Slovník

Acetylace reakce, pří níž je do molekuly organické látky navázána acetylová skupina (CH3C0). V textu ve smyslu aceiylace THC na THC-acetát za účelem zvýšení psychoaktivity.
Buds též heads, 'hlavy', 'hlavice', hustá květenství především samičí rostliny.
Buket charakteristická vůně, aroma, dané složením a zastoupením různých aromových látek, především éterických olejů (silic).
CBD cannabidiol, sloučenina příbuzná THC (ze skupiny cannabinoidů), ovšem po psychogenní stránce neaktivní. V biologickém řetězci je prekurzorem THC a přeměnu na THC lze vyvolat také uměle (izomerizace).
CBN cannabinol, sloučenina pnbuzná THC (ze skupiny cannabinoidů), ovšem po psychogenní stránce neaktivní. Je to produkt oxidační degradace THC.
Cannabinoidy široká skupina chemicky příbuzných látek, obsažených prakticky výhradně v pryskyřici produkované rostlinou Cannabis sativa var. indica L.
Cannabisový olej též hašišový olej, cannabisový extrakt, hašišový extrakt. Viskózní olejovitá látka získaná extrakcí psychoaktivních látek pomocí organického rozpouštědla z rostlinného materiálu. V různé míře může být přečištěna. V nejvyšší čistotě se hovoří o medovém extraktu.
Curing též školení marihuany, specifický proces ošetření sklizené Cannabis.
Čaras, charas hindský výraz pro hašiš.
Dekarboxylace odstranění karboxylové skupiny (-COOH) z molekuly. Zde se týká reakcí při změnách psychicky neaktivních kyselých forem cannabinoidů na psychoaktivní neutrální formy.
Fermentace kvasný proces, přičemž vlivem mikrobů i rostlinných emzymů dochází k řadě chemických změn ve složení materie. Zde metoda ošetření Cannabis nebo marihuany s cílem zlepšení senzorických vlastností. Extrakce metoda, při níž se oddělí požadovaná látka ze směsi s jinými. Zde obvykle za použití organických rozpouštědel k vyzískání THC a příbuzných sloučenin z rostlinného materiálu, ve formě olejů (extraktů).
Hašiš slisovaná marihuanová pryskyřice, případně hmota připravená jako směs marihuanové drtě a cannabisového oleje.
High opojení vyvolané marihuanou či jiným cannabisovým produktem.
Izomery, izomerizace chemické látky se stejným atomickým složením, ale různým strukturálním vzorcem, z čehož vyplývají i výrazně odlišné vlastnosti. Reakce vyvolávající tyto strukturální změny. Zde především přeměna CBD na THC.
Joint marihuanová cigareta
Medový olej viz cannabisový olej.
Oiler, reefer marihuanová cigareta, reefer původně běžná, nyní většinou speciálně připravená s impregnací cannabisového oleje.
Polyploid rostlina s vyšším obsahem chromozomů, než mají běžné diploidní rostliny.
Potence rostliny potence marihuany, hašiše, extraktu atp.- jakostní znak daný obsahem psychoaktivních cannabinoidů, resp. jejich psychogenním účinkem.
Pryskyřice též živice, olejovitá látka produkovaná speciálními buňkami, z nichž se skládají pryskyřičné žlázky na povrchu rostliny marihuany. Obsahuje, mimo jiné, cannabinoidy.
Sinsemilla marihuana, vyrobená z kvalitní suroviny - ze samičích neopylených květů, a proto prakticky bez semen.
Synerze jev, při němž se vlastnosti dvou látek ve směsi projeví v podstatně větší míře, než by bylo lze předpokládat na základě součtu vzhledem k jejich podílu. Zde především ne dosud probádaná oblast vztahu THC a jiných cannabinoidů.
THC tetrahydrocannabinol, zde skupina několika velmi chemicky i fyziologickými účinky blízkých látek obsažených v pryskyřici. Hlavní psychoaktivní složka cannabisové pryskyřice.

Literatura

Baudelaire, Charles: Báseň o hašiši, 1991.
Breyk, Eliáš: Cannabis, pěstování marihuany ve středoevropských podmínkách, 1993.
Doležal, Jiří X.: Marihuana, 1993.
Dostál, Josef: Nová květena ČSSR 1,2, 1989.
Frank, Mel, Rosenthal, Ed: Marijuana Grower's Guide, 1990.
Gold, G.: Cannabis Alchemy, The Art of Modern Hashmaking, 1993.
Janík, A., Dušek K.: Drogy a společnost, 1990.
Rátsch, Ch.: Konopí, léčebný prostředek lidstva, 1994.
Roubíček, J.: Experimentální psychosy, 1961.
Starks, Michael: Marijuana Chemistry, Genetics, Processing & Potency, 1990.
Stevens, Murphy: How to Grow Marijuana Indoors under Lights, 1975.
Vladarczyk, P: Tráva, OKO, Febio, ČTl 1993.
Sensi Seed Bank, katalog firmy.
Zakázané rostliny; ABC roč. 37, čís.12/93.


< index | úvod | kapitola 1 | kapitola 2 | kapitola 3 | kapitola 4 | kapitola 5 | kapitola 6 | kapitola 7 | kapitola 8 | kapitola 9 | doslov | slovník a literatura >
< part of Fly to Joint pages >