Učení a skutky sociální demokracie

napsal: V. Čerkezov

(podle českého vydání: Komuna, 1907, Praha)

 

I.

Dvě historická data

Socialistický sjezd 1. internacionály v roce 1893 byl značně překvapen jednáním legitimní většiny kongresu. Nikdo si od té doby nepoložil otázku, jejíž řešení by bylo velmi zajímavé: -jestli  chování většiny bylo obyčejným klopýtnutím delegátů, nebo bylo logickým důsledkem legální taktiky, reforem k pláči a čistě politické-volební agitace, tedy všeho co se teprve krátce nazývá “vědeckým socializmem”,

Na štěstí pro nás, nám odpověděl sám Engels. “Je to právě padesát let", řekl na posledním zasedání kongresu, “co jsme společně s Marxem založily naše první řady. Bylo to v Paříži roku 1843 v revui, která se jmenovala Annale franco-allemandes. Do té doby byl socializmus reprezentován jen malými sektami... Tento rok je ještě jiným výročím: výročím socialistického kongresu, který se konal před dvaceti lety a na němž jsme přijali plán kampaně, kterou neúnavně sledujeme až do současnosti. Konal se v roce 1873. 1) Zorganizovali jsme se, plánovali a vidíte, kam jsme došli... Zůstaňme pevně sjednoceni v naší linii a vítězství nás nemine." 2)

A je to jasné! Nebo ne? Je jasné, že socialistický svět byl překvapen pouze proto, že neznal většinovou linii, a že vůdce “vědeckého socializmu” se právem honosí jednáním, které předvídal od svých padesáti let a přijal před dvaceti lety. Podívejme se, co nového přinesli Marx s Engelsem socializmu, a jaký byl charakter sjezdu v roce 1872.

Především mi záleží na tom, abych potvrdil, že Marx revolucionář a obránce proletariátu, Marx nesrovnatelný polemik, který celou svoji ekonomickou vědu dal do služeb lidu, a zůstává i nadále velkou postavou v historii vývoje moderního socializmu. Nechci snižovat služby, které prokázal emancipaci dělnické třídy, když vypíšu stručný přehled jeho socialistických idejí v letech 1843-48. Chci jenom vědět, jsou-li obrovské Engelsovy nároky nějak potvrzeny i v minulosti a poukázat na výčet jejich učení v té době.

Víme, že od roku 1839 do roku 1848 existovalo ve Francii široké revoluční hnutí s jasně socialistickou tendencí. Jeho publikace zaplavovaly zemi. Proudhon, P. Leroux, V. Considérant, G. Sandová, August Comte, Lamennais, Barbés, Blanqui a Louis Blanc hlásali socialistická učení, často si vzájemně protiřečící, přesto však dělnickými masami ochutnávány. Louis Blanc byl především populista. Jeho návrh Organizace práce ho triumfálně vynesl 24.února 1848 až do prozatímní vlády. Ve svém časopisu Revue pokroku, založeném roku 1839, začal Louis Blanc zveřejňovat svůj systém státního socializmu, který byl tenkrát zcela novým učením. Tvrdil, že sociální otázka bude vyřešena jen demokratickým státem, že lid musí především dobýt politickou moc, vzít do svých rukou moc zákonodárnou, a že politický zápas musí být podřízen hospodářské a sociální emancipaci lidu. Ta je cílem a politický zápas jenom prostředkem. Až bude stát dobyt, zničí se všechna privilegia a celá kapitalistická sociální organizace se nahradí organizací národních dílen s bezplatnými kredity autonomních sdružení. Až budou založena a “kredit chudých” začne fungovat, stát nebude mít právo vměšovat se sdružením do života. Družstva budou organizována na komunistické platformě podle hesla: Každý podle svých schopností, každému podle jeho potřeb. To je v několika slovech učení Louise Blanca. Vidíme, že sociální demokracie dnešních dnů... necháme však samotného Engelse, aby nám ukázal, co kázali s Marxem po Louis Blancovi. Několik měsíců před revolucí 24. února 1848  zveřejnila německá Komunistická liga slavný Komunistický manifest, zredigovaný Marxem a Engelsem. Byly v něm doporučeny tyto praktické prostředky:

1. Vyvlastnění půdy a zavedení renty na útraty státu.

2. Značná progresívní daň z příjmů.

3. Zrušení dědického práva.

4. Konfiskace statků přistěhovalců a vzbouřenců.

5. Soustředění kreditu do rukou vlády pomocí státní banky a výhradního monopolu

6. Centralizace dopravních podniků do rukou státu.

7. Zvýšení počtu státních továren a pracovních nástrojů - kultura a ameliorace země podle všeobecného plánu.

8. Povinná práce pro všechny - organizace pracovní armády především pro zemědělství."

Čím se Engels chlubí? Chápu oslavy při výročí zveřejnění manifestu Roberta Owena roku 1813, protože hlásal skutečně ucelené a humanistické socialistické myšlenky. Ale oslavovat den, kdy se na politickém obzoru objevil Engels se svými zpátečnickými myšlenkami a svojí nešťastnou taktikou...! Odpusťte mi...

