IV. INSTRUKCE PRO POUŽITÍ PŘI
PSYCHEDELICKÝCH SEZENÍCHINSTRUKCE PRO PRVNÍ BARDO


K tobě teď promlouvám ...(jméno)
Nadešel čas, kdy se máš vydat na cestu hledání nových dimenzí reality
Tvoje vlastní já a celý tvůj dosavadní život se začíná rozpadat
Přicházíš k okamžiku, kdy budeš postaven tváří v tvář Čirému světlu
K okamžiku, kdy budeš prožívat tuto skutečnost
Oproštěný od svého já
Ve stavu, kde všechny věci vypadají jako prázdnota, jako čistá obloha
A kde nahý, neposkvrněný intelekt je jako průzračné vakuum
V tomto okamžiku poznej sám sebe a zůstaň zde.

...(oslovení)
Přiblížilo se k tobě to, co se nazývá smrtí ega
Vzpomeň si:
Toto je hodina smrti a zrození
Raduj se z dočasné smrti, která ti umožní dojít dokonalého stavu -
Osvícení
Upni mysl k jednotě všech živých bytostí
Přidrž se Čirého světla
Dojdi porozumění a lásky.

Nemůžeš-li přebývat v blaženém stavu osvícení a jsi-li tažen zpět do
vztahů tohoto světa,
Uvědom si toto:
Halucinace, které teď můžeš prožívat,
Vize a vhledy,
Ti odhalí mnohé o tobě, o okolním světě.
Ze tvých očí bude stržen závoj běžného vnímání.
Vzpomeň si na jednotu všeho živého.
Vzpomeň si na blaženost Čirého světla.
Nech se jím provést vizemi tohoto prožitku.
Nech se jím provést tvým novým životem.
Cítíš-li zmatek, upni se vzpomínkou na své přátele,
na mocnou sílu člověka, kterého nejvíce obdivuješ.

...(oslovení) chci se tě dotknout tímto slovem
Vytrvej ve snaze dosáhnout prožitku Čirého světla.
Je to životodárná energie.
Věčný oheň života.
Tvé vize mohou být naplněny ustavičnými proměnami rozvlněných barev.
Je to jen nepřetržitá přeměna energie.
Běh života.
Nemusíš se bát.
Podvol se.
Připoj se k tomu.
Je to součást tebe.
I ty jsi toho dílem.
Pomysli:
Za ustavičnou pulsací života je skryta prapůvodní realita - Prázdnota.
Tvé vlastní vědomí, nezformované do něčeho, co má tvar nebo barvu, je
svou povahou prázdnota.
Nejvyšší skutečnost.
Veškeré dobro.
Mír.
Světlo.
Záře.
Pohyb je oheň života, ze kterého my všichni pocházíme.
Spoj se s ním.
Je to součást tebe.
Za proměnlivostí života je klid a ticho prázdnoty.
Pokojná blaženost zbavená všech proměn.
Úsměv buddhy.
Prázdnota není nicota.
Prázdnota je počátek a konec všeho.
Nezastřená; zářící, rozechvělá, blažená.
Démantové vědomí.
Laskavý Buddha.
Tvé vlastní nezformované vědomí.
Žádná myšlenka, žádná vize, žádná barva, to je prázdnota.
Zářící intelekt, ztišený, blažený.
Toto je stav dokonalého osvícení.
Tvé vlastní vědomí, zářící, prázdné a neoddělitelné od absolutna nezná
ani zrození ani smrti.
Je to neměnné světlo, buddha Amitábha,
Vědomí nezformovaného počátku.
Vědět toto ti postačí.
Poznej prázdnotu vlastního vědomí, a tak dosáhni buddhovství.
Přidrž se tohoto poznání a zůstaneš ve stavu buddhovy božské mysli.
ÚVODNÍ INSTRUKCE PRO DRUHÉ BARDO


...(oslovení)
Během tohoto sezení projdeš třemi bardickými stavy,
třemi úrovněmi ztráty ega.
Jako první se objeví Čiré světlo prapodstaty,
Dále fantastické formy halucinací her,
A nakonec se dostaneš do stádia návratu, opětovného nabytí ega.

