,

137 jenž alchymií kovy padělával,

138 a vzpomeneš si snad, jak v světě jiném

139 jsem na opici přírody si hrával."

 

Zpěv třicátý

  1 Za časů těch, kdy Juno hněvem plála

  2 na krev všech Thébských pro Semelu prudce,

  3 jak najevo to několikrát dala,

  4 Athamas pozbyl rozumu v té muce,

  5 že s dvěma synky vida ženu svoji,

  6 jak si je vede po každé své ruce,

  7 vykřikl: "Hned síť pevná ať se strojí,

  8 jež lvici s lvíčaty by polapila!"

  9 Pak napřáh' spáry nelítostné k boji,

 10 Learcha jeho ruka vymrštila,

 11 až roztříštil se na útesu v dolu,

 12 a ona pak se s druhým utopila.

 13 A Štěstěna když obracela dolů

 14 vznešenost Trojských, vše si troufající,

 15 že s královstvím i král byl zničen spolu,

 16 Hekuba, zajatkyně zoufající,

 17 když spatřila, že mrtva Polyxena,

 18 a Polydora zhlédla rukou mstící

 19 na břehu zmučeného, jako fena

 20 zbavená smyslů zaštěkala v zlosti,

 21 na duchu zoufalstvím jsouc pomatena.

 22 Však v thébské ani v trojské zuřivosti,

 23 když na zvíře šla nebo na člověka,

 24 nebylo tolik prudké divokostí,

 25 v jaké dva stíny zhléd' jsem zpovzdaleka,

 26 jež hnaly se a kousaly, jak prase,

 27 když z chlívka pustí je, se rve a vzteká.

 28 Z nich jeden, za Capocchiem přižena se,

 29 jej popad' za hrdlo a táhl v prachu,

 30 až drsné dno břich drásalo mu v pase.

 31 A Aretinský, jenž tam zůstal v strachu,

 32 mi řek': "Ten zlosyn, to je Gianni Schicchi,

 33 a druhé trýzní tak." "Než zmizí, brachu,"

 34 já řek', "a pokud nezatne ti šiky

 35 svých zubů do týla jak zuby sviní,

 36 pověz, kdo byl to mezi smrtelníky?"

 37 "Toť Myrrha hříšná, duše, kterou viní,"

 38 on odpověděl, "že se otci stala

 39 mimo mez řádné lásky přítelkyní:

 40 aby s ním hřešit mohla, na se brala

 41 podobu jinou, v níž se k němu vkrádá,

 42 jako ten druhý, jenž teď odtud cválá:

 43 aby tím získal paní všeho stáda,

 44 předstíral, že je Buoso Donati,

 45 dělaje závět, jak ji zákon žádá."

 46 Ti vzteklí dva nám ukázali paty,

 47 a tu mé oči dál se rozhlížely

 48 po žlebu, jenž byl mukou vrchovatý.

 49 Zřím jednoho, jenž je jak loutna celý,

 50 jen kdyby slabiny měl useknuty

 51 tam, kde se člověk do vidlice dělí.

 52 Jej vodnatelnost, jíž jsou údy vzduty,

 53 a nestrávený mok tak hrozně mění,

 54 že s tváří v rozporu břich nafouknutý,

 55 a trpí tak, až rty má rozevřeny,

 56 jak člověk v horečce ret jeden žízní

 57 má spuštěn k bradě, druhý pozdvižený.

 58 "Ó vy, již bez trestu jste jakous přízní,

 59 zde v říši žalu (proč, to neprobádám),"

 60 nám pravil, "pohleďte jen, v jaké trýzni

 61 a v jaké bídě je tu mistr Adam!

 62 Nic nechybělo dříve mému blahu,

 63 zde doušku vody, ach, si marně žádám.

 64 Potůčky, které se zelených svahů

 65 casentinských se dolů k Arnu lejí

 66 a svěžest břehům dávají i vláhu,

 67 ne darmo se mi před očima skvějí,

 68 neb jejich obraz víc mě vysušuje

 69 než nemoc, pro niž chřadnu v obličeji,

 70 a spravedlnost, jež mě pokutuje,

 71 z míst, kde jsem hřešil, příležitost shání,

 72 kterou mé vzdechy ještě rozmnožuje.

 73 Tam Romena je, kde jsem k padělání

 74 penízů s hlavou Křtitelovou sedal,

 75 proto mě upálili bez váhání.

 76 Kdybych tu v mukách duši Guida shledal,

 77 či Alexandra, či jich bratra s nimi,

 78 za pramen Brandy pohled ten bych nedal.

 79 Z nich jedna je zde, jestli to, co dí mi

 80 ty vzteklé stíny, není pusté lhaní.

 81 Však co mi platno s údy spoutanými?

 82 Kdybych byl ještě lehký tak, že v pláni

 83 bych za věk o píď změnil postavení,

 84 byl bych se vydal na to putování

 85 a hledal je v tom hnusném lidském vření,

 86 ač jedenáct mil obvod kruhu čítá

 87 a míň než míle půl tu napříč není.

 88 Teď společnost mi tato cháska skýtá,

 89 kvůli níž měl jsem zlatou minci v práci,

 90 v niž za tři karáty je příměs vlita."

 91 Já řek' mu: "Kdo jsou ti dva ubožáci,

 92 co dýmají jak mokrá dlaň v čas zimy,

 93 jež po tvé pravici zřím přiléhat si?"

 94 "Byli zde, nepohnuli údy svými,"

 95 odvětil, "když jsem sprch' v ta sídla bědná,

 96 a myslím, že už nikdy nehnou jimi.

 97 Falešně nařkla Josefa z nich jedna,

 98 druhý je falešný Řek Sinon z Troje,

 99 a horečkou tak páchnou tady ze dna."

100 Z těch jeden, když tu zaslech' jméno svoje

101 vyřknuto tak, že potupně to znělo,

102 do břicha udeřil ho před ním stoje.

103 To břicho jako buben zazvučelo.

104 Tu mistr Adam pěstí, která sráží

105 neméně tvrdě, udeřil ho v čelo

106 a pravil jemu: "Tíha údů snaží

107 se zabránit mi v každém hnuti sice,

108 leč k práci takové mám pevnou paži!"

109 Ten odvětí: "Když stál jsi u hranice,

110 tak hbité ruce tvoje nebývaly,

111 když padělals však, byly tak i více!"

112 "V tom pravdu říkáš," vodnatelný chválí,

113 "však svědek nebyl jsi tak spolehlivý,

114 když u Troje se na pravdu tě ptali."

115 "Já v slovech jen, ty v penězích byls lživý,"

116 řek' Sinon, "já jsem pro hřích jeden tady,

117 ty pro víc však než všichni ďábli diví."

118 "Na koně vzpomeň, lháři plný zrady,"

119 řek' onen, jenž měl bachor naduřelý,

120 "tvůj trest, že na světě to vědí všady!"

121 "A tvůj, že žízníš tak, až jazyk smělý

122 ti puká," pravil Řek, "a shnilá voda

123 že zastírá ti břichem rozhled celý!"

124 Tu penězokaz: "Jak se ráda oddá

125 tvá huba obvyklé své zlolajnosti!

126 Mok vzdouvá mě sic, žízeň ve mně hlodá,

127 však tobě v hlavě horkem třeští kostí

128 a stačí kývnout, abys Narcisovo

129 zrcadlo lízal s hroznou dychtivostí!"

130 Já lapal chtivě každé jejich slovo.

131 "Cože to vidím, mám se hněvat zase?"

132 vtom pokárání slyším průvodcovo,

133 a když hněv při tom poznám v jeho hlase,

134 k němu se obrátím tak studem hoře,

135 že cítím to i po tak dlouhém čase.

136 A jako ten, jenž ve snu cítí hoře,

137 a aby to byl sen, si ve snu přeje,

138 předmětem touhy skutečnost si tvoře,

139 tak já nic nemoh' říci, mluvit chtěje,

140 chtěje se omlouvati z toho činu,

141 a netušil, že tak se to už děje.

142 "I menší stud by omyl větší vinu,

143 než byla tvá," řek' mistr nenadále,

144 "a proto všeho smutku zanech, synu,

145 však jednej tak, jak s tebou byl bych stále,

146 až někam přijdeš právě v okamžení,

147 kdy lidé škorpí se tak neurvale,

148 neb to chtít vyslechnout, je nízké chtění."

 

Zpěv třicátý prvý

  1 Týž jazyk uštkl dříve mysl moji,

  2 až barvou studu obličej se zkropí,

  3 a pak mi léky poskytl, jež hojí.

  4 O Achilla a jeho otce kopí

  5 podobnou báji též mi povídali,

  6 že činí zlo a pak se k dobru vzchopí.

  7 Bědnému údolí my sbohem dali

  8 a skalou, jež je obklopuje, dále

  9 bez hovoru se mlčky ubírali.

 10 Míň nežli noc i den tam bylo stále,

 11 že zrak jen málo pronikal v tom lomu;

 12 však jasný roh jsem zaslech' nenadále,

 13 jenž by byl přidusil i rachot hromu,

 14 a když v tom směru pohlédl jsem strání,

 15 zvuk přitahoval oči k místu tomu.

 16 Po hrozné porážce, v níž znenadání

 17 Veliký Karel ztratil svatou četu,

 18 tak strašně Roland nezatroubil ani.

 19 Mně zdálo se, když jsem tam pohléd' v letu,

 20 že uviděl jsem mnoho strmých věží.

 21 I pravím: "Mistře, jaké město je tu?"

 22 On odpovídá: "Že tvé oči běží

 23 tak rychle před tebou, co v skutečnosti

 24 tam skrývá se, ty můžeš poznat stěží.

 25 Uvidíš, jen co blízko budeš dosti,

 26 jak smysl z dálky se ti snadno klame,

 27 a proto nuť se trochu ke hbitosti!"

 28 Pak vlídně položil svou ruku na mé

 29 rameno řka: "Než budem blíže toho,

 30 aby ses nelekal, věz, že tu máme

 31 ne věže před sebou, však obrů mnoho,

 32 a v studních na břehu jsou po okraji

 33 od pupků dolů všichni do jednoho."

 34 Jako když mlha rozptýlí se v kraji

 35 a pohled všechno rozeznává zase,

 36 co pára, jež vzduch zhušťuje, nám tají,

 37 tak tmou, jež ležela tu v hustém páse,

 38 když blíž jsme přišli k lemu hráze oné,

 39 míjel můj blud, však bázeň vzmáhala se.

 40 Neb jako hradby na Montereggione

 41 v kruhu se věnčí řadou hradních věží,

 42 tak na břehu, kde ona studně tone,

 43 kraj strže celé strašní obři střeží

 44 do půli těl, jimž z mračen ve vysoku

 45 Jupiter hrozívá, když bouře běží.

 46 Tvář jednoho už utkvěla mi v oku,

 47 většina břicha níže od hrudníku

 48 a obě paže dolů podle boků.

 49 Příroda věru zaslouží si díků,

 50 že nerodíc už hrozné tvory ony,

 51 zbavila Marta strašných služebníků;

 52 však nelituje-li, že tvoří slony

 53 a velryby, kdo spravedlivě cení,

 54 správnými uzná i ty její sklony,

 55 neb kde se přidá schopnost přemýšlení

 56 a nevládne jen síla s pouhou zlostí,

 57 tam spásy žádné pro člověka není.

 58 Tvář jeho zdála se té velikostí

 59 jak šiška od svatého Petra z Říma,

 60 a podle ní byl rozměr druhých kostí.

 61 Břeh jako zástěra jej neobjímá

 62 víc nežli po pás, hořejší část čněla

 63 tak vysoko, že dostat k vlasům zpříma

 64 délka tří Frísů dělat by co měla,

 65 neb třicet pídí od těch míst se zdál mi,

 66 kde člověk plášť si spíná kolem těla.

 67 "Rafel mai amech izabi almi!"

 68 začala řváti jeho divá ústa,

 69 jimž neslušely lahodnější žalmy.

 70 Můj vůdce řek' mu: "Duše bohapustá,

 71 rohu se svého drž, ať čas ti míjí,

 72 když hněv či jiná vášeň v tobě vzrůstá!

 73 Jen sáhni: řemen najdeš na své šíji,

 74 jímž máš jej přivázán, ó duše bědná,

 75 a viz, jak kolem hrudi se ti svíjí."

 76 Pak řekl mně: "Sám proti sobě jedná.

 77 Toť Nemrod. Je to jeho provinění,

 78 že na světě zní řečí víc než jedna.

 79 Jej opusťme, toť marné rozprávění:

 80 Jak jiným jeho, jemu jiných řeči,

 81 když jeho jazyk nikomu znám není."

 82 Dále jsme šli a v nové nebezpečí

 83 doleva směrem, na dostřel až luku

 84 čněl zase jiný, divější a větší.

 85 Není mi známo, kdo to byl, jenž v muku

 86 jej takto spoutal, ale pravou vzadu

 87 měl přivázánu, vpředu levou ruku

 88 řetězem těžkým, který ve svém spádu

 89 od šíje část zad, již měl odhalenu,

 90 paterým kruhem svíral v těsném skladu.

 91 "Ten pyšný zde chtěl vyzkoušeti cenu

 92 své moci proti nejvyššímu Jovu,"

 93 řek' vůdce můj, "a to má za odměnu.

 94 Toť Efialt. On činy přidal k slovu,

 95 kdy obři bohům strachu naháněli:

 96 pažemi, jimiž máchal, nehne znovu!"

 97 Já jemu: "Nejsem-li tím příliš smělý,

 98 chci, aby Briarea nesmírného

 99 mé oči na chvíli zde zakoušely."

100 On odvětil: "Antea dřív než jeho

101 uzříš - ten mluví, nespoután je v pase

102 a složí nás pak na dno všeho zlého.

103 Onen, jejž spatřit chceš, tam dál je zase,

104 je jako tento, svázány má ruce,

105 však divočejší v obličeji zdá se."

106 Nebylo zemětřesení, jež prudce

107 tak otřáslo by někdy hradní věží,

108 jak Efialt se náhle zatřás' v muce.

109 Víc smrti bál jsem se kdy dříve stěží

110 a strachem byl bych zemřel nenadále,

111 nevidět okovů těch, jež ho střeží.

112 Tak potom jsme se ubírali dále

113 a přišli k Anteu, jenž kromě hlavy

114 pět loktů nejméně čněl z díry v skále.

115 "Ó ty, jenž v údolí, kde odkaz slávy

116 se jménem Scipionovým se pojí,

117 že zahnal Hannibala s jeho davy,

118 na tisíc lvů jsi za kořist měl svoji,

119 a o němž dosud věří se, že kdyby

120 tvá síla držela tvé bratry v boji,

121 byli by zvítězili bez pochyby,

122 nás dolů slož (kéž služba ta ti hoví),

123 kde Kokyt zamrzá. Což se ti líbí,

124 abychom k Tityu či k Tyfaeovi

125 šli pro pomoc? Nuž nenech nás tu státi:

126 zde tento na světě tvůj věhlas nový,

127 po němž tak dychtíš, může vyvolati:

128 Je živ a naději v let mnoho chová,

129 jestliže milost věk mu neukrátí."

130 Tak mistr můj. A onen na ta slova

131 roztáhnuv náruč do rukou vzal Vůdce,

132 jichž sílu znala šíje Herkulova.

133 Pak Vergilius, cítě se v té ruce,

134 Řek' mně: "Pojď, ať tě mohu podepříti!"

135 A v jeden uzel se mnou splynul prudce.

136 Jako se Garisenda objeví ti,

137 když stojíš pod sklonem a mraky plynou,

138 takže se zdá, jak když se věž ta řítí,

139 tak se mi zdál, když takto nad hlubinou

140 se skláněl Anteus, a byla chvíle,

141 kdy jsem si přál jít radši cestou jinou.

142 Pak zlehka nás, kam svržen v plné síle

143 byl k Luciferu Jidáš, složil na zem.

144 A nezdržel se, tak se dolů chýle,

145 však jako lodní stěžeň zdvih' se rázem.

 

Zpěv třicátý druhý

  1 Kdybych měl chraptivé a drsné rýmy

  2 tak vhodné pro důl truchlivý a tmavý,

  3 jenž zatížen je srázy ostatními,

  4 já vytlačil bych myšlenek svých šťávy

  5 zde plněji; však že jich nemám zhola,

  6 mluvit se odhodlám ne bez obavy.

  7 To není úkol, jenž se šprýmem zdolá,

  8 dno popsat, jež se pod vším světem tají,

  9 ani pro řeč, jež "máma, táta," volá.

 10 Kéž paní ty mým veršům pomáhají

 11 jak Amfionovi, když Théby stavěl,

 12 ať slova má se skutkům vyrovnají.

 13 Ó lide, stvořený k tak špatné slávě

 14 na místo, o němž hovor je tak trudný,

 15 kéž byls tu stádem koz, či žil jen v bravě.

 16 Jen co jsme byli dole ve tmě studny,

 17 pod nohou obra, níže u pat skály,

 18 na jejíž hráz jsem vyslal pohled bludný,

 19 já slyšel mistrův hlas: "Buď toho dbalý,

 20 aby tvé nohy, jak se málem stalo,

 21 po hlavách bědných bratří nešlapaly!"

 22 A když tak rozhlédnu se jenom málo,

 23 jezero kolem spatřím při tom sklonu,

 24 jež sklem se v mrazu spíš než vodou zdálo.

 25 Proud nevytváří si tak tlustou clonu

 26 v rakouské zemi v zimě na Dunaji,

 27 ani pod nebem chladným v řece Donu.

 28 Byť hora Pietrapana v našem kraji

 29 či skála Taberníku spadla na ni,

 30 ten led by neprask' ani na okraji.

 31 A jako žába zdvíhá k skřehotání

 32 čumáček z vody v čas, kdy selce malé

 33 tak často zdává se o klasobraní,

 34 tak stíny po ohanbí zesinalé,

 35 jež vězely v tom zledovělém dolu,

 36 čápovou notou zuby klapou stále.

 37 Tvář obrácenou držel každý dolů,

 38 chlad z úst a z očí smutek velké síly

 39 svědectví vydávaly jejich bolů.

 40 Když jsem se kolem rozhlížel tak chvíli,

 41 já u nohou dva zhléd', již k sobě tíhli,

 42 že vlasy jejich hlav se pomísily.

 43 "Povězte mi, vy k nepodobě zplihlí,

 44 kdo jste," já řek', a oni hrdla zvedli;

 45 když pak své tváře také ke mně zdvihli,

 46 a oči, dřív jen zevnitř vlhké, vzhlédly,

 47 tu zalita hned víčka měli oba,

 48 však mrazem slzy se jim v řasách ssedly:

 49 Tak pevně nikdy nespojila skoba

 50 trám s trámem. Oba do sebe tak buší

 51 jak kozlové - tak přemohla je zloba.

 52 A jeden, který mrazem pozbyl uší

 53 a jehož tiskne k zemi mrazu síla,

 54 mi řek': "Proč civíš tak, až nás to kruší?

 55 Chceš znát, kdo dvojice ta zarputilá?

 56 Dolina, kterou Bisenzio splývá,

 57 jich otce Alberta a jejich byla.

 58 Jsou z těla jednoho: a Kaina divá

 59 stín, jenž víc zaslouží tak pronikavou

 60 muku jak tyto, ledem nezakrývá -

 61 ani snad ten, jejž Artuš ranou hravou

 62 tak proklál, že i stín mu děrou zíval,

 63 ani Foccaccia, ani ten, jenž hlavou

 64 mi tady zaclání, abych se díval;

 65 slul Sassol Mascheroni v lidské řeči,

 66 a jsi-li Toskánec, víš, kdo to býval.

 67 Než bys však o mně sháněl zprávy něčí,

 68 věz, že já jsem byl Camicion de' Pazzi

 69 a na Carlina čekám, jenž mě předčí."

 70 Tvář tisícerou zřel jsem, samí zrádci

 71 zmodralí mrazem, pro něž z ledných brodů

 72 děs do duše vždy znovu se mi vrací.

 73 Zatím co šli jsme k ústřednímu bodu,

 74 do něhož všechna tíže světa spěje,

 75 a já se třás' v tom věčně chladném spodu,

 76 jak náhodou či osudem se děje,

 77 když procházeli jsme tak v hlav těch středu,

 78 já kopl do jednoho obličeje.

 79 "Proč do mne vrážíš?" zanaříkal z ledu.

 80 "Nejdeš-li přidat trestu mému síly

 81 za Montaperti, proč mi množíš bědu?"

 82 A já: "Můj mistře, postůj tady chvíli,

 83 než by mne ten zde pochybností zbavil,

 84 a pak, jak chceš, mne pohnat můžeš k píli."

 85 Stát zůstal vůdce, a já tomu pravil,

 86 jenž stále ještě láteřil pln vzdoru:

 87 "Kdo jsi, jenž láním jsi nás jenom zdravil?"

 88 "Kdo ty, jenž procházeje Antenoru

 89 tak ve tvář kopeš nás, že by to bylo

 90 přespříliš snad i živoucímu tvoru?"

 91 "Jsem živ, a tobě mohlo by být milo,"

 92 já odpověděl, "žádáš-li si slávy,

 93 aby tvé jméno znovu zazářilo."

 94 "To, po čem toužím zde, je opak pravý!

 95 Jdi dál a dej mi pokoj od té chvíle,

 96 neboť zde špatně na nás lákáš zprávy!"

 97 Tu popad' jsem ho za čupřinu v týle

 98 a řek': "Ted musíš mi své jméno říci,

 99 sic vyškubám ti všechny vlasy zbylé."

100 A on: "Byť bys mi vyrval celou kštici,

101 já nepovím je ani neukáži --

102 a ran mi dávej třeba po tisíci."

103 Já si kol ruky jeho vlasy váži

104 a trhám mu jich hrsti kolikeré,

105 co štěkaje on k zemi oči sráží.

106 Vtom "Co je, Bocco?" z jiného se dere,

107 "čelistmi klapat nestačí ti směle?

108 I štěkat musíš? Který ďas tě bere?"

109 "Teď nemusíš," já řek', "už mluvit déle,

110 hanebný zrádce, pro tvůj posměch nový

111 přinesu světu odtud zprávy skvělé."

112 "Jdi," odvětil, "a pověz, co ti hoví,

113 však nesmlč, vyjdeš-li z té tůně tady,

114 o tom, jenž jazyk měl tak pohotový.

115 Francouzské stříbro želí cenu zrady.

116 'Já viděl Duerského, který žije

117 tam,' řekneš, 'hříšníci kde trpí chlady.'

118 Po boku zde máš toho z Beccherie,

119 (kdyby se, kdo tu ještě byl, tě ptali)

120 jemužto přeťala krk Florencie.

121 I Gianni de' Soldaniera v dáli

122 vidím a Ganellona, Tebaldella,

123 jenž odemk' Faënzu, když lidé spali."

124 Zas dál jsme šli, kde v jedné díře tkvěla

125 dvojice hlav tak v ledu zamrzajíc,

126 že jedna nad druhou jak čapka čněla.

127 A jako z hladu pojídá se krajíc,

128 hořejší tam, kde mozek splývá s vazem,

129 tu spodní hryzla zuby zatínajíc.

130 Nejinak Tydeus se zaťal rázem

131 do skrání Menalippa, než zde v zlosti

132 ten horní lebku hlodal, již tisk' na zem:

133 "Ó ty, jenž jevíš tolik zvířeckosti

134 a zášti k tomu, jemuž hlodáš hlavu,

135 pověz mi, proč," já řek', "a zvím-li dosti,

136 že poznám, jsi-li proti němu v právu,

137 a též, kdo jste a jaká jeho vina,

138 nahoře světu o tobě dám zprávu,

139 nezmlkne-li mi jazyk, schnutím zhyna."

 

Zpěv třicátý třetí

  1 Od děsných hodů hříšník zdvihl hlavu

  2 a ústa otřel o té lebky vlasy,

  3 jíž z týla maso rval si pro potravu,

  4 a řek' : "Chceš, abych připomněl si časy

  5 zoufalých bolů, na něž vzpomínání

  6 mě mučí dřív, než oději je v hlasy?

  7 Však jestliže jak setba hanby zraní

  8 mé řeči zrádce, jejž tu hryži v bolu,

  9 pak tedy slyš má slova i mé lkání!

 10 Já nevím, kdo jsi, jak sem přišels dolů,

 11 však Florencie as tvá domovina,

 12 jak svědčí řeč, jíž hovoříme spolu.

 13 Máš před sebou hraběte Ugolina

 14 a toto arcibiskup je Ruggieri -

 15 zvíš, proč jsme spolu, jaká naše vina.

 16 Že záludně mi strojil úklad sterý,

 17 ač jsem mu věřil, dal mne uvrhnouti

 18 v žalář a smrt, ví člověk ledakterý.

 19 Však nemohl jsi zvědět na své pouti,

 20 jak krutá muka smrti předcházela.

 21 Nuž slyš, ať i mé trýzně známy jsou ti.

 22 Ta těsná škvíra, která ve zdi zela

 23 věže, jež po mně hladomornou sluje

 24 a pojme ještě mnohá živá těla,

 25 lunu mi otvorem, jak nebem pluje,

 26 zjevila vícekrát, když se mi v snění

 27 strh' závoj, budoucnost jenž zahaluje.

 28 Sen toho zde mi náhle v pána mění:

 29 on vlka s vlčaty až přes chlum žene,

 30 pro který Luccu z Pisy vidět není.

 31 Vyzáblé fezy, dravé, vycvičené,

 32 s Gualandy, Sismondy, Lafranchy hnaly

 33 se před ním v smečce rozzuřené.

 34 Po krátkém běhu uštváni se zdáli

 35 otec i děti; zuby ostrou bělí,

 36 jsem viděl, v boky se jim zatínaly.

 37 Když zjitra vstal jsem, myšlenkou zlou bdělý,

 38 tu zaslech' jsem, jak ze sna lkají syni:

 39 byli tam se mnou a teď chleba chtěli.

 40 Jsi ukrutníkem, netruchlíš-li nyní,

 41 kdy víš, že sudbu svou jsem znal už dosti.

 42 Když já ne, vzbudí v tobě soucit jiní?

 43 Ve chvíli procitli ti hoši prostí,

 44 kdy potravu jsme dostávali k ránu,

 45 však sny nám vnukly bolné pochybnosti.

 46 Když slyšel jsem té hrozné věže bránu

 47 zatloukat dole, do očí svých dětí

 48 jsem pohlédl, jak snášejí tu ránu.

 49 Já neplakal, jak měl bych zkameněti,

 50 však oni štkali. Anselmuccio milý

 51 mi řek': 'Proč, otče, hledíš tak? Co je ti?'

 52 A přec jsem nebědoval ani chvíli

 53 celý ten den a noc, až ranní záře

 54 dne druhého zas vyšla plna síly.

