Page 4      WASTEZINE No.1 - The First Issue

THE FOLLOWERS OF THE APOCALYPSE
Historie Followers of the Apocalypse

Pomineme-li fakt, že první zmínka o Followers, na kterou cestovatel po pustinách Země narazí, je anarchopunková knihovna v ( někdejším ) Los Angeles, kterou založila Nicole se svýmy Následovníky, dlouho po roce 1976, roce apokalyptického naplnění osudu lidstva, ...kde se traduje, že Followers of the Apocalypse byly založeni až po válce, z důvodů zabránění opakování se tohoto šílenství, pak musíme spíše věřit několika legendám, vyprávějících, že jistá anarkko-punková skupina toho jména existoval snad už na samém začátku 21.století, a že pováleční Followeři jen našli knihovnu, která zbyla po jejich neúspěšných předchůdcích, jak se zdá v neúplném stavu, takže se mnoho materiálů a informací nenávratně ztratilo...
Ano, pravda ( kterou ještě dnes můžete číst, neboť k apokalypse se svět teprve blíží ), je taková, že anarkko-punkeři nazývající sami sebe Followers of the Apocalypse opravdu existovali na samém prahu nového tisíciletí. Snad z ušlechtilé touhy naplnit jejich život vznešeným posláním ( a tím zahnat nudu velkoměsta ), nebo snad z naléhavého pocitu blížícího se konce, založili skupinu na anarchistických principech Volnosti, Rovnosti a Vzájemnosti a na punkových principech Nonkomformnosti, Nekomerčnosti a Nekonzumnosti vedly svůj marný boj...

Anarkko-punková revolta Followers of the Apocalypse, měla své kořeny v mnoha různých jevech společnosti minulého dvacátého století a též své mnohé více,či méně úspěšné aktivity, projevy jejich ideálů. U Nicole je záznam některých jejich aktivit, jejich názory a další najdeš ve Wastezine. Studiem jejich názorů a aktivit lze říci, že kořen všeho zla označili lidskou hloupost a boji proti ní zasvětitli svůj život. Jak moc byli úspěšní, to posuď ty sám...

Po Velké Válce už bylo vše jiné. Nezbylo tu kdovíjak moc přírody, toho co si Followers nejvíce cení, ale najednou tu bylo dost místa. Díky zachovaným technologiím a jiném znalostem, nebylo problém ovládnout dění, ať už po dobrém či i po zlém... Nakonec v této části světa suverénně zvítezila anarcho-punková myšlenka Followers of the Apocalypse, byla založena knihovna a města a farmy žijí spokojeným a plnohodnotným životem.
Základní principy Followers of the Apocalypse

Anarkko-punková skupina Followers of the Apocalypse, jsou aktivity mířené proti všemu negativnímu na tomto světě, v podstatě proti vyhrocení těchto jevů v apokalyptický konec života na Zemi.
Anarkko-punkové jsou i naše způsoby aktivit, zásadním principem jenž nás všechny spojuje, je co nejvyšší míra rozvoje vlastního intelektu a to ve dvou oblastech.
V první řadě samozřejmě je uvědomění o negativních jevech kolem nás, na celé planetě a jejich porovnání s ideály Anarchie, tedy s tím jak by to být mělo..
V druhé, ale nikoliv vedlejší řadě, tyto své poznatky o stavu světa, ať už jsou jakékoliv ( - hle ta svoboda názorů ! ) podpořit svým všeobecným věděním. Tedy jak svými odvážnými zkušenostmi ( osobní poznání těch stránek života, kterými se chceme zabývat ), tak i vzdělaností alespoň střední úrovně ( obsah hlavních předmětů středních škol konce 20. století ).

Toto rozvíjení osobnosti a tento způsob myšlení nazýváme Seberealizací člověka a jeho Globálním myšlením.
Seberalizovat se chápame jako vyšší smysl lidské bytosti, na rozdíl od pouhého žití bez smyslu, užívání si... ( ...nebo taky neužívání si, že? ). Globální myšlení je pojem celkem známý, my jej chápeme jako nejvyšší přirozenou formu uvědomělosti sebe sama ( - náš Individualizmus, svobodná vůle ) a všeho co se nás týká. V tom pravém důsledku tedy problémů celého světa, neboť na něm žijeme a patříme k lidské rase, ( - náš Socializmus, společenské cítění ).

Jedinec je tedy středem zájmu, jedinec se svými právy, i závazky vůči ostatním jedincům. My Followers máme představu o právech a závazcích každého jednotlivce již vypracovanou, není to však součástí základních principů, protože každý si musí samostatně a přesto poctivě vyhodnotit jeho úroveň Vědění a v souladu se svou hrdostí a danými možnostmi určit své postavení ve světě a určit svůj osud !
V podstatě tedy Followers of the Apocalypse, sází ve svém úsilí na vrozenou Inteligenci člověka, jeho pochopení těch zásadních myšlenek Anarchie a jeho zaujmutí přiměřených postojů po jeho uvědomění v důsledku jeho všestrané vzdělanosti !!
Každá další aktivita závisí již jen na jeho libovůli.
O hlavních formách The Followers...