...(oslovení)
Můžeš prožívat transcendenci ega,
můžeš se vzdálit od svého starého já.
Nejsi však jedinný,
čas od času se to přihodí každému.
Buď šťastný, že se ti dostává takové zkušenosti zrození,
Neutápěj se v přednostech a slabostech svého starého ega.
A i když budeš na své mysli lpět, ztratil jsi moc se jí držet.
To, že se potácíš se v tomto světě halucinací ti nepřinese žádný užitek.
Nebuď připoutaný.
Nebuď slabý.
Ať už příjde jakýkoli strach nebo hrůza,
nezapomeň tato slova.
Přijmi jejich význam do svého srdce.
Neustávej.
Zde se skrývá živoucí tajemství rozpoznání.

Příteli, uvědom si:
Když se tělo a duše oddělují, zažiješ okamžik ryzí pravdy -
jemné, jiskřící, jasné,
oslnivé, slavné, a posvátné
v podobě přeletu fata morgány nad jarní krajinou.
Neustálý tok vibrací.
Nelekej se tedy,
nebuď vyděšen.
Je to záření tvé vlastní podstaty.
Rozpoznej to.

Ze středu této záře
Přichází přirozený zvuk reality
Ozývající se, jako když najednou burácí tisíc bouří.
Je to přirozený zvuk tvého vlastního životního procesu.
Nelekej se tedy,
Nedej se vystrašit, ani vyděsit.
Stačí, když víš, že tyto procesy jsou tvé vlastní myšlenkové formy.
Nerozpoznáš-li své vlastní myšlenkové formy,
Zapomeneš-li svou přípravu,
Světla tě polekají,
Zvuky tě budou děsit,
Paprsky tě naplní hrůzou,
Lidé kolem tebe ti způsobí zmatek.
Vzpomeň si na klíčové body této nauky.

Příteli,
Všechny tyto říše nepřichází odkudsi zvnějšku,
Přichází z tvého vnitřku a září na tebe.
Zjevení rovněž nepřichází odjinud,
Existují jako schopnost tvého intelektu již od věčnosti.
Uvědom si, že mají takovou povahu.

Klíčem k osvícení a ke klidu během této periody je jednoduše toto:
Uvolni se.
Spoj se s vizemi.
Blaženě přijmi zázraky své vlastní tvořivosti.
Nebuď ani připoután, ani neměj strach,
Nebuď ani přitahován, ani odpuzován.
S vizemi se nesnaž nijak nakládat.
Existují pouze uvnitř tebe.
INSTRUKCE PRO VIZE 1: SVĚTLO PRAPODSTATY


(Oči jsou zavřené, vnějším podnětům není věnována pozornost)

Ó urozený, poslouchej pečlivě:
Zářivá energie ze zdroje,
Z něhož pochází všechny živé formy,
Tryská ven a zasahuje tě
Světlem tak intenzivním, že jen ztěží budeš schopen na něj pohledět.
Neboj se.
Je to původní energie, která září už po miliardy let,
A která se neustále mění v různé formy.
Přijmi to.
Nesnaž se to rozebírat.
Nehraj s ní žádné hry.
Ponoř se do ní.
Dovol jí, aby tebou procházela.
Ztrať se v ní.
Pronikni oparem duhového světla,
až k samotnému nitru tance energie.
Dosáhneš tak buddhovství v hustě uspořádané říši středu.
INSTRUKCE PRO FYZICKÉ SYMPTOMY


Ó příteli, poslouchej pozorně.
Tělesné symptomy, které se u tebe projevily, nejsou výsledkem podané látky.
Značí, že bojuješ s vědomím pocitů,
které se vymykají tvé bežné zkušenosti.
Nemůžeš ovládat tyto vlny energie.
Dovol pocitům, aby tě přemohly.
Staň se jejich součástí.
Ponoř se do nich, proplouvej jimi.
Pulsuj společně s vibracemi, které tě obklopují.
Uvolni se.
Nebojuj.
Symtomy zmizí jakmile zmizí všechny stopy egem podněcovaného zápasu.
Přijmi je jako poselství těla.
Uvítej je. Měj z nich radost.
INSTRUKCE PRO VIZE 2:

VNITŘNÍ TOK ARCHETYPÁLNÍCH PROCESŮ


(Oči jsou zavřené, vnějším podnětům není věnována pozornost,
intelektuální aspekty)