 55 Když trochu světla vniklo do žaláře,

 56 já rozhlédl jsem se a v děsné muce

 57 jak vlastní svou jsem zřel ty čtyři tváře.

 58 Tu bolem jsem si začal hryzat ruce.

 59 A nevědouce, že to z hladu není,

 60 hned oni všichni pozdvihli se prudce

 61 zvolavše: ,Otče, menší utrpení

 62 by bylo, kdybys jedl nás - vždyť těla

 63 jsi oblek' nám: je svlékni k nasycení!'

 64 Tak ztich' jsem, abych nesklíčil je zcela.

 65 V ten den a v druhý už jsme nemluvili.

 66 Že nepuklas, ach, zemi zatvrzelá!…

 67 A když jsme pak už čtvrtý den tak byli,

 68 k mým nohám poklesnuv můj Gaddo mladý

 69 zvolal: ,Proč nepomůžeš, otče milý?'

 70 a zemřel. Jako ty mne vidíš tady,

 71 tak zřel jsem, jak tři ostatní hlad zdolal

 72 v den pátý a v den šestý. Sám pak hlady

 73 jsem slep už byl a dva dny jsem je volal

 74 a ohmatával jsem je vrávoravě,

 75 až bol můj postu pak už neodolal."

 76 Když dovyprávěl, sáh' zas po té hlavě,

 77 ostrými zuby zas ji počal rváti

 78 a jako pes ji ohlodával dravě.

 79 Ach Piso, musím tebe hanbou zváti

 80 měst krásné země, kde zní "si"! Když lení

 81 se sousedům tvým tebe potrestati,

 82 Caprara s Gorgonou ať bez prodlení

 83 utvoří v ústí řeky Arna hráze,

 84 za nimiž utone tvé pokolení!

 85 Ač Ugolino v hanebné své snaze

 86 zradil a vydal tvrze tvé a hrady,

 87 přec děti vydat nemělas té zkáze!

 88 Ó nové Théby! Stvrzoval věk mladý

 89 nevinnost Brigaty a Ugucciona

 90 i druhých dvou, jež jmenoval jsem tady.

 91 I šli jsme dál, kde ledová tříšť ona

 92 zas jiné lidi svírá bez ustání

 93 a na těch zvrácených své dílo koná.

 94 Jim v naříkání vlastní nářek brání,

 95 a bolesti když v oku narazily

 96 na odpor, vrátí se a znovu zraní,

 97 neb slzy, jež se v prvním pláči lily,

 98 jak v hledí krystalové zmrzly spolu

 99 a pod obočím důlky vyplnily.

100 Třebas, jak tomu bývá u mozolů,

101 cit mrazem vymizel mi z obličeje,

102 že nevnímal jsem chladu ani bolu,

103 přec zdálo se mi, že tu vítr věje.

104 Řekl jsem: "Mistře, jaké je to vání,

105 když se tu ani výpar nezachvěje?"

106 A ke mně on: "Jen vykroč bez meškání

107 a oko ukáže ti dozajista

108 samotný původ toho zachvívání."

109 Z těch jeden, jež led sevřel v pouta jistá,

110 zavolal na nás: "Duše, jež sem jdete,

111 určeny k trestu na poslední místa,

112 s tváře mi tvrdou clonu pozdvihněte,

113 ať vyleje se bol z mých prsou středu,

114 než mráz mi zase slzy v krunýř zhněte!"

115 Já jemu: "Mám-li zmírniti tvou bědu,

116 pověz, kdo jsi, a nepomohu-li ti,

117 ať zavržen jsem na dně toho ledu!"

118 "Jsem bratr Alberigo. Tady dlíti

119 za plody musím zlověstného sadu

120 a místo fíků datle mne tu sytí."

121 "Což mrtev jsi?" hned otázku mu kladu,

122 a na to on: "Já nevím, co se děje

123 na světě s tělem mým teď po mém pádu,

124 neb výsadou je této Ptolemeje,

125 že častokrát se duše octne tady,

126Atropos jí žití ještě přeje.

127 Však abych netrpěl dál pro odklady,

128 než sloupneš mi, co v očích zledovělo,

129 věz, že když duše dopustí se zrady,

130 jak já jsem učinil, hned její tělo

131 uchvátí zloduch a jím potom vládne,

132 dokud k své vlastní lhůtě nedospělo.

133 Ta duše do prohlubně této padne.

134 Snad nahoře se dosud v plném zdraví

135 zdá tělo stínu, jenž tu za mnou chladne,

136 jak asi víš, když shora máš své zprávy.

137 Ser Branca d'Oria je to. Kolikátý

138 už rok zde dole sevřen v ledu tráví!"

139 "Mne šálíš," pravím, "duše prokletá ty!

140 Ser Branca živ je přec a dalek zmaru

141 a pije, spí a jí a nosí šaty."

142 "Nahoře do prohlubně těch Zlých Spárů

143 nesletěl ještě Michel Zanche v pádu,

144 kde táhlá smola kypí v děsném varu,

145 a v těle svém už ďáblu nechal vládu

146 i v těle příbuzného, s kterým v zlosti

147 společně vykonali onu zradu.

148 Však vztáhni ruku, zrak mi ledu zprosti!"

149 Já však jsem nevyhověl jeho chtění:

150 být k němu hrubý bylo šlechetností.

151 Ó Janované, mrzké pokolení,

152 zbavené mravů, schopné každé viny,

153 proč se světa už nejste vyhlazeni?

154 S nejhorším duchem z Romagne stál jiný,

155 a poznal jsem, že z vás to jeden zase

156 v Kokytu duší pyká za své činy,

157 ač nahoře živ ještě v těle zdá se.

 

Zpěv třicátý čtvrtý

  1 "Vexilla Regis prodeunt inferni

  2 naproti nám. Nuž, napni obě oči,

  3 zda rozeznáš jej," řek' můj mistr věrný.

  4 Jako když mlha stoupá po úbočí,

  5 či na náš obzor tma se snáší tiše,

  6 mlýn z dálky vyvstává, jímž víti točí:

  7 takovou stavbu, zdá se, zřím tam výše.

  8 Pro vítr potom ukryl jsem se vzadu

  9 za vůdce - nebylo tam jiné skrýše.

 10 Už byl jsem (s bázní do veršů to kladu)

 11 tam, kde jak třísky ve skle prosvítaly

 12 zamrzlé duše bez ladu a skladu.

 13 Leželi jedni, druzí zpříma stáli,

 14 ten hlavou vzhůru, nohama ten zase,

 15 jiní jak luk tvář k nohám ohýbali.

 16 Když dopředu jsme došli v krátkém čase,

 17 kde mistr zamýšlel mi ukázati tvora,

 18 jenž kdysi zářil ve vší kráse,

 19 on ustoupil a nařídil mi státi.

 20 "Zde Dis je," pravil, "zde jsou místa zrádná,

 21 kde hrdinstvím se musíš opásati!"

 22 Jak jsem tu ztrnul, ve svém děsu chladna,

 23 netaž se, čtenáři, neb nevypíši,

 24 co vylíčit by nemohla řeč žádná:

 25 Já nevěděl, zda mrtev jsem či dýši,

 26 a sám si rozvaž vtipu dosti maje,

 27 čím byl jsem, nejsa v žádné z těch dvou říší.

 28 Panovník toho bolestného kraje

 29 od půli prsou z ledu trčel v díře,

 30 a obru podobna spíš výška má je,

 31 než obři rovni jeho paží míře:

 32 Sám tedy uvaž, jaký as je celý,

 33 když jeho část tak nepodobna víře.

 34 Dřív krásný byl, jak teď je zohavnělý,

 35 však oči zdvihl proti tvůrci svému;

 36 a proto sváry zlé v něm původ měly.

 37 Tu k svému udivení velikému

 38 tři obličeje zhléd' jsem na té hlavě.

 39 Z těch přední krví rudý svítil se mu,

 40 dva druhé spojeny s ním mihotavě

 41 nahoře nad prostředkem ramen byly

 42 a splývaly, kde pták má hřeben právě.

 43 Pravý byl zpola žlutý, zpola bílý,

 44 levý jak lidé od nilského zřídla

 45 bývají temní pro žár velké síly.

 46 Pod každým z nich se dvoje velká křídla,

 47 jak takovému ptáku sluší, šíří.

 48 Pláň mořská plachet větších nezahlídla.

 49 Nemají peří, ale netopýří

 50 je způsob jejich; těmi tedy mává,

 51 až víti trojí prudce od nich víří,

 52 jímž právě Kokyt celý zamrzává.

 53 Šesterem očí pláče, trojí bradou

 54 slzám i slinám s krví stékat dává.

 55 I lámou každá ústa zubů řadou

 56 hříšníka jako trdlice, že v čase

 57 témž celkem tři se do těch muk tam kládou.

 58 Kousání přednímu jen žertem zdá se

 59 v srovnání s tím, když drásá ho, až holý

 60 hřbet bez kůže mu zůstává jen v mase.

 61 "Ta horní duše s největšími boly

 62 je Jidáš Iškariot," mistr praví,

 63 "má vevnitř hlavu, venku nohou koly.

 64 Z těch druhých dvou, jimž vidět možno hlavy,

 65 ční Brutus z černé tlamy dolů čelem.

 66 Hle, jak se svíjí, aniž slovo praví!

 67 Ten druhý Cassius je s hřmotným tělem.

 68 Však vstává noc. Už pojďme, neb čas míjí

 69 a vše už viděli jsme v pekle celém!"

 70 Tu, jak si přál, já objal jeho šíji.

 71 On místa využil i vhodné chvíle,

 72 když křídla nejvýš pekelný vzduch bijí,

 73 a boků huňatých se chopil čile,

 74 pak dolů sestupuje namáhavě,

 75 chytal se za chlupy a za střechýle.

 76 Když octli jsme se tam, kde stehno právě

 77 na tlusté části kyčle přehýbá se,

 78 s námahou vůdce nový směr dal hlavě

 79 a obrátil ji tam, kde zračila se

 80 dvojice tlap, a šplhal výš se dera,

 81 až myslil jsem, že do pekla jdu zase.

 82 "Dobře se drž, neb schodištěm tím z šera,"

 83 můj mistr řek' jak člověk unavený,

 84 "je třeba opustit zla tolikerá!"

 85 Tu otvorem ven vyšel skalní stěny

 86 a složil mě na samém jejím rohu,

 87 pak ke mně udělal krok odměřený.

 88 Já oči zdvih' a myslil jsem, že mohu

 89 zřít Lucifera, jak jsem zřel jej právě,

 90 však zhléd' jsem do výše mu trčet nohu.

 91 A jestliže jsem zmatek měl tak v hlavě,

 92 jen hlupáci snad mohou neviděti,

 93 jaký to bod jsem minul ke své slávě.

 94 "Vstaň na nohy," můj mistr řek', "čas letí,

 95 na cestu obtížnou tě ještě beru,

 96 a slunce už se vrací do půl třetí!"

 97 Síň palácová nebyla tam věru,

 98 však sluje přírodní, kde mnoho trudu

 99 působí chůze drsnou půdou v šeru.

100 "Než z propasti té venku zase budu,"

101 já řekl, napřímiv se, "mistře milý,

102 prosím tě, abys vyvedl mě z bludu:

103 Kde led je? Ten zde k jakému to cíli

104 tak zvrácen ční? Tam navečer, zde zrána,

105 jak slunce přeneslo se v malé chvíli?"

106 "Myslíš si," pravil, "že zde ještě strana

107 od středu je, kde jsem se jako mříže

108 chyt' srsti červa, jímž zem provrtána?

109 Tam byl jsi, když jsem sestupoval níže;

110 když jsem se obrátil, tys prošel bodem,

111 do něhož se všech stran se táhnou tíže.

112 Ted přišels pod tu polokouli spodem,

113 co leží proti té, jež nad pevniny

114 se zdvíhá, pod níž vprostřed člověk rodem

115 i žitím čist byl zmařen bez své viny.

116 Tvé nohy stojí na té malé pláni,

117 jež Jidašky tu tvoří obzor jiný.

118 Zde ráno je, když večer tam se sklání,

119 ten, jenž nás vedl, srstí schody tvoře,

120 tu trčí dosud, vězeň těchto strání.

121 On padal tudy, s nebe v zem se boře,

122 a země, která dříve tady čněla,

123 se bázní před ním kryla rouškou moře

124 a přešla k vaší polokouli; chtěla

125 snad před ním prchnout prázdno nechávajíc

126 i tato zde a v horu překypěla."

127 Je dole místo, daleko tak majíc

128 k Belzebubu, jak peklo hluboké je;

129 to místo zvukem, ne však zrakem znajíc,

130 říčka sem dolů stéká přes peřeje

131 otvorem, který vyryla si v skále,

132 a klikatě a pozvolna se leje.

133 Vůdce a já jsme touto dírou dále

134 zpět na svět jasný šli a nepopřáli

135 si k odpočinku ani chvilky malé.

136 On prvý, druhý já jsme výš se brali,

137 dokud jsem věci krásné nad podjezdy

138 nebeské báně neshléd' průrvou skály;

139 tu vyšli jsme a viděli zas hvězdy.

 


Komentář

I. Peklo

Zpěv prvý

1  

Kde v půli život - podle Dantovy Hostiny (IV., XXIIL, 9) trvá lidský život průměrně sedmdesát let; jestliže se tedy Dante narodil 1265, znamená ten časový údaj: roku 1300.

2  

temným lesem - podle jedněch vykladačů míněn tím zaslepený, hříšný život; podle jiných je to alegorie tehdejších italských a zvláště florentských rozháraných poměrů.

8  

všeho dobra - originál mluví doslova o tom, že tam Dante "nalezl dobro" a někteří vykladači (z posledních např. vyd. florentské Dantovské společnosti 1943 a Momiglianův komentář 1945) tím rozumějí Vergilia, kdežto jiní (např. Pietrobono, Soc. editr. intern. 1949) tento zúžený výklad zamítají.

17  

oběžnice - podle ptolemaiovské astronomie, v Dantových dobách všeobecně platné a posvěcené i učením bible, bylo slunce oběžnicí země; ale slunce bylo středověku zároveň alegorií Boha, sídla božího.

31  

pardál - alegorická postava: rozmařilost.

38  

s těmi souhvězdími - souhvězdí Berana; podle staré křesťanské báje stvořil Bůh svět v tomto souhvězdí.

43  

v tom jarním čase - Dante upřesňuje časové určení svého symbolického příběhu, který se odehrává ve velkonočním týdnu 8.-15. dubna 1300 (F. Flora, Stor. d. let. it.).

45  

lev - symbol pýchy.

49  

vlčice - symbol lakomství. Tři zvířata symbolisují tři hříchy, které podle některých autorit středověké církve (Jan, Tomáš) zahrnují všecky ostatní.

68  

Lombarďany - v Dantově době nazývali téměř celou severní Italii Lombardií.

69  

Mantua (ve starověku; od středověku Mantova) - proslula od starověku jako Vergiliovo rodiště. Dante velmi často seznamuje čtenáře s postavou tím, že napřed uvede její různé charakteristiky, podle nichž čtenář postupně uhaduje, o koho jde - a teprve pak označí básník postavu přímo jménem: figura jako by se k čtenáři vynořovala ze tmy.

70  

sub Julio - lat.: "pod Juliem". Rozumí se Gaius Iulius Caesar, považovaný za zakladatele starého římského císařství (i název vládní formy samé je odvozen ze jména Caesar). Ale Dantův údaj je věcně nepřesný a zavádí: Vergilius se narodil sice v době Caesarova života, ale v letech, kdy Caesar začínal svou politickou dráhu a měl v římském veřejném životě teprve podřadný význam.

71  

za Augusta - Caesarův adoptivní syn Gaius Iulius Caesar Octavianus si vydobyl v občanských válkách, které následovaly po Caesarově smrti, postavení nejvlivnějšího muže, římské politiky a prakticky samovládce (r. 30 př. n. 1. až 14 n. l.), aniž však navenek otevřeně přijal císařský titul. Už za jeho života označovali pochlebníci jeho éru za zlatý věk a senát mu přiřkl čestné jméno Augustus - "Vznešený".

72  

klamné bůžky - Dantův pohanský básník Vergilius tu mluví jako pravověrný křesťan.

73  

o Anchísovci - Anchísův syn Aeneas je ústředním hrdinou Vergiliova eposu Aeneis (Zpěv o Aeneovi). Výpravná báseň v dvanácti zpěvech, na jejíž postavy a příběhy jsou v následujícím textu Božské komedie četné narážky, má tento děj:

I. Po pádu Troje pluje Aeneas s druhy hledat nové sídlo. Na cestě ze Sicílie do Italie překvapí lodi bouře, kterou rozpoutala jim nepříznivá božstva. Bouře zanese lodi k severoafrickým břehům, kde Aeneovi jeho matka, bohyně Venuše, zajistí pohostinství u královny Karthaga Didony. Na královninu výzvu vypráví Aeneas o svých osudech:

II. Když Řekové po deseti letech obléhání nedokázali dobýt maloasijskou Troju, předstírali, že odplouvají domů; na trojském břehu nechali dutého dřevěného koně, v kterém byli skryti nejudatnější bojovníci, a prohnaného Sinóna. Ten Trojanům vysvětlil, že kůň je dar bohyni Athéně za její posvěcenou sochu, kterou kdysi Řekové z Troje ukradli, a že Troju nikdo nedobude, vtáhnou-li koně dovnitř města. Trojan Laokoón varoval spoluobčany; ale když jeho a dva jeho syny zahubili na místě dva hadi, vtáhli Trojané koně do města, třebas proto musili pobořit část hradeb. V noci Řekové Troju přepadli a vypálili, a tu stín padlého nejslavnějšího trojského bojovníka Hektora vyzval Aeneu, aby se svými uprchl z města. Aeneas vynesl z hořící Troje Anchísa na zádech, synka Askania vyvedl za ruku, žena Kreusa mu zmizela.

III. Aeneas proplul se svými koráby různá místa Středozemního moře, dověděl se, že najde domov v Italii, a po různých dobrodružstvích dospěl na Sicílii, kde pohřbil otce Anchísa (zde končí Aeneovo vyprávění Didoně).

IV. Dido se do Aenea zamiluje a rok ho zdržuje v Karthagu. Posléze nejvyšší bůh Jupiter pošle boha Merkura k Aeneovi s příkazem, aby vyplul do Italie. Aeneas poslechne, zoufalá Dido se probodne na hranici.

V. Nová bouře zažene Aeneu zpátky na Sicilii. Trojanky, pobouřené věčným putováním, zapálí část lodí. Rozzlobený Aeneas odpluje do Italie jen s bojeschopným mužstvem.

VI. V Kumách (nedaleko dnešní Neapole) navštíví Aeneas věštkyni Sibyllu Deifobu a ta ho provází na pouti sídly zemřelých v podsvětí.

VII. Aeneas doputuje k městu Laurentu, kde mu král Latinus dá za ženu dceru Lavinii; ale Laviniin snoubenec rutulský král Turnus a její matka královna Amata rozdmychají válku mezi Trojany a domácími pastýři; Turnovými spolubojovníky jsou zejména královna Volsků Kamilla a král Etrusků Mezentius.

VIII. Aeneas si jde vyžádat pomoc od pallantejského krále Euandra. S jeho synem Pallantem odjede k Etruskům, kteří jsou nespokojeni s Mezentiem, a získá je. Matka Venuše mu přinese zbroj, kterou zhotovil bůh-kovář Vulkán, se štítem zdobeným výjevy z příštích dějin Italie až po Augustův věk.

IX. Turnus mezitím obklíčil trojský tábor. Askanius posílá mladíky Nisa a Euryala, aby vyhledali Aeneu a pomoc; jsou však zabiti. Turnus vnikne do tábora, ale je zahnán.

X. Aeneas se vrátí s posilami, podaří se mu spojit se s obleženými a porazí Latiny.

XI. Po přiměří a pohřbeni padlých na obou stranách vyvolá Tumus znovu boj, ale Latinové jsou znovu poraženi, Kamilla zabita a Aeneas dorazí až před Laurentum.

XII. Po několika šarvátkách umírá Turnus v souboji s Aeneou, Amata se oběsí, Aeneas vítězi a Trojané se usídlují v Latiu, na území pozdějšího Říma.

Vergilius psal báseň podle vzoru Homérových zpěvů s vědomou tendencí oslavit Řím a Římany, a ten smysl mají připomínky dávné slávy i u Danta.

77  

vrch skvostný - buď vrch, o němž mluví v. 13 (jde o alegorický vrch, význam obrazu je však nejasný, snad protiklad Dantovy alegorie "lesa"), nebo, méně pravděpodobně očistcová hora (viz Očistec).

79  

Tys tedy Vergil - Publius Vergilius Maro (70-19 př. n. 1.), autor venkovských obrázků Bukolské zpěvy, didaktických Rolnických zpěvů a Aeneidy. Středověk ho vzal na milost, třebas byl pohan, protože křesťanští komentátoři mylným výkladem spatřovali v jeho čtvrté básni z Bukolských zpěvů předpověď Kristova narozeni. Vergilius byl Dantovi vzorem básnictví a symbolisuje zde rozum, rozumové poznání; ale zároveň ten zjev probouzí širší okruh představ: Vergilius byl básník, který "sestoupil do podsvětí" (Aen. VI.) a byl připomínkou staré římské slávy.

87  

sloh sladký - "dolce stil nuovo" byl stil celé generace florentských básníků sonetů, kanzón a balat, z jejichž školy vyrostl i Dante-lyrik. V orig. je "krásný styl"; překladatel tu podává už výklad.

101  

Chrt - už Boccaccio ve svém komentáři Božské komedie otevřeně přiznává, že mu tato alegorie není jasná, a následující dvojí Feltro chápe ne jako místní jméno, nýbrž v doslovném významu slova ("plst"); sám však zamítá jako nepravděpodobný theologický výklad, že básník Chrtem mínil Krista, a schvaluje úsilí vyložit alegorii politicky, Není však jasné, zdali měl Dante na mysli nějakého vladaře obecně nebo zdali tím myslil některého konkrétního současníka, ve kterého skládal naděje. Dohady uvádějí mnoho různých osob, mezi nimi je Can Grande Scaligero, vladař Verony ležící mezi Feltre v Trivigianské Marce a Montefeltrem v Romagne, a Uguccione z hradu Faggioly ležícího mezi Feltriche di Macerata a Feltriche di San Leo. Význam slova "feltro" (nebo "Feltro") je rovněž nejasný.

109  

bude štvána - vztahuje se k "šelmě" (v. 94 násl.).

122  

duši hodnější - Beatrici.

134  

bránu Petra - branou svatého Petra zde rozumí Dante bránu, za níž začíná očistec.

Zpěv druhý

7  

Ó genie, s musami - vzývání mus přejímá Dante ze slohových prostředků staré latinské literatury, a přímo Vergiliových.

13  

otec Sylviův - Aeneas; následuje narážka na Aeneovu cestu do podsvětí (Aeneis VI.).

16  

Odpůrce zloby - rozuměj : Bůh. Zde začíná Dantovo typické směšování křesťanského bájesloví se starořímským pohanským - v tomto případě antického Jupitera (který přivedl Aeneu Vergiliovy báje do ltalie) s křesťanským bohem katolické věrouky, který podle oficiálního církevního učení vyhlédl Řím za sídlo nástupce Petrova, svého náměstka na zemi - papeže. V Dantově pojetí světového dějinného poslání Říma - duchovního a světského zároveň - není mezi pohanským a křesťanským Římem protiklad, pohanský Řím je přípravou křesťanského, křesťanský má být dokonalým dovršením toho, co nedokonale připravoval už pohanský Řím.

25  

touto cestou - cestou do podsvětí, kde se Aeneas od Anchísa dověděl, kdo budou jeho následovníci - tvůrci Říma (Aen. VI.).

28  

Nádoba vyvolení - těmi slovy označuje stará křesťanská literatura organisátora raných křesťanských církvi, Pavla z Tarsu. V druhé epištole ke Korintským, která se traduje pod jeho jménem, se vypráví o cestě do třetího nebe.

53  

paní ctná a milá - Beatrice. Dante napřed vytváří atmosféru postavy, jejíž poklidný jasný zjev kontrastuje s temnotou divočiny, a pak teprve vysloví jméno. Dceru významného florentského měšťana Folca Portinariho Dante viděl prvně, když jemu bylo devět a jí osm let, na prvního května 1274 na slavnosti v domě jejího otce; setkáni na něho, podle vyprávění Nového života, hluboce zapůsobilo. Za dalších devět let se s ní setkal znovu: v té době se probouzí v mladém Dantovi lyrický básník. Vztah mezi nimi však zůstal platonický - Beatrice se provdala za Simona de' Bardi; 9. června 1290 zemřela. Dantovi rodiče už předtím (1277) smluvili Dantův sňatek s Gemmou Donatiovou, kterou si básník vzal neznámo kdy později. 1292 nebo nedlouho nato vzniká sbírka básní, spojených autobiografickým textem-komentářem Nový život, oslavujíce Beatnici. V básníkově poměru k Beatnici je patrný odkaz staré truvérské poesie a její konvence - platonické služby více méně abstraktní ideální Paní. Beatrice Nového života zůstává pasivní líbezný zjev; činnou, myslící a jednající bytostí se stává teprve Beatrice Božské komedie. Ale Beatrice Božské komedie už není živoucí člověk, nýbrž alegorická postava, a básníkova někdejší pozemská láska se proměnila v zcela už duchovní lásku ve smyslu křesťanské mystiky, to je v svrchovanou ctnost, v cestu, již jedině je možné dobrat se poznáni nejhlubších náboženských pravd (tedy: cit, symbolisovaný Beatricí, je víc než rozum, jehož poznáni vyjadřuje Vergilius) a zření boha. Beatrice je Dantovi ztělesněním nejvyšší moudrosti - theologie. Je základním, osnovným motivem básně: ten se ozve co chvíli i v nejtemnějších scénách Pekla, stává se stále intensivnějším, až v Ráji zcela ovládne předivo básnických obrazů.

93  

plamen tento - symbol pekelných muk.

94  

vzácná paní - Panna Maria.

97  

Lucie - syrakusská mučednice křesťanských legend, zde nejspíše theologický symbol milosti osvěcující.

102  

Rachel - ve Starém zákoně dcera Labanova a žena Jakubova, zde tradiční středověký symbol rozjímavého života.

107  

ve vírech - obraz vodního víru tu nastupuje na místo dřívějšího společenského i náboženského symbolu - divokého lesa.

Zpěv třetí

1  

Mnou přichází se - nápis na pekelné bráně, jehož poslední verš se stal snad nejznámějším citátem z Danta. Zde začíná vlastní pouť peklem a první tři terciny třetího zpěvu předznamenávají těžkým vstupním akordem základní náladu celého dalšího prvního dílu Komedie.

6  

Moc boží - označuje Boha Otce, moudrost Boha Syna a první láska Ducha svatého katolické věrouky.

