Co chceme

Jean Grave

 

Aby zmizela privilegia, vykořisťování člověka člověkem, aby byla potlačena autorita a nadešla společnost volná a rovnostní, kde lidská bytost, získavši znova svou individualitu a zbavena každé překážky, mohla by se konečně vyvíjet ve své úplnosti, užívat všech svých schopností a uvolnit všechny své snahy ‑ k tomu směřují ti, kdož obrátili své zraky k budoucnosti, a jež svět chce pohanět jménem anarchistů, zatímco oni toto jméno rozhodně béřou za své.

Ukázaly‑li události posledních let stoupencům bezprostředního násilného jednání, že násilí nevhodné a špatně chápané je schopno zjednat jen záminky k drakonickým projevům odvety, omluvu pro odepření spravedlnosti, ukázaly také našim vládcům, že perzekuce, opatření zákonná i nezákonná v ničem nezadrží myšlenku, když tato jako naše spočívá na pravdě, shrnuje staleté snahy lidstva.

Tyto snahy jsou budoucností, neboť vyjadřují cíl, jejž lidstvo sleduje svým vývojem, a zuřivost tmářů nezabrání nikterak, aby pravda nevysílala paprsky své pochodně do temnot, které chtějí utvořit, a nepronikla je leskem svého světla, ukazujíc cestu těm, kdož mají být z pravé cesty svedeni.

Obhájci soudobého pořádku věcí dovozují oprávněnost svého odporu k sociální přeměně vzácností výživných prostředků, nemožností vyhovět se soudobými prostředky spotřebě, nepodléhající jiné kontrole než vůli jednoho každého.

Jejich oficielní učenci však podávají nám každodenně důkazy a fakta svědčící o tom, že země moudře vzdělávaná a rozumně uspořádaná mohla by nejen při mnohem menší práci široce vyhovět potřebám existující populace, nýbrž i vyhovět přebytkem vyskytnuvšímu se rozhazování, jež by jistě nepřekonávalo rozhazování, jež se děje za soudobého stavu hlavně následkem uspořádání autority a duchu antagonismu, jež plní sociální organizace dělící lidské bytosti na majetné a nemajetné, na vládnoucí a ovládané.

Že menšina privilegovaných přivlastnila si půdu a všechny výrobní prostředky, zůstávají pozemky nevzdělané, protože majetní nemají žádný zájem na tom, aby je vzdělávali, zůstává tisíce paží, velká síla mechanická nezaměstnána, protože ti, kdož mohli by je zaměstnat, nemají na tom zájem.

Že jedni mohou se zmocnit plodin země a průmyslu a dle libosti s nimi kramařit, hynou každodenně tisíce bytostí lidských bídou a odříkáním, nemohouce dostatečně jíst, nemluvě ani o potřebách intelektuálních a mravních, které po celý jejich život zůstávají jen požadavkem. Denně před skladišti překypujícími plodinami klesají lidské bytosti vysílením, nebo pášou sebevraždu, aby se vyhnuly mukám hladu.

A přece existují mechanické nářadí, využití přirozených hybných sil inteligentně uchovaných, upotřebení chemických hnojiv náležitě užívaných, mohlo by ihned lidstvu pomáhat tak, že by nad své potřeby vyrábělo při práci mnohem menší, ponechávajíc individuím velkou část času volnou a dle jich chuti zužitkovatelnou.

* * *

Monopolizováním výrobních prostředků privilegovanými zplodili tito znační počet svých služebníků, jichž používají k tomu, aby vyhovovali jejich nápadům, odvracejíce je od produktivní práce. Odňali výrobě dělníky, aby sami nemusili vynaložit nejmenšího úsilí, aniž mají z toho nějaký užitek kromě toho, že mohou ukojit svou chlubivost a choutky po parádě.

Zplodili celý zástup příživných úředníků, již jsou na světě jen proto, aby udržovali v dobrém chodu vykořisťovací systém a chránili jejich privilegia. takže všechna užitečná práce spadá na bedra malého počtu individuí, která špatně jsouce odměňována, vidí se nucena vyrábět v jedné době upřílišněně, způsobem je vyčerpávajícím a vraždícím, jindy pak jsou ubíjena zahálkou plodící bídu ta,která zůstala ušetřena.

Nikoli, národohospodáři lžou nestoudně: bídu v soudobém sociálním stavu nezaviňuje vzácnost životních prostředků, nýbrž naopak jejich velký nadbytek.

Když kvůli ažiotaži přeplní průmyslníci trhy výrobky, znamená to pro výrobce zahálku. Zahálka pro dělníka znamená snížení jeho schopnosti kupovat, následkem toho prodloužení přeplněnosti trhu, prodloužení zahálky. Tedy právě proto, že skladiště překypují příliš plodinami, umírají lidé hladem.

A je‑li počet těch, kdož bezprostředně umírají hladem,relativně malý, hynou za to v tisících ti, kdož jsou zahrabáváni bídou a nedostatkem často se opakujícím.

Snažíme se, aby všechny tyto ukrutnosti zmizely, chceme,aby tato ohavná společnost se přeměnila,pracujeme, aby se uskutečnil nový pořádek, v němž každý dávaje za to svůj díl práce, uspokojil by úplně všechny své potřeby.

Chceme společnost, jež by se nezakládala jako společnost soudobá na antagonismu individuí,nýbrž naopak spočívala na nejdokonalejší solidaritě a na souladu všech individuelních snah, v níž zájem individuelní stejný se zájmem všeobecným spojoval by v téže snaze podobné si schopnosti a stejné potřeby.

Chceme společnost zbavenou každé překážky, každého privilegia, chceme nejúplnější rovnost pro všechny lidské bytosti.Nikoli tu stupidní rovnost,které se prý bojí jistí obhájci soudobého pořádku,kde každý by byl nucen k téže práci, k téže porci a k téže existenci, nýbrž rovnost spočívající v tom, že by byla odstraněna každá překážka stojící v cestě tomu, aby se každý mohl vyvíjet volně dle své vnitřní síly ve směru,který by si sám zvolil, volnost dovolující mu, aby přijal z lidských vědomostí to, co chce, a organizoval svou existenci, aby nejlépe vyhovovala jeho snahám.

Rovnost v nejabsolutnější svobodě dovolující všem schopnostem, všem vkusům, všem odstínům, aby se vyvíjely ke konečné harmonii. To jest, co chceme.

 (Kalendář revolucionářů na rok 1903, Praha 1902)