Ó urozený, poslouchej pečlivě:
Víří tebou proud života.
Nekonečná přehlídka ryzích forem a zvuků,
Oslnivě zářících,
Věčně proměnných.
Nesnaž se nad nimi získat kontrolu.
Nech se jimi unášet.
Prožívej dávné kosmické mýty o stvoření.
Nesnaž se tomu porozumět;
Na to bude spousta času později.
Splývej s proudem.
Dovol, aby tebou procházel.
Není vůbec potřeba přemýšlet nebo něco dělat.
Právě dostáváš velkou lekci z evoluce, stvoření a reprodukce.
Budeš-li se to snažit zastavit, můžeš se dostat do pekelných světů
A prožít nesnesitelná muka, přpavená tvojí vlastní myslí.
Vyhni se interpretacím her.
Nepřemýšlej, nemluv, nic nedělej.
Důvěřuj toku života.
Důvěřuj svým přátelům na této zvláštní cestě.
Ponoř se do duhového světla.
Doprostřed řeky všech stvořených forem.
Dosáhneš buddhovství v říši zvané převážně šťastná.
INSTRUKCE PRO VIZE 3:

OHNIVÝ TOK VNITŘNÍ JEDNOTY


(Oči jsou zavřené, vnějším podnětům není věnována pozornost, emoční
aspekty)

Ó urozený, poslouchej pozorně:
Pluješ směrem k fluidní jednotě života.
K extázi ohnivého organického žhnutí v každé buňce.
Tvrdá, suchá a křehká slupka tvého ega je rozpouštěna,
ztrácí se v nekonečném oceánu stvoření.
Nech se jím unášet.
Cítíš tlukot slunečního srdce.
Dovol, aby tě rudý buddha Amithábha nesl sebou.
Neobávej se extáze.
Nebraň se toku.
Uvědom si, že všechna zářivá energie přichází z tvého nitra.
Uvolni svou připoutanost.
Poznej moudrost své vlastní krve.
Důvěřuj vlně, která tě táhne směrem k jednotě se všemi živými bytostmi.
Nech své srdce zahořet láskou ke všemu živému.
Nech svou horkou krev stříkat do oceánu veškerého života.
Nebuď připoutaný k extatické síle.
Přichází z tebe.
Nech ji proudit.
Nesnaž se lpět na svém tělesném strachu.
Dovol svému tělu, aby splynulo s horkým tokem.
Ať se tvé kořeny vnoří do teplého těla života.
Sjednoť se se září, která vychází ze srdce buddhy Amithábhy.
Vypluj na duhové moře.
Dosáhni tím buddhovství v říši zvané blažená.
INSTRUKCE PRO VIZE 4:

VLNOVÁ STRUKTURA VNĚJŠÍCH FOREM


(Oči jsou otevřené, plné zaujetí vnějšími podněty, intelektuální
aspekty)

Ó urozený, poslouchej pečlivě:
V této chvíli můžeš prožívat vlnovou strukuru okolního světa.
Všechno, co vidíš, se rozpouští do energetických vibrací.
Podíváš-li se pozorně, naladíš se na elektrický tanec energie.
Věci a lidé již nemají svou pevnou formu, ale jsou pouze tokem fragmentů.
Vědomí nyní opustí tvé tělo a ponoří se proudu vlnové pulsace.
Nemluv a nic nedělej.
Nech svůj mozek, aby přijímal tuto záři.
Všechny výklady jsou produkty tvé vlastní mysli.
Rozptyl je. Neměj strach.
Raduj se z přirozené síly svého mozku,
Z moudrosti své vlastní elektrické povahy.
Přebývej ve stavu zklidnění.
Jakmile se třírozměrný svět rozpadá na fragmenty, můžeš pocítit paniku;
Můžeš v sobě pocítit náklonnost k těžkopádnému světu objektů, který
opouštíš.
Neboj se průzračné, zářící, oslnivé vlnové energie.
Umožni svému intelektu, aby si odpočinul.
Neboj se paprsků světla života,
Podstaty všech věcí,
Základní formy vlnové komunikace.
Pozorně se dívej a přijímej poselství.
Budeš nyní přímo zažívat zjevení prvotních forem.
INSTRUKCE PRO VIZE 5:

VIBRUJÍCÍ VLNY VNĚJŠÍ JEDNOTY


(Oči jsou otevřené, plné zaujetí vnějšími podněty, emoční aspekty)