Nyní prostudujme jiné slavné datum, léta 1872 - 73, kdy “byl přijat plán činnosti”, který vedl v Curychu ke známým prohlášením a jehož jediným možným výsledkem je napomáhání soudobému vládnímu systému, založeném na kapitalistickém vykořisťování a militarizmu - v minulosti nevídaném.

Musíme přiznat, že jsme poněkud překvapeni, když se Engels domnívá, že si mohou s Marxem blahopřát vzhledem k posledním kongresům Internacionály. Skutečnou Marxovu slávu tvoří zredigování úvah a všeobecných stanov Sdružení,  které spadá do období mezi lety 1864 až 1869, - až do basilejského kongresu - kdy stál Marx na vrcholu. Zato kongresy konané v letech 1872 a 1873 zanechaly v Marxovi hořké vzpomínky, protože dobře viděl, že jejich výsledkem je odsouzení centralisticko - státní frakce k smrti. Od té doby přestala existovat marxistická frakce Internacionály a kongresy konané do roku 1882 byly vedeny jedině federalisty - bakuninisty, známými jako anarchisté. Jestliže Marx nebyl s výsledkem kongresu z roku 1872 spokojen, Engels naopak triumfoval, protože už dlouho uvažoval o tom, jak by vyvolal v Internacionále rozkol. Plný zpátečnických myšlenek, o kterých jsme se už zmínili, získal Engels nesmiřitelnou zášť k frakci federalistů - anarchistů, především k členům “Mezinárodní socialistické Aliance”. Federalisté převládali v Internacionále švýcarské, belgické, španělské a vlašské.

Engels jako člen Generální rady Internacionály a korespondent pro Španělsko, napsal 24. července 1872 španělské federační radě neuvěřitelný dopis, ve kterém žádal o “seznam všech členů Aliance", který končil takto: “Neobdržím-li kategorickou a uspokojivou odpověď obratem pošty, bude Generální rada nucena veřejně vás udat...” (Viz. Paměti jurské Federace str. 250) Engels napsal tento dopis bez vědomí ostatních členů Rady. Rada po mínění Junga a Marxe tento dopis, později proslulý, neakceptovala.

Nemám tolik místa, abych vypsal jednotlivé Engelsovi, Lafarguovi a Utinovi intriky proti federalistům a proti Bakuninovi a Jamesu Guillameovi především. Dodejme jen, že tyto intriky přinesly do Internacionály rozkol, který vyvrcholil na kongresu smutné paměti roku 1872. Všeobecně se neví, jakým způsobem byl tento kongres svolán. Stačí říci, že Marx s Engelsem nařídili delegátu Sorgeovi z německé sekce v New Yorku, aby pokud možno získal co největší množství nepopsaných mandátních lístků. Ty pak byly rozděleny mezi Marxovi a Engelsovy stoupence. Vrcholem ale bylo, že tito pánové si přivedly jako členy Generální rady Internacionály lidi, kteří nikdy nebyly členy žádné sekce, a dokonce i Engelsova blízkého přítele, proslulého Multmana Barryho, dopisovatele Standartu a náhončího anglických konzervativců. Majoritou, vytvořenou tímto způsobem, vyloučili Bakunina, Guillaumea a s nimi jurskou, španělskou, vlašskou, belgickou a anglickou federaci. S Marxem, Engelsem, M. Barrym a jinými zůstali akorát Němci a několik izolovaných skupin z různých zemích. Všechny činné a revoluční síly se ale spojily s federalisty - anarchisty, kteří pak svolávaly kongresy Internacionály až do roku 1882. 3)

Jaká výročí to Engels připomněl! Je snad divné, když legitimní skupina, vzešlá z tak slavných základů, se v Curychu paktovala s vládami, potírala nezávislé a hlásala válku...?

 

II.

Diktatura a nárok na vědeckost.

Abychom si vytvořili lepší obrázek jednání Marxe a Engelse coby inspirátorů Generální rady Internacionály, podívejme se, jak se chovali v době pařížské Komuny.

 3. dubna roku 1874 psala Generální rada Internacionály z Londýna do Paříže: Občané, vzhledem ke stavu věcí vyzýváme členy pařížské kanceláře, aby do londýnské ústřední kanceláře zasílali každodenní zprávy.

Žádat zprávy od lidí, kteří bojují! K čemu zprávy?

9. dubna: Čekáme na výsledky, abychom vám poslali své instrukce.

Bismarck a císař Vilém, když už chtěli velet, byli alespoň přítomni na bojišti. Ale Generální výbor, vedený Marxem a Engelsem, zůstal raději za pecí a dával instrukce. A jaké instrukce!

4. dubna: Zbytečně neagitujte na venkově.

9. dubna: Od nynějška nechte jednat republikány a v ničem se nekompromitujte.

Nebo: Boj definitivně začal. Počítáme s vaší pomocí.

