Ú V O D.............................................................
.....................................................................


BLACKWELLOVA ENCYKLOPEDIE POLITICKÉHO MYŠLENÍ je prvním rozsáhlým encyklopedickým dílem z oblasti politických věd publikovaným v českém jazyce. Obsahuje jednak samostatná hesla o těch filosofech, historicích, právnících, sociolozích a ekonomech, kteří zásadním způsobem přispěli k politické rozpravě, jednak rozsáhlá souhrnná hesla o hlavních obdobích politického myšlení (řecké politické myšlení, renesanční politické myšlení atd.) a o hlavních ideově politických proudech (liberalismus, konzervatismus, marximus atd.).
Méně významným politickým myslitelům je v encyklopedii věnováno pouze několik informativních řádků s odkazem na příslušné souhrnné heslo, v němž je o nich pojednáváno.
V předmluvě k druhému, opravenému vydání z roku 1991, z něhož jsme při překladu vycházeli, si britští editoři vymezují následující cíle:
(I) Poskytnout průvodce po Wavních idejích a doktrínách, které ovlivňují současný svět, včetně snahy zachytit jejich historický vývoj.
(2) Podrobně zmapovat zejména západní tradici politického myšlení a v informativních heslech přiblížit politickou tradici čínskou, hinduistickou a islámskou.
(3) Dosáhnout toho, a to například i výběrem autorů z celého akademického spektra, aby si čtenář osvojil jistou otevřenost politického myšlení a povědomí o tom, že většinu politických idejí nelze jednoduše a jasně definovat.
Zejména poslední bod označují britští editoři za svůj ediční záměr. Naším edičním záměrem je především poskytnout cennou informativní pomůcku ke studiu politických idejí a doktrin, a to jak vysokoškolským a středoškolským studentúm, tak široké laické veřejnosti se zájmem o politické dění. FM


.............................................................
....................................................[ZPĚT]       [DÁLE]