Ó urozený, poslouchej pečlivě:
Prožíváš nyní jednotu všech živých forem.
Připadají-li ti lidé gumoví a bez života, jako plastické loutky,
Neobávej se toho.
Je to jenom snaha ega udržovat si svou oddělenou identitu.
Zkus cítit jednotu všeho.
Ponoř se do okolního světa.
Neboj se.
Raduj se z tohoto tance loutek.
Jsou stvořené tvou vlastní myslí.
Uvolni se a vnímej tebou pulsující extatické energetické vibrace.
Raduj se z pocitu naprosté jednoty s veškerým životem i hmotou.
Sálající záře je odrazem tvého vlastního vědomí.
Je jedním z aspektů tvé božské povahy.
Nebuď připoutaný k svému starému lidskému já.
Nebuď znepokojen těmi novými zvláštními pocity, které máš.
Jestliže budeš přitahován svým starým já,
Brzy se zrodíš do dalšího kola existence her.
Cvič se v pokorné důvěře a neměj strach.
Ponoříš se do srdce vznešeného Ratnasambhavy,
V záři duhového světla,
A dosáhneš vysvobození v říši plné lesku.

INSTRUKCE PRO VIZE 6:

"SÍTNICOVÝ CIRKUS"


Ó urozený, dobře poslouchej:
Jsi nyní svědkem magického tance forem.
Kolem tebe explodují vzory extatického kaleidoskopu.
Před tvýma očima nabývají života všemožné tvary.
Sítnicový cirkus.
Nekončící hra základních prvků -
Země, voda, oheň, vzduch,
V neustále proměnlivých formách a projevech,
Oslňují tě svou složitostí a různorodostí.
Uvolni se a raduj z tohoto ženoucího se proudu.
Neupínej se však k žádné vizi nebo zjevení.
Nech to všechno sebou procházet.
Přijdou-li nepříjemné zážitky,
Nech je protéct jako všechny ostatní.
Nebojuj proti nim.
Všechno vychází z tebe.
Je to velká lekce tvořivosti a síly mozku,
Který je oproštěný od naučených konstrukcí.
Nech, ať tě tato posloupnost obrazů a asociací nese kam chce.
Pokojně medituj o těchto vizích a o vyzařování tvého vlastního vědomí.
Takto můžeš dospět k sebepoznání a být vysvobozen.
INSTRUKCE PRO VIZE 7:
"MAGICKÉ DIVADLO"


Ó urozený, dobře poslouchej:
Ocitl jsi se uprostřed magického světa hrdinů a démonů.
Mýtických nadpřirozených bytostí.
Démonů, bohyň, nebeských válečníků, obrů,
Andělů, Bódhisatvů, trpaslíků, křižáků,
Skřítků, ďáblů, svatých a čarodějů,
Pekelných duchů, zlých skřetů, rytířů a knížat.
Lotosový pán tance.
Moudrý starý muž. Božské dítě.
Podvodník, chameleón.
Krotitel monster.
Božská matka, okouzlující žena.
Měsíční král. Poutník.
Celý pantheon představující nejvyšší stupně lidského poznání.
Neboj se jich.
Jsou z tvého nitra.
Tvůj vlastní intelekt je tím mistrem, který je kouzlí.
Rozpoznej tyto postavy jako aspekty tvé vlastní osobnosti.
Celá tahle fantastická komedie se odehrává ve tvém nitru.
Nelni však k nim.
Vzpomeň si na nauku.
Takto můžeš dojít vysvobození.
INSTRUKCE PRO HNĚVIVÉ VIZE