38  

andělů, kteří jenom nebe ctili - Dante navazuje na křesťanskou báji o andělích, kteří se vzbouřili proti Bohu, a sraženi do pekel, proměnili se v ďábly, a na vyprávění Zjevení sv. Jana (kap. III.) o vlažných andělech, kteří nebyli ani na jedné ani na druhé straně; snad se v těch verších taji narážka na hlavy některých církvi.

60  

Ten pro zbabělost vzdal se slavných činů - už Boccaccio vysvětluje, že tím básník míní poustevníka z Abruzz Pietra Morona, který byl 5. VII. 1294 zvolen papežem, přijal jméno Celestin V., ale pro politické třenice, které byly nad jeho sily, se už 13. XII. 1294 vzdal hodnosti, učiniv tím problematickou i samu nedotknutelnost papežského důstojenství. 1296 zemřel v citadele, ve které ho držel jeho odpůrce a nástupce Bonifác VIII. Celestin byl zakladatelem mnišského řádu, který po něm dostal jméno; počátkem XIV. stol. ho církev prohlásila za svatého.

78  

Acherón - podsvětní řeka; Dante tu parafrázuje VI. zpěv Aeneidy, scénu přívozu.

94  

Chárón - už v starém řeckém bájesloví přívozník duši do podsvětí; odtud přejal představu Vergilius a od Vergilia Dante.

136  

padá ve sny - básník nepovídá, jak se dostal přes Acherón, když ho Chárón odmítl převézt. Ale mdloba, do niž srazil poutníka děs, má především umělecký smysl: dramatický závěr tvoří protějšek těžkým intrádám vstupního devítiverší a zároveň připravuje dramatický nástup - úder, kterým začíná následující zpěv.

Zpěv čtvrtý

14  

básník celý zesinalý - Dantův Vergilius je symbol; ale neztrácí proto lidské rysy a cit.

47  

jist si vírou býti chtěje - Dantovy pochyby mají spíš jen dramatický smysl: je velmi nepravděpodobné, že by tak hluboce věřící středověký křesťan byl pochyboval o obecně známých věroučných dogmatech té doby.

53  

muž mocný, plný slávy - podle apokryfu Nikodemova evangelia, tzv. Kristova sestoupení do pekel, sestoupil Kristus po ukřižování do pekel a vyvedl odtud s sebou duše spravedlivých, kteří se narodili před křesťanskou érou a nemohli tedy podle křesťanského učení být spaseni. Křesťanské báje kladou mythus o Kristově ukřižováni do r. 33 našeho letopočtu, Vergilius zemřel r. 19 př. n. 1., byl tedy v pekle "nový v ty časy" - měřeno pod zorným úhlem věčnosti.

55  

praotcův stín - biblického Adama. Dantova doba - a tím spíše v náboženských písmech - nerozeznávala mezi bájeslovnými a skutečnými historickými postavami (dokladem toho je hned zde následující výčet starozákonních postav), a to platí o celém souboru postav, které zalidňují všecky tři části Komedie: ať jde o starořímské pověsti a dějiny, o příběhy starozákonních Hebrejů nebo o postavy křesťanského světa, pro Danta byly bájeslovné postavy a příběhy i historické osoby a události rovným dílem skutečné a nepochyboval o jejich existenci.

76  

pochvala a sláva - tento motiv, u Danta častý, je zřetelným zábleskem nikoliv středověkého, nýbrž už nového, humanistického myšleni, které tak zdůrazňovalo pojem virtú (zdatnosti) a cenilo člověka nikoliv podle rodu (tj. podle feudálního hlediska), nýbrž podle toho, co dokázal sám svými schopnostmi (a to je hledisko příznačné pro myšlení podnikavců rozvíjejících se italských měst).

80  

čest nejvyššímu básníku - rozumí se Dantovu zamilovanému Vergiliovi, k němuž po tom slavnostním vstupu veršů, tónovaných do slavnostní intrády, přidružuje básník ty, kterých si nejvíc vážil. Bájného řeckého Homéra znal jen z druhé ruky, ze zpráv latinských autorů. Iliadu ani Odysseu sám nečetl - řecky podle vlastních údajů neuměl (Hostina II., XV., 6-7) a přeloženy nebyly (Hostina I. VII. 15). Nepřejímá také antickou představu Homéra - slepého starce, nýbrž vytváří středověkou anachronisujicí představu básníka s mečem, nejspíše symbolického významu. Latinské básníky znal dobře z vlastni četby: Lyrik Quintus Horatius Flaccus (65-8 př. n. l.) je tu uveden jako satirik za jednu svou sbírku satir, to označení však nemá přesně moderní význam: Saturae bývalý básně smíšeného, nejen satirického obsahu. Publia Ovidia Nasona (43 př. n. 1., 17 n. l.) znal především jako básníka Proměn, sbírky (v patnácti knihách) kratších výpravných básni - bájeslovných příběhů. Jen úzký okruh odborníků už dnes zná Marta Annaea Lucana (38-65), který napsal epos v deseti knihách Farsalia o občanských bojích z konce římské republiky v polovině I. stol. př. n. 1.

95  

onoho pána zpěvu - Homéra.

106  

zámek - scholastická alegorie: sedm hradeb je sedm ctností, a to čtyř morálních (opatrnost, spravedlivost, statečnost a mírnost) a tři intelektuálních (intelekt, vědění, moudrost); sedm bran je "sedmero svobodných uměni" - věd, na něž se dělilo tehdejší školství, to jest trivium ("třícestí"): gramatika, dialektika, rétorika, quadrivium ("čtyřcestí"): hudba, aritmetika, geometrie, astronomie; potůček snad symbolisuje výmluvnost; všecky výklady tohoto místa však podávají jen možný, nikoliv s jistotou prokázaný význam.

121  

Elektra - podle starověkých pověstí matka zakladatele Troje, jedna ze sedmi Pleiad, porodila Diovi tři děti a po pádu Troje se změnila ve vlasatici.

123  

Caesar - rozumí se Gaius Iulius Caesar (100-44 př. n. 1.), zakladatel římského imperia podle Dantova pojetí; "orlí zrak" tu má symbolický smysl: klasickým znakem římských vojsk a pak znakem císařství byl orel. Sled postav má záměrnou gradaci: pramáti Trojanů Elektra - vůdce Trojanů do Italie Aeneas - praotec římské císařské slávy Caesar.

124  

Penthesilea - v starých řeckých bájích královna Amazonek, kterou zabil před Trojou Achilleus. Další postavy jsou známy z Aeneidy.

127  

Bruta - podle vyprávění závěrečných kapitol první knihy Liviových dějin syn posledního římského krále Tarquinia Superba Sextus Tarquinius znásilnil římskou patricijku Lukrecii, která pak spáchala sebevraždu. Pobouření nad tím prý vyvolalo revoluci a zřízení římské republiky (r. 510 př. n. 1.); vůdcem vzbouřenců byl Lucius Iunius Brutus.

128  

Saladín - správně Salah ed Din, byl vladařem sjednoceného velkého arabského státu, který vznikl v druhé polovině XII, stol.; 1187 porazil křižáky u Tiberiadského jezera, dobyl Jerusalema, a to bylo popudem k třetí křižácké výpravě 1189; zemřel 1193. Stal se legendární postavou středověké literatury o křižáckých výpravách (a tak nacházíme jeho portrét ještě v Lessingově Moudrém Nathanu) jako příklad statečného, moudrého a spravedlivého vládce. Kus velkého humanismu je v tom, že Dante už ve své době vůbec včleňuje Saladina do tohoto sboru vybraných duchů, i když tu Saladin je stranou - a sám.

129  

Martia - žena Catona z Utiky; viz Očistec I. Julia - Caesarova dcera, žena jeho pozdějšího odpůrce Pompeja. Cornelia - dcera Scipiona Afrického, matka římských sociálních reformátorů v druhé půli II. stol. př. n. 1. bratří Gracchů. Scéna je oslavou římských matron.

131  

mistra vědců - řeckého filosofa-polyhistora Aristotela (IV. stol. př. n. 1.), který byl ve středověku, zvláště od vystoupení Tomáše Akvinského, scholastické filosofii nejvyšší autoritou hned po bibli a především učitelem formální logiky.

134  

Sókratés - svérázný athénský řezbář-filosof, který na přelomu V. a IV. století př. n. 1. proslul nikoliv svými spisy, nýbrž svým přímým působením v hovorech se spoluobčany. Byl zakladatelem nauky o pojmu a za své východisko ho prohlašovalo několik pozdějších, navzájem velmi odlišných filosofických škol. Platón - jeho aristokratický žák a učitel Aristotelův, proslul řadou půl filosofických půl básnických spisů ve formě dialogu, v nichž hlavním mluvčím byl Sókratés. Platón učil, že jediné pravé bytí jsou ideje, které existují mimo náš svět, kdežto náš hmotný svět je pouhým stínem těchto ideji.

136  

Démokritos z Abdér - řecký filosof (V. stol. př. n. I. ), krajní materialista. Dante načerpal vědomosti o něm zřejmě z Ciceronova O povaze bohů (I., 24): naráží na Démokritovo učení, že svět vznikl sloučením hmotných atomů (tedy: náhodou a ne stvořením božím).

137  

Anaxágorás z Klazomen - (V. stol.) učil, že se svět skládá z tolika různých látek, kolik je věcí, že je uvedla v pohyb nejjemnější látka - rozum, a tak vznikl svět; pro své učení, že měsíc je obydlená země a hvězdy rozžhavené kameny, byl obžalován z bezbožnosti. Dante zřejmě skutečný smysl a dosah jeho i Démokritova učení neznal, jinak by byl jako věřící křesťan sotva zaujal tak smířlivé stanovisko k filosofům, z jejichž učení vyrostlo vyvráceni jakéhokoliv náboženství vůbec.

Hérakleitos z Efesu - (kol r. 500) pokládal za základ všeho oheň a Svár za hybnou sílu věčně proměnlivého světa.

Zénón z Eleje - (V. stol.) pochybovač o správnosti smyslového poznání, prokazoval neměnnost a nehybnost světa. Nebo, spíše, zakladatel stoické školy Zénón (343-262), hlasatel ctnosti a životní vyrovnanosti.

138  

Thalés z Miléta - (VI. stol. ) matematik a filosof, pokládal za pralátku světa vodu.

Lucius Annaeus Seneca (4-65) - římský stoický filosof a autor druhořadých tragedií. Moralistický tón jeho spisů byl středověku blízký, vznikla i legenda, že byl křesťanem.

139  

Dioskoridés - řecký lékař a botanik (I. stol. n. 1.).

140  

Tullius - Marcus Tullius Cicero (106-43 př. n. 1.), římský politik a řečník z konce republiky; jeho stoické filosofické spisy mají až druhořadý význam, ale středověcí autoři včetně Danta si jich neobyčejně vážili, protože jim zprostředkovávaly znalost starořecké filosofie a literatury.

Empedoklés z Akragantu - (V. stol.), řecký lékař, básník a filosof, vykládal svět jako skladbu z čtyř živlů, hýbaných Láskou a Svárem.

141  

Orfeus - bájný thrácký pěvec, od něhož odvozovala původ mystická filosofická sekta orfiků.

142  

Klaudios Ptolemaios - z Alexandrie (II. stol.), proslul především Velkou soustavou astronomie (středověku známou pod arabským názvem Almagest), která vykládala zeměstředný světový názor a byla až do Koperníka autoritativním zdrojem hvězdářských vědomosti.

143  

Eukleidés (kol 300 př. n. 1.) - řecký matematik, jehož Základy až do novověku užívali v některých evropských zemích jako učebnici geometrie.

Avicenna - správně Ibn Siná (980-1037) tadžický lékař a filosof, který psal arabsky; latinské výtahy a překlady z jeho děl prosluly v středověké evropské vědě.

Galénos (II. stol.) - slavný řecký lékař a filosof.

144  

Averroes - správně Ibn Rošd (1126-98), arabský filosof, komentátor Aristotela.

Zpěv pátý

4  

Mínós - bájný krétský král a zákonodárce, podle vyprávění řeckých báji se stal pro svou spravedlivost po smrti soudcem zemřelých v podsvětí. Tak ho Dante poznal u Vergilia (Aen. VI.), ale přetváří tu představu v středověkou půl hrůzně majestátní, půl groteskní představu ďábla, který svým ohonem měří rozsah provinilcovy viny.

58  

Semiramis - legendární rozmařilá babylonská královna v VI. stol, př. n. 1. Dante se o ní nejspíše dověděl z raného latinského církevního dějepisce Orosia - v. 59 je téměř doslova překladem věty z jeho Dějin (I., IV., 8). Ale podle jiné verse textu tu Dante praví, že Ninu kojila (byla jeho matkou) a stala se jeho ženou.

61  

tu druhou - Sicheovu manželku Dido z Aeneidy.

63  

Kleopatra - pověstná egyptská královna, milenka Caesarova a pak Antoniova v době jejich pobytů v Egyptě.

64  

Helena - žena spartského krále Menelaa; pro niž vzplanula trojská válka.

65  

Achilleus - v Iliadě je líčen jako nejslavnější řecký bojovník před Trojou; ale Dante nečetl Homéra a znal jen vedlejší episodu o Achillově lásce k dceři trojského krále Priama Polyxeně: dočetl se ji v Aeneidě i v Proměnách (XIII.) a ještě spíš asi v středověkých vyprávěních o trojské válce, která měnila antické reky na středověké rytíře truvérské poesie.

67  

Paris - syn krále Priama, který unesl Helenu a tím zavdal podnět k odvetné výpravě Řeků proti Troji.

Tristan - v středověkých rytířských eposech rytíř, který miloval manželku svého strýce Isoldu.

107  

Kaina - místo v nejhlubším pekle, kde se trestají bratrovrazi; má jméno podle biblického bratrovraha Kaina.

116  

Francesco - Dante opět vyslovuje teprve nyní jméno postavy, které dává vytušit už předcházející výpovědi současníku tím spíše, že šlo o nedávnou krvavou událost, která se odehrála 1284 nebo 1285 podle rozšířeného podáni v Rimini, spíše však asi v Pesaru: Francesca, dcera ravennského pána Guida da Polenta, byla proti své vůli provdána za ohyzdného Gianciotta Malatestu. Zamilovala se do švagra, Paola Malatesty - to je onen druhý, mlčící stín Dantova výjevu - ale Gianciotto oba dopadl a zabil. První postava, která v pekle Dantovi vypráví svůj příběh, patří zároveň k nejslavnějším episodám Božské komedie a zahajuje galerii těch humanisticky viděných hrdinů, kteří hynou na prudkost a bezmeznost své touhy, neznající překážek. Příběh Francesky z Rimini znovu proslavil v minulém století odbojný italský básník Silvio Pellico tragedií, u nás se pokusil o stejnojmennou tragedii Neruda nedlouho nato.

128  

Lancelotto - v středověkých vyprávěních o králi Artušovi a rytířích, kteří s ním sedali kolem kulatého stolu, byl i oblíbený příběh o lásce rytíře Lancelotta ke královně Ginevře.

137  

Galeotto - byl v příběhu prostředníkem tajné lásky mezi Lancelottem a Ginevrou - kniha tedy působila mezi Francescou a Paolem jako Galeotto, když byla prostředníkem jejich lásky; ale Galeotto byl zároveň, podle podáni, autorem vyprávěni o Lancelottovi a Ginevře.

Zpěv šestý

13  

Cerberus - představu podsvětního hlídače přejímá Dante rovněž od starých Řeků, prostřednictvím Aeneidy; ale kdežto u starých je Cerberus prostě trojhlavý pes střežící duše, aby se nepokusily uprchnout, Dantova fantasie z něho vytváří jednu z nejgrotesknějších nestvůr pekla, ne nepodobnou chrličům gotických katedrál.

49  

k tvému městu - Florencii, rozeštvané politickými sváry mezi Černými a Bílými a především mezi rody Donatiů a Cerchiů.

52  

Čuně - Boccaccio nás ujišťuje, že šlo o známou dobovou figurku obžery a příživníka u bohatých stolů. Sporné však je, jestli tu Ciacco ("čuně") je posměšná přezdívka nebo jestli to je zkratka křestního jména Jacopo, tehdy ve Florencii běžná; není totiž pravděpodobné, že by byl chvíli nato Dante sám ve vážné situaci oslovoval druhého posměšnou přezdívkou.

65  

divá strana - přezdívka strany Bílých (kompromisních) guelfů; prý proto, že jejich vedoucí, bohatí Cerchíové, byli zpupní a scházely jim městské mravy; snad je v tom i narážka na původ toho rodu z "divočiny" - z lesnatého údolí řeky Sieve. Dante tu píše tzv. vaticinatio ex eventu (věštbu, kterou pronáší postava v díle na základě výsledků, které jsou autoru díla již známy): v květnu 1300 došlo k srážkám mezi Bílými a Černými při plesu na náměstí, v červnu 1301 vzali si Bílí za záminku spiknutí Černých (nekompromisních guelfů) a dosáhli vypovězeni jejich vedoucích z města, v dubnu 1302 se opět podařilo Černým zmoci Bílé a vypovídali jejich vedoucí do vyhnanství až do podzima toho roku. To vysvětluje, proč Dante klade Čuněti do úst časový údaj tři roky (vlastně je to něco málo přes dva): rozmluva se koná na jaře 1300.

68  

je v přízni u nich obou - papež Bonifác VIII., který nějaký čas hrál obojakou politiku ve svých vztazích k oběma florentským stranám.

73  

spravedliví dva - už Boccaccio uvádí, že je velmi těžké uhádnout, koho se narážka týká. Uvádí se několik osob, mimo jiné i básník Guido Cavalcanti; dosti pravděpodobně jedním z těch dvou mínil Dante sám sebe.

79  

Tegghiaio - viz Peklo XVI, Jacopo Rusticucci tamtéž, Farinata X., Mosca XXVIII.; o Arrigovi nenacházíme v Pekle ani kde jinde zmínku a není známo, kdo to má být. V celé episodě poprvé v Pekle vystupuje otevřeně a konkrétně Dante-politik i se svým vášnivým vztahem k Florencii, která ho vypověděla.

95  

zvuk polnice - která podle křesťanské báje svolává zemřelé do údolí Josafat k poslednímu soudu.

115  

Pluto - v antickém bájesloví podsvětní bůh bohatství; zde démon a symbol bohatství, které je podle církevních mravokárců zdrojem zla.

Zpěv sedmý

1  

Pape Satan... - zkomolené latinskohebrejské zvolání, překládá se přibližně: "Ale Satane, ale kníže Satane!"; snad Dante chtěl charakterisovat Plutona tím, že ho nechává blábolit.

11  

Michael - v náboženské tradici Židů po vyhnání z Palestiny jeden ze sedmi archandělů, připomínaný pak ve Zjevení svatého Jana (XII., 7-9).

22  

Charybdis - podle starořeckého podáni mořská nestvůra na sicilském břehu sicilského průlivu, zosobnění víru v místech, kde je nebezpečná plavba.

74  

již je řídí - názor, že nebe je rozděleno na sféry a každá z nich je řízena zvláštním duchem který jí hýbá podle určitého věčného řádu, nacházíme už u Aristotela. Zde je jeho křesťanská podoba: jednotlivé nebeské sféry jsou sídlem jednotlivých kůrů andělských. Podobného hýbajícího ducha předpokládá Dante i pro pozemský svět; i představa Štěstěny má však pohanské jádro.

96  

se svou koulí - symbolické kolo Štěstěny.

98  

zapadá hvězda - je po půlnoci; Dante čas od času udává podle pozemských měr dobu své pouti nadskutečným světem. A zároveň proměňuje atmosféru: po předchozím zběsilém shonu nastupuje teď těžká melancholická nálada.

106  

Styx - Dante tu zachovává Vergiliovu představu podsvětní řeky (jméno značí "Nenáviděná").

Zpěv osmý

19  

Flegiás - v Aeneidě (VI.) žhář, který zapálil Apollónův chrám za to, že mu bůh svedl dceru.

61  

Filippo Argenti - zpupný bohatý Florenťan z rodiny Adimariů-Cavicciuliů, dostal přezdívku Argenti podle toho, že si jednou nechal koně okovat stříbrem. Podle podání byl Dantův nepřítel. Dantova drsná srážka s ním především stupňuje dramatičnost scény, počínající zpodobením bahnitého Styxu a gradované zjevením démonického přívozníka.

68  

sídlem Dita - latinské božstvo Dis, vládce podsvětí, je tu synonymem křesťanského Lucifera.

71  

rudých mešit - Dante tu užívá název mohamedánských modliteben k označení budov a opevnění ďábelského města.

83  

co jak déšť kdys padli - rozuměj: zavržení andělé, ďábli.

125  

u méně tajné brány - u pekelné brány, jejíž nápis četl Dante na počátku III. zpěvu; Vergiliova slova narážejí na staré podání, podle něhož ďáblové bránili Kristu sestoupit do pekel.

Zpěv devátý

23  

Erichthó - v VI. zpěvu Lucanových Farsalií thessalská čarodějka, jež přivolává duše mrtvých, aby předpověděla Sextu Pompeiovi výsledek občanské války s Caesarem.

38  

Furie - převzaty z antické mythologie, v níž byly mstitelkami vin a zosobněnými výčitkami svědomí. Jejich řecké jméno bylo Erýnie.

52  

Medúsa - v řeckém bájesloví jedna z tří nestvůr - Gorgón; kdo se jí podíval do tváře, zkameněl. Hrdina Théseus jí uťal hlavu tak, že se místo na ni díval do svého štítu jako do zrcadla. "Svůdcem" nazývají Thésea narážkou na báji, podle niž Théseus sestoupil do podsvětí, aby unesl královnu podsvětí Proserpinu (Aeneis VI).

62  

vnímejte poučení - Dante sám upozorňuje na alegorický smysl toho místa, které patři k nejspornějším v dantovských komentářích. Jedni je vykládají jako alegorii kacířů bránících se pravé víře, druzí jako alegorií Florentských odporujících císaři.

98  

Cerberus váš chlupy až podnes nemá - protože mu je vytrhal bájný řecký hrdina Héraklés, když pronikl do podsvětí.

112  

v Arles a v Pulji - se dochovalo hodně hrobek z římské doby.

Zpěv desátý

14  

Epikúros - řecký filosof na přelomu III. a II. stol. př. n. 1., materialista, hlásal, že duše umírá s tělem, a vyznával lásku k darům života; Dante ho zvlášť připomíná pravděpodobně proto, že v jeho době mnozí městští aristokratičtí intelektuálové - přívrženci ghibellinů, se klonili k epikureismu.

32  

Farinata - z urozené florentské rodiny Ubertiů, byl hlavou florentských ghibellinů, kteří vyhnali 1248 z města guelfy, ale ti se 1251 vrátili a po smrti císaře Bedřicha II. se ghibellini sami octli v tísni a 1258 musili do vyhnanství. 1260 porazil guelfy v krvavé bitvě u Montaperti u říčky Arbie a ovládl se svými zase Florencii. Uhájil ji při jednáních v Empoli před ostatními ghibelliny, kteří chtěli město nadobro zničit; ale nyní musili do vyhnanství zase florentští guelfové, mezi nimi Dantovi příbuzní. 1264 Farinata zemřel (1266 vyhráli zase guelfové a pak definitivně vyhnali ghibelliny z Florencie); 1283 dal inkvisitor proti kacířům vykopat jeho kosti a odstranit je z posvěcené půdy pro podezření, že byl Farinata epikurejec. Farinata v Dantově zpodobeni je především bojovník, vášnivý straník, který se tak projevuje hned úsečnou první otázkou, jíž se ptá po politické příslušnosti Dantovy rodiny.

63  

váš Guido - Guido Cavalcanti (kol 1250-1300, ale zemřel až několik měsíců po Dantově básnické cestě do pekel), Dantův přítel; mimo toto místo však nemáme doklad o Guidově pohrdáni Vergiliem. Stín, k němuž Dante mluví, je guelf, prohlašovaný za epikurejce, Guidův otec Cavalcanti Cavalcante. Zpěv je koncipován jako mnohé zpěvy Komedie tak, že jeho střed a těžiště tvoří drama jedné výrazné postavy. Zde je to dvojdrama Farinaty a starého Cavalcantiho, které tvoří logicky a umělecky celek: Farinata byl tchán Guida Cavalcantiho (kterého však sám nikdy nepoznal), Cavalcanti otec. Farinatu charakterisuje nedbáni o rodinné záležitosti stejně, jako pro Cavalcantiho je příznačná jediná otázka: co je se synem. Trestem obou je, že prohlédají budoucnost, znají minulost, ne však přítomnost - odpověď na tu otázku tedy pro Cavalcanta znamená zbavit se pekelného trápení. Ale Dante, upoutaný Farinatovou řečí, mu právě zapomene odpovědět.

79   Padesátkrát - Farinata předpovídá Dantovi nezdařený pokus jeho a vypovězených ghibellinů a Bílých vybojovat si návrat do vlasti r. 1304.

80  

tvář paní té - luny, jež byla zároveň obrazem Proserpiny v starověkých bájích.

119  

Bedřicha Druhého - Štaufovce (I212-50), císaře, který dbal více o svou Sicilii než o Německo, papežova bojovného odpůrce, kterého církev pronásledovala jako kacíře; proslul i jako básník a podporovatel věd.

120  

Kardinála - už Boccaccio uvádí, že Dante mohl mít na mysli jen Ottaviana degli Ubaldini (zemř. 1273), přítele ghibellinů, který žil spíše světským než duchovním životem a byl podezírán z kacířství.

Zpěv jedenáctý

8  

papeže Anastáze II. (496-8) - podle vyprávění kroniky Martina Polona svedl thessalonický diakon Fotin k monofysitskému kacířství, hlásajícímu, že Kristus byl jen jediné, božské podstaty. Momiglianův komentář podtrhává kuriosnost nápadu: nápis na hrobce v pekle, a to na jediné ze všech hrobek, a upozorňuje, že jak v předpeklí, tak zde činí Dante jedinou výjimku, a to nikoliv lichotivou - právě pro papeže.

50  

Sodomu i Cahors - první město shladil podle vyprávěni Genese XVIII.-XIX. bůh se světa pro sodomii; druhé, francouzské město; proslulo v Dantových časech jako vykřičené sídlo lichvářů; proč je Dante zařazuje mezi hříšníky proti přírodě, vysvětluje verši 109 násl.

80  

Ethice - rozumí se Aristotelově spisu Nikomachova ethika; tvé tu znamenán kterou znáš, kterou se řídíš.

91  

Slunce - oslavuje Dante Vergilia.

101  

Fysika - Aristotelův spis.

107  

Genese - narážka na biblické "v potu tváře své chléb jisti budeš" (III., 17-9); Vergiliův výklad může sloužit za klasický příklad scholastického podepíráni bible filosofickými vývody, opírajícími se o Aristotelovu autoritu.