Aktivity Followers jsou rozvrženy tak, aby vyhovovaly pokud možno každému. Od jednoduchého sžití se s hodnotami Globálního myšlení - kdy necháme svůj život jinak zasvěcený zábavě a nicnedělání - zbavit všech bezohledností a krutostí, přes spontánní aktivity všeho druhu - udržování životního prostředí, agitace či cokoliv jiného, pozitivního - až po značně organizované celky, které mají jasný a pevný cíl své existence...

V podstatě můžeme rozčlenit na dva základní okruhy a to na Nezávislí - samostatnou a spontanní činnost podle vlastních zájmů, a na Organizace, které mají svůj vyšší zodpovědnější úkol. Tyto vychází strukturované aktivity jinak bezstrarostných a svobodomyslných Followers, mají své opodstatnění. Nikdy se například nejde osamělé mírumilovné skupince, vyrovnat těžce vyzbrojené invazi nějakých zpátečníků... Nejedná se však jen o násilníky, jsou v našem světě ( tedy v tom reálném, součastnosti ) i jevy, které nejsou tak otevřeně hrubé, jejich efekt je však na stejné bázi. Jistěže zde mluvíme o nástrojích Sytému, státu, církvích, armádách a dalších prostředcích, které náš život degradují. Cílem Organizací chaosu - jak nazýváme naše aktivity, při kterých se musíme přizpůsobit a část své volnosti obětovat vidině větší volnosti po našem úspěchu, vítězství - je vytvořit stabilní, rovnocenný a tedy právně nenapadnutelný subjekt, který dokáže přinést své ovoce, tam kde by Systém jakoukoliv slabší formu boje za Přirozená práva rozdrtil. Ano, chápete dobře. Smyslem Organizací chaosu je postavit proti Systému a jeho nástrojům, tytéž systémové prostředky, jen jich však využít k daleko ušlechtilejším cílům.

Co jsou spontání aktivity Nezávislých Followers není potřeba sáhodlouze komentovat, spíše by nás mělo zajímat, proč se od přírody svobodomyslní lidé jako Followeři jsou, měli organizovat a to i do oficiálně registrovaných celků.
Tyto aktivity vychází, jak je patrno, z nespokojenosti ze součastného stavu celého světa, z rozporu mezi jeho realitou a našimi představami, ideály, jak by vypadat měl. A protože jsme omezeni svou vlastní vůlí na zásadně spravedlivé a pokud možno mírumilovné formy revoluce - Globální revoluce - a zároveň jsme rozhodnuti dobít každé možné roviny, realizovat naše ideály, jsme vehnáni do úzké uličky výběru z několika či možná jediné účinné, tedy smysluplné a zároveň i charakterově bezújmové formy.
Na jedné straně jsme konfrontováni filozofickým axiomem, že "pokud se něco dělá a nepřináší to žádný výsledek, pak se nedělá vlastně nic" - je to naše hrdost jenž se nespokojuje s pouhým žvatláním či házením kamení, my chceme své sny uvést ve skutečnost. Myslíme si totiž, že je to nejenom možné, ale že to tak má správně i být !
Na straně druhé, jak již bylo řečeno, se nechceme uchylovat k žádným takovým způsobům, které by byly pod naši úroveň. Za své vznešené pravdy a přirozená práva se odmítáme stydět, či snad ponižovat. Nejsme jen plnohodnotní občané, jsme i lepší co do zásad, hodnot a skutků. To, že nás společenské řády v nichž žijeme utlačují, diskriminují a vykořisťují, jen dosvědčuje prohnilost světa, my své schopnosti přesto hodláme dokázat a přitom své zásady nezradit !
Mezi takové činy, jichž se nechceme dopustit patří i vnucování našich představ, ať jakkoliv správných, nikomu. Jistěže si budeme nadále myslet, že příroda je náš zdroj obživy a nikoliv civilizace, jak se domnívají lidé. Avšak naše láska k volnosti může být pro někoho nepohodlím, nic naplat, že je to vlastně on, kdo ničí životní prostředí nás všech, tou svou civilizací, my si nechceme dovolit být takový jako oni! To platí i např. o pojídání masa. Právem silnějšího člověk týrá a masakruje slabší, bezbrané tvory ( a to převážně bíložravce!! ), ale představa, že bychom my právem silnějšího ( a to nejem fyzicky, ale především etikou ) měli zakazovat jíst maso, je proti přesvědčení, neboť člověk, který si neuvědomuje, že maso vlastně nepotřebuje, by strádal a strádal... a protože je to zákon přírody, jíst slabší, a nebyl by schopen svým myšlením přijít na to, že je vlastně tyran, pak by se příčil proti naší "nelidskosti" a ničil by náš systém, minimálně by nám otravoval vzduch svou nenávistí...
Takže násilím ne. Ale jak tedy, vždyť víme, že na jiný způsob, ale člověk neslyší, že kromě moci ani jinou autoritu neuznává.. A na to abychom si svá práva ( človět jako každý jiný tvor, má přírodou daný určitý životní prostor - zavšivená, přemnožená lidská společnost však celý rozkradla a brání jej silou a mocí! ) koupily jsme jednak příliš nemajetní ( k nahromadění velkého majetku není zapotřebí jen chytrosti, nýbrž hlavně chytráctví ) a stejně bychom byly závislí na státu, jemuž bychom musely platit daně ( byly bychom nuceni na něj stejně dřít, otročit ač by nám nic nepřinášel ! ) a naše přírodou daná práva by tak byla stejně hanobena.
Ovšem je pravda, že ne všichni daně platí! A též je pravda, že mnozí dostávají nám násilně odebrané peníze a my z nich nemáme vůbec, ale vůbec nic!
Jestliže systém si může dovolit toto, pak my podle pravidla přirozené spravedlnosti - oko za oko a facku výchovně k tomu - vycházející z naší rozumné přirozenosti, si nejenže můžeme dovolit totéž, my to dokonce udělat musíme už ve jménu našich ideálů a tak dokázat naši intelektuální úroveň. Jsme totiž vrchol evoluce co se humanismu a lidskosti vůbec týče! Proto musíme být i rovnocení ( rovnoprávní si prý už jsme ) co do životaschopnosti, být dost silní udržet se a rozvíjet se, aniž by došlo k újmě na našich zásadách. Jestliže bychom nebyly schopni samostatné existence, pak veškeré naše kritiky, by byly jen pokrytectvím hlupáků! Ale to přece není pravda, že?!
Proti systému je tedy záhodno použít stejných zbraní, jako on používá proti nám. Jestliže pokrytecky tvrdí, že to je zušlechťování tvrdých přírodních zákonů, pak my musíme dokázat, že jsme stejně slušní ( alespoň, že je to v našich silách ), a přitom však nadále trvat na svých kritických názorech a zásadách!!
AUTONOMIE - způsob Globální revoluce Followers of the Apocalypse