Ó urozený, poslouchej pečlivě:
Nebyl jsi schopen přebývat v dokonalé záři Čirého světla prvního barda.
Neuspěl jsi ani při rozpoznání pokojných vizí barda druhého.
Nyní se tedy setkáváš s bardickými přízraky.
Rozpoznej je.
Jsou to tvé vlastní myšlenkové útvary, které se staly viditelnými a
slyšitelnými.
Jsou to produkty tvé vlastní mysli.
Ukazují ti, že jsi blízko vysvobození.
Neboj se jich.
Tyto halucinace ti nemohou uškodit.
Jsou to tvé vlastní myšlenky, jež ti připadají děsivé.
Jsou to tví staří známí.
Uvítej je. Splyň s nimi. Připoj se k nim.
Ztrať se v nich.
Jsou tvoje.
Ať už vidíš cokoliv, lhostejno že je to divné a děsivé,
Pochop, že to stejně vychází ze tvého nitra.
Přidrž se této znalosti.
Jakmile to tak uvidíš, dosáhneš vysvobození.
Nerozpoznáš-li to, bude následovat mučení a tresty.
I toto je pouze vyzařování tvého intelektu.
Nemají materiální povahu.
Prázdnota prázdnotě nemůže ublížit.
Žádné z pokojných nebo hněvivých vizí,
Krev pijících démonů, soukolí, a monster
Ve skutečnosti neexistuje.
Nachází se pouze uvnitř tvého mozku.
Víš-li toto, tvůj strach se rozptýlí. Pamatuj na to.
ÚVODNÍ INSTRUKCE PRO TŘETÍ BARDO


...(oslovení), dobře mě poslouchej:
V této fázi se dostáváš do třetího barda.
Předtím jsi nebyl schopen rozpoznat pokojné a hněvivé vize barda
druhého.
Kvůli strachu si upadl do nevědomí.
Nyní, jak se zotavuješ, se tvé vědomí opět pozvedá,
Podobně jako pstruh, co vyskakuje z vody,
Aby dosáhl svého původního stavu.
Tvé původní ego opět začalo pracovat.
Neusiluj o žádné vlastní hodnocení.
Jestliže jsi díky slabosti přitahován k činnosti a přemýšlení,
Budeš se ubírat světem existence her a trpět.
Uvolni svou unavenou mysl.

...(oslovení), doposud jsi nemohl rozpoznat archetypální postavy
druhého barda.
Na cestě do nevědomí jsi se dostal až takhle daleko.
Nyní, přeješ-li si znát pravdu,
Musí tvá mysl být uvolněná, bez rozptylování.
Není třeba nic dělat,
O ničem přemýšlet.
Pluj zpátky k nezastřenému, jasnému stavu prázdnoty svého intelektu.
Takto dojdeš vysvobození.
Jestli nejsi schopen uvolnit svou mysl,
Medituj o (jméno ochranné postavy),
Medituj o svém příteli (jméno)
Mysli na ně v hluboké lásce a důvěře,
aby se stali světlem na tvé cestě.
Je to velmi důležité.
Nerozptyluj se.

...(oslovení),
Možná teď cítíš takovou moc, že bys mohl činit zázračné činy,
Vnímat a komunikovat mimosmyslovou cestou,
Měnit tvary, rozměry a množství,
Pohybovat se v prostoru a času.
Tyto pocity přicházejí přirozeně,
A nejsou způsobeny žádnými tvými zásluhami.
Nepodlehni touze je vlastnit.
Nepokoušej se je vyzkoušet.
Chápej je jako znaky toho, že se nacházíš ve třetím bardu,
V periodě návratu do normálního světa.

...(oslovení),
Jestli jsi nepochopil,
To co ti říkám,
Mohou se ti objevit děsivé vize,
Jako výsledek tvého vlastního duševního založení.
Poryvy ledového větru,
Hučení a tikot kontrolních systémů,
Výsměch.
Můžeš slyšet poznámky jako:
Je vinnen, je hloupý, nemá na to, je protivný.
Takové smyšlené popichování a paranoidní přízraky
Jsou výsledkem sobeckých, ego-dominujících her.
Neboj se jich.
Jsou to tvé vlastní duševní produkty.
Uvědom si, že se nacházíš ve třetím bardu.
Usiluješ o návrat do hustší atmosféry běžné existence her.
Ať je tento návrat hladký a pomalý.
Nesnaž se používat sílu vůle.

...(oslovení),
Vítr karmy tě vláčí hned sem hned tam,
Tvoje mysl nemůže najít místo odpočinku a zklidnění,
Je jako pírko zmítající se ve větru,
Jako bezmocný jezdec na koni.
Tvé putování bude bez konce a nedobrovolné,
V zoufalství zatoužíš po svém starém egu.
Tvá mysl se bude zmítat, dokud v bídě nepadneš vyčerpáním.
Nedrž se myšlenek.
Umožni mysli, aby si odpočinula.
Medituj o jednotě veškeré energie.
Zbaví tě to lítosti, hrůzy a zmatku.