113  

Ryby - souhvězdí. Jinými slovy: blíží se svítáni.

114  

Caurus - severovýchodní vítr, zde označení směru, kterým tou dobou ležel na obloze Vůz tj. souhvězdí Velkého vozu.

Zpěv dvanáctý

4  

jak onou troskou - nelze s bezpečností určiti, kterou trosku a katastrofu v severní Italii měl básník na mysli.

12  

hanba Kréty - Dante tu opět přejímá postavu a příběh z antických bájí, v nichž je Minótaurus půl muž půl býk, syn Pásifaé, manželky krétského krále Mínóa, a býka: Pásifaé k sobě přilákala býka tím, že se ukryla v dřevěné krávě, kterou jí sestrojil sochař Daidalos. Mínótaurus byl chován v královském paláci-labyrintu a živil se lidmi. Zabil ho athénský vladař Théseus, kterému poradila Mínóova a Pásífaina dcera Ariadné, jak pronikne labyrintem.

38  

toho, jenž sestoupil - opět narážka na Kristovu cesty do pekel; Vergilius, jako pohan, ho sám nikdy nenazve přímo jménem. V dalším navazuje na báji o zemětřesení v okamžiku Kristovy smrti (Matoušovo evangelium XXVII., 51).

42  

pocítil lásku - Dante navazuje na Empedoklovo učení, že působením lásky vznikl svět z chaosu čtyř živlů.

56  

Kentauři - v řeckém bájesloví půl koně a půl lidé. Kentaur Cheirón proslul moudrostí a byl Achillovým vychovatelem. Kentaur Nessus se pokusil znásilnit Héraklovu manželku Déianeiru a Héraklés ho za to zabil. Nessus odkázal Déianeiře svůj zkrvavený šat a namluvil jí, že je to prostředek, kterým si udrží Héraklovu lásku. Déianeira dala šat Héraklovi, ale jedovatá kentaurova krev hrdinu zabila. Folus je kentaur, který při sňatku Hippodamie a Peirithoa vyvolal boj mezi kentaury a Lapithy.

88  

Aleluja - hebrejsky "Chvalte pána"; zde zpěv andělských kůrů v ráji.

89  

ta přišla - Beatrice.

107  

Alexandr - Dante neuvádí bližší charakteristiku, a předpokládali bychom tedy, že má na mysli nejznámějšího samovládce toho jména, v jeho době známého: dobyvatele Alexandra Makedonského (IV. stol. př. n. 1.), jehož příběhy zpracovávala už starověká dobrodružná čtení a pak středověké eposy - alexandreidy, a kterého středověk zpopularisoval v anachronické postavě artušovského rytíře, ale kterého Lukan a Seneka zatracuji. Proti tomu je možné namítat, že Dante v Hostině (IV., XI., 14) naopak Alexandra chválí. Druhý výklad tedy uvádí - méně pravděpodobně - thessalského samovládce Alexandra (IV. století př. n. 1.), kterého jmenují někteří autoři (Cicero a někteří středověcí včetně Petrarky) jako tyrana jedním dechem s Dionysiem. Dionysius je zřejmě Dionysius starší, syrakusský tyran, který proslul jako ukrutník (IV. st. př. n. 1.).

110  

Ezzelino III. da Romano (1194-1259) - pán Trivigianské Marky, byl vykřičený pro svou bestialitu: vypráví se o něm, že dal při jedné příležitosti upálit jedenáct tisíc Padovských.

111  

Obizzo z Este - markýz ve Ferraře (1263-94); Dante potvrzuje podání, že ho zabil jeho syn Azzo VIII.

114  

On první tobě buď - smysl verše: Nessus ti bude prvním vůdcem, já druhým.

118  

stín jeden - Guido di Montfort. Epigramatické dvojverší vyvolává narážkou v paměti tragedii, která se odehrála 1272: Anglický král Edvard I. dal zabít Guidova otce. Na odvetu Guido (toho času toskánský místodržící Karla I. z Anjou) probodl ve Viterbu v kostele při mši Edvardova bratrance Jindřicha. Zabitý byl pohřben v cisterciáckém klášteře v Hayle, ale jeho srdce umístěno v urně ve Westminstru.

134  

Attila - král Hunů (433-53). kteří vpadli do Italie a podle místního - nesprávného - podáni zpustošili pod jeho vedením Florencii; nazývali ho "bič boží".

135  

Pyrrhos - Pode jedněch výkladů Pyrrhos, syn Achillův, který si podle pověsti počínal krutě v trojské válce. Podle druhých historický epirský král Pyrrhus (319-272 př. n. 1.), který tvrdě válčil s Římany.

Sextus Pompeius - podle Lukanových Farsalií VI se provinil pirátstvím. V obou případech jde o tendenční výběr viníků - nepřátel Říma.

138  

Rinier Pazzo - z Valdarna, z ghibellinského rodu, bandita, proslavil se zvláště 1267-8 se svou družinou přepadením silvánského biskupa, který jel do Říma; byl exkomunikován papežem Klementem IV. (1268) a pak Řehořem X. (1271); guelfská Florenc prohlásila za rebely všecky, kteří by se s ním spolčili. Rinier z Corneta byl v Dantových dobách proslulý loupežník v římském Pomoří.

Zpěv třináctý

8  

Corneto, Cecina - městečka na toskánském pobřeží.

10  

Harpyje - v antickém bájesloví ohyzdy, ptáci s ženskými hlavami. Na ostrovech Strofadách se s nimi setkali Trojané podle vyprávěni Aeneidy (III.).

48  

jejž já už vylíčil mu - v Aeneidě VI., 22., 48, odkud Dante přejímá ten motiv.

53  

náhradou obnovit tvé jméno stmělé - téměř průběžný dobový motiv Dantovy básně: touha po slávě.

58  

klíče srdce Bedřichova - klíče, kterými se zamykalo i odmykalo srdce císaře Bedřicha II. Mluví Pier de la Vigna (1190?-1249), básník sicilské školy a autor latinských listů, který se z nízkého původu vyšvihl až k nejvyšším hodnostem na císařově dvoře; po dvacetileté službě byl dvorskými intrikami obviněn ze zrady, 1248 uvězněn a oslepen; ze zoufalství snad spáchal sebevraždu. Jako zpravidla Dante charakterisuje postavu nejen obsahem sdělení, ale i melodii a rytmem verše a zde umnou stylistikou, příznačnou pro řeč dvořana; všimni se opět snahy pohaněného Piera: zajistit si dobrou pověst u potomstva Dantovým prostřednictvím.

120  

Lano (Arcolano Maconi?) - ze Sieny, kterého provázela pověst marnotratníka. Nalezl smrt 1288 v bitvě mezi sienskými a aretinskými u Toppa; podle některých dohadů se dal zabít úmyslně, protože rozházel jmění a nechtěl žít v chudobě.

125  

černí chrti - podle středověké tradice démoni.

133  

Giacomo da Sant Andrea - z Padovy, proslul rovněž jako marnotratník; byl zabit 1239, snad na popud Ezzelina IV. Scéna štvaných marnotratníků, která přetrhne svým prudkým vzruchem předcházející ztišenou atmosféru pustiny, připravuje návrat prvního motivu oživených keřů a závěr: honba chrtů za Andreou rozerve keř, z něhož se ozve další (po Pierovi) sebevrah, neznámého jména. Podle jednoho dohadu soudce Lotto degli Agli, který se oběsil ze žalu nad křivým ortelem, který vynesl. Podle jiných Rocco de' Mozzi, který se oběsil, když promrhal jmění (a v tom případě by šlo o spojení dvou dominantních motivů zpěvu: sebevraždy a marnotratnictví) nebo když udělal úpadek. Podle dalšího výkladu, zaznamenaného už v nejstarších výkladech, je sebevrah záměrně beze jména, aby působil jako typický příklad, protože se v té době ve Florencii vyskytlo více případů sebevražd.

143  

patrona prvního - v římských dobách byl podle podáni ochranným božstvem Florencie bůh války Mars, v křesťanském věku si vyvolili Florenťané za patrona Jana Křtitele. Jezdeckou sochu Marta přemístili z chrámu na věž u řeky Arna, ale při poboření Florencie spadla socha do řeky. Když bylo za časů Karla Velikého město znovu vybudováno. vylovili sochu a vsadili ji do pilíře mostu přes Arno.

Zpěv čtrnáctý

1  

láska k vlasti - Dante se přes všechnu nenávist k Florencii, jež ho vypudila, cítí Florenťanem a sebevrahovým krajanem.

14  

Cato - z Utiky, o jehož vojenském pochodu přes libyjskou poušť zpívá IX. zpěv Farsalií.

29  

dštil oheň - zřejmá reminiscence na biblický déšť, který zničil Sodomu.

31  

Jak Alexander - Dante přejímá to vyprávěni o indické výpravě Alexandra Makedonského ze spisu O meteorech, jehož autorem byl slavný dominikánský theolog a polyhistor XIII. stol. Albertus Magnus.

56  

Mongibello - jiné jméno sicilské sopky Etny, pod níž, podle antických báji, měl dílnu bůh-kovář Vulkán.

58  

Flegra - v Thessalii, podle řecké mythologie dějiště bitvy mezi nejvyšším bohem Jupiterem (jehož zbraní byl blesk) a vzbouřenými obry - Giganty.

63  

Capaneus - v řeckých bájích král, který se zúčastnil výpravy sedmi králů proti Thébám; když dobyli města útokem, rouhal se na thébských hradbách Jupiterovi a ten ho srazil bleskem. Dante znal ten příběh z desátého zpěvu Thebaidy, výpravné básně latinského básníka Statia. Na první pohled je ku podivu, že Dante umisťuje do pekla rouhače proti pohanskému (tedy i s Dantova hlediska domnělému) bohu: básník opět směšuje pohanskou a křesťanskou mythologii. Jupiter se mu tu stává metaforickým označením křesťanského boha.

79  

Bulicame - u Viterba jezírko teplé minerální vody, kterou užívaly nevěstky ke koupeli.

100  

Rhea - podle řecké báje, kterou přejímá Dante opět z Aeneidy (III.), porodila Jupitera na Krétě; aby zatajila dítě před otcem, bohem Saturnem, který polykal své děti, její sluhové Kúréti způsobovali hluk a přehlušovali pláč novorozeněte.

104  

Damietta - v Egyptě, zde symbol velkých orientálních říší. Obraz kolosa přejímá básník z bible (Kniha Danielova II., 31). Řím je symbolem nového, křesťanského císařství. Alegorie kolosa má různá vysvětlení: buď je to symbol času, obráceného k budoucnosti a odvráceného od minulosti; nebo, spíše, symbol lidstva a jeho vývoje (úpadku) od ideálního věku až po neradostnou současnost. Z trhlin - hříchů a chyb každého období mimo zlatý věk - vytékají slzy a spojují se do podsvětních řek. Jejich charakteristiky udávají jejich jména: Flegethón je "Planoucí" řeka, Kókytos řeka nářků, Léthé řeka zapomenuti (předešlého života).

Zpěv patnáctý

9  

Korutany - ta část Alp, kde je pramen Brenty; horkem rozumí básník jaro, kdy začínají tát sněhy a hrozí nebezpečí říčních záplav.

30  

Brunetto Latini - (1220?-94), florentský guelfský politik a hodnostář republiky, po porážce 1260 byl ve vyhnanství, 1266 se vrátil, mimo jiné se 1280 účastnil jednání o smír mezi guelfy a ghibelliny. Psal italská naučná díla prózou i veršem, proslul však především francouzsky psaným Pokladem - encyklopedií tehdejších znalostí a názorů. Byl rádcem mladého Danta; mimo toto místo nenacházíme doklad o tom, že byl sodomita. V Brunettově řeči se znovu vrací předpověď Dantova vyhnanství, kterou jsme slyšeli v jiných náznacích už z Farinatových úst: autobiografický motiv prostupuje celým dílem.

62  

Fiesole - podle starého podáni Caesar zničil Fiesole, založil Florencii a osídlil ji zčásti Římany, zčásti Etrusky z dobyté Fiesole.

67  

slepými zve jejich rody - podle starých anekdot, jak se dali Florenťané napálit: jednou dali volně vstoupit do města vojevůdci, který je pak zničil, po druhé si nechali podstrčit od Pisanských prasklé porfyrové sloupy.

71  

obě strany - Bílí i Černí: Dante se rozejde s oběma.

89  

k vzácné paní - Beatrici.

109  

Priscian z Caesareje (VI. stol.) - byl autorem latinské mluvnice, proslulé ještě v humanistickém období.

110  

Francesco d'Accorso - florentský právník, 1273 na pozvání Edvarda I. profesor v Oxfordu, 1280 se vrátil jako profesor do Bologne, 1294 zemřel.

112  

onoho, jejž poslal sluhů sluha - florentského kanovníka Andreu de' Mozzi; byl biskup ve Florencii od r. 1286, pak ho papež přesadil do Vicenzy (ležící na břehu Bracchiglionu), prý pro nedůstojné, šaškovské vystupováni; zemřel 1296.

122  

šat zelený - byla meta běžeckého výročního závodu, který pořádali podle starého obyčeje ve Veroně.

Zpěv šestnáctý

37  

Guido Guerra (1220?-72) - guelf, 1255 vůdce Florenťanů v boji s ghibelliny z Arezza, od 1260 ve vyhnanství, bojoval u Beneventa proti Manfredovým ghibellinům a vrátil se s vítěznými guelfy (1267), zemřel 1272. Jeho bába Gualdrada proslula jako vzor ženských ctnosti.

40  

Tegghiaio Aldobrandi- marně zrazoval guelfy od bitvy u Montaperti, kterou pak prohráli; zemřel 1266.

44  

Jacopo Rusticucci - bohatý urozený Florenťan, podle Dantových komentátorů měl zlou ženu, zanevřel na ni a na ženy vůbec a oddal se sodomii, ale to možná je jen básníkova fikce, ani o dvou předcházejících není jiný doklad, že skutečně byli sodomity. Žil ještě 1266.

61  

žluč opustil jsem - smysl obrazu: oprošťuji se od hořkosti zla, jdu k sladkému poznání dobra.

70  

Guglielmo Borsiere - florentský dvořan a světák, kterého připomíná i Boccaccio v Dekameronu (I., 8).

73  

lid nový, rychlé zisky - přistěhovalci, bohatství nashromážděná v krátké době obchodníky a bankéři. V XII.-XIII. stol. dochází k prudkému rozvoji . italských měst, měšťané bohatnou řemeslem, obchodem (především transitním obchodem s Východem) a směnárnictvím, rodí se nový styl života - a nová, peněžní morálka.

95  

proud s hory Veso - říčka Acquacheta, která má na dolním toku jméno Montone.

106  

provaz - zde symbol zdrženlivosti, čistoty, jíž chtěl Dante dříve spoutat "pardála" - rozmařilost (viz I. zpěv). Některé výklady přičítají zde provazu nejen alegorický, ale i doslovný smysl a pokládají místo za doklad Dantovy příslušnosti k františkánskému řádu.

Zpěv sedmnáctý

7  

obraz lsti a zrady - alegorická postava Géryona, bájného giganta s třemi těly a třemi hlavami, kterého zabil hrdina Héraklés; Dante se s ní seznámil v Aeneidě (VII., VIII.) i u některých jiných římských spisovatelů. Spojuje tu antickou postavu s šelmou ze Zjeveni sv. Jana (IX., 1-17). Dvojklanný ohon, který nestvůra neukáže, je vlastním zdrojem zrady; čáry a kroužky symbolisují kličky a podvody šalebníků.

16  

Turek či Tatar - Dante v sobě nezapře syna země, která Evropě prostředkovala obchod s Levantinci, a rodáka z textilní Florencie.

18  

Arachné - v Ovidiových Proměnách (VI.) přadlena, kterou bohyně Athéna proměnila v pavouka.

21  

žravých Němců - tu pověst měli Němci v Italii od pradávna a Dante se nelišil od jiných svých krajanů, kteří pokládali národy za Alpami za barbary; jeho ideál císařství rozhodně neznamenal sympatie k Němcům (z jejichž nejvyšší šlechty pocházeli císařové).

54  

malé měchy - symbol jejich pozemského zaměstnání a zároveň jejich hříchu: jsou to peněžníci, lichváři. Typ lidí nové morálky a dravosti, kterou tehdy, v průběhu asi jednoho století, vytvořila v italských městech a především Florencii původní akumulace kapitálu.

60  

modrý lev v žlutém (zlatém) poli - znak florentského rodu Gianfigliazzi, Černých; Dante neříká, o kterého příslušníka jde, ale lichvářstvím se zřejmě proslavil celý rod. Snad tu jde o pana Catello di Rosso Gianfigliazzi, který po vyhnání 1260 lichvařil ve Francii, po návratu se stal rytířem, 1283 byl ještě živ, ale pak zanechal rodinu v stísněných poměrech.

63  

bílá husa v červeném poli - znak urozených florentských ghibellinů Obriachíů.

64  

modrá svině v bílém poli - znak rodu Scrovegniů z Padovy. Snad jde o vykřičeného lichváře Reginalda Scrovegniho, který se projevuje jako dokonale bezcharakterní zatvrzelý cynický hříšník a udavač, namáčející do ostudy i své druhy: první otevřený mluvčí toho druhu.

69  

Vitaliano - podle starých komentářů Vitaliano del Dente, který byl toho času ještě na živu a 1307 byl zvolen podestou (rychtářem).

73  

s třemi kozly - měl znak Giovanni di Buiamonte z florentské ghibellinské nebo z ghibellinismu podezírané rodiny Becchiů. Měl prosperující bankéřský závod, zastával významné veřejné úřady, 1297-8 se stal rytířem, 1308 byl odsouzen pro úpadek zaviněný snad jeho hráčskou vášni. 1310 zemřel.

107  

Faethón - Ovidiovy Proměny (II.) zprostředkovaly Dantovi příběh o synu slunečního boha Hélia, který si na otci vyprosil, aby se směl projet na jeho slunečním voze. Ale nezvládl spřežení, země začala hořet a Jupiter srazil chlapce bleskem s vozu.

109  

Íkaros - rovněž příběh přejatý především z Proměn (VIII.): Král Mínós držel v zajeti sochaře Daidala. Ten sestrojil vosková křídla a uletěl na nich spolu se svým synkem Íkarem. Ale Íkaros přes otcovo varování vzletěl příliš blízko k slunci, křídla se teplem roztála a Íkaros se zřítil.

Zpěv osmnáctý

29  

v Milostivém létě - první tzv. milostivé léto zavedl papež Bonifác VIII. právě onoho "jubilejního" roku 1300, především z finančních zájmů papežské kurie: vyhlásil, že se zbavuje všech hříchů každý, kdo se toho roku přijde na patnáct dní poklonit relikviím do Říma. Po úspěchu akce se pak milostivé léto stalo trvalou institucí, i když časové rozpětí bylo měněno (ze století na 50, 33 i 25 let). Podle popisu, jak byla organisována doprava na mostě k Andělskému hradu (tj. mezi vlastním městem Římem a Vatikánem) usuzujeme, že Dante byl toho roku v Římě.

32  

k svatému Petru - hlavnímu římskému chrámu, zbudovanému na místě, kam podání kladlo hrob legendárního prvního papeže, apoštola Petra.

50  

Venedico Cacianimico - (1228-1301 nebo 2; Dante omylem klade jeho smrt do dřívější doby). Z význačného boloňského rodu, který byl v čele místních guelfů. Byl podestou (rychtářem) v Imole (1264), Miláně (1275 a 86) a Pistoi (1283) a kapitánem lidu v Modeně (1273-4), vypovězen z Boloně 1287-9. Byl přívržencem markýzů z Este. Jeho sestra Ghisolabella byla ženou Nicoly da Fontana z Ferrary, byla s manželem ve vyhnanství, zprávy o ní jsou mezi r. 1286-96. Údaj, že ji Venedico přiměl, aby se vyspala s Obizzem II. z Este, není potvrzen.

61  

sipa - v boloňském dialektu místo "sia" (ať je); Reno a Savena jsou říčky, které ohraničují ten kraj; zmínka o rozbujelém kuplířství Boloňských té doby není ojedinělá.

86  

Jason - postava z řeckého bájesloví a literatury, Dante přejímá údaje zřejmě především z Proměn (XII., XIII.) a Statiovy Thebaidy (V., VI,). Iásón byl vůdcem Řeků-plavců na lodi Argó na výpravě za zlatým rounem do Kolchidy. Dcera kolchidského krále Médeia mu pomohla rouno ukrást, odjela s ním, Iásón ji však opustil; Médeia pak ze zoufalství pobila své a Iásonovy děti. Jedna episoda báji o Argonautech vypráví, že na ostrově Lémnu pobily ženy své muže a syny v pomstě za to, že je opouštěli pro válečné výpravy. Jen dcera krále Thoanta Hypsifilé, která se pak stala královnou, ukryla otce a namluvila ostatním, že ho zabila. Iásón i ji oklamal a opustil.

122  

Alessio Interminei - blíže neznámý, patřil k straně Bílých, 1295 byl ještě živ.

133  

Thais - athénská hetéra. Dante tu naráží na Terentiovu klasickou latinskou komedii Eunuch (III., 1), kde voják Thrason pošle Thaidě darem mladou otrokyni a Thais mu vzkáže tuto odpověď (podle některých výkladů se Dante neopírá přímo o Terentia, nýbrž o Ciceronův popis té scény v spisu O přátelství).

Zpěv devatenáctý

1  

Šimon Mág - ze Samary podle, vyprávění Apoštolských skutků (VIII. 9 násl.) si chtěl koupit od apoštolů duchovní moc; odtud vzniklo pro svatokupectví v středověké církve označeni "simonie".

17  

Svatý Jan - chrám patrona města, Jana Křtitele, ve Florencii. Po slavnostní řečnické intrádě nastupuje teskná vyhnancova vzpomínka na domov jako úvod k zpěvu - Dantově filipice proti církevním zlořádům. K následující autobiografické vzpomínce s křtitelnicí připomínáme, že za Dantových dob ještě dítě při křtu ponořovali do křtitelnice.

50  

v jámě zpovídá se - podle tehdejšího zvyku popravovat zločince pohřbením za živa.

53  

Bonifác VIII. - papež (1294-1303), za něhož mluvčí Danta omylem pokládá. Spis je kniha budoucnosti a domněle mluvčího podvedl, protože se scéna odehrává tři roky před Bonifácovou smrti. Krásnou paní je míněna církev - snad je to narážka na podobenství epištoly sv. Pavla k Efezským (V., 27), snad narážka na bulu Bonifáce VIII. "Unam sanctam", v niž užil o církvi podobenství Písně písní (VI., 8) "má holubice, má upřímná". Šálení je narážka na nečestné praktiky, jichž Bonifác použil, aby přinutil k abdikaci svého předchůdce Celestina (viz zpěv III.). Zde, v sarkasticky laděném zpěvu, čteme první z četných výbuchů Dantovy nevole proti Bonifácovi - politickému i osobnímu odpůrci. Mluvčí je papež Mikuláš III. (1277-80), který pocházel z rodiny Orsiniů (ital. "orso" - "medvěd"; proto se prohlašuje za syna medvědice). Církevní dějiny o něm mluví jako o jednom z prvních nebo vůbec prvním, kdo zaváděl nepotismus - to jest obsazování výnosných funkci příbuznými.

79  

déle tomu - Mikuláš hoří dvacet let, Bonifác bude hořet kratší dobu (Bonifác umřel 1303, další neřádný papež, kterého Mikuláš předpovídá, 1314).

82  

pastýř bez zákona - papež Kliment V. (1305-14), původně biskup z Bordeaux, který přenesl 1308 sídlo papežství z Říma do Avignonu (tzv. "avignonské zajeti" 1308-80), kde se papeži dostali do faktického područí politiky francouzských králů. To se těžce dotýkalo italské hrdosti - i politických a zčásti i finančních zájmů. Mimo vyhlášenou prodejnost ve věcech církevní správy a udíleni hodnosti spadá na jeho vrub rozpuštěni templářů a zrada na císaři Jindřichu VII.

85  

nový Jason - píše se o něm v druhé knize Makabejské (IV., 7-26, V., 5-10), že si zakoupil od syrského krále nástupnictví v úřadě velekněze.

93  

Za mnou pojď - Kristova slova Petrovi, narážka na vyprávění Matoušova evangelia (XVI., 19.-IV., 19).

96  

prokletému - Jidášovi, podle vyprávění Apoštolských skutků (I., 26).

99  

proti Karlu I. - z Anjou (viz o něm dále Očistec VII.), kterého Mikuláš mimo jiné zbavil hodnosti místodržitele v Toskáně a římského senátora.

101  

klíče - odznaky papežství.

106  

Jan - ve Zjeveni XVII., kde čteme alegorii o nevěstce. Mystický nejranější křesťanský text byl napsán neznámým autorem v letech 67-8 a mínil onou nevěstkou jednoznačně Neronův pohanský Řím. Dante tu přenáší význam alegorie na současný papežský Řím a není v tom toho času ani sám, ani první: politika vyšších církevních hodnostářů zbídačovala lidové masy, poškozovala (do jisté míry) měšťany a konkurovala světským feudálním pánům a přitom se zbohatlé duchovenstvo svým způsobem života odchylovalo od ideálů, které hlásalo Písmo: kritika zlořádů v církvi byla téměř obecná, i když všude nenabývala vyhraněných forem otevřeného kacířství.

115  

Konstantine - římský císař (306-37); Dante věřil, že Konstantin svěřil papeži Silvestrovi I. světský majetek a nadvládu nad Římem; ve skutečnosti tato tzv. Konstantinova donace je padělek, který byl vyroben v druhé polovině VIII. stol., aby ospravedlnil světské mocenské nároky papežů historickým právem; samo označení "papež" pro římského biskupa v té době není ještě přesné. Pokud jde o Konstantinovo obrácení, císař sice poskytl křesťanství postavení oficiální církve ve státě, ale sám zůstal po celý život pohanem. - Tato řeč, jíž organicky vyvrcholuje XIX. zpěv, vyjadřuje nad jiné základ Dantova protipapežského postoje: žádá si papežství jako ideální duchovní moci a je proti pozemským mocenským a hmotným zájmům, které odvádějí od tohoto cíle.

Zpěv dvacátý

9  

litanie - zde ještě označeni prosebné písně při procesí.

34  

Amfiaráos - v Thebaidě (VII., VIII.) jeden ze sedmi králů, kteří obléhali Théby, a věštec: předpověděl si, že zahyne, půjde-li na tu výpravu, ale žena ho zradila a přiměla, aby táhl do války. Tam jednou, když jel na svém voze, Jupiter rozrazil zem bleskem a Amfiaráos se do ní propadl.