Vrcholem absurdity je, že tito vládychtiví lidé chtěli dokonce kontrolovat jednání každého socialistického bojovníka. Například:

23. března: Goberta nechte v Lyonu, Henrieta u sebe a Esteina pošlete do Marseille.

24. března: Clusereta pošlete do Paříže (ti ho na mou duši obdarovali!)

20. března: Protože občanům Assiovi a Mortierovi brání obtíže v odjezdu do Lyonu, je do Marseile a Lyonu s veškerou pravomocí delegován občan Landeck. (Viz. Historie Internacionály v buržoazní republice - Fiaux).

Podle stanov Internacionály měl Generální výbor funkci čistě administrativní a měl hrát pouze úlohu centrální kanceláře pro korespondenci různých národních organizací. Rada se v žádném případě neměla vměšovat do vnitřních záležitostí jednotlivých zemí. Přesto si za Marxova a Engelsova řízení pomalu přisvojovala i práva jiná, kupříkladu vést dělnické organizace. Opilá diktaturou došla až k zasílání rozkazů jako byly ty, o kterých jsme se zmínili: Plnou moc nad Marseille a Lyonem, slavnému neznámému! (Jaký takt! Dva Němci delegují měšťáka s německým jménem, aby vedl francouzské socialisty, zatímco německý císař, knížata a Bismarck jsou ve Versailles!)

Už od roku 1870 viděli inteligentní členové Internacionály, jako Guillaume a Bakunin, prosazování nebezpečné a směšné snahy stát se mezinárodními diktátory. Když se proti tomu začaly objevovat stále častější a prudší protesty, založili proud opačný. Od té doby se datuje nenávist, kterou marxistická klaka dává najevo federalistům, zejména Guillaumovi a Bakuninovi. Tato klaka využila veškeré své síly a autority, kterou si mohla zjednat; nezalekla se ani vyhrůžek. Viděli jsme, jak si zajistila většinu na Haagském kongresu v roce 1872 a její pamflet: Mezinárodní aliance, který nyní vychází, je jedinečným příkladem pomluv a nesmyslů.

Po roztržce na Haagském kongresu Internacionály sledovali obě frakce navzájem značně odlišnou taktiku. Federalisté stále více zdůrazňovali hospodářský a revoluční zápas. Naopak stoupenci centralistického státu, kteří v roce 1873 programově přijali legální a parlamentární taktiku, byli politickými událostmi a volebním bojem stále více strháváni na cestu dobře známou. Cestu umírněnosti a kompromisů. Víme, kam až německá sociální demokracie hnala ducha smíru mezi socialistickými požadavky, sociálním pořádkem a státem na kongresu v Gothe. Není tedy nic divného, když všem těmto pánům poslancům a radům začalo překážet staré označení “revoluční socialista”. Museli si najít označení nové, lépe vyhovující jejich novému pojetí socializmu a jejich čerstvé a znamenité situaci zákonodárců.

Žádané slovo našli: místo “revoluční socializmus” začali říkat “vědecký socializmus”, jako kdyby existoval nějaký socializmus nevědomců: bezpochyby socializmus Saint-Simona, Owena, Proudhona a Černyševského. Naneštěstí přívlastek “vědecký” nedokáže vyloučit nedorozumění, protože právě obhájci nespravedlností kapitalistické organizace mají slova “věda” plnou pusu; na druhou stranu se v Německu, už dávno, objevila jistá třída reformátorů v rukavičkách, patentovaných uspávačů známých jako katedroví socialisté.

Museli se tedy nějak odlišit od těchto oficiálních učenců. Začali vytvářet legendu o jejich vlastní vědě, výhradně jejich, založené na zvláštních objevech zakladatelů sociální demokracie. Místo, aby na rovinu řekli, že ohromný vývoj intelektuální kultury nás nutí provést radikální změnu v kapitalistické a státní organizaci, že celá věda - bádáním nezávislých lidí - odsoudila individuální způsob výroby a spotřeby, -tak aby si přisvojili všechny zásluhy, vymysleli zvláštní vědu: vědu sociální demokracie. Tento nápad ale neobstojí, podíváme-li se na něj zblízka: věda je racionální, ve všech odvětvích lidského myšlení přesvědčivá, nezávislá...

Podívejme se, má-li jejich věda tento charakter.

Zamysleme se nad některými tvrzeními “myslitelů" a publicistů strany:

“Zákony kapitalistické výroby, objevené Marxem”, čteme v Engelsově životopise (Nový čas, IX. ročník, číslo 8), “jsou stejně neměnné jako Newtonovy nebo Keplerovy zákony o pohybu sluneční soustavy."

“Marxovi”, píše Engels, “děkujeme za dva veliké objevy: 1. Odhalení tajemství kapitalistické výroby vysvětlením nadhodnoty. 2. Materialistické pojetí dějin.” (Engels: Vývoj vědeckého socializmu).

“...Roku 1845 jsme se rozhodli (Marx a Engels) věnovat bádání potřebnému k tomu, abychom mohli vypracovat materialistické pojetí dějin, objevené Marxem." (Předmluva k Engelsově knize: Ludvík Feuerbach).