...(oslovení),
Můžeš cítit chaos a zmatek.
Můžeš mít pochybnosti o svém zdravém rozumu.
Můžeš se podívat na své přátele
A cítit, že ti nemohou rozumět.
Můžeš si pomyslet, "Jsem mrtvý! Co mám dělat?"
A cítit příšerné zoufalství,
Jako ryba vyhozená z vody na žhavé uhlíky.
Můžeš se ptát, jestli se vůbec ještě někdy vrátíš.

Známá místa, příbuzní, známí lidé se ti vynořují jako ve snu,
Nebo jako přes temné sklo.
Prožíváš-li něco podobného,
Přemýšlení ti nepomůže.
Neusiluj o vysvětlení.
Je to přirozený výsledek tvého vlastního duševního programu.
Takové pocity signalizují, že se nacházíš ve třetím bardu.
Důvěřuj svému průvodci,
Důvěřuj svým společníkům,
Důvěřuj soucítícímu Buddhovi,
Medituj uvolněně, nerozptyluj se.

...(oslovení),
Můžeš se teď cítit, jako bys byl tlačen a mačkán
Mezi skály a balvany,
Nebo jako bys byl uvnitř klece či vězení.
Nezapomeň však, že to jsou znaky toho,
Jak se snažíš dospět k návratu do svého ega.
Můžeš vidět tupé, šedé světlo,
Které všechny předměty halí do kalného šera.
To všechno jsou znaky třetího barda.
Neusiluj o návrat.
Návrat se uskuteční sám od sebe.
Uvědom si, kde se nacházíš.
Rozpoznání povede k vysvobození.
INSTRUKCE PRO VIZE NÁVRATU


...(oslovení),
Stále nechápeš, co se děje.
Doposud jsi hledal svou minulou osobnost.
Můžeš cítit, že už nikdy nebudeš tím, kým jsi býval,
Že se vrátíš změněný.
Překvapí-li tě to, budeš se litovat,
budeš se snažit nalézt své ego, obnovit kontrolu.
Takové přemýšlení způsobí, že sebou budeš zmítat sem a tam,
Neustále a zmateně.
Uvidíš různé obrazy své vlastní budoucnosti.
Ten, který ukazuje tvou cestu, je nejvýraznější.
Zvláštní umění této nauky je pro daný okamžik velmi důležité.
Nad čímkoliv, co uvidíš,
Meditut tak, jako by to přicházelo od Buddhy -
I tuto úroveň obsahuje Buddha.
Je to nesmírně hluboké umění.
Osvobodí tě to od tvého současného zmatku.
Medituj o (jméno ochranné postavy), jak dlouho je to jen možné.
Vizualizuj si jeho podobu,
Potom ji nech, aby se rozplynula.
Začni těmito extrémy,
A pokračuj až do doby, kdy už nic není vidět.
Dostaň se do stavu Jasu a Prázdnoty.
Přebývej zde chvíli.
Potom opět medituj o svém ochranném ideálu.
Pak znovu o Čirém světle.
Střídej to.
Nakonec umožni své mysli, aby se postupně rozplynula.
Kamkoli pronikne vzduch, pronikne i vědomí.
Kamkoli pronikne vědomí, tam pronikne i extáze klidu.
Přebývej pokojně v nestvořeném stavu klidu.
V tomto stavu nemůže dojít k paranoidnímu návratu.
Obdržíš pak dokonalé osvícení.
INSTRUKCE PRO VŠEURČUJÍCÍ VLIV MYŠLENKY


...(oslovení), může se stát, že nyní prožíváš přechodnou radost,
Kterou následuje okamžitý žal velké intenzity,
Jako stažení a uvolnění katapultu.
Vše je určeno karmou.
Tvá nálada se bude prudce střídat.
Nebuď tedy připoután k radosti ani nepodléhej žalu.
Chování tvých společníků v tobě může vyvolávat hněv nebo stud.
Budeš-li plný hněvu nebo depresivní nálady,
Okamžitě zakusíš pocity pekla.
Bez ohledu na to, co dělají ostatní lidé,
Nedovol zlostným myšlenkám, aby vyrostly.
Medituj o lásce ke svým přátelům.
Dokonce i v tomto stádiu sezení
Tě od radostného zjevení, které mění život, dělí pouze okamžik.
Uvědom si, že uvnitř každého kolem tebe přebývá Buddha.
Tvá mysl v současném stavu nemá střed či jednotící schopnost,
Je v neustálém pohybu.
Jakákoli myšlenka, která ti vytane,
Pozitivní i negativní,
Bude mít velkou moc.
Jsi nyní velmi sugestivní,
Nemysli tedy sobeckým způsobem.
Připomeň si přípravu ne sezení.
Projev ryzí náklonnost a pokornou víru.
Slyšení těchto slov
Přináší vzpomínku.
Potom přichází rozpoznání a vysvobození.
INSTRUKCE PRO VIZE SOUDU