Jsme lidé této planety, jsme lidé jenž ztotožnují řád vesmíru, přírody i jednotlivce ve společný zájem, v zájem překrásného a přešťastného bytí. Jistě není možné takové cíle uskutečnit, avšak harmonie planety, její rozmanitost, sladění částí v co nejmenším pociťovaném utrpení a plně prožitý život každého, je naším světlem v životě a naše kroky směřují tímto směrem. Z takových důvodů odmítame autoritu moci a mírníme autoritu pravdy, neboť tato cesta vede sice k cíly evoluce, ale nikoli ke štěstí jednotlivce. Nelze někoho nutit přistoupit na systém jakkoli lepšíi než-li je ten jeho navyklý, pokud to nechápe. Ale též pokud nelze nikoho přesvědčit o naší pravdě, se nelze jen trápit jejich hloupostí. Jestli není možnost nabídnout něco požadovaného, chtěného, je nutné zvolit jiný svůj způsob, avšak jak, ne-li mocí, když naše slova nikoho nezajímají !?

Ideály nejde zastavit, ideály tvoří zdání nemožnosti štěstí, bez jejich realizace. Už jen pro touhu patřit k milovanému společenství, častěji však z osobních potřeb. Odmítám právo soudit lidi, se svými mozky nemohou snad ani jinak, než nechat se řídit jinou autoritou než svou vlastní, nebo tou silnější! Lidé vědí o vyšších skutečnostech, avšak nechtějí měnit svůj způsob existence, pokud není pro ně možnost lepšího života pohodlně na dosah. A zde musíme vzít do úvahy biopodstatu člověka, že příjemné pocity mohou být spatřovány právě v hodnotách velmi obyčejných. Není pro každého nutná úplná volnost, seberealizace a poznaní vyšších hodnot. Život se spokojí s nižší úrovní, pokud je to pohodlnější. Jen pokud by systém podporoval rozvoj osobnosti každého jedince a nebránil slabším, neuznával by nikdo hodnoty, které je nyní naplnují. My však musíme svůj život naplnit, nelze se spokojit, dokud není vše úplně marné. Ale není možné jen odsuzovat slabost a malost přirozeného člověka a nic mu nenabízet. Pokud není vidět naději, je těžké se dál snažit a ztrácet síly. Řešení celosvětové krize vší lidské existence, spravedlnost i svobodu lze najít jen ve funkčním a lepším systému naprosto otevřeném světu.
Lze-li se osvobodit od systému, uhájit svou nezávislost, odstranit negativní sociální jevy - a tím se vyrovnat jakémukoliv celku - pak zbývá jen nabídnout představu větší spokojenosti i s menšími prostředky. Pokud by si človek například musel každou potřebnou věc vyrobit sám od začátku do konce (podle našeho názoru nutný princip spravedlivé beztřídní společnosti), jistě bude souhlasit, bude-li jeho pole obdělávat automatizovaný kombajn. Člověk, který se cítí utiskován systémem, opustí i bohatší a silnější (a hlavně laskominami přeplněnou) společnost a bude žít svobodně, ač (a navíc) samostatně.