V Engelsově polemice proti Dühringovi nalézáme: “... Chce-li Dühring říci, že celý hospodářský systém našich dnů... je výsledkem antagonizmu mezi třídami,... tak opakuje pravdy, které se stali obecně známé po vydání Komunistického manifestu (zredigovaného Marxem a Engelsem)."

Když líčí historii intelektuálního vývoje jejich mládí, říká Engels naivně: “Je pozoruhodné, že jsme nebyli sami, kdo objevil dialektický materializmus. Dělník Josef Dietzgen učinil tentýž objev...” (L. Feuerbach.)

Tyto otázky by nám už mohli stačit. Ale ne, protože adepti těchto dvou myslitelů jdou ještě mnohem dále. Tvrdí, že jejich mistři byli první, kteří používali v historických, hospodářských, sociologických studiích a bádáních dialektické metody, díky níž objevili zákon o kumulaci kapitálu - jakýsi druh ekonomického fatalizmu. Prý také “...založili nejrevolučnější socialistickou stranu, jakou historie dosud nepoznala" (sociální demokracii). “Je nutné studovat Engelsovu brožuru L. Feuerbach, protože je nejúplnějším výkladem filozofie těchto dvou myslitelů” - píše Plechanov v předmluvě - “..je nutné, aby se lidstvo seriózně zabývalo i těmi nejnepatrnějšími skutky a gesty jejich mládí”, protože “to jsou první kroky vědeckého socializmu”, jak se píše v Engelsově životopise (Nový čas).

Tyto citáty jsou velmi jasné, jsou však i lepší. Nyní víme, že to byli Marx s Engelsem, kteří objevili věčné zákony sociálního života. A před nimi o existenci těchto zákonů nikdo nic netušil? -Nikdo, tvrdí sociální demokraté.

“Německo”, praví Bebel, “vzalo na sebe vůdčí úlohu v gigantickém zápase o budoucnost. K této úloze je dokonce předurčeno svým vývojem a zeměpisnou polohou... To není obyčejná náhoda, že Němci objevili dynamiku vývoje soudobé společnosti a položili vědecké základy socializmu. Mezi těmito Němci patří první místo Marxovi a Engelsovi; po nich přijde Lasalle jako organizátor dělnických mas." (Závěr knihy Žena.)

Tato podivuhodná sebechvála sociální demokracie nás konečně poučila, na čem Marx s Engelsem zakládali svůj nárok na všeobecnou diktaturu: Německo je hlavou lidstva, oni jsou dvěma světly své vlasti, a proto se vznáší nad zcela nevědomým lidstvem...

 

III.

Dialektická metoda

Je ale pravda, že lidstvo neznalo ani dialektickou metodu ani tezi o nadhodnotě? To snad Vico, Volney a encyklopedisté, Augustin Thierry, Buckle, A. Blanqui, Quélet a mnozí jiní, nic netušili o vlivu hospodářských činitelů na dějiny lidstva? A T. Rogers asi nenapsal své velké dílo: Šest století práce a mzdy a nevydal jako resumé svoji brožuru: Hospodářský výklad dějin? Jestliže existovaly pravdy sledované nezávislými lidmi, existovala-li věda myslitelů, kteří netoužili ani po diktatuře ani po papežství, existovala-li tato věda před objevením se Marxe a Engelse na scéně, jak tedy pojmenovat autory výše zmíněných citátů? Psali všichni ti Bebelové, Bernsteinové, Kautští, Plechanovové, Engelsové a jiní zmíněné věty z obyčejné nevědomosti nebo pod vlivem pohnutek vymykajících se vědeckému bádání?

Z předchozích citátů víme, že od Marxe a jeho přítele Engelse lidstvo získalo:

1. Využití dialektiky ve vědě

2. Objevení nadhodnoty vědě před nimi neznámé.

3. Materialistický výklad dějin.

4. Vrcholem stavby je zákon o akumulaci kapitálu, o “vyvlastňování velkého počtu kapitalistů malým”. (Kapitál, str. 342.)

Ať mi dělníci a mezinárodní socialisté především prominou, že zabíhám do nepopulární oblasti legend a nároků “vědeckých socialistů”. Je to však nutné. Hlásá-li se dnes jménem vědeckého socializmu zbožňování všemohoucího státu, autority, pořádku, disciplíny, subordinace a jiných vlastností, kterých si váží v kasárnách; zesměšňuje-li se myšlenka emancipace, osvobození a solidarity jako utopie a každý výklad humanitních a socialistických idejí se prohlašuje za nevědomost, je nutné si vše uvědomit a začít hledat pravdu...

Věda, ta velká věda přírodovědců se svými systémy evoluce, transformace a monistického materializmu, který tak uráží Engelse, vznikla a vyvíjela se induktivně a všichni velcí vědečtí myslitelé byli dialektické metodě vzdáleni a odsuzovali ji. Ať nám sociální demokraté jmenují jediného učence současnosti, který by dialektiku užíval ve vědeckém bádání, nepočítáme-li ovšem německou metafyziku.