...(oslovení), prožíváš-li nyní soud a vinu,
Poslouchej pečlivě:
To, že takto trpíš,
Je výsledek tvého vlastního duševního založení.
Tvé karmy.
Nikdo ti nic nedělá.
Tvá vlastní mysl sama vytváří problémy.
Celý se ponoř do meditace.
Vzpomeň si na svou dřívější víru.
Vzpomeň si na nauku této příručky.
Vnímej vlídnou přítomnost svých společníků.
Jestli nevíš, jak meditovat,
Soustřeď se na nějaký předmět nebo pocit.
Zaměř se na jeho realitu,
Rozeznej iluzorní povahu existence a jevu.
Tento okamžik má velký význam.
Budeš-li nyní rozptylován,
Potrvá dlouho, než se dostaneš z tohoto močálu bídy.
Až doposud si se nedokázal zorientovat v bardickém prožívání.
Nebyl jsi soustředěný.
Díky tomu jsi prožíval strach a hrůzu.
I když jsi prozatím nebyl úspěšný,
Rozpoznání a vysvobození může přijít zde.
I pro tebe se tohle sezení může ještě stát extatické a plné zjevení.
Nevíš-li jak meditovat, vzpomínej na (jméno postavy).
Vzpomínej na své společníky.
Pamatuj na tuto příručku.
Mysli, že všechen ten strach a děsivá zjevení přináší tvůj bůh,
Že s tebou cítí.
Je to božská zkouška.
Vzpomeň si na svého průvodce.
Stále a stále opakuj jména.
I kdybys padnul,
Nezraníš se.
INSTRUKCE PRO SEXUÁLNÍ VIZE


...(oslovení),
V této chvíli můžeš mít vize souložících párů.
Vidíš, že se schyluje k orgii.
Probouzí se v tobě touha a očekávání,
Jsi zvědavý, jaké sexuální výkony jsou očekávány od tebe.
Objeví-li se tyto vize,
Zdrž se jakékoli činnosti, do ničeho se nezapojuj.
Pokorně vyzkoušej svou víru.
Pluj spolu s proudem.
Důvěřuj oddaně tomuto procesu.
Klíčem jsou meditace a důvěra v jednotu života.
Když se pokusíš o vstup do své staré osobnosti,
Protože jsi přitahován nebo odpuzován,
Když se budeš snažit o účast v orgii, kterou halucinuješ,
Zrodíš se na animální úrovni.
Zažiješ touhu po vlastnictví a žárlivost,
Budeš trpět hloupostí a bídou.
Jestli se chceš těmto stavům vyhnout,
Poslouchej a vnímej.
Odvrať se od pocitů půvabu a odporu.
Uvědom si, že síla, která tě táhne dolů a která je opakem osvícení,
Je v tobě silná.
Medituj o jednotě s ostatními lidmi na sezení.
Vzdej se žárlivosti,
Nebuď ani přitahován ani odpuzován svými sexuálními halucinacemi.
Necháš-li se jimi ovládat, na dlouhý čas se dostaneš do velké bídy.
Opakuj si tato slova.
Medituj o nich.
ČTYŘI METODY, JAK PŘEDEJÍT NÁVRATU

Metoda první: Meditace o Buddhovi

...(oslovení), pokojně medituj o své ochranné postavě.
Je jako odraz měsíce na vodní hladině.
Je zjevný, avšak neexistující.
Jako iluze vyvolaná kouzelníkem.
Nemáš-li žádnou ochrannou postavu,
medituj o Buddhovi nebo o mně.
Zklidni svou mysl a pokojně rozjímej.
Potom nech představu tvé ochranné postavy zmizet.
Medituj, bez jakékoli tvořivé myšlenky, o Prázdném Čirém světle.
Je to velmi hluboké umění.
Jeho pomocí může být zrození oddáleno
A ty tak dojdeš osvícenější budoucnosti.
Metoda druhá: Meditace o dobrých hrách