Představujeme si svůj svět jako celou planetu obývanou citlivými a inteligentními bytostmi. Klidně přiznám, že se nám líbí myšlenka dvojího jazyka, mateřského a celosvětového. Ale tento cíl není v dohledu budoucího světa, natož našeho života. Není však nutné přenášet své představy dokonalosti globálně, nutné je nenechat si vnucovat nedokonalé představy Systému. Myslíme si, že jedině vytvořením příkladného, dobře fungujícího řádu, existujícího autonomně, lze měnit svět, aniž bychom se byť jen dotkli něčích hodnot. Jak však najít místo k životu, k plnému rozvoji života, k nové vlastní civilizaci, když planeta je přelidněna a vše obyvatelné někomu patří?! Pak je těžké vrátit se do lůna přírody, nechat hustě zarůst zem lesy - pralesy, kde by naše polnosti, domy, továrny a jiné stavby jen dokrášlovaly vzhled krajiny. Vše postavené vzájemnou dohodou a vše vyráběné vlastnoručně, jen za pomoci Techniků - obětavých členů společenství, jenž možná pracují méně na poli - a vlastní obživě - ale svým sebevzděláním z veřejných computerizovaných knihoven, přístupných všem a kdykoliv, bez nutnosti ověřování znalostí ( - či jen čestnými tituly dosvědčujících stupeň pokročilosti v oboru ), pomáhají společnost vzdělávat se a řídit se samostatně. Větší míra zábavy a relaxace než práce a problemů by se jistě stala hrozbou všem hloupým avšak pohodlně-kulturním (konzumním) systémům. Pak už jen zbývá se ubránit. Ovšem daleko větší překážkou jsou naše vlastní neschopnosti, nenechat "rezervaci" upadnout a tím jen potvrdit pseudo-domněnky obyvatel "civilizací". K tomu potřebujeme především vědomosti, vědomosti o zemědělství - strojírenství - energetice, ale i chemii a elektrotechnice, nebudeme tam přece bez všech těchto vymožeností. Naopak, ať jsou všechny potřeby uspokojeny, nutné si každy opatří z nutnosti a ty ostatní potřeby už jsou soukromou záležitostí. Také je nutné ovládat znalosti stavebnictví. Stavby společně využívaných budov, továren či knihoven či elektráren, bychom teoreticky stavěli společně pod vedením mistrů, avšak obydlí by si stavěli jen malé skupinky či jednotlivci.
Kromě individuálně, nebo socialisticky obhospodařovaným farem by zde mohl existovat teoreticky i obchod, nicméně úroveň našeho vědení a schopností i bezzištná pomoc odborníků by přirozenou cestou alespoň bránila vykořisťování těch níže postavených a tato hrozba by se vlastně šířila i na okolní svět, kde by hrozila ztrátou ochotných pracujících. Věcí nutných znát k bezproblémovému životu, jako jsou například papír či antikoncepce, stejně jako farmářství a elektrotechnika, není až tak mnoho. Věřím, že lze vhodně zkombinovanými znalostmi dosáhnout plně automatizované výroby čehokoliv, včetně počítačem řízené setby a sklizně. Šlo-li to takto nejméně 20 000 let, přičemž zemědělci kromě své obživy též uspokojovali i ty nejnáročnější potřeby vládnoucích vrstev ( co třeba pyramidy ), tak si myslím, že tento systém může fungovat bez problému. Člověk by pouze kontroloval, zásoboval a opravoval stroje a zařízení. Jindy musel vše udělat sám, téměř rukama. Nyní jen díky znalostem, na kterých je ovšem tento systém závislý, by se vše dělalo téměř samo, nepočítáme-li počáteční investici. Postupně by se celý svět jistě začal měnit v důsledku důkazu vrcholu vývoje lidstva.

Jediný problém nám zbývá vyřešit, a to jak získat legálně nějaké území a jeho úplnou nezávislost...
Příště: UMÍRNĚNÝ ANARCHIZMUS jako cesta k vítězství, k neomezené svobodě...


Předchozí stránka - #3          Další stránka - #5