40  

Teiresiás - v bájích thébského okruhu a antických tragediích na ty náměty slepý věštec. V Proměnách (III.) čteme, jak se na sedm let proměnil z muže v ženu.

47  

Aruns - bájný etruský věštec ve Farsaliích (I.)

55  

Mantó - věštkyně, dcera Teiresiova (Aeneis X., Proměny VI., Thebais IV., VII.), která podle podáni po Teiresiově smrti uprchla z Théb před tyranem Kreontem a po delším bloudění se usídlila v místech dnešní Mantovy - městě, jemuž dala jméno. Bohu Bakchovi bylo zasvěceno město Théby.

95  

Alberto da Casalodi - guelfský pán Mantovy, poslechl přemlouváni ghibellina Pinamonta dei Bonaccolsi, vyhnal z Mantovy své urozené přívržence, ocitl se tak bez opory a 1272 ho Pinamonte vyhnal.

110  

Kalchás - v trojských bájích řecký věštec, který předpověděl dlouhé trváni války. Z města Aulidy výprava vyjela. Eurypylos podle vyprávěni Aeneidy (II.) není vysloveně věštec, byl jen pověřen, aby se zeptal věštírny na radu. Vergilius tu nazývá své epos "tragedií"; Dante řadí pod pojem tragedie prostě básnické dílo vznešeného hrdinského obsahu.

116  

Michal Scottus - astrolog císaře Bedřicha II., vykladač Aristotela a měl pověst mága; 1290 byl ještě na živu.

118  

Guido Bonatti z Forlí - astrolog Bedřicha II. a pak Guida z Montefeltra a některých dalších, zemřel velmi starý koncem XIII. stol.

119  

Asdente - chudý, negramotný, ale velmi inteligentní švec v Parmě (Dante o něm píše i v Hostině IV., XVI., 6), kterého provázela pověst věštce.

124  

Kain - biblický bratrovrah (Genese IV., 8) se podle lidového podání, vysvětlujícího skvrny na měsíci, stal mužem na měsíci s otepí trní. Zde tedy značí: měsíc, a básnický obraz opisuje časový údaj: je kolem šesté ráno. Hemisféra - polokoule; podle dobové astronomie svět obepínají dvě . polokoule nebeské báně, jedna nad naším světem (jehož středem je Jerusalem), druhá, protilehlá, nad očistcem.

Zpěv dvacátý prvý

7  

Arsenál - v Benátkách, 1104 zbudovaný a kolem 1303 rozšířený, toho času jeden z nejvýznamnějších v Evropě.

38  

svatá Zita - patronka města Luccy, kde žila jako služka a zemřela (1218-72); radní je se vši pravděpodobností Martino Bottaio, významný luccánský měšťan, který zemřel v době Dantovy pomyslné cesty peklem.

41  

Bonturo Dati - Dantův současník, toho času ještě na živu, a hlava lidové strany v Lucce, je v té souvislosti jmenován ironicky, provázela ho totiž pověst jedinečného úplatkáře. Podle některých Dantových komentátorů se zdá, že to byla dosti obecná nectnost Luccánských.

48  

přesvatý obličej - přesně Svatý obličej, byzantský krucifix, který uctívali v Lucce.

49  

Serchio - říčka v Lucce.

95  

Caprona - pisánská pevnost, jejíž posádka se vzdala 1289 Florentským pod podmínkou, že nebude pobita. Capronu dobyl Guido da Montefeltro, kapitán lidu, a pak 1289-93 pisánský podesta. Zde je to Dantova svéživotopisná vzpomínka.

112  

pět hodin dál - je Bílá sobota ráno; Dante určuje čas opětovnou narážkou na báji o zemětřesení při Kristově smrti.

139  

trubku udělal si z řiti - groteskní závěr groteskní scény, s naturalismem středověkého umění i v náboženských thematech.

Zpěv dvacátý druhý

5  

ó Aretinští - pravděpodobně narážka na Dantovu osobní účast v bitvě u Campaldina (II. VI. 1289), kde guelfové z Luccy a Florencie porazili ghibelliny z Arezza.

19  

jako delfín - podle námořnické pranostiky delfíni, když se objevili kolem lodi, ohlašovali brzkou bouři.

48  

království Navarrské - v Pyrenejích, zaujímalo pohraniční území dnešní Francie a Španělska. Mluvčí prý, podle starých komentátorů Komedie, se jmenoval Ciampolo, ale je o něm známo jen to, co je zde v básni. Snad ho básník nejmenoval záměrně a měl na mysli jen úplatkáře - typ Navařana.

53  

Tebald II. - navarrský král 1253-70.

64  

Latiníka - zde ve významu: Itala.

81  

bratr Gomita z Gallury - jednoho ze čtyř správních okresů, na něž si rozdělili Pisánští Sardinii, byl místodržícím gallurského správce a soudce Nina Viscontiho (ten byl v úřadě 1275-96), provinil se úplatkářstvím a nakonec byl oběšen.

88  

Michel Zanche z Logodoru - dalšího z čtyř soudních obvodů Sardinie, byl místodržícím syna Bedřicha II. Enza v době, kdy byl sardinským králem, po jeho smrti si vzal vdovu po něm Adelasii (1249); jedna jeho dcera si vzala Branca d'Oriu - viz zpěv XXXIII.; ale životopisné zprávy o Michelovi jsou značně kusé a nejasné. Osoby hříšníků tu mají podružnou roli: zpěv je jakoby groteskní balet, scéna vystupňovaná až do závěru pekelné komiky.

Zpěv dvacátý třetí

3  

Menší bratři - františkáni.

5  

Ezop - starořecký bajkař, jehož bajky (nebo později vzniklé a jemu přičtené jako bajka, na niž naráží Dante) byly populární v středověkých zpracováních. Bajka vypráví, jak žába k sobě přivázala myš, potopila se s ní a utopila ji, ale myš vyplavala na povrch, vylovil ji sup, vytáhl s ní přivázanou žábu, a sežral obě.

25  

sklo kdybych olovem byl podložené - zrcadlo.

63  

fráteři v Cluny v Burgundsku - klášter s přísnou řeholi, určující do nejmenších podrobnosti konáni každého příslušníka, východisko tzv. clunyjského hnutí na přelomu X. až XI. století, které usilovalo upevnit disciplínu duchovních a především skrze řeholnictvo vytvořit z církve pevný feudální vládní aparát, nepodřízený pokud možná v ničem světské moci. Několik pramenů dosvědčuje, že clunyjští chodívali s převislými kutnami, jak je Dante popisuje. Celá scéna pokrytců vyvolává už tónováním verše atmosféru klášterního konventu.

66  

Bedřichovy kutny - podle ne zcela spolehlivě ověřené zprávy Bedřich II. provinilce, kteří se dopustili urážky majestátu, dával zašít do olověné kutny a vsadit do kotle, pod kterým rozdělali oheň.

74  

ty, co jsou známi jmény nebo činy - jeden ze základních principů, podle nichž vybírá Dante hrdiny své básně. Obráží se v tom básníkův názor, spíše už raně humanistický a renesanční, že jen o takových stojí za to psát. Ale je to zároveň umělecký komposiční postup: připomínka známé postavy vzbudí bez dalšího výkladu v čtenáři (to jest čtenáři, se kterým Dante počítal) celý trs představ, básník s tím pozadím čtenářových představ počítá a jeho myšlenkový i umělecký přístup k té materii se projevuje tím, který dílčí rys vyzvedne, s které strany ji osvětli.

103  

Veselí bratři - lidová přezdívka náboženského mnišského i rytířského řádu Panny Marie, založeného 1261 v Bologni s posláním sjednávat mír v znesvářené Italii a bojovat za ponížené a ukřivděné; řád se zprvu snažil plnit své poslání, ale brzy zdegeneroval a jeho příslušnici se stali příslovečným příkladem rozmařilců a pokrytců.

104  

Loderingo - z ghibellinské rodiny Andalů (1210?-1293), byl podestou v některých emilských a toskánských městech (1265 v Bologni a 1266 ve Florencii), organisátor řádu Veselých bratři. Catalano dei Catalani z guelfské rodiny Malavoltiů (1210?-85), byl 1243 podestou v Miláně, 1250 v Parmě, 1260 v Piacenze, 1265 v Bologni, 1266 ve Florencii, 1267 v Bologni. Dantovo obvinění z pokrytectví se - mimo charakteristiku řádu obecně - týká především činnosti obou ve Florencii: po bitvě u Beneventa florentští ghibellini, tehdy u moci, projevili ochotu k narovnáni a smíru s guelfy. Výsledkem jednání bylo jmenování obou bratři do úřadu - jednoho guelfa a jednoho ghibellina, aby vytvořili jakousi koaliční vládu. Ale podestové dělali na příkaz papeže Klimenta IV. proguelfskou politiku, která vedla nakonec k vypuzeni ghibellinů. Jeden následek toho byl, že guelfové pobořili domy ghibellinské rodiny Ubertiů u pevnosti Gardinga.

115  

Farizeům - narážka na vyprávěni Janova evangelia o poradě velekněží a farizeů, na niž bylo rozhodnuto dát Krista ukřižovat; verše 116-7 jsou téměř překladem kap. XI., 50. Postavy jsou velekněz Kaifáš a jeho tchán Annáš.

Zpěv dvacátý čtvrtý

2  

vlas slunce - obraz slunečního vlasu, slunečního paprsku čteme již v Aeneidě (IX., 638). Dante udává čas podle astronomického pohybu slunce po znameních zvěrokruhu: ne nadarmo platí o Božské komedii, že je svodem veškerého středověkého vědění a názorů. Ale básník Dante tyto vědomosti nerozlučně spájí se svěžím idylickým líčením jarní přírody (tím kontrastnějším, že si na ni vzpomíná v pekelné poušti) hned následujícími obrazy krátících se nocí a "bílé sestry" sněhu.

48  

nemůžeš přece očekávat slávu - Vergiliovými ústy znovu promlouvá nad jiné jasně duch doby, která vyprošťuje lidskou individualitu z pout středověké universality. Tomuto vývoji individua "odpovídá také nový druh vnějšího uplatněni: moderní sláva", píše zasvěcený vykladač renesance Burckhardt (Renesance II., 3), který zároveň upozorňuje na Dantův vnitřní rozpor: básník ve svém konáni z daleka nebyl povznesen nad tuto touhu po slávě a vavřínu (a odraz toho spatřujeme v promluvách různých postav v Pekle - nejen v jejich obsahu, ale i v tónu, jímž básník tato slova podává) - ale ve svých theologických úvahách se k ní stavěl křesťansky-kriticky (a odraz toho nacházíme v Ráji).

85  

Libye - živočichopis Dantovy pouště včetně jmen nestvůr je opět vypůjčen z devátého zpěvu Farsalií, i když jen jako materiál Dantovy fantasie, vytvářející tu divoké bakchanále prudkým spádem obrazů a veršů: ostrý kontrast proti pomalé scéně pokrytců.

93  

slunovratný kámen - podle středověké pověry měl kámen heliotropium moc učinit člověka neviditelným.

107  

Fénix - básník tu známou báji přejímá nejspíše z Proměn (XV.).

111  

nard - vonné kořeny; myrrha - aromatická východoafrická pryskyřice.

125  

Vanni Fucci z Pistoje - nemanželský syn urozeného Fuccia de'Lazzeri, horlivý přívrženec Černých, společně s notářem Vannim della Monna a s Vannim Mironem r. 1293 vyloupil kostelní poklad v pistojském dómu sv. Jakuba. Při vyšetřování bylo pozavíráno mnoho podezřelých, Rampino di Ranuccio už byl málem odsouzen, a pravda vyšla najevo teprv, když ji vyzradil uvězněný depa Monna, který byl za to 1296 pověšen; Vanni Fucci pravděpodobně utekl - ale i v tom případě zřejmě nezůstal dlouho na živu. V jeho charakteristice je nápadná nestoudná otevřenost, se kterou přiznává Dantovi plné jméno i vinu; a jeho psychologií nejen člověka, ale i zapeklitého Černého doplňuje škodolibost, s níž věští Dantovi jeho příští neštěstí.

143  

Pistoja - rozdělila se na Bílé a Černé 1300, v květnu 1301 pistojští Bílí za pomoci florentských Bílých vyhnali Černé z Pistoje.

144  

pak Florencie - když koncem 1301 Karel z Valois vstoupil do Florencie, vrátili se jeho pomocí Černí a 1302 vyhnali Bílé.

145  

Magra - údolí v Lunigianě. Mars - bůh války.

146   Výpary je míněn Moroello Malaspina, márkýz z Giovagallo v Lunigianě, velitel spojených vojsk luccánských a florentských guelfů v tažení proti Bílým a ghibellinům z Pistoje a po vítězství velitel Svazu guelfů. Následující věštbu vztahují někteří komentátoři k bojům r. 1302 nebo až k letům 1305 až 1306: buď jak buď, jde tu o porážku Bílých, k nimž patřil i Dante, Černými. Picenské pole, na němž byl poražen starořímský vzbouřenec Catilina, loži u Pistoje.

Zpěv dvacátý pátý

2  

prostrčiv palce - posměšné gesto proti Bohu; ale zde i místní a dobová narážka: na skále v Carmignanu měli prý Pistojští věž, na které byly mramorové ruce, napřažené tímto gestem proti Florencii; 1228 ji Florentští dobyli.

15  

v Thébách spadl s věží - do podsvětí Capaneus (viz zpěv XIV.). Dantova řeč proti Pistojským je zbarvená cele antickými příklady: semenem tvým (v. 12) naráží na tradici - nesprávnou, ale v Dantově době pokládanou za historický fakt, že Pistoju založili lidé z Catilinova vojska.

19  

Maremma - toskánské Pomoří, kde prý bylo hodně hadů.

25  

Cacus - (Aeneis VIII.), jehož příběh tu Dante vypráví, podle báje sídlil v jeskyni pod jedním ze sedmi římských kopců, Aventinem.

43  

Cianfa - z urozené florentské rodiny Donatiů (Černých); víme o něm jen, že umřel koncem XIII. stol.

67  

Agnello - z původně ghibellinské, pak Černé florentské rodiny urozených Brunelleschiů; připomíná se rovněž jako zloděj.

94  

Lukán - líčí ve Farsaliích (IX.) útrapy vojáků: Sabello se po hadím kousnutí proměnil v popel, Nassidius se po hadím kousnutí nestvůrně nadmul k smrti.

97  

Ovidius - v Proměnách (nazvaných tak proto, že je to svod báji o lidech a bozích, kteří se proměnili v jiné tvory a věci) vypráví o thébském králi Kadmovi, který se proměnil v hada (IV.) a o Arethuse, která se v Syrakusách proměnila v pramen (V.).

140  

Buoso - Florenťan, ale vykladači se různí v názoru, v které rodině se syn toho jména vyznamenal se zlodějstvím.

148  

Puccio Kulhavý de' Galigai - z florentského ghibellinského rodu; kradl prý ve dne, a ne v noci, a špatně se mu utíkalo, byl-li zastižen.

151  

Gaville - město v toskánském Valdarnu, jehož obyvatelé zabili Francesca de'Cavalcanti, řečeného Šilha, a z toho vzešla nekonečná krevní msta mezi Cavalcanty a Gavillskými. Scéna proměn se zpravidla vykládá jako alegorie záludnosti a přestrojení, ticho, v němž probíhá, jako obraz ticha, v němž číhá loupež.

Zpěv dvacátý šestý

7  

co se k ránu zdá - už podle starověké pověry prý je pravda.

9  

Prato - městečko nedaleko Florencie, bylo poddáno Florentským a tradičně na ně mělo svrchu. Zde tedy je to ironický vtip.

26  

planeta - slunce.

34  

dvěma medvědy mstil hanu - dva biblické příběhy (oba z IV. Knihy královské, II.): prorok Eliseus proklel děti z Bethel za to, že se mu posmívaly pro jeho pleš; přišli dva medvědi a rozsápali je. A prorok Eliáš se před Elíseovýma očima vznesl na ohnivém voze do nebe.

54  

Eteoklés - v okruhu řeckých thébských báji (a Statiově Thebaidě, jež je hlavním Dantovým pramenem) Oidipův syn, kterému po otcově smrti připadla vláda nad Thébami, kdežto jeho bratr Polineikés musil z vlasti. Polineikés sebral vojsko sedmi vladařů, s nimiž oblehl Théby. Nakonec se v souboji Eteoklés a Polyneikés navzájem zabili; Eteoklés byl jako obránce vlasti pohřben, Polyneikovi byl pohřeb odepřen.

55  

Ulysses - lat. forma jména Odysseus: nejlstivější z Řeků před Trojou, titulní hrdina Homérova eposu a postava mnoha antických děl; lest s trojským koněm byl jeho výmysl.

56  

Deidameia - manželka, od které Odysseus a Diomédés lstí odvedli do trojské války Achilla, schovaného v ženském převleku, aby nemusil do tažení; Achilleus ve válce zahynul. A společně s Diomédem ukradl Odysseus z Troje palladíum - sochu bohyně Pallas Athény, která chránila Troju.

80  

mých zásluh o vás - protože je opěvá v Aeneidě; i stylisace osloveni je vergiliovská - obrat z Aeneidy (IV., 317).

91  

Kirké - čarodějka, která u sebe na ostrově rok zdržovala Odyssea na cestě z války domů, na rodný ostrov Ithaku k věrně čekající manželce Pénelopě; místu na Tyrrhénském pobřeží, kam báje klade tu událost, se dodnes říká mys Kirké. Nedaleká Gaeta prý dostala později jméno po Aeneově chůvě Caietě.

108  

Héraklovy sloupy - v antickém zeměpise úžina Gibraltar. Tam končil pro starověkého i středověkého Evropana svět. Dante navazuje na staré podání, že k stáru, po návratu z trojské války, se Odysseus vydal ještě na jednu výpravu; ale italský básník vynechává i návrat domů. Odysseův příběh patří k nejmajestátnějším z Božské komedie - a nejhumanističtějším: křesťan Dante pohana Odyssea zatratí k pekelnému trestu jako lstivého podnikavce, který nadto výpravou na druhou polokouli, k očistcové hoře, překročil hranice vymezené člověku; básník Dante zpívá o statečnosti vášnivé lidské touhy po poznání i o tragedii hrdiny, který na dohled cíle padá do hlubin.

Zpěv dvacátý sedmý

7  

býk sicilský - narážka na vyprávění dějepisce Orosia (Proti pohanům I. 20) o vynálezci Perillovi, který prý sestrojil pro akragantského tyrana Falarida popravčí nástroj - kovového býka: odsouzence vstrčili dovnitř, rozdělali zespod oheň a křik mučeného zevnitř resonoval jako bučení. Vynález prý prvně vyzkoušeli na vynálezci.

29  

horu, z níž vody Tiberu - Tiber pramení pod Monte Coronaro. Hranice tu vymezují panství a nepřímo určují mluvčího: Guido da Montefeltro (1220?-98), politik a válečník, ghibellin. 1268 náměstek Konradinův v Římě, 1274 kapitán Forlí ve válce, 1275 velitel všech ghibellinských sil v Romagni, po dočasném smíru s církví se znovu znepřátelil s jejími autoritami jako velitel Pisánských (1289) v bojích proti toskánským (také a především florentským) guelfům, a papež ho exkomunikoval z církve. Po míru mezi Pisou a Florencií (1292) odešel do Romagne, 1296 se znovu smířil s církví, vzdal se veřejné činnosti a vstoupil do františkánského řádu. Patřil k nejvýznačnějším osobnostem svého věku.

37  

Romagna - kolem r. 1300 sice nezuřila otevřená válka, ale zato byla silná vnitřní napětí v jednotlivých městech.

41  

z Polenty orel - pánem Ravenny byl toho času Guido starší da Polenta (od 1275, zemř. 1310, otec Francesky z Rimini, viz zpěv V). Cervii - městečko na jaderském pobřeží.

43  

zem, které mnoho dali zkusit jiní - Forlí, proslavené bojem proti Francouzům a guelfům (1281-3), které vyslal papež Martin IV.; velitelem proti nim byl právě Guido z Montefeltra. Zelený lev, na jehož spár Dante naráží, byl erbovní znak Scarpetty z Ordelaffiů, pána Forlí od 1296 a ghibellinského kapitána, u něhož Dante pobýval 1303.

46  

Verucchio - hrad, který dali Riminští Malatestovi, otci Paola a Gianciotta (viz zpěv III); stal se pánem Rimini 1295, po vyhnáni ghibellinů, zemř. 1312. Mladý vlkodlak je jeho prvorozený syn a nástupce Malatestino. Drželi v zajetí vůdce riminských ghibellinů Montagnu de'Parcitadi a dali ho zavraždit. Zuby - nebozez jsou narážkou na dravost "vlkodlaků".

49  

Lamonské město - Faenza, santernské - Imola, podle svých řek. Modrého lva v bílém poli měl ve znaku jejich pán Maghinardo Pagani da Susina, který co chvíli měnil politickou příslušnost.

52  

Savio - protéká Cesenou, která kolísala mezi vládni formou svobodné komuny a podřízenosti vlivnému politiku-vladaři uvnitř obce.

70  

velekněz - papež; v tomto případě jde opět o Bonifáce VIII.

85  

Král nových Farizeů - Bonifác VIII.; sídlil v Římě v Lateránu a vedl 1297-8 válku s mocným římským rodem Colonnů.

89  

Akri - poslední palestinské město, které bylo v rukou křesťanů, dobyli Saracéni 1291 za pomoci i některých křesťanů; v následujícím verši naráží Dante na to, že někteří (ovšem jiní, než ti, o nichž je zde řeč) Italové vedli přes církevní zákaz ze ziskuchtivosti obchod s mohamedány.

94  

Konstantin - císař starého Říma, podle rozšířené středověké legendy vyhledával papeže Silvestra, pronásledovaného pro křesťanství, na hoře Soracte nedaleko Říma, aby se dal od něho vyléčit z malomocenství. Guido charakterisuje - krvavou ironií - tím příkladem Bonifácův vztah k sobě a není asi bez významu, že podle Dantova přesvědčeni domnělou donací Konstantin dal základ světskému panství a tím zkaženosti církve, jež se tak, podle básníkova pojetí, zpronevěřila svému duchovnímu poslání: Bonifácova válka s Colonny byla právě válka papeže - hlavy Říma za podrobení odbojných velmožů své bezpodmínečné svrchovanosti.

102  

Palestrina byla v těch bojích pevnost Colonnů, Bonifác vedl o ni zápas v polovině r. 1298.

112  

František - z Assissi, protože šlo o mnicha jeho řádu; Dante tu sice činí odsouzencem Guida, ale veškeru vinu přenáší na pokušitele Bonifáce, který odvedl Guida (podle vyprávěni ferrarského kronikáře Riccobalda) od františkánských povinností žádostí, aby se postavil do čela jeho vojsk, a když Guido odmítl, tedy žádostí o radu; podle Danta takové rozhřešení dané předem je neplatné.

113  

cherub tmavý - ďábel.

Zpěv dvacátý osmý

8  

Apulie - jeden kraj tu zastupuje celou jižní Italii, kde bojovali Trojané pod Aeneou, Římané v druhé válce punské (III. stol. př. n. 1.), kdy po vítězství u Cannes punský vojevůdce Hannibal napočítal mezi kořistí několik měřic prstenů (podle vyprávění římského dějepisce Livia (XXII., 6, XXIII., 7. 12; zmínka u Danta i v Hostině IV., V. 19), i Normané Roberta Guiscarda v druhé polovině XI. stol.

16  

Ceperano - místo, kde došlo 1266 k bitvě mezi Římskými a Neapolskými; ale zdá se, že se v textu tají narážka na bitvu u Beneventa 1266, významnou ve florentských dějinách. Narážka na lež Apulských se týká toho, že Apulští, postavení na stráž, umožnili průchod Karlu I. z Anjou.

17  

Tagliozzo - hrad v Abruzzách, dějiště definitivní porážky štaufské moci a Konradinovy 1268. Alardo di Valery byl rádcem Karla z Anjou, nikoliv přímo bojovníkem v bitvě - proto "beze zbraní".

27  

měch - žaludek; Dantova fysiologie odpovídá znalostem středověkého lékařství.

31  

Mohamed (560-633) - nebyl středověku zakladatelem nového náboženství, nýbrž rozkolníkem, který rozštěpil pravé, křesťanské, náboženství.

32   Ali (597-660) - byl jeho zeď a horlivý následovník.

55  

Dolcino Tornielli da Romagnano - přívrženec sekty Apoštolských bratři, založené asi 1260 v okolí Parmy Segarellim (upálen 1300), byl zběhlý františkán; společně se zběhlou jeptiškou Marketou hlásal návrat k prvotní křesťanské prostotě a anarchistický komunismus. Podnítil selské povstání, proti kterému vyhlásil Kliment V. křížové tažení; 1305-6 se opevnil s pěti tisíci přívrženci na hoře Zebello a teprve hlad je zmohl; 1307 byl upálen v Novaře.

73  

Pier da Medicina - z roviny mezi Bologní a dolní Romagnou, v druhé polovině století válečník, který se velmi činně zúčastnil rozbrojů mezi severoitalskými státy; ale mlhavé dochované údaje ztěžují identifikaci.

77  

Guido del Cassero a Angioletto da Cagnano - urození měšťané z Fana - prý si je pozval riminský Malatestino na jednání a dal je utopit; ale zprávu o tom nečteme jinde než právě u Danta. Malatestino byl šilhavý.

83  

Neptun - v antickém bájesloví bůh vodstev.

84  

Argolšti lidé - Řekové.

90  

Focara - hora poblíž Cattoliky.

101  

Curio - římský tribun, zprvu přívrženec Pompeiův a pak Caesarův, podle nepřesného Lukanova vyprávění přiměl Caesara (49 p. n. l.), aby překročil říčku Rubikon a začal občanskou válku.

106  

Mosca dei Lamberti - podle podání, jehož se přidržuje i Dante, tímto výrokem popudil rodinu florentských Amideiů, aby se pomstili Buodelmontovi dei Buodelmonti: nezdařené námluvy mezi dvěma rody r. 1215 byly prý příčinou toho, že se Florencie rozštěpila na soupeřící strany guelfů a ghibellinů. Lambertiové byli nakonec 1258 vyhnáni z Florencie a 1268 prohlášeni za vzbouřence.

134  

Bertram z Bornu - pán na Hautefortu, provensálský válečník a trubadur, jehož Dante jinde v díle chválí (Hostina IV., XI. 14, O lidové mluvě II., II. 9), podle podání byl původcem neshod mezi anglickým králem Jindřichem II. a jeho synem.

137  

Architofel - rádce biblického krále Davida, který podle II. Knihy královské (XV-XVII.) poštval Absolona proti otci Davidovi.

142  

zub za zub - starozákonní zákon odplaty.

Zpěv dvacátý devátý

27  

Geri del Bello - Dantův příbuzný, žil v druhé polovině XIII. stol., rozdmychával prý nepokoje v městě, byl zabit kýmsi z rodiny Sacchettiů a smrt zůstala nepomstěna.