Vypracovali snad Lamarc, Geoffroy-Saint-Hilaire, Lyell, Darwin, Haeckel, Helmholtz, Huxley a jiní velkou vývojovou filozofii podle dialektické metody?

Provedli Quélet a J.S. Mill, Morgan a Buckle, Maain a Tylor, H. Spencer, Guyau a Bain svá zevšeobecnění v sociologii, v logice, v etice a moderní filozofii jinak než induktivně? Kdo se alespoň trochu vyzná v historii vývoje moderní vědy, musí uznat, že všichni velcí myslitelé dialektickou metodu zavrhovali.

“Metoda dialektického zevšeobecňování těchto filozofů” (metafyzických) - říká prof. W. Wundt (v projevu: O vztahu filozofie našeho věku k životu) - na které založili nedotknutelnost svého učení, “mi připadá jako umělý a tísnivý obal, který každou myšlenku znetvoří.” Také jiná autorita, skutečná sláva Německa a lidstva, Goethe, nebyl příznivcem metody tolik milé Engelsovi a jeho žákům. (Viz. třetí část Eckermanových Rozhovorů.)

Vědecký Goethův duch očividně nemohl na tuto proslulou metodu přistoupit, protože jde stejně snadno dokázat i vyvrátit. Chápal, že jde bádat jen jedinou metodou: metodou vědeckou.

Navržená hypotéza je ověřena induktivní metodou a stane se teorií, jakmile induktivně zjištěné příčinné vztahy jsou deduktivně dokázány.

Koneckonců tento způsob myšlení není nic nového. Sám Engels někde říká, že Descartes a Spinoza, Rousseau a Diderot, a Hegelův současník Charles Fourier jí užívali velmi dobře. Všichni tito filozofové, především poslední, zasvětili svůj život bádání na poli sociální filozofie a socializmu. Jak je tedy možné, že Marx, Engels a německý dělník Dietzgen ji znovu objevili?

Ať to tedy poslanci, filozofové a publicisté “vědeckého socializmu”  nevzdělaným vysvětlí...

 

IV.

Nadhodnota a utopie

Vyzbrojeni metodou, kterou věda neuznává, objevili tito žáci reakcionářské a metafyzické školy Hegelovy 4) nadhodnotu.

Co je to nadhodnota?

Engels říká: “Bylo nám ukázáno (Marxem), že základní formou kapitalistické výroby a vykořisťování dělníka je přivlastňování si nezaplacené práce, jinak řečeno, že dělník za svou práce dostává méně než získá zaměstnavatel prodejem výrobku.” Podívejme se, jestli je pravda, že socialisté a politická ekonomie nevěděli, před vydáním Kapitálu v roce 1868,  že bohatství buržoazie je tvořeno neodměňovanou prací.

Už v 18. století nalézáme velmi přesné definice té části mzdy, kterou zaměstnavatel dělníkům neproplácí.

“Fyziokraté” - říká H. Denis v Dějinách socialistických systémů - “označili velmi přesně část neproplacenou zaměstnavatelem, vlastníkem a všemi vykořisťovateli. Pojmenovali ji čistým ziskem. Tento velký zakladatel politické ekonomie ukazuje nesrovnatelně lépe než Marx, že všechno bohatství je ziskem z práce, a z mravního hlediska nikdy neschvaloval, aby byl výrobce takto zbaven svého čistého zisku.

Na počátku minulého století ukázal S. Sismondi ve svém slavném díle Nové zásady politické ekonomie, že, odečtou-li se výrobní náklady od směnné hodnoty výrobků, zbude přebytek přivlastněný kapitalistou. Tento přebytek z práce Sismondi nazývá vícehodnotou. Přeloženo do němčiny je to Marxův mehrwerth neboli plusvalue (nadhodnota) ve francouzském překladu Kapitálu. Dílo Sismondiho vyšlo již v roce 1819, tedy rok před narozením Engelse. Sismondi, i když měl pokrokové a liberální názory, nebyl socialista a k této definici vícehodnoty dospěl pouhým vědeckým bádáním.

O co byla propracovanější koncepce nadhodnoty a skutečných příčin lidské bídy u socialistů doby Sismondiho, než u Marxe! Především však u Roberta Owena a jeho přítele Williama Thompsona. “Objevitelé” vědeckého socializmu po Engelsovi opakují, že Robert Owen byl utopista a jakýsi osvícený snílek. To je naprosto mylné. Ani u samotného Thomase Mora, klasického utopisty, není místo pro fantazii. Jako jeden z nejvýznamnějších učenců své doby, intimní přítel Erasma Rotterdamského, muž pozitivního génia, ukázal Thomas More jako první, že ve společnosti založené na zásadách vykořisťování a soukromého vlastnictví pracuje užitečně sotva pětina obyvatelstva, a kdyby se podařilo zorganizovat lidstvo na zásadě solidarity - stačila by šestihodinová pracovní doba k vytvoření nadbytku a blahobytu. Lidé dobré vůle již dávno uznali, že jeho dílo je “prvním pomníkem moderního socializmu”.