...(oslovení), právě putuješ třetím bardem.
Na znamení toho se podívej do zrcadla, kde neuvidíš svou obvyklou tvář.
(ukažte poutníkovi zrcadlo)
Nyní musíš ve své mysli učinit jednoznačné, pevné rozhodnutí.
Je to velmi důležité.
Je to jako řídit koně za pomoci otěží.
Cokoli, po čem toužíš, přijde, aby se stalo.
Nemysli na špatné skutky,
Mohlo by to zvrátit nasměrování tvého vědomí.
Uvědom si duchovní spojení tebe se mnou,
Nebo s kýmkoli, od koho jsi byl vyučován.
Setrvej na dobrých hrách.
To je základ.
Tady leží hranice mezi jít nahoru nebo padat dolů.
Nerozhodnost tě uvrhne do utrpení na dlouhou, velmi dlouhou dobu,
Budeš chycen svými starými zvyky a hrami.
Teď je ta chvíle.
Drž se pevně jednoho smyslu.
Uvažuj o dobrých hrách.
Rozhodni se jednat v souladu se svým nejvyšším vhledem.
V tomto okamžiku je vážnost a čistá láska nezbytná.
Odvrhni žárlivost.
Medituj o smíchu a důvěře.
Přijmi to celým svým srdcem.
Metoda třetí: Meditace o iluzi

Jestliže stále scházíš dolů nevysvobozen,
Medituj takto:
Sexuální aktivity, systémy kontroly, posměch,
Podivné zvuky a děsivé přízraky
Jsou svou povahou iluze.
Ať už vypadají jakkoli, jsou nereálné a klamné.
Jsou jako sny a zjevení,
Nejsou stálé, ani pevné.
K čemu to je, když k nim budeš připoutaný,
Nebo když z nich budeš mít strach?
Všechno to jsou halucinace mysli.
Mysl sama neexistuje,
Proč by pak měly existovat halucinace?
Pouze proto, že je považuješ za skutečné,
Procházíš touto zmatenou existencí.
Všechny jsou jako sny,
Jako ozvěna,
Jako fata morgána,
Jako zrcadlové odrazy,
Jako fantasmagorie,
Měsíc viděný na vodní hladině.
Nejsou skutečné ani na okamžik.
Přidržíš-li se pevně tohoto řetězce myšlenek,
Víra v to, že jsou skutečné, se rozptýlí,
A ty dospěješ k vysvobození.
Metoda čtvrtá: Meditace o Prázdnotě
"Všechny formy jsou částí mého vlastního vědomí.
Toto vědomí je prázdné, nezrozené, a nezničitelné."
Takto medituj
A umožni své mysli, aby přebývala v nestvořeném stavu.
Tak jak se vlévá voda do vody,
Tak by vědomí mělo zaujmout svůj vlastní nenucený duševní stav.
Přirozený stav, jasný, vibrující.
Udržováním tohoto uvolněného, nestvořeného stavu vědomí
Jistě předejdeš zrození do běžné reality her.
Medituj o tom, dokud nepřijde vysvobození.
INSTRUKCE PRO VOLBU NOVÉ OSOBNOSTI


...(oslovení), dobře mě poslouchej:
Přiblížil se čas návratu.
Vyber si nyní svou budoucí osobnost jak nejlépe to půjde.
Poslouchej dobře:
Znaky a charakteristiky úrovně tvé budoucí existence
Se ti objeví ve výstražných vizích.
Rozpoznej je.
Zjistíš-li, že se musíš vrátit do reality,
Snaž se následovat příjemné a radostné vize.
Vyhni se temným a nepříjemným.
Vrátíš-li se v panice, budou tě provázet stavy plné strachu,
Budeš-li prchat před temnými, šerými scénami,
Ocitneš se v neštastném bytí.
Vrátíš-li se v záři, i tvůj život bude štastný.
Tvůj nynější mentální stav ovlivní následující úroveň bytí.
Cokoli budeš volit,
Dělej tak nestranně,
Bez odporu, bez připoutanosti.
Vstup do existence her ochotně,
Dobrovolně a svobodně.
Zůstaň uvolněný.
Pamatuj, co jsi se naučil.