29  

Altaforte - Hautefort Bertrama z Bornu.

58  

Aegina - řecký ostrov, kde podle vyprávění Proměn (VII.) vyhubil mor všecko obyvatelstvo, zůstali jen mravenci a ti se pak proměnili v lidi.

104  

v prvním světě - na zemi.

109  

Griffolino z Arezza - alchymista, byl v druhé polovině XIII. stol. upálen jako kacíř - pro neodůvodněné podezření; zde však je trestán jako
alchymista. O Alberovi nevíme více, než je v Komedii.

117  

svým otcem - narážka není jasná, není ani jasné, je-li "otec" míněno doslova nebo jen v církevním smyslu - označení sienského biskupa.

125  

Stricca - pravděpodobně syn Giovanniho de Salimbeni, který byl 1276 a 1286 podestou v Bologni.

127  

Niccolo - asi Striccův bratr. Příklady sienských rozmařilců: snad se vztahuji k zprávě o tom, že v druhé polovině XIII. stol. si dvanáct sienských mladíků z bohatých rodin uspořádalo nepřetržité veselice a během dvaceti měsíců propilo celé jmění.

131  

K ním se řadil i Caccia d'Ascan z rodiny Scialengů a Abbagliata, vlastním jménem Bartolomea dei Folacachieri, který byl 1278 pokutován pro nějakou hospodskou nepravost, ale pak ho nacházíme v různých úřadech a 1300 zemřel.

136  

Capocchio - alchymista, byl 1293 upálen v Sieně.

Zpěv třicátý

1  

Juno - v Proměnách (IV.) se rozlítila na Thébské pro dceru krále Kadma Semelu, se kterou zplodil záletný Junonin manžel nejvyšší bůh Jupiter Dionysa. Semelina sestra Ínó dítě vychovávala, Juno se pomstila tím, že zaslepila šílenstvím manžela Ínó Athamanta.

16  

Hekuba - manželka trojského krále Priama, podle Proměn (XIII), se proměnila v fenu, když po pádu města viděla osud svých dětí.

31  

Aretinský - Griffolino.

32  

Gianni Schicchi - postava populární naposled z Pucciniho opery: ukryl mrtvolu Buosa Donatiho, přestrojil se za něho, lehl si na smrtelné lože a tam nadiktoval závěť ve svůj prospěch; událost spadá přibližně do poloviny XIII. stol., ale výklady se rozcházejí v mínění, o kterého z florentských Buosů Donatiů tu šlo.

37  

Myrrha - v Proměnách (X.) dcera kyperského krále, která se zamilovala do otce a vydávala se za jinou ženu, aby s ním mohla spát; u Danta však není trestána za krvesmilstvo, nýbrž za podvod.

61  

mistr Adam - penězokaz, který falšoval florentskou měnu; případ se provalil 1281. Ponoukli ho k tomu Guido II., Alessandro a Aghinolfo, hrabata ze zámku Romeny v Casentinu. Branda je pramen poblíž Romeny. Jedna duše je Guido, který umřel 1292, ostatní dva bratři byli 1300 ještě živi.

97  

Josefa - nařkla podle známého biblického příběhu (Genese XXXIX.) žena Putifarova.

109  

u hranice - popravčí, kam bývali odsouzenci odváděni se svázanýma rukama.

128  

Narcis - zamilovaný do vlastni podoby, se shlížel ve vodě jako v zrcadle a nakonec se v ní utopil.

Zpěv třicátý prvý

4  

kopí Achillovo a jeho otce Pélea - dovedlo hojit rány, které jím byly zasazeny.

18  

Roland - podle středověkých rytířských eposů paladýn Karla Velikého, byl poražen v boji s Maury v soutěsce Roncevaux; signálem rohu volal na pomoc Karlova vojska.

40  

Montereggione - hrad u Sieny.

43  

strašní obři - Dante naráží na antickou báj o bojích Gigantů proti Jupiterovi.

64  

Frísové - byli vyhlášeni vysokým vzrůstem.

67  

Rafel - důmyslné pokusy badatelů vyluštit smysl toho verše končí zjištěními, že verš nemá mít vůbec žádný smysl, je to věta v řeči nikomu neznámé, přesně řečeno srozumitelné jen biblickému lovci Nemrodovi, který dal popud k stavbě legendární babylonské věže a tím k zmateni jazyků na zemi (Genese XI.).

94  

Efialt - v antickém bájesloví obr, který vršil horu na horu, aby vyšplhal na sídlo bohů Olymp. Briarea si představovali staří jako storukého obra. Antaia připomínají báje o Héraklovi: byl synem Země a ta mu dodávala vždy nové síly; když s ním Héraklés zápasil, musil ho vyzdvihnout do vzduchu, aby ho mohl zabít.

116  

Scipio Africanus - římský vojevůdce v druhé punské válce, porazil karthaginského velitele Hannibala v rozhodné bitvě v severoafrickém údolí, kam tradice kladla Antaiovo sídlo. Dantovým pramenem tu jsou především Farsalia (IV.).

124  

Títyos - v řeckém bájesloví obr, který se pokusil znásilnit bohyni Létó; Dante našel latinské zpracování v Proměnách (IV.), Aeneidě (VI.) i Farsaliích (IV.), s tím rozdílem že antickému Títyovi v podsvětí užírá sup stále dorůstající játra. O Tyfeovi se vyprávělo, že leží pohřben pod Etnou (Proměny V., Farsalia IV.).

136  

Garisenda - jedna z pověstných dvou šikmých věží v Bologni.

Zpěv třicátý druhý

9  

řeč, jež "máma, táta" volá - všední, hovorová řeč, nikoliv latina, kultivovaná řeč, již psali dřívější autoři o takových námětech.

11  

Amfionovi - v řecké báji pomáhaly musy, když přiměl hrou na lyru kameny, aby se samy naskládaly do hradeb kolem Théb.

29  

Taberník - není jasné, kterou horu a kde měl básník na mysli.

57  

Alberto degli Alberti - hrabě z Mangony v údolí Sieve a z Vernia a Cerbaia v údolí Bisenzia, měl dva syny, Napoleona (ghibellina) a Alessandra (guelfa), znesvářené nadto pro rodinné neshody. V poslední čtvrti XIII. stol. se navzájem zahubili.

61  

král Artuš - podle středověkých romancí probodl svého syna Mordaka, který ho chtěl připravit o trůn.

63  

Focaccia - vlastním jménem Vanni de Cancellieri z Pistoie, přívrženec Bílých, zabil svého bratrance, přívržence Černých, a dopustil se v letech 1286-95 i dalších zločinů; Černí se ho obávali jako rváče.

65  

Sassol Mascheroni - zabil svého poručence a synovce, aby se zmocnil dědictví.

68  

Camicion de'Pazzi - toskánský ghibellin, zabil zrádně svého příbuzného; jeho příbuzný Carlino vydal 1302 za úplatek florentským Černým hrad Pietravigne a zavinil tak smrt mnoha Bílých.

88  

Antenora - Dante pokřtil své pekelné sídlo zrádců podle Trojana Anténora, který podle tradice zradil Troju Řekům, protože jim pomohl ke krádeži trojského ochranného palladia.

106  

Bocca degli Abati - zrádce florentských guelfů v bitvě u Montaperti 1260, podplacený ghibelliny. Uťal Iacopu Naccovi de'Pazzi, v jehož oddíle byl, ruku se zástavou florentského jezdectva a vyvolal zmatek, ve kterém Florenťané prohráli bitvu. Dante tu vystupuje nad jiné tvrdě: chce znát vinníka, který zavinil vyhnanství i jeho příbuzných; a jako v jiných episodách i zde s vinníkem nemá slitování. K psychologii Boccy patří zatvrzelost, s níž odmítá prozradit své jméno: zrada je v Dantových očích nejhnusnější hřích, a proto Bocca zapírá, dbaje (a to je zas přízračný dobový motiv) i v pekle nadevše na pověst svého jména. Dante se doví jméno od jiného a rozzuřený Bocca na oplátku prozradí udavače.

116  

Buoso da Duera - byl 1265 vyslán s lombardským vojskem k Parmě, aby s ghibellinskými oddíly zadržel Karla I. z Anjou; dal se však podplatit a uvolnil Karlovi cestu.

118  

Tesauro dei Beccheria z Pavie - opat z Vallombrosy, legát papeže Alexandra IV. v Toskáně. Po vyhnání ghibellinů z Florencie pomáhal připravovat jejich návrat, za to byl ve Florencii na náměstí na nátlak lidu sťat (1258); papež pak za to Florencii a Florentské exkomunikoval.

121  

Gianni de' Soldaniera - ze staré urozené ghibellinské rodiny, 1266 se odvrátil od své strany (a jako zrádce vlastní strany ho Dante umisťuje do Antenory), získal si postavení lidového vůdce a pomáhal guelfům zpět k moci.

122  

Ganellon - zrádce, kterému Píseň o Rolandu přičítá porážku křesťanů Moury v soutěsce Roncevaux. Tebaldelo de'Zambrasi z Faenzy, 13. září 1280 za úsvitu, když město spalo, otevřel brány Faenzy boloňským guelfům, aby se pomstil za osobní pohanu ghibellinům. Zemřel 1282 v bitvě u Forlí.

130  

Tydeus - podle Thebaidy (VIII.) se umíraje zahryzl do hlavy svého nepřítele Melanippa.

Zpěv třicátý třetí

13  

Ugolino della Gherardesca - hrabě, pán rozlehlých statků (zvl. v pisánském Pomoří), dočasně místodržitel krále Enzia na Sardinii, z ghibellinské rodiny, nar. v první pol. XIII. stol. Když v Toskáně začali nabývat převahy guelfové přešel od své strany k nim, 1274-5 spolu se zetěm Giovannim Viscontim byl zapleten do pokusu nastolit v Pise guelfskou správu, po nezdaru pokusu byl uvězněn a vypovězen, ale 1276 se už zase mohl vrátit spolu se svým osiřelým vnukem Ninem. 1284 velel pisánskému loďstvu ve válce s Janovem, pak se stal pisánským podestou a velitelem vojska. 1285 se vytvořil proti Pise svaz Janova, Luccy a Florencie a Ugolino, aby je rozdělil, ve vyjednávání odstoupil některé pisánské hrady (není jasno které); to mu bylo později přičteno za zradu. Mezi Ugolinem, který se přiklonil ke ghibellinismu, a Ninem, který vykonával od 1285 úřad spolu sním a byl tajným guelfem, byly rozpory, zvl. v názoru na mír s Janovem: děd byl proti, vnuk pro. Na jaře 1288 byl mír uzavřen. Pisánský arcibiskup a horlivý ghibellin Ruggiero Ubaldini se tvářil k Ugolinovi přátelsky, jenom se zasadil, aby Nino musil do vyhnanství (v červnu). V červenci si vynutil lid, poštvaný Ruggierem, uvěznění Ugolina, jeho synů Gadda a Uguicciona a vnuků Nina a Anselmuccia, řečeného Brigata. Na jaře 1289 je nechali ve vězení zemřít hlady. Dante proti historické pravdě líčí Ugolinovy potomky mladší, než byli ve skutečnosti, ukazuje nám je v jedné kobce - to už je umělecká (a téměř bychom řekli: dramatikova) stylisace scény, v níž se opět projevuje silně básníkův humanismus - a která, poskytla po třech stoletích libreto rodící se opeře.

23  

hladomornou - nazývali v Pise věž Gualandiů od té doby, co v ní byl uvězněn Ugolino a utrápen hlady.

32  

s Gualandy, Sismondy, Lafranchy - ghibellinskými rody; vlk s vlčaty je Ugolino s dětmi a vnuky.

80  

kde zní "si" - italsky "ano": opis místo přímého "kde zni italština".

82  

Caprara s Gorgonou - ostrovy v moři proti ústí Arna; nedaleko ústi leží Pisa.

88  

Théby - byly v řeckých bájích mezi všemi městy dějištěm nejhrůznějších zločinů.

118  

Alberigo dei Manfredi - jeden z "veselých bratří", horlivý guelf z Faenzy, Dostal prý pohlavek od Alberghetta, syna svého příbuzného Manfreda, a to v něm vzbudilo takovou nenávist, že k sobě pozval oba na hostinu a smluveným heslem "A teď ovoce!" přivolal najaté vrahy, aby je ubili (1285). 1300 byl ještě živ.

124  

Ptolemea - okruh zrádců přátel a příbuzných má jméno podle Ptolemea, o němž vypráví první kniha Makkabejská (XVI.), že dal úkladně zavraždit svého tchána.

126  

Atropos - v řeckém bájesloví poslední ze tří sudic (Klóthó, Lachesis, Atropos), z nichž jedna určuje úděl, druhá přede nit života, třetí ("Neodvratná") nit života přestřihuje.

137  

Branca d'Oria - janovský šlechtic, pozval na hostinu svého tchána Michela Zanca (viz. zpěv XXII.) a úkladně ho zavraždil, aby se zmocnil jeho postavení. Žil ještě 1325.

151  

Janované - mají pověst proradných lidi už v Aeneidě (XI. - přesně řečeno jejich předkové Ligurové) a kronikáři, u nichž ovšem musíme počítat s jistou dávkou moralistního horlitelství, nám dávají na srozuměnou, že se v rychle vzkvetlé zámožné obchodní republice rozmohly všecky nepravosti, plynoucí zejména z chtivosti bohatství a přepychu.

Zpěv třicátý čtvrtý

1  

vexilla regis - Korouhve krále pekel přicházejí. První tři slova (Korouhve krále přicházejí) jsou převzata z náboženského hymnu Venanzia Fortunata z VI. stol. a ta citace tu má uměleckou funkci stejně jako latina, k níž Dante sahá na těch místech, kde chce dodat slohu obzvláštní slavnostnost: Závěrečný zpěv, vrcholící zjevením Lucifera, začíná slavnostní intrádou.

38  

tři obličeje - Dante tu vytváří v trojjediném Luciferu protiklad trojjediného Boha křesťanské tradice. Jednotlivé tváře vykládají komentátoři jako protiklad třem atributům božím, jak je čteme na pekelné bráně (zpěv III.): moc, moudrost, láska - a znamenají tedy nemohoucnost (symbolisovanou žlutobílou barvou), nevědomost (černá) a nenávist (rudá); ale jiné výklady uvádějí jiné trojice: lakomství, nenávist, nevědomost; hněv, nenávist, lakomství; a jiné.

65  

Brutus - Marcus Iunius Brutus a Gaius Cassius, vůdci spiklenců, kteří ubodali v senátě r. 44 př. n. 1. Caesara. Pro celou koncepci Božské komedie je příznačné, že Dante ve vyvrcholení Pekla klade vedle sebe Jidáše Iškariotského, který jako zrádce Krista byl křesťanským legendám a věrouce největším myslitelným zrádcem, a dva římské patricie - zrádce císařství (Caesar jako jeho zakladatel tu tvoří protějšek Krista), nejvyšší světské moci všesvětové monarchie podle Dantových představ.

96  

půl třetí - převedeno na dnešní počítání času bylo asi půl osmé večer druhého dne, a na jižní polokouli, kam slézají, půl osmé ráno.

114  

člověk rodem - míní Krista a určuje opisem polohu Jerusalema.


Doslov překladatelův

Dante Alighieri, sám snad nejčastěji překládaný básník světové literatury, mluví na jednom místě svých spisů také o překladech. "Nechť každý ví," praví totiž na konci sedmé kapitoly prvního traktátu svého Convivia, které je jeho nejvlastnější poetikou, "že žádné dílo básnickým slohem skládané nemůže ze svého jazyka do cizího převedeno býti, aniž pozbude veškeré své lahodnosti a harmonie. Toto je příčina, proč Homéra nelze přeložiti z řečtiny do latiny, jak lze učiniti s jinými spisy tohoto jazyka, a toto je také důvod, proč ve verších Žaltáře není sladkosti, hudby ani harmonie: bylyť přeloženy z hebrejštiny do řečtiny a z řečtiny do latiny - a hned při tom prvním převodu pozbyly veškeré lahodnosti..."

Tak na překládání děl básnických pohlížel básník Božské komedie. Od doby kolem roku 1320, kdy jeho trojvětá básnická symfonie byla dopsána, do dneška se ovšem ve věcech duchovních styků mezi národy a výměny kulturních statků mnohé změnilo. I při prohloubeném chápání jedinečnosti uměleckého díla slovesného a při vědomí o neporušitelnosti harmonie mezi formou a obsahem nezdá se nám básnické dílo již tak rozhodně a zásadně nepřeložitelným. Sám příklad, jejž Dante ve svém traktátě uvádí, totiž kniha Žalmů, pozbyl pro nás přesvědčivosti, neboť staletým užíváním latinského textu Vulgáty uvědomili jsme si plně jeho monumentalitu a víme také, že dnes každý národ vzdělaného světa čte žalmy ve svém jazyku, a to mnohdy v překladech, v nichž se - i při odstupňování, jaké je dáno relativními hodnotami jednotlivých řečí i nářečí - věrně obrážejí i krása i vznešenost originálu, ba odvážíme se tvrditi, že specifická váha některých těchto překladů je v jejich jazycích táž, jakou mají zpěvy žalmistovy v originále, a že se právem staly součástí vlastního kmenového bohatství oněch národů.

Abychom však svou obranu překladů formulovali co nejpřesněji, rozvedeme to, co míní Dante, i to, čemu nás poučily ony zkušenosti šesti a půl staletí, o něž jsme bohatší než autor Convivia. Dante nepovažuje tedy překlad básnického díla za nemožný, říká však, že je s překladem spojena ztráta, a to nejdříve ztráta na formě ("lahodnost"), v souvislosti s tím však také ztráta na obsahu, neboť každé porušení formy porušuje také rovnováhu mezi formou a obsahem, jaká je znakem opravdového a velikého básnického díla, a tato rovnováha je nepochybně to, co Dante nazývá "harmonií". Tím jsou dány také meze překladu: objektivně může vždy a všude státi jenom níže než originál. Ale subjektivně, s hlediska překladatele, jeho jazyka a národa, může onen odstup, onen prostor, který vzniká mezi dokonalosti originálu a nedokonalostí překladu, býti zaplněn nejvyššími duchovními hodnotami, jakých láska a pracovní účastenství vytváří vždy hojnost. Anebo, vyjádřeno zase jinak: překlad jakožto vytvoření uměleckého díla zcela rovnocenného originálu je teoreticky nemožný. Ale právě tato nemožnost odůvodňuje stále nové a nové opakování pokusů o zdolání tohoto úkolu, o dosažení nejzazších hranic, do kterých je básnické dílo vůbec reprodukovatelné.

Překladatel Dantovy Božské komedie do kteréhokoli moderního jazyka stojí mimo to před zvláštní a nepřekonatelnou těžkostí, která spočívá v tak zásadní odlišnosti materiálu, v němž pracoval básník, od onoho, v němž je pracovati jeho tlumočníku: Dante obsáhl a vyjádřil jazykem ještě nevyzkoušeným, slovy svěžími a neohmatanými bohatý a složitý svět dějů, myšlenek a citů. Látkou pozdějších a dozrálých kulturních řečí nelze snad vůbec dosáhnouti kouzla objevitelské novosti po prvé užitých a čerstvě ražených slov a obratů; moderní literární jazyk svými výrazovými prostředky, obroušenými staletým užíváním a starou knižní tradicí, nemůže dosáhnouti účinku, jakého dosáhl svěží a nenapodobitelný osobní sloh básníkův, onen jeho středověký habitus, il dolce stil nuovo, jehož tvůrcem je on sám. Jakýkoli pokus o napodobení elementární dikce autorovy archaisováním a antikisováním výrazových prostředků překladatelových musil by skončiti nezdarem už proto, že by to byl postup paradoxní: mělo by tu býti toho, co nám zní zastarale, užito k tomu, aby bylo vyjádřeno něco, co pro vrstevníky Dantovy a první čtenáře jeho básně mělo zvuk nejodvážnější novoty a nejsmělejšího průkopnictví.

Před osudovým rozhodnutím stojí překladatel hned na samém počátku své práce, když si musí stanoviti metodu pracovního postupu a zásady, jimiž se bude řídit. Jde tu hlavně o stupeň věrnosti, jaký bude zachovávat duchovnímu i věcnému jádru básně i jejímu krásnému povrchu veršů, rytmu a rýmu, tedy o otázku, do jaké míry přesná a přísná bude jeho reprodukce obsahu veršů i jejich formy. Věříme pevně a neochvějně, že forma literárního díla nikdy není nahodilostí, nýbrž že nerozlučně souvisí s nejhlubší podstatou toho, co je básníkovi uloženo vyjádřiti. Tvoření uměleckého díla není tedy jen vyjadřováním oné údělné obsahové podstaty, nýbrž také - a především - hledáním, uskutečňováním a dotvářením oné formy, která pak s jeho obsahem bude tvořit nerozlučitelnou jednotu. A tak je vedle kardinální otázky, do jaké míry dílo vyslovuje a obráží realitu, důležitým sudidlem básnického díla také otázka, do jaké míry je v něm uskutečněna ona dokonalá kongruence a jednota obsahu, který vyplývá z básníkova ducha a z doby, v níž a na niž je mu dáno působiti, a formy, která je určena jeho řečí, výrazovými prostředky jeho mateřštiny, jejím bohatstvím anebo chudobou, její nádherou anebo prostotou a jejím zvukem. Stojí-li nyní překladatel před úkolem, aby z mateřštiny básníkovy do svého jazyka převedl takovouto dokonalou báseň, nemůže doufati, že svým překladem vytvoří odpovídající a odpovědné umělecké dílo, nevypořádá-li se čestně a svědomitě také s jeho formálním principem. Obětuje-li obsahové věrnosti formu básně, může sice dosáhnouti jakési poctivé doslovnosti, ale snižuje své vyhlídky na to, že vytvoří umělecké dílo, v němž slovo nepůsobí jen materiálem svého obsahu, ale také magií svého zvuku.

U Danta je takovéto překladatelovo první a zásadní rozhodování o formálním ústrojenství překladu a jeho strukturálním principu snad ještě těžší a osudovější než u kteréhokoli jiného velikého básnického díla. Těžkosti, které na sebe překladatel bere, rozhodne-li se pro přísné zachováváni původní formy Božské komedie, jsou nesmírné. Dante si pro svou báseň sestrojil zvláštní trojveršovou řetězovou slohu, jež od té doby proslula jako terza rima, neboli tercína, a podložil jednotlivým zpěvům takovéto schema rýmů: aba, bcb, cdc ... xyx, yzy, z. Jde tedy v Božské komedii o 14233 pětistopých jambických rýmovaných veršů, tudíž o čtyři tisíce šest set jedenáct úplných tercín a o dvě stě rýmových dvojic ze vstupních a závěrečných veršů jednotlivých zpěvů, s rýmy skoro bez výjimky ženskými. Tercína není snad jen pouhým vnějším formálním znakem a stavebním prvkem Dantovy básně, nýbrž navenek zdůrazňuje číselnou symboliku Dantovu a odpovídá trojčlennosti jeho světového názoru: třem osobám svaté Trojice jeho theologie i třem záhrobním říším jeho kosmogonie odpovídají tři díly jeho veliké skladby (Peklo, Očistec, Ráj), třicet tři zpěvy každého dílu (jen Peklo má kromě nich ještě jeden předzpěv, takže celá Božská komedie má rovných sto zpěvů) a tři verše každé strofické jednotky. Jen při věrném zachování formy, tedy při zachování onoho trojitého rýmu, jakožto tvarového elementu celé skladby, lze míti naději, že vnější poutavost překladu bude - byť vzdálenou - obdobou vnější krásy, která je na Dantově básni tak mocným projevem krásy vnitřní, a že bude dosaženo oné shody a rovnováhy mezi obsahem a jeho tvarovým projevem.

Někteří tlumočníci obětovali rým - a učinili tak v poslední době slavní a velicí básníci, mistři formy a nejvyspělejší překladatelé, jako na příklad Vladimir Nazor ve svém překladu Pekla z roku 1943, týž Nazor, který svou vlastní poesií o mnohdy tak složité veršové struktuře a o tak složitém rýmovém schematu, svými formálně dokonalými překlady z Heineho i autotranslacemi svých básní do italštiny dokázal, že je mistrem rýmu, anebo jako Karl Vossler ve svém překladu celé Božské komedie z roku 1942, týž Vossler, který překlady z trubadúrů i z jiných románských básníků vyspělé a složité formy dokázal, že téměř suverénně dovede vládnouti rýmem. Zřekli se rýmu, a nemůžeme je podezírati, že by tak byli učinili z nedostatku verbálních prostředků, z neochoty vzíti na sebe veliký a těžký úkol, anebo z nelásky k dílu Dantovu: vždyť oba se dílem Dantovým - každý svým způsobem - zabývali téměř celý svůj věk. Vedla je k takovémuto uvolnění formy jistě jen snaha po nejpřirozenější dikci překladu, po možnosti věrné reprodukce obsahu a po svobodném rozvíjení syntaktické skladby básně. Ale jakkoli jsou nám v mnohém ohledu mistry a autoritami, přece jen nemůžeme s nimi v této věci plně souhlasiti a jsme ochotni opačný postup, to jest přísné zachovávání rýmů, zde teoreticky obhajovati i ve svém překladu v praxi prováděti. Rým opravdového básníka není jen zvukovým prostředkem anebo slovní hříčkou, nýbrž má ve stavbě básně svou mnohem význačnější a čestnější funkci: stojí na nejdůležitějším místě verše, soustřeďuje na sebe pozornost už důrazem, který mu dává zvuková shoda s jeho bratrským rýmem, jenž stojí, na odpovídajícím místě jiného verše, a tvoří tedy vždy jakýsi vrchol verše i věty veršem nesené. Na tato nejpřízvučnější místa veršů klade Dante téměř vždy slova, jež jsou nositeli některého hlavního pojmu větné stavby a její myšlenky, a tak tvoří tato slova, zdůrazněná zvukovou mocí rýmu, jakýsi nepřetržitý řetěz pojmů, který váže myšlenky básně v jediný celek. Vezměme tak typickou rýmovou trojici dantovskou: amore - cuore - dolore, a poznáme tento stavební postup básníkův v celé jeho elementárnosti. Básníkova mateřština uvedla tu do souzvuku tři pojmy, a na básníkovi bylo, aby prostor nad těmito třemi sloupy své stavby překlenul pevnou, a přece tak vzdušnou klenbou svých veršů a myšlenek. Básnický genius Dantův dovedl z těchto prvků utvořiti verše veliké a čisté. Byl průkopníkem vznešené a ryzí poesie, poesie nové a svěží, tvůrce rýmů cuore a dolore, a na jeho velikosti a slávě nic nemění to, že v rukou jeho napodobitelů a rozmělňovatelů tyto rýmy zploštěly až k nesnesitelné triviálnosti - stejně, jak se to v jiné jazykové oblasti stalo s analogickou rýmovou dvojicí Herz a Schmerz.

A zde se hned dostaneme k jedné těžkosti a bolesti překladatele: převede-li - podle slovníku i podle citu - ony skvělé rýmy a významné pojmy amore - cuore - dolore do svého jazyka, dostane: láska - srdce - bolest, čili tři slova, na něž není, anebo téměř není rýmů, natož aby pak se tato slova sama mezi sebou rýmovala. Měl by tyto výrazy shodně s originálem klásti na ona nejvýznačnější místa v básni - na konec veršů. Ale povinnost, kterou si uložil, vyžaduje, aby tam zasadil rýmy, čili musí tato klíčová slova přesunouti dovnitř veršů, ubrati jim důraznosti, na jejich místo, básníkem i jejich vlastní vahou jim určené, však klásti slova menšího významu větného i obsahového. Ochuzuje tím dílo, které měl podati v jeho vnitřní plnosti i vnější poutavosti, a není tlumočníka, jenž by měl sensorium tak hrubé, aby si toho nebyl plně vědom a aby mu to nepůsobilo bolest.

A tak právě na verších Dantových mohl tak mnohý překladatel seznati, jak vážnou výstrahou jsou slova básníkova, když pravil: "Žádné dílo básnickým slohem skládané nemůže do cizího jazyka převedeno býti, aniž pozbude vší své lahodnosti a harmonie." Tři kantiky Dantovy velepísně lákaly překladatele tolika národů znova a znova, a není snad jiného básnického díla, které by bylo tolikráte překládáno. Existují jeho překlady přesné i volné, rytmické i prosaické, filologické i básnické, rýmované i nerýmované, překlady do všech možných jazyků od latiny až po esperanto, překlady, jež jsou dílem překladatelů všech duchovních úrovní a stavů.

Veliký počet překladů Božské komedie - uvažme, že jen němčina jich má čtyřicet osm úplných vedle dlouhých překladů fragmentárních! - svědčí jednak o stálé a mocné přitažlivosti, jíž Dantova poesie působí na čtenáře, ale jednak také o nesnadnosti překladatelského úkolu, který nemůže nikým býti zdolán úplně a konečně, nýbrž stále volá po nových pokusech a po novém tlumočnickém úsilí.

Historie českých překladů Božské komedie není ani dlouhá ani příliš bohatá. První, kdo se pokusil o její překlad, byl František Doucha, který roku 1854 uveřejnil své přetlumočení několika zpěvů básně. Byl to v českém úsilí o Danta čin takřka průkopnický, ale vděčnost, kterou mu za to jsme povinni, nesmí nám brániti, abychom neviděli umělecké nedostatky jeho práce: Doucha sám nebyl dosti básníkem, aby ze svého překladu učinil básnické dílo, a nepodařilo se mu ani, aby při zachování původního metra a rýmu utvořil plynulé a čitelné verše. Aby překladatelsky zmohl celou Dantovu báseň, to zůstalo vyhrazeno básníkovi pozdějšímu a většímu, Jaroslavu Vrchlickému. Tento mohutný básník, který byl doma ve všech velikých literaturách a ve všech obvodech poesie, také jako překladatel kupil knihu na knihu, a je to známkou úžasné duchovní universality, že on, který v Goethově Faustu nalezl dílo, jež přímo osudově odpovídalo jeho nejvnitřnější bytosti, mohl také velepísni Dantově věnovati tolik pozorné a vytrvalé lásky. Vrchlický přišel za pobytu v Italii ve svém mládí do styku se světem Dantovým, a kouzlo, do něhož tím upadl, už ho neopustilo. Roku 1875 počal pracovati na překladu Božské komedie, roku 1879 vyšlo Peklo, roku 1880 Očistec a roku 1882 Ráj. Jelikož překlad byl pro českou literaturu událostí prvního řádu, dostalo se mu mnoho pozornosti po stránce kladného hodnocení i po stránce ostré kritiky. Důležité pro další vývoj textu jeho překladu bylo, že Vrchlický při polemikách kolem jeho hodnocení přišel do styku s Janem Blokšou, v oné době nejpoučenějším českým znalcem Danta, jeho života, díla a doby. Jemu vděčil za mnohé poznámky, které mu pomohly, aby v pozdějších vydáních svého překladu některá místa opravil a obsahově i formálně zdokonalil. Krásné lidské vztahy mezi Vrchlickým a Blokšou jsou dokumentovány jejich vzájemnou korespondencí, která vyšla tiskem a je zajisté nejbohatším pramenem k poznání českého úsilí o Danta a jeho svět v letech devadesátých.

Veliký význam v dějinách naší dantistiky má jiná práce: překlad celé Božské komedie, který pořídil Karel Vrátný. Toto přetlumočení, které vznikalo v letech 1906 až 1929, je psáno v nerýmovaných pětistopých jambech, je tedy asi téhož rázu jako německé nerýmované překlady, které podali Karl Witte, Philaletes anebo Karl Vossler. Má všechny přednosti, kterých může dosáhnouti překlad zbavený těžkého pouta rýmu, totiž přesnost, přirozenost a čitelnost, ale překladu ideálního jím ovšem dosaženo není - ten je nemyslitelný bez onoho průběžného řetězu rýmů. Ale jasností svého textu i vědeckou spolehlivostí svého komentáře zůstane překlad Karla Vrátného východiskem pro každý budoucí pokus o české překladatelské zdolání Božské komedie.

Jednotlivé zpěvy Božské komedie přeložili a otiskli pak ještě Karel Dostál Lutinov, František Pokorný, Jaroslav Haasz, J. R. Marek a J. Martin, tajuplně v pozadí zůstal však jiný překlad, který je znám jen z doslechu: Antonín Šnajdauf prý už v dobách, kdy vznikal překlad Vrchlického, přeložil celé Peklo a později ještě části Očistce a Ráje, aniž však kdy s tímto dílem vystoupil na veřejnost.

Náš přítomný třetí úplný český překlad Dantovy básně sahá svými prvními kořeny do roku 1921, do jubilejního roku Dantova, vznikal však souvisle teprve v letech 1940 až 1948: Jeho Peklo vyšlo po prvé samostatně roku 1949, jeho celek roku 1952, a to s doprovodem reprodukci dřevorytové výzdoby prvotiskového vydání benátského z roku 1491. Pro nynější druhé vydání překladatel sám text zrevidoval a opravil: počítáme-li do toho kromě řady zásahů radikálních také mikroskopické opravy interpunkce anebo slovosledu, došlo tu k úpravě anebo změně asi 1.600 veršů. Také v této své nové podobě chce překlad býti jen výsledkem a svědectvím "lásky veliké a stálé píle", jaké se dovolává Dante, když po prvé apostrofuje uctívaného a milovaného Vergilia a hovoří o jeho knize.

Úkoly dantovské zůstávají u nás otevřeny ovšem ještě pro celé generace překladatelů i badatelů, a vše, co dosud v tom oboru bylo vykonáno, jsou jen pouhé přípravné práce. Pouhým stavebním kamenem v prvních základech našeho dantovského studia je také tento překlad Božské komedie, který se zde dočkává svého druhého vydání. Jeho autor je šťasten, že se jím včlenil do širšího proudu slovanského úsilí o Danta, totiž mezi tlumočníky, jejíchž překlady vyšly za druhé světové války anebo po ní: po bok charvátského básníka Vladimira Nazora, jehož překlad Pekla vyšel za války v Záhřebu, po bok ruského překladatele Michaila Leonidoviče Lozinského, jehož úplný překlad Božské komedie vyšel po válce v Moskvě a byl vyznamenán nejvyšší státní cenou, po bok polské spisovatelky Aliny Šwiderské, která po válce podala rovněž úplný, překlad Dantovy mohutné trilogie do své mateřštiny, a konečně po bok zasvěceného literárního vědce charvátského Mihovila Kombola, jehož překlad Pekla vyšel v Záhřebu 1948 a překlad Očistce roku 1955. Tento doslov, který má býti apologií a interpretací překladatelské práce dantovské, ať je zároveň také bratrským pozdravem těmto spoludělníkům na slovanských snahách o poznání a přiblížení Danta a jeho světa!

O. F. Babler

Labutí Píseň Středověku

Literatura nerodí literaturu atd., to jest ideologie nevytvářejí ideologie, nadstavby nerodí nadstavby, leda jako dědictví z netečnosti a pasivity. Ty se nerodí "parthenogenesí", nýbrž ze zásahu "mužského" živlu, dějin, revoluční aktivity, která vytváří "nového člověka", to jest nové společenské vztahy.

Z toho pak také plyne, že "starý člověk" se tou proměnou také stává "novým", protože vstupuje do nových vztahů, když původní vztahy postihl převrat. A odtud to, že předtím, než vydá poesii "nový člověk", vytvořený positivně, jsme svědky "labutí písně" starého člověka, "obnoveného" negativně: a často je tato labutí píseň podivuhodně oslnivá. Staré se tu snoubí s novým, vášně se tu rozněcují nesrovnatelně atd. (Není snad Božská komedie tak trochu píseň středověké labutě, která jen předjímá nové časy a nové dějiny?)

Gramsci.

Letteratura e vita nazionale,
1954 Einaudi, Torino, str. II.

Dante je básník přechodné doby: ztělesněná jednota protikladů. Jejich jednotnost, nutnost, spletitost a nerozlučnost je v jeho díle stejně nápadná jako jejich vyhraněnost a rozpor. Dnešnímu čtenáři při vyslovení Dantova jména nejspíš zní v uších často citovaný Engelsův výrok z dopisu Kautské o "silně tendenčním básníku"1 z úvodu k italskému vydání Komunistického manifestu: "Soumrak feudálního středověku, úsvit moderní kapitalistické éry je vyznačen jednou velkolepou postavou: je to Ital Dante, poslední básník středověku a zároveň první básník nové doby." Pravdivé věty, ale také nebezpečné v té aforistické strohosti. Hrozí dvojí nebezpečí: čtenář bude v básni hledat očividnou novodobou tendenční pokrokovost - a bude zklamán nebo zmaten, když ji nenajde. Jakže, genius městské republiky přivolává svrchovanou feudální autoritu císaře Tento po výtce intelektuál se v ideologických bojích doby staví na stranu reakčního thomistického aristotelismu proti pokrokovému averroismu, na stranu autoritářského mariánského mystika Bernarda z Clairvaux a tedy proti racionalisticky orientovanému, protiautoritářskému Abelardovi? "První básník nové doby" proklíná Dolcinovu revoltu a oslavuje mistry církevní inkvisice dominikány?

A nebo si čtenář promítne pod pojem Dantovy tendenčnosti dnešní pojetí političnosti a nepolitičnosti umění, pod jeho vztah k papežství a světské vládě moderní (nebo z příkladů husitské či lutherské tradice odvozenou) kritiku klerikalismu, odluku církve od státu atp.; a bude pak po případě shledávat básníkovu modernost i v těch stránkách díla, které jsou odrazem typicky středověkých, feudálních náhledů. Dante je v Božské komedii po výtce politický básník, ale spíš v tom smyslu, v jakém byli svým dílem starověkým Židům politickými básníky starozákonní proroci: politika a theologie jim splývá v jedno. Bije papeže nemilosrdně (málokdo dovedl v umění nenávidět tak silně jako on), zatracuje jejich politiku, upírá jim právo zasahovat do správy světa. Ale ne proto, aby papežství a církev podvrátil a zničil, nýbrž naopak, aby je očistil a posílil, aby jim vyhradil moc, která podle tehdejší stupnice hodnot je vyšší než jakékoliv hmotné panování nad světem. Jsou tu, při vší majestátní jednolitosti Dantova zjevu a díla, nápadné vnější rozpory: Kritisuje dravčí peněžní morálku, která se rozmohla v italských městských komunách už v prvopočátcích kapitalistického vývoje, a to ti zní dnes blízkou pokrokovou notou, protože objektivně ten pohled pronikl až na kořen věci. Ale nic by nezavádělo víc než uzavírat z ní, že, subjektivně tu byl básník - třebas nevědomky - mluvčím vykořisťovaných a jejich, společenské kritiky; ať byly nectnosti původní akumulace kapitálu už tehdy sebevětší, ve svých prvopočátcích kolem roku z 300, byla podmínkou společenského pokroku, a Dantova kritika tu vystupuje ve shodě s feudálním konzervativismem, který si toho času vytváří hlavní nástroj propagandy v žebravých řádech, a přenáší tím zároveň, příznačně pro tu situaci, těžiště mnišské činnosti z venkovských pousteven do měst. A jsou tu vnitřní rozpory, v básníku samém: "Florenťan rodem, ne však mravy" od prvních tercin Pekla po závěrečné zpěvy Ráje proklíná a zatracuje své rodiště; ale jedna z největších nenávistí je zároveň jednou z největších lásek jeho života, s níž se nemůže rozloučit, na niž nemůže zapomenout, kterou v sobě tento hrdý vyhnanec nosí do konce života s palčivou nostalgickou touhou po odčinění křivd a slavném návratu na florentské náměstí s vavřínem kolem skrání.

Rozpory i jednotu díla, středověk i novověk v něm nepochopíš jinak, než promítnuty na pozadí doby, ze které vyrostly.

*

Orel a kříž jsou základní dva osnovné symboly Komedie, vůdčí motivy její myšlenkové výstavby i její básnické metaforiky. Císařství a papežství jsou základní dvě moci evropského feudálního středověku a konflikt mezi nimi tvoří osnovu tehdejších dějin té části Evropy, které se přímo nebo nepřímo týkala politika jich obou; to jest především Itálie a Německa a z dalších zemí zejména Francie.

Ideálním principem feudálního zřízení byla stupnice společenských hodností, ve které vždy určitý okruh společensky nižších byl zavázán poslušností (církevní subordinací nebo manskou přísahou) společensky vyššímu; ba dokonce vše, co měl a čím byl, měl svěřeno z rukou tohoto vyššího; a nejvyšší odvozoval svou moc přímo z božího pověření. Základní tendencí věku byl universalismus, snaha obsáhnout jednotným, náboženskou autoritou posvěceným systémem společenských zřízení i ideologického myšlení všechen kulturní svět v tehdejším smyslu toho pojmu. Papežství mělo být výsostným nositelem této universální stupnice hodnot v oblasti duchovního, císařství v oblasti hmotného života. Ostatně obě instituce vznikají současně: Prioritu nad křesťanstvem západní a střední Evropy si římský papež vybojovává za cenu rozkolu na katolickou a pravoslavnou církev koncem prvního tisíciletí; vliv na světskou správu v Římě získává koncem VI. stol., po vpádu Longobardů a útěku světských panovníků do Ravenny; papežské území - zárodek státní moci, přijal z rukou franckého krále Pipina Krátkého v druhé polovině VIII. stol. A císařství - novým poměrům přizpůsobená vládní forma římského impéria - bylo obnoveno roku 800 jako vzájemná podpora dvou mocenských politik: papež Lev III. potřeboval světskou pomoc Pipinova syna a nástupce Karla Velikého proti odbojnému městu Římu, a pro Karla bylo papežské pomazání a korunovace oporou pro jeho mocenskou politiku v křesťanském světě.

Tendence k universalismu (církev ji vyjádřila i svým názvem - "katolická" znamená řecky "všeobecná") a zároveň podvojnost v sobě od počátku nesly zárodek sporu, kdo z nich tedy je vůbec - nebo alespoň v určité sféře pravomoci - rozhodující v poslední instanci. A vnitřní rozpory v sobě nesla každá z těch institucí sama o sobě: papež byl hlavou všeobsáhlé duchovní moci a organizace, stal se však postupně v Římě a ze Říma světským vladařem jednoho ze států katolického křesťanstva. A středověké císařství bylo dědicem starého římského impéria především v tom, že to byla centralizovaná státní správa různorodých území, která neměla reálnou oporu v jejich hospodářsko-společenském životě. Právě v italských a německých městech se dokonce ještě po staletích nevytvořil jednotný národní trh (jako v Anglii, Francii, Španělsku) s těžištěm v jednom hlavním městě, umožňující vznik a trvání jednotné národní monarchie (jediné pevné formy politické centralizace, k níž mohl středověk dospět). Právě tyto kraje zůstaly roztříštěny na mnoho drobných městských států nebo krajových panství, jejichž dílčí zájmy se vzpíraly soustředění pod jednotnou centrální moc. Jednota císařství mohla být jen formálně-administrativní, mohla být udržována jen z vnějšku úřední a především vojenskou mocí.

Jednotu papežské moci uskutečňovala sít papeži podřízeného církevního aparátu. Jednotu císařské moci vytvářela - nebo, velmi často, spíše jen měla vytvářet - sít feudálních šlechtických závislostí a lén, přijímaných v poslední instancí z císařovy ruky. Nositelem a vykonavatelem té moci byl v jednom případě klérus, v druhém případě šlechta (tj. vojsko), tedy neproduktivní síly společnosti. Ale počátkem nového tisíciletí začíná nabývat hospodářské moci část výrobců nebo zprostředkovatelů reálných, hmotných životních hodnot: vzmáhají se města, italští měšťané bohatnou na transitním obchodu mezi Evropou a zeměmi východního Středomoří a při tomto transitním obchodu získávají nebývalé možnosti odbytu pro své zboží i italští řemeslníci. Města si postupně vybojovávají politickou moc: vymaňují se z područí šlechtických pánů, prosazují si čím dál tím větší samosprávy, nutí pány, aby přesídlili ze svých hradů do městských paláců a stávali se z určovatelů městské politiky napřed jen jejími spolutvůrci, pak vykonavateli - a nakonec i jen kondotiéry v službách městských republik. A zároveň města podřizují svým zájmům vykořisťovaný venkov.

Těžiště politických bojů se přeneslo dovnitř měst a za hradbami naopak narostly řevnivosti a konkurenční boje o obchodní prvenství i o přilehlé vesnice mezi jednotlivými městy. Ale i uvnitř měst zkomplikovala situaci rostoucí dělba práce a její důsledek, rostoucí společenská diferenciace. Na radnicích se zmocnili vlády nejprve obchodničtí patricijové - buď "rytíři" nižší šlechta, která vyměnila válečnickou obživu za usedlejší měšťanskou - nebo nejzámožnější starousedlické kupecké a pak směnárnické rody. Na těch si v XIII. století vydobývají krok za krokem politický vliv řemeslníci, sdružení v cechy: vytvářejí svůj vlastní orgán náčelníků lidu a své vlastní rady a snaží se posléze "rytíře" vytlačit od rozhodující moci vůbec.

Z těchto konfliktů se pomalu rodí nový svět kapitalismu. Zároveň, mezitím, se na této rozeštvané půdě odehrává poslední veliké střetnutí obou základních velmocí západoevropského středověku, papežství a císařství.

Konflikt vyvrcholuje ve dvanáctém století, vůdčími osobnostmi protipapežského tábora jsou němečtí císařové štaufské dynastie. Tehdy se také vyhraňují obě politické strany, s jejichž jmény je spjata smutná sláva bratrovražedných bojů v rozeštvané Itálii pro další dvě století a s jejichž jmény je spjat i Dantův osobní osud, politická teorie a básnická tvorba: Od jména bavorského vévody Welfa z XI. století vzalo původ označení propapežské strany guelfů (v italské výslovnosti); místní jméno prastarého štaufského majetku Waiblingen pokřtilo císařskou stranu na ghibelliny.

"Má duše se děsí, když má vypravovat o utrpení mé doby a o její zkáze. Je to asi dvacet let, co pro rozepři mezi Svatou stolicí a císařstvím teče italská krev, jako by to byla voda," píše mnich - autor padovanské kroniky roku 1258, necelé desetiletí před Dantovým narozením. O Itálii bojovali zaalpští francouzští a němečtí námezdníci - lidé, které považovala latinská pýcha už od starořímských dob za barbarské pronárody (nic nevadilo, že praotci mnohých z tehdejších Lombarďanů přišli sami rovněž odtamtud). A s nimi Saracéni ve službách sicilských panovníků - to bylo ponižující pomyšlení pro křesťanskou čest. Kronikáři toho věku nakonec vykládali jména guelfů a ghibellinů jako odvozeniny z jmen dvou démonů, kteří posedli svět. A rozvaděné strany trvaly v jednotlivých italských obcích ještě v dobách, kdy boj císařství s papežstvím už pominul, jako výraz domáckých řevnivostí mezi vedoucími rody v městech i jako zakuklená forma nových třídních bojů.

Místní podání v Dantově rodišti Florencii uvádělo jako příčinu, proč se město a pak Toskána vůbec rozštěpily na guelfy a ghibelliny, roztržku mezi dvěma místními rody pro nezdařilé námluvy roku 1215. Výkladu se v Komedii drží i Dante a ten výklad ukazuje nejen, že si současníci mnohdy nebyli vědomi skutečných příčin politických rozbrojů; ukazuje také, že do základního sporu v jednotlivých městech a krajích pronikaly záhy druhotné momenty a místní spory. V zásadě však platí jako nejhrubší třídní dělítko:

Ghibellinská byla především šlechta, která hledala oporu svého postavení a zájmů u císaře a ve vyhraněném německém feudalismu, jakého Itálie nikdy nedosáhla. Ale Německo bylo vývojově zaostalejší než Itálie, instituce císařství v plném rozsahu mocenských nároků a zájmů "svaté říše římské národa německého" neměla dosti trvalou a pevnou oporu v hospodářské a společenské situaci, a příčil se jí i národnostní antagonismus. Guelfové byli především kupci, peněžníci a řemeslníci; ti viděli v papeži protiváhu císaře, který je utlačoval a podporoval jejich protivníky; mimoto v severoitalských městských komunách převažovaly dílčí zájmy, tendence k vytváření samostatných městských států, a nikoliv tendence po vplynutí městských samospráv do vyššího, dokonce několikanárodního státního celku. Avšak centralizující vliv a tendence nejvyššího štítu guelfů, papežství, byla problematická; papežství bylo slabé na to, aby dokázalo zem sjednotit, a zároveň dost silné, aby dokázalo zabránit jinému sjednocení, které by pak po případě podřídilo papežskou moc státní moci. "V Itálii byla papežská moc překážkou národní jednoty a zároveň vystupovala často jen kvůli zdání v úloze její představitelky; vedla si však tak, že například Dante nakonec viděl spasitele Itálie v cizinci - císaři" (Engels2).

V obou se složitě proplétaly pokrokové i reakční prvky. Guelfismus byl tendencí měst - mladé nastupující společnosti, nositelky raného rozvoje národní kultury (především národním jazykem psané beletrie); ale také oporou papežských plánů na světovou theokratickou monarchii a mocenskou podporou církve, která prostřednictvím nově organisovaných mnišských řádů dusila na příklad rozvoj nové kultury na universitách (zvl. pokud šlo o novější filosofické směry). Ghibellinismus bojoval za svrchovanost světského vladaře a vlády v otázkách správy věcí vezdejších a za překonání středověké roztříštěnosti země na isolované městské komuny; ale byl kosmopolitní a byl oporou třídy, ustupující již s jeviště dějin. Reálný vývoj nesměřoval k vítězství ani jedné ani druhé strany, nýbrž k nové kvalitě. A také už v Dantových mužných letech dochází k rozhodující porážce jak císařství, tak papežství, pokud jde o maximalistické nároky obou: prohrávají téměř současně, tak jako se téměř současně konstituovaly.

Třináctý věk uzavírá tu epochu velkých dějinných svárů. Půl století před básníkovým narozením vytyčuje Inocenc III. papežství cíl stát se světovou monarchií podle zásady, že papeži, náměstku božímu na zemi, jsou podřízeni všichni králové a císař jako jeho vasalové. V následující generaci někdejší Inocencův poručenec, poslední štaufský císař Bedřich II., panovník v toho času hospodářsky, společensky i kulturně nejvyspělejší části Itálie, království obou Sicilií (ostrova Sicilie a jižní části Apenninského poloostrova), vede poslední veliký - a neúspěšný - boj za podrobení Italie německým císařům. V Dantově době Bonifác VIII., tolikrát prokletý v Božské komedii, podniká poslední - a rovněž neúspěšný - pokus papežů o nadvládu nad světským panovníkem, v tomto případě francouzským králem; ale v prvních několika letech XIV. věku papežství samo naopak upadá do područí francouzských králů v "avignonském zajetí". Krátce nato provázejí naděje ghibellinů i Dantovy plán na sjednocení Italie pod císařským žezlem Lucemburka Jindřicha VII.; Dante dokonce datuje dva své dopisy podle let Jindřichovy vlády, jako by jí začala nová éra dějin. Ale italská výprava skončila nezdarem, Jindřich umírá předčasně (ostatně jeho plány v Italii byly spíš prosaicky kořistnické), iluse pohasínají a za pár desetiletí Petrarca v slavné kanzóně znesvářeným italským velmožům otevřeně varuje "latinskou krev", aby se nedala klamat planým idolem, prázdným pojmem císařství.

Božská komedie je historií těch dějů, třebas nesoustavnou a psanou v narážkách. A zároveň a především - básníkovým tendenčním soudem nad událostmi, osobnostmi a snahami, které representovaly.

*

Florencie, do počátků XI. stol. součást toskánského markrabství, si vybojovala roku 1115 postavení samosprávné komuny. Stále silněji v ní nabývá převahy guelfské měšťanstvo nad ghibellinskou šlechtou z vůkolních pahorků: Několik reforem zřízení svěřilo správu radnice kolegiu volených priorů a nařízení z roku 1293 stanovilo, že žádný úřad nemůže zastávat občan, který není zapsán mezi členstvem některého cechu. Ghibellini, vedení starým šlechtickým rodem Ubertiů, sice dokázali během třináctého století dvakrát využít situace v obecných italských bojích guelfské a ghibellinské strany, získat ve Florencii nadvládu a zbavit se vedoucích politických odpůrců opatřením, které právě ghibellini zavedli do života obce: hromadným vypovídáním do vyhnanství. Ale vítězství nebyla trvalá, 1267 byli ghibellini definitivně vypuzeni z města a poslední aspoň zčásti reálné naděje na návrat jim vzala bitva u Campaldina z 1289, v níž toskánští guelfové pod vedením Florenťanů porazili ghibelliny z Pisy a z Arezza. Ale krátce nato vypukl nový svár, znásobený rivalstvím dvou vůdčích florentských rodin.

Podle ekonomického dělítka se Florenťané sami rozdělovali na "tučný lid" starších cechů - velkých podnikatelů, kupců, bankéřů a různých odvětví intelektuálů, a na "hubený lid" - mladší cechy méně výnosných řemesel, především produkujících předměty denní spotřeby. Ústavní změna 1293 prospěla jen "tučným", a proto s nimi "hubení" zanedlouho začali boj o moc. "Tuční" se rozštěpili na dvě frakce, nekompromisní "Černé" guelfy a kompromisní "Bílé", kteří hledali proti lidovému náporu pomoc u těch panských vrstev, které právě ústava 1293 zbavila moci: tedy v kompromisu s ghibellinismem. Krátce po rozštěpení, v prvních letech či spíše měsících nového století, se projevil silnější vliv Bílých; ale intervence bratra francouzského krále, Karla z Valois, inspirovaná papežem, posílila Černé a přispěla k hromadnému vypovídání Bílých z Florencie. Florenc zůstala Černá guelfská a osou jejích dalších dějin není konflikt guelfů a ghibellinů ani konflikt Bílých a Černých, nýbrž konflikt "Tučných" a "Hubených".

V tomto prostředí se narodil v polovině května 1265 Dante (nebo Durante) Alighieri (podle jiných versí jména: Alagheri, Aleghieri, Adeghieri, Aldighieri a několik dalších) ve vážené měšťanské guelfské rodině, třebas nepatřila k nejvýznačnějším městským rodům. Zúčastnil se bitvy u Campaldina, nejstarší životopisci ho líčí jako horlivého studenta (není však jisté, jestli opravdu studoval na boloňské universitě); jinak nevíme o těch letech života o mnoho víc, než praví básníkova autostylisující výpověď v Novém životě - souboru básní, spojených výpravným komentářem: 1274 se prvně setkal s Beatricí, kterou pozdější vykladači ztotožnili s Beatricí Portinariovou, 1283 se s ní setkává po druhé a probouzí se v něm básník (1290 Beatrice, mezitím provdaná, umírá). V té době, roku 1277, smluvili rodiče Dantův sňatek s Gemmou Donatiovou - z rodu pozdějších vedoucích Černých; datum sňatku neznáme a Dantův rodinný život, básníkův vztah k manželce a dětem zůstává téměř zcela otázkou. Roku 1295 začínají záznamy o Dantově politické činnosti (básník byl zapsán v cechu lékařů a lékárníků), která vyvrcholila roku 1300 volbou za priora; ve dnech z 5. června až 15. srpna, za jeho úřadování, vyřešila radnice konflikt mezi Černými a Bílými prozatímně tím, že vypověděla vedoucí Černé (mezi nimi Corsa Donatiho) i Bílé (mezi nimi i básníkova přítele - básníka Guida Cavalcantiho) z Florencie. Za několik měsíců byl Bílým povolen návrat, pokus Černých o spiknutí vyprovokoval počátkem r. 1301 další zákroky proti nim; Florencie se octla v rukou Bílých, jejichž přívržencem byl i Dante. Téhož roku máme zaznamenáno Dantovo vystoupení v radě sta - parlamentu tohoto městského státu - proti papežovu požadavku, aby mu Florencie poskytla v bojích vojenskou pomoc; ale téhož roku na podzim už také došlo k intervenci Karla z Valois, k návratu Černých pod vedením Corsa Donatiho, k vytlačování Bílých z posic a nakonec 1302 k hromadnému vypovídání Bílých. Dante byl mezitím v Římě, s poselstvem k papeži, a domů se už nevrátil: zatím co byl mimo Florencii, obžalovali ho nepřátelé z úplatnictví při vykonávání úřadu (obžaloba byla zřejmě nepravdivá) a 27. ledna z 302 byl odsouzen, prozatím k menšímu trestu; ale za dva měsíce ho další ortel odsoudil k upálení za živa, kdyby někdy padl do moci Florentských. Dante (kterého zpráva o odsouzení dostihla pravděpodobně v Sieně) se zprvu zúčastnil pokusů šesti set spoluvyhnanců vybojovat si návrat do vlasti; pak se rozchází i s vlastní stranou, stává se "stranou pro sebe". Bloudí jako host několika význačných velmožů různými místy severní Italie, snad pobyl dočasně i v Paříži, až našel nakonec útočiště v Rimini u Guida da Polenta, příbuzného své nesmrtelné Francesky z Rimini. Tam také 14. září 1321 zemřel, nesmířen s rodnou Florencií: hrdý básník nepjal nabídku, aby se vrátil domů pod podmínkou, že se aspoň formálně podrobí trestu a uzná tak autoritu florentské vlády a soudu.

Do těch dvaceti let exilu spadá valná většina Dantova díla. Nový život datujeme zpravidla léty 1292-3, u lyriky je většinou datace sporná. Hostina - zralejší protějšek Nového života - vznikla v létech 1304-7, rovněž tak latinský traktát O lidové mluvě. Latinsky psaná Jedinovláda (Monarchia) vzniká nejpravděpodobněji r. 1310. Nevíme, do které doby je třeba klást první plány Božské komedie, po případě náčrty. Na nynější podobě díla začal básník pracovat kolem r. 1307, 1314 byly už známy zpěvy Pekla.

Potud hlavní vnější fakta Dantova osobního, politického i uměleckého životopisu. Pokud se jejich vnitřního smyslu a důsledků, pokud se zrodu Božské komedie a její politické doktriny týče, cituji Gramsciho odstavce o Dantovi a Machiavellim ze souboru Risorgimento (vyd. 1955, Einaudi, str. 6 násl.):

"Řekl bych, že Dante uzavírá středověk (jednu fázi středověku), zatím co Machiavelli ukazuje, že jedné fázi moderního světa se už podařilo, aby si mnohem jasněji a důkladněji vypracovala své problémy a odpovídající řešení... Machiavelliho Vladař a Dantův Císař nejsou téhož rodu; a tím méně moderní stát a středověké císařství...

...Dantovu politickou doktrinu, myslím, musíme převést na pouhý prvek Dantovy biografie (to nikterak nemůžeme tvrdit a dělat u Machiavelliho). Nemyslím, pokud jde o její zrod - v tom smyslu, že v každé biografii je podstatná intelektuální činnost hlavního hrdiny a že nezáleží jen na tom, co tento hrdina dělá, ale také na tom, co myslí a sní. Myslím to v tom smyslu, že tato doktrina nebyla a nemohla být účinná a plodná historicko-kulturně3) a je důležitá jenom jako element osobního Dantova vývoje po porážce jeho strany a po jeho vyhnanství z Florencie. Dante prošel radikálním procesem proměny ve svém politicko-občanském přesvědčení, ve svých názorech, vášních, v celém svém způsobu myšlení. Důsledkem toho procesu bylo, že se isoloval ode všech. Podle pravdy můžeme jeho novou orientaci označovat za ghibellinismus jen od oka; rozhodně by to byl nový ghibellinismus, převyšující starý ghibellinismus, ale převyšující také guelfismus. Ve skutečnosti nejde o politickou doktrinu, nýbrž o politickou utopii zabarvenou ohlasy minulosti, a především jde o úsilí uspořádat jako doktrinu to, co bylo pouhý básnický materiál, formující se a kypící počátek básnické vidiny, která dospěla k dokonalosti v Božské komedii: ať v její "stavbě" - pokračujícím úsilí (nyní veršovaném) uspořádat si názory v doktrinu, ať v její "poesii" - vášnivé invektivě a rozvíjejícím se dramatu.

Nad vnitřními boji obcí, které byly samá zkáza a krvavá lázeň, sní Dante o společnosti, která by byla nadřazena i Komuně, i Církvi, jež podporuje Černé, i starému Císařství, jež podporuje ghibelliny; sní o formě, která vytýčí zákon nadřazený stranám atd. Dante je poražený třídního boje, který sní o odumření tohoto boje ve znamení nějaké rozhodčí moci. Ale poražený se všemi zatrpklostmi, vášněmi a city poraženého je také "učenec", který zná minulé nauky a dějiny. Minulost mu nabízí schema augustovského Říma a jeho středověký odraz, svatou říši římskou národa německého. Chce překonat přítomnost, ale s očima obrácenýma do minulosti..."

*

Božská komedie je výjimečné dílo, které nelze beze zbytku zařadit do žádného žánru běžné poetiky. Nemá určitý žánr; nebo: má je všecky dohromady; a nebo ještě spíše: je zvláštním žánrem sama pro sebe, žánrem spojujícím do ohromné složité výstavby všecky ostatní žánry. Je v ní kronika a legenda, přírodní lyrika i filosofický traktát a disputace, politický pamflet i ohlas vznícených Chval k poctě boží.

Označení "Božská" jí přidali až pozdější komentátoři; a pokud se označení "komedie" týče, podal nejsprávnější výklad na základě středověké estetiky už první komentátor díla Boccaccio: komedie je básnická skladba s nedobrým začátkem a dobrým koncem. A tou Božská komedie ve svém základním rozvrhu bezesporu je, ať už podtrhujeme kterýkoliv smysl jejích alegorií. Kterýkoliv říkám proto, že mají platnost všecky zároveň a že básník mnohde zakládá umělecký účin na mnohovýznamnosti alegorie, na schopnosti uměleckého obrazu vyvolávat zároveň několik různých představ a souvislostí.

Peklo, očistec, ráj: to je hřích, pokání, vykoupení. Na jednom pólu krajní tělesnost a tma, na druhém krajní křesťanská spiritualita a jas. Mezi nimi se naplňuje Dantova cesta ze zmatků a nevědomosti k vykoupení a poznáni. Ale jako jsou alegorií všecky postavy Komedie, je jí i autobiografická postava Danta: její cesta symbolisuje pouť duše z hříchů k blaženství podle principů katolické věrouky; ale také pouť Italie z rozvratu a rozbrojů ke kýženému zlatému věku "Chrtovy" vlády; ale také pouť světa z temnot k spasení.

Božská komedie je typickým výrazem dobového myšlení svou universalitou. Měřeno hlediskem r. 1300, objímá veškeru minulost i přítomnost lidstva, svět reálný i svět pomyslný. Autor v sobě nezapře intelektuála s polyhistorickým vzděláním: jestli nám dnes připadají některé dobové náhledy v Komedii středověké v špatném smyslu toho slova, v básníkově době representovaly nejvyšší lidské vědění. Ale zadíváš-li se pozorně na jednotlivé postavy, události, místa, o nichž se Komedie zmiňuje, zjistíš nápadný rys: nejpočetněji, nejpodrobněji a v nejširší společenské škále jsou zastoupeny florentské osoby a události; po nich toskánské; pak čím dál tím víc řídne jejich počet a omezuje se na stále vyšší společenské špičky; za italskou hranicí (a to platí i pro Neapolsko a Sicilii, i pro Řím) téměř už jen na panovníky, výjimečně na nejznámější učence. Časově převládají osoby a události z let 1250-1300; po případě z nejbližších let po r. 1300. A stejnou omezenost, určovanou pozorovatelovou dobou a místem, vykazuje při bližším zkoumání i Dantův pohled na antiku: podrobnější zkoumání nasvědčuje, že některé autory a literární postavy znal až z několikáté ruky, měl o nich mlhavou nebo nesprávnou představu, nebo pro něho byly jen o málo více než zvuk jména. A přesto báseň působí dojmem všeobsáhlosti, až přeplněnosti.

K podstatným rysům Dantovy básnické metody patři přesnost, s níž v tomto materiálu rozvrhuje role protagonistů (jejichž řeč - "sólo" zpravidla tvoří těžiště zpěvu nebo scény), episodních individuálních postav kolem nich a blíže nerozlišeného chóru. Vyhmátne výraznou postavu a událost, načrtne je několika lapidárními verši v jedné, základní charakteristické situaci, a povýší ji tím na typ, zahrnující v sobě celou řadu jiných téhož rodu. Pracuje ne jako epik, nýbrž jako dramatik, hutnou zkratkou: k charakteristice patří, že v dané situaci pronáší tyto věty právě tato postava (na příklad v Očistci pronáší mluvčí chvalořeč na někoho, o kom čtenář ví, že za živa byl jeho nepřítelem), nebo že postava vůbec nepromluví a mluví za ni jiní (někteří vzpurní v Pekle). Italský literární historik Flora ukazuje, čím Dante povyšuje líčené osoby a události na mythus: i současný život vidí z odstupu exilu. Dívá se na svět zdaleka, až z kosmické dálky; a právě ty události, které byly pro autora nejsoučasnější, mythisuje pomocí fikce, že se pouť odehrává r. 1300: podává je jako věštbu.

Nápadný je ten mythisační postup "odstupu exilu" tam, kde básníkovi poskytly surovou materii události, jež bychom jinak, beze všeho dalšího, sotva zařazovali pod pojem vznešených námětů: kriminální kronika nedávných let, známé rodinné tragedie, vraždy nebo podvody.

Surovina, z níž vytváří Dante své básnické dílo, je totiž tak různorodá, jak je úměrné snaze díla po universalitě: Poskytl ji jak mythus tak historie a tak i literatura starověkých Židů, Řeků a Římanů i středověké Evropy. Rovněž leckterý prostředek uměleckého výrazu přejímá Dante ze zásob, nastřádaných staletou minulostí: Tak obšírná přirovnáni jsou básnickou ozdobou zděděnou po starověké výpravné poesii. Tak dlouhá vypočítávání historických nebo mythických postav, které jsou příkladem nějaké přednosti nebo vady, patří k běžným postupům truverské poesie, táhne se celou středověkou literaturou a jeho dědictví najdeš ještě ve Villonových baladách. Tak mnohé z theologických alegorií nejsou plodem básníkovy vlastní fantasie a smyslu pro metaforu, tak leckterý stylistický obrat je přejat z Vergilia, Ovidia, Lukana, Statia nebo z bible, tak zvláště v Ráji je leckterý výklad překladem nebo parafrází jednotlivých míst z Boethia nebo scholastické literatury. Je problematické klást otázku originality u autora, který si ji sám nekladl, tak jako si ji ještě nekladla jeho doba. Ale pokud bychom chtěli i tento moment brát v úvahu na rozlišení, v čem tedy je Dantův osobitý přínos a velikost, nehledejme je v látce či spíše v látkách, které jsou zděděny, nýbrž v zpracování této převzaté materie.

Nemyslím jen to, že Dante v některých případech zděděný motiv přetváří po svém: srovnej na příklad rozdíl mezi některými příšerami Pekla a jejich předlohami z Aeneidy (VI. zpěvu). Po té stránce by bylo možno uvést naopak mnohem více případů, kdy Dante přejímá příběh nebo figuru už hotovou, zafixovanou tradicí (a dokonce je tak musí přejímat: pravověrný katolík Dante by si netroufal rozejít se s církevní tradicí na příklad u křesťanských mythických postav). Jde především o umístění a funkci postavy (ponejvíce) nebo události v úhrnné výstavbě díla; a za druhé o způsob, jakým je v daném místě básně traktována.

Božská komedie platí za příklad literárního díla, které má jedinečnou architektonickou výstavbu. Čítá úhrnem zaokrouhlený počet sta zpěvů, její půdorys určuje mystické číslo církevní věrouky tři: Tři jsou základní části díla, každá o třiatřiceti zpěvech (první zpěv Pekla má funkci jakéhosi prologu), základní veršové schema je forma terciny, jejímž byl Dante ne-li naprostým vynálezcem, tedy rozhodně prvním významným pěstitelem. Komedie je struktura přísné symetrické výstavby: Rozdělení na předpeklí a peklo odpovídá členění na předočistec a očistec, zemský ráj a nebeský ráj. Nápadná je zvláště paralela mezi peklem a očistcem (ale zároveň kontrast: na jedné straně odpykávání bezvýhledných věčných muk, na druhé pokání, které je přechodným stupněm na cestě k blaženství), pokud jde o rozmístění hříšníků toho či onoho druhu; a znova pak vzdálenou paralelu k nim tvoří Ráj rozlišením různých nebí svých ctnostných. Se symetrií: předočistec - očistec - zemský ráj je zřetězena další symetrie: zemský ráj -jednotlivá nebe - empyreum. Těch vztahů, paralel a protikladů je téměř bezpočet jako v složitém geometrickém ornamentu, a každá postava, každá scéna tu není jen nositelem určitého významu jako alegorie, nýbrž také - a především - určitou estetickou kvalitou jako motiv, který buď koresponduje s jinými motivy (většina případů), nebo se v stále nových souvislostech proplétá a graduje (motiv Beatrice, "Chrta", Dantova vyhnanství, Bonifáce VIII.)

Dantovi je básnická forma prostředkem k vyjádření politické, ethické a theologické myšlenky a alegorie je jeho základním vyjadřovacím prostředkem. Už De Sanctis poznamenává, že právě tento princip, při němž postavy nejsou samy sebou, nýbrž heraldickým znakem myšlenky, umožňuje míšení po výtce pohanských motivů a představ do díla po výtce křesťanského. Ale Dante je zároveň veliký básník, nadaný kromobyčejnou fantasií (za příklad se zpravidla uvádějí bizarní scény pekla a jejich sugestivnost): nespřádá heraldické znaky pojmů, nýbrž myslí v konkrétních smyslových obrazech. Jeho proklatci i svatí, Vergilius i Beatrice neztratili v rozmluvě s Dantem (jediným hmotným tvorem básně) cit, postřeh, různá duševní hnutí a reakce; a třebas jsou stíny, neztratili svou vnější, smyslově konkrétní podobu a tvář. Dantovy alegorické krajiny - ať v temné poušti pekla nebo rajské slunečné zahradě - dýší vší konkrétností skutečné přírodní poesie. Básnické hodnoty jednotlivých scén, obrazů a celého díla jsou založeny právě na tom vnitřním napětí a na té podvojnosti, že figura je zároveň alegorií (to jest: významem) a zároveň konkrétní "materiálně" viděnou postavou.

Dante si nevolí za hrdiny jakékoliv osoby, nýbrž vždy známé nebo známější postavy; naráží na známé události, klade postavám do úst úvahy na themata, která zpracovávala tehdejší literatura. Ale nereprodukuje je pasivně (to jest: nepodává jejich fotografickou odliku), nýbrž uvádí je do díla narážkou na skutečnosti čtenáři více méně známé; vidí je z určitého úhlu, jako kdyby je najednou osvítil reflektor s určité strany. Pracuje s nimi jako s materiálem, nepíše encyklopedii, nýbrž básnickou skladbu. A právě z toho pramení krom estetických účinů i většina těch myšlenkových hodnot, které překračují rámec středověkého schematu díla a zachovávají si podnes pokrokovou platnost; jsou to právě ty stránky Komedie, pro které počítáme Danta za předchůdce pozdějšího humanismu. Jsou to - abychom uvedli konkrétní příklady - episody takové Francesky z Rimini, Odyssea, Farinaty, Ugolina, Sordella.

Provinili se s hlediska církevní morálky tou či onou nepravostí a Dante je tedy umisťuje tam, kde se pyká za hříchy toho druhu. Ale postavu vylíčí tak, že tato negativní charakteristika hrdiny je podružná a naši pozornost k sobě strhuje jiná, positivní vlastnost jako rozhodující základní rys figury. Ugolinův hřích je ohyzdný, Ugolinův osud tklivý. Katolík Dante zatracuje Francesku - cizoložnici, básník Dante je stržen příkladem milostné vášně bez mezí a věrnosti až za hrob. Farinata nám utkví v paměti jako ostře řezaný profil patriota-stranického bojovníka, Odysseus jako velepíseň lidské touhy po poznání, Sordello jako symbol lásky k otčině; jejich hříchy zanikají vedle jejich předností. Vergilius je navždy zatracen, Statius přímo v příběhu Komedie spasen; ale Statius se sklání před Vergiliem. Poslušný žák theologů Dante zkonstruoval myšlenkovou výstavbu Komedie k závěrečné oslavě výsostných mystických pravd zjevených, nadřazených všemu, čeho je schopen pouhý pozemský lidský rozum, a dokonce nepochopitelných tomuto rozumu. Básník Dante své hrdiny miluje a cti podle toho, co dokázali a čím byli na zemi.

Připočti, že významotvorným činitelem se tu zpravidla stává i ta stránka díla, která nejvíce vzdoruje umu překladatelů: jeho mistrovský jazyk. Nejen volbou výrazů (ojediněle i nápadných dialektismů) a jemnostmi významového odstínění, ale rytmem a melodií verše, jeho eufoniemi atp. - a atmosférou, kterou tyto prostředky vyjádření odstiňují a obestírají sdělené skutečnosti.

*

Je Dante básník lidový?

Je i po této stránce protikladný: Psal volgare (to jest: jazykem lidovým) v básni o otázkách, o kterých bylo doposavad pravidlem psát jen jazykem uzavřeného okruhu kleru a učenců, totiž latinou. V té volbě jazyka se nepochybně zračí tendence k většímu zlidovění vědění a poesie: zvlášť v promluvách některých postav Ráje byl Dante popularisátorem universitní theologie (ať už její reálné hodnoty byly jakékoliv - rozhodující je, že pro tehdejší společnost to bylo nejvyšší vědění), jinak nepřístupné lidem, kteří neuměli dobře latinsky.

Ale přitom jsou některé terciny nabity narážkami, pojmy a jmény, kterým mohl už tehdy porozumět jen intelektuál nejvyššího vzdělání. Méně učený čtenář ta místa nemohl vnímat spontánně - to jest bez vysvětlivek. Ta dvojí stránka věci se ukázala už půl století po Dantovi, když si Florenťané vynutili veřejná čtení a výklady Komedie a Boccaccio z tohoto popudu píše první komentář díla: Zájem florentských občanů prokazuje popularitu díla; a potřeba komentáře zároveň prokazuje jeho určitou intelektuální výlučnost.

Od vzniku Komedie nás dnes dělí šest a půl století. Ani Dantovo dílo není bez slabin, ani ono se nevymyká z pravidla, že z každého díla některá stránka časem odumírá. Kdo není věřící křesťan katolického ritu, zůstane hluchý k mystické struně básně a k původní platnosti její theologické významové výstavby, na které si básník zakládal především: ocení krásu té konstrukce asi tak, jako ocení architektonickou krásu gotické katedrály, ale pohled na ni v něm nevzbudí ty vzruchy, pro které byla kdysi stavěna; jen racionálně, studiem, bude s to - více méně nezúčastněně - vniknout do symboliky jejích proporcí a jejich vztahů. Historik ocení objektivní (tj. na autorových utopických cílech nezávislé) pokrokovost myšlenky, vyjádřené ovšem jasněji v Jedinovládě než v Božské komedii: rozhodování světských otázek budiž vyhraženo světským panovníkům, nikoliv kleru z titulu jeho duchovní moci. Ale tak zvaný "obyčejný čtenář", bohužel, se neobejde bez vysvětlivek, chce-li pochopit Božskou komedii jako celek a ve všech jejich částech: až příliš mnoho narážek, běžně srozumitelných počátkem čtrnáctého věku, za šest století tuto srozumitelnost nenávratně ztratilo.

A přece je, myslím, v Božské komedii dost a dost partií, které strhnou i dnes čtenáře bezprostředně. Jsou to právě ty svrchu citované episody, které poskytly náměty tolika umělcům následujících staletí: ty, ve kterých promluvil nejsilněji básníkův humanismus a nejméně jeho theologie.

1 Marx-Engels O uměni a literatuře, Praha 1951, str. 128

2 Archiv Marxe a Engelse, sv. 10. str. 344 ruského vydáni.

3 Pod pojmem. "kultura", "kulturní" rozumí Gramsci nejen umění a vědu, ale celou nadstavbu a celý životní sloh doby. Pozn. J. P.

Jaroslav Pokorný

Poznámka k ilustracím

Dantova Božská komedie patři k dílům, která od svého vzniku lákají malíře k ilustrováni. Sandro Botticelli (1446-1510) se zařadil svým dílem mezi ty umělce italského quattrocenta, kteří probojovávali nový světový a umělecký názor. V jeho obrazech se objevují lidé osvobození od gotických schemat, nesešněrovaní do krunýře středověkých formulí a zásad. Oslavoval život mladého krásného člověka, jehož tělo není již jen schránkou hříchů a které je nutno halit a stydět se za ně. Lidská postava je podávána pravdivě s realistickou přesností, ale malíř okouzlen životem a přírodou maluje jemnými něžnými barvami s křehkou lyrickou básnivostí. Jeho umělecké vyznání je nejkrásněji soustředěno zvláště ve dvou slavných obrazech "Jaro" a "Zrození Venuše", ale i do četných portrétů a náboženských obrazů proniká tato radostná nota a hluboce smyslové vnímání skutečnosti. Botticelliho madony jsou mladé florentské matky, jak je malíř potkával na ulicích svého města. V tomto zesvětštění náboženské thematiky, v bezprostředním příklonu k životu pozemskému a v jeho oslavě tkví hlavní význam Botticelliho ve vývoji malířství. Nikterak ho neoslabuje zlom ke konci života, způsobený vystoupením Savonaroly. Fanatický dominikán hlásal ve svých kázáních návrat k bázni boží, přísné askesi, chudobě, odříkání a horlil nejen proti světským radovánkám, ale i proti novému umění, antické filosofii, renesančním myšlenkám i politickým zásadám vladařského rodu Medicejů. Jeho činnost ovlivnila na čas charakter umění, které ztratilo dočasně svůj jasný pohled na svět, svůj těsný styk se skutečností a vrátilo se, i když ne v takové síle k hieratickému, vykonstruovanému a podle náboženských představ vymyšlenému pojetí světa a boha.

Kresby k Božské komedii vznikly y době Botticelliho největšího tvůrčího rozmachu po roce 1480, na přímou objednávku Lorenza di Pierfrancesca z medicejského rodu. Každému zpěvu věnoval Botticelli jednu celostrannou ilustraci, jen u XXXIV. zpěvu Pekla jsou dvě. Svou práci však nedokončil, poslední kresba je k XXX. zpěvu Ráje, k XXXII. zpěvu existuje již jen skica a poslední dva zpěvy jsou bez ilustrací. Bohužel všechny kresby se nám nezachovaly, chybí kresby k II. až VII. zpěvu Pekla a k XI. a XIV. zpěvu Pekla. Botticelli pravděpodobně začal s ilustrováním roku 1480, v roce 1481 musel práci přerušit, neboť byl povolán do Vatikánu, aby se účastnil výzdoby Sixtinské kaple. Z Říma se vrátil až 1483 a pokračoval v ilustrování. Všechny kresby jsou provedeny měkkou stříbrnou tužkou s příměsí olova. Většina je vytažena černým nebo hnědým inkoustem, jen tři (plán Pekla, XV. a XVIII. zpěv Pekla) jsou kolorovány. Ve svém celku tvoří ilustrace Božské komedie vynikající umělecký dokument toho, jak mladé renesanční uměni novým způsobem zlidšťuje a přibližuje čtenáři i takové pojmy jako bylo peklo nebo ráj. Jsou plně prodchnuty novým názorem na to, jak zobrazovat lidskou postavu, jak ji komponovat v prostoru, jak podřídit vedoucímu motivu všechny složky obrazu a vytvořit tak jednotu uměleckého díla po formální i obsahové stránce.

Zdeněk Pilař


generated on Wed May 22nd 2002 by Niding