Určitě menším snílkem byl zakladatel socializmu a dělnického hnutí minulého století, Robert Owen. (17871-1838).

Jako první zjistil a přijal, že, když je lidské myšlení výsledkem dojmů vzniklých působením okolního prostředí na smysly a jestliže neexistují vrozené nebo z minulých životů získané ideje, pak musí být také lidský charakter také výsledkem vlivů prostředí a sociálních podmínek, ve kterých se individuum narodí a žije. Napsal: “Není tedy zodpovědný člověk, ale společnost a vnější podmínky. Je nutné změnit současný sociální pořádek, aby se lidské útrapy zmírnily.” Celý svůj dlouholetý život pracoval na změnách hospodářských podmínek.Ve své továrně v New Lanarku změnil dělníkům život tak, že i dnes by mohl být považován za šťastný; založil první dětské školky a podporoval první kroky Bella a Lancastera, také Fultona a jeho parní člun; upozornil na otroctví žen a dětí v továrnách a vyzýval Ricarda, Benthama a mnoho dalších k soucítění s nimi. Roku 1802 inicioval první zákon v ochranném zákonodárství. Roku 1815, v dobách, kdy se pracovalo 14, 16 ba i 18 hodin denně, zorganizoval výbor za 10 hodinovou pracovní dobu, který za pomoci dobrosrdečných lidí,  jako byl Oastler, lord Ashley a jiní, dospěl roku 1847 k tomu, že zákon o 10 hodinové pracovní době byl odhlasován. (Takový zákon nebyl v Německu, kde kvete vědecký socializmus, odhlasován dodnes!)

Robert Owen, ateista, komunista a federalista, propagoval myšlenku, že sama společnost si má organizovat výrobu, spotřebu a komplexní výchovu. Byl to on, kdo v roce 1836 založil “Společnost tříd a všech národů” - předchůdkyni Internacionály - na jejíž schůzích poprvé zaznělo slovo socializmus. (nikoliv ale "vědecký"). V té samé době zorganizoval jako propagační prostředek kooperativní společnosti a volné výměnné trhy s poukázkami na práci. “Práce”, řekl dělníkům 5. prosince 1833, “je pramenem bohatství, které bude moci zůstat v rukou dělníků jakmile se tak dohodnou.” Vyvinul nadlidské úsilí, aby takovou dohodu vytvořil - především v trade-uniích. Roku 1833 požadoval 8 hodinovou pracovní dobu a stanovení minimální mzdy. Téhož roku zorganizoval “Všeobecnou unii výrobních tříd”. V několika týdnech měla více než 500.000 členů, mezi nimiž byli i zemědělští dělníci a ženské skupiny. To dovolilo vytvořit roku 1834 federaci všech řemesel nazvanou “Velká národní trade-unie”. Toto hnutí bylo obrovské. “Rozmach trade-unionistického hnutí v letech 1830 a 1834, překonával, pokud víme, dokonce i hnutí v letech 1871-75”. (S. Webb: Dějiny trade-unií, 1894, str. 314)

Tento organizátor, člověk neuvěřitelně skromný a oddaný emancipaci vyděděných, tento pozitivní duch, by byl rád prohlášen za snílka!...a kým? - lidmi, kteří si říkají socialisté, kteří opakují několik frází, několik samostatných požadavků a bezvýznamných zlomků jeho širokých socialistických názorů, jeho šlechetného poslání agitátora...

Jiný “utopista” podle Marxe, “Owenista” W. Thompson ve svých dílech Sociální věda, Inquiry a dalších (1824) pojednal o nadhodnotě velmi zajímavým způsobem. Když zjistil, že “bohatství je získáváno dělnickou prací”, ptá se: “Proč tedy dělník nedostane celý výtěžek bez jakýchkoliv srážek?” - “Protože”, odpovídá, “se mu jeho výtěžek odnímá formou "renty", zisku aj.” Pak klade otázku: “Je toto okrádání přijímáno dobrovolně, nebo pod hrozbou násilí?” - “Brutální síly”, odpovídá, “bylo vždycky užíváno k tomu, aby byl chudým vyrván výtěžek jejich práce; tuto pravdu nám dokazují celé dějiny; tisíce stran by se zaplnily příklady... Připustíme-li toto odejmutí části výtěžku práce (nadhodnoty) bez svolení výrobce... ospravedlníme pak odejmutí jakékoliv části jiné.” “Bez použití násilí, by nemohl existovat monopol.” “Dokud bude existovat kapitalizmus, zůstane společnost nemocná.” Ve svém díle Odměňovaná práce (1826) vypočítává Thompson různé navrhované reformy a říká, že jsou jen zdánlivé. Do zdánlivých reforem započítává do nich i pojištění a penzi dělníků. Ani trade-unionizmus není podle něho vyřešením sociálních problémů. Jako Owenův přítel a jeho žák hlásá autonomní komunizmus.

“Svobodná práce, plné užívání výtěžku své práce a dobrovolná výměna,” tak formuluje Thompson své přesvědčení (str. 253)

Objevit roku 1845 “výtěžek” (nadhodnotu) tak jasně vysvětlený Thomsonem již roku 1824 nebylo tak obtížné, protože Thompsonovo dílo bylo známé a samotný Marx ho cituje ve svém Kapitálu.- Tímto způsobem, doopravdy, dokážu i já objevit gravitaci nebo periodickou tabulku v chemii nebo mechanický ekvivalent tepla. Potom, opět podle Marxova a Engelsova příkladu, si přivlastním právo na všeobecnou diktaturu... - Ovšem za předpokladu, že si mne nepozve Charcot nebo Maudsley, abych svoji diktaturu provozoval - v blázinci v Charentonu nebo v Bedlamu!

Nakonec jsem povinen citovat názor Proudhonův, se kterým Marx a jeho vědečtí žáci jednají jako s nevzdělaným sofistou. Tím hůř pro Marxe, když sám tento “nevzdělanec” formuloval se svojí obvyklou otevřeností "výtěžek" čili nadhodnotu výroby již v roce 1845. V jeho Hospodářských rozporech čteme:

“V hospodářské vědě, řekli jsme si s Adamem Smithem, existuje stanovisko, podle kterého lze porovnávat všechny hodnoty - práce... Ve smyslu politické ekonomie není zásada, že každá práce musí zanechat profit, nic jiného než posvěcení ústavního práva, které jsme si vydobyli v revoluci, že je dovoleno okrádat bližního.”

Proudhon má jistě pravdu, když říká, že základem všeho je právo okrádat bližního, protože výnos, nadhodnota (miex-value, plus-value, excédent du travail, sur-plus, mehrwerth) znamenají jedno a totéž: část hodnoty výrobku nebo práce, kterou si buržoazie přivlastňuje. Ať tuto část hodnoty, která je příčinou akumulace kapitálu, pojmenujeme jakkoliv, zůstává její přivlastňování stále krádeží. Všechna moudrost a všechny domnělé zákony kapitalizmu jsou shrnuty dále:

1. Kupovat sílu a zručnost dělníků pod jejich hodnotou.

2. Kupovat výrobek za co nejnižší cenu přímo u výrobce.

3. Tento výrobek prodat témuž výrobci za co nejvyšší cenu.

Lidé dávno pochopili povahu obchodu a kapitalizmu, když již ve starověku zvolili moudří Římané boha zlodějů Merkura patronem obchodu.

Tyto kapitoly jsou asi dlouhé a nudné. Ale opakuji: jako anarchisté musíme mít jasno o domnělé vědě těch, kteří se chtějí zmocnit všeobecné diktatury. Nyní víme, jakou cenu má objev nadhodnoty. Co se týká dialektiky, kterou velmi znamenitě pěstovali sofisté doby Sokratovy (Platónův Gorgiás), rádi uznáváme, že Marx s Engelsem ji také používali ve všech svých metafyzických spekulacích.

A právě proto, že ji užívali, došli, jak dále ukážeme, k ohromným omylům.

 

V.

Fatalistická pověra o koncentraci kapitálu.

Každé historické období, každá politická strana byla nakažena tou nebo onou nesprávnou myšlenkou, často i škodlivou, nicméně samozřejmou a všemi uznávanou. Lidé velkých schopností i talentu podlehli vlivu podobných myšlenek stejně jako lidé méně inteligentní, kteří přejímají mínění bližního, aniž se starají o jeho hodnotu. A jestliže je po diskusi některé z těchto chybných ohodnocení dokonce formulováno ve vědecké a filozofické formě, rozšíří se jeho neblahý vliv na několik generací.

Existuje poučka, chybné pravidlo, kterému jsme všichni socialisté různých škol a frakcí až dosud slepě věřili. Míním tím zákon o akumulaci kapitálu, formulovaný Marxem a uznávaným všemi socialistickými spisovateli a řečníky. Běžte na veřejné shromáždění a vezměte si nejbližší socialistickou publikaci, - uslyšíte tam anebo se dočtete, že podle specifického zákona kapitálu se kapitál shromažďuje v rukou stále menšího počtu kapitalistů, že velká bohatství se tvoří na úkor malých a velký kapitál roste vyvlastňováním malých kapitálů. Tato velmi rozšířená poučka je základ parlamentní taktiky státních socialistů. S ní se stává řešení sociální otázky, které je velkými zakladateli moderního socializmu pojímáno jako úplné obrození individua i společnosti z hlediska hospodářského a mravního, velmi prosté a snadné...

Není třeba každodenního hospodářského zápasu mezi vykořisťovatelem a vykořisťovaným, a solidarita mezi lidmi už není nutná... Nic podobného. Stačí, když dělníci budou hlasovat pro tzv. socialistické poslance, když jejich počet poroste, a až dosáhnou parlamentní většiny nadekretují státní kolektivizmus nebo komunizmus a všichni vykořisťovatelé se dobrovolně podrobí rozhodnutí parlamentu. Nepokusí se o nejmenší odpor, protože jich bude podle zákona o akumulaci kapitálu minimum.

Jak krásná a jednoduchá perspektiva! Jen si pomyslete, bez námahy a utrpení nám osudný zákon připravuje šťastnou budoucnost! Je velmi přitažlivé, hledět na nesnáze a velké problémy růžovými brýlemi, hlavně když jsme hluboce přesvědčeni, že sama věda a moderní filozofie nás učí tomuto potěšujícímu faktu. A skutečně! Tento domnělý zákon má v Marxově výkladu všechny přívlastky nezpochybnitelné pravdy, moderní vědy a filozofie.

“Kapitalistické přivlastňování, odpovídající způsobu kapitalistické výroby, je první negací soukromého vlastnictví, které je plodem nezávislé a individuální práce. Kapitalistická výroba však vyvolává sama svoji vlastní negaci s osudovostí, která řídí přeměny v přírodě. To je zákon negace, negace...” (absurdní triáda metafyzické dialektiky!) “Vykořisťování  se děje neustálým působením zákonů kapitalistické výroby, zákonů, které směřují k akumulaci kapitálu. Tato akumulace plodí vykořisťování velkého množství kapitalistů malým atd... S mírou jakou se zmenšuje množství králů kapitálu, kteří se zmocňují a monopolizují všechny výhody této periody sociálního vývoje, roste bída.” (Kapitál str. 342 fr. vyd.)

Ano, bída roste, ale ne u buržoazie, ani u malých kapitalistů, ale spíše u dělníků a u výrobců.

Od vydání Kapitálu uplynulo třicet let (tyto úvahy vyšly roku 1868), od doby, kdy Marx formuloval tento zákon, který platí s “osudovostí, která je vlastní přírodním změnám”,  uplynulo plných padesát let. Tento  zákon by měl být prokázán alespoň některým hospodářským jevem. V současnosti dosáhla výroba nebývalého rozvoje, nahromadila se nesmírná soukromá bohatství, miliardy, vnikly obrovské společnosti... podle tohoto zákona se měl počet malých kapitalistů snižovat. V žádné případě by ale neměl jejich počet vzrůstat... nebo snad ano? Podívejme, o čem vypovídá anglická statistika. Omezím se na tuto zemi, protože má pověst země kapitalistické výroby par excellence a protože sám Marx založil všechny své dialektické spekulace na rozboru hospodářského života v Anglii, aniž bral zřetel k ostatním zemím.

Nejdříve několik čísel k všeobecnému bohatnutí. Anglické národní bohatství rostlo od počátku 19. století následovně: (v milionech korun)

 

Tabulka 1.

 

1812

1840

1860

1888

Domy

6.375

7.000

8.750

10.350

Železnice

-

525

8.700

21.625

Loďstvo

375

575

1.100

21.625

Zboží

1.250

1.550

4.750

8.600

Nábytek, umělecké předměty aj.

3.250

9.250

14.500

30.300

Celkem

11.250

18.900

37.800

74.225

 

Tyto čísla nám velmi jasně ukazují, jaký je pravý původ velkých bohatství. Sečteme-li všechna bohatství, a nezapočítáme hodnotu domů, vidíme že malá částka 4.875 milionů z roku 1812, do roku 1888 vzrostla na 63.875, tedy 13 krát se znásobila.

Tentýž vzrůst bohatství pozorujeme ve všech civilizovaných zemích. (Vynecháme francouzskou statistiku).

Abychom lépe poznali, jak je bohatství rozděleno, povšimněme si čísel ze závětí, z dědictví a nástupnictví. Podle úředních zpráv bylo v Anglii v letech 1886 - 1889:

 

Tabulka 2.

 

Počet rodin

Jmění rodiny

Úhrné bohatství

Milionářů

700

21.750.000

14..962.000.000

Velmi bohatých

9.650

4.750.000

45.850.000.000

Bohatých

141.250

662.500

58.200.000.000

Středně bohatých

730.500

80.000

98.400.000.000

Zámožných

2.008.000

8.500

14.000.000.000

Chudých

3.916.000

-

-

 

Jak poučná jsou tato čísla:  882.100 rodin má 217 miliard, kdežto dva miliony rodin po 8500 francích má jen 14 miliard.

Podívejme se, jak se tato čísla změnila od roku 1840 do roku 1850, od doby, kdy Marx formuloval svůj zákon:

 

Tabulka 3.

Období

Průměrné jmění zanechané každým zemřelým

1837-40

2325 franků

1841-50

2475 franků

1861-70

4000 franků

1871-80

5250 franků

1887-85

6775 franků

 

Odhadujeme-li průměrný vzrůst o 125 franků ročně, zjistíme, že dnes (1896) by mohl každý poddaný britského Jeho Veličenstva disponovat obnosem 8000 franků, nebo každá dělnická rodina obnosem vyšším než 40.000 franků. A to nás chtějí přesvědčit, že v Anglii dnešních dnů nelze uskutečnit blahobyt pro všechny! Ale vraťme se k číslům. Podle výnosu z daní z pozůstalostí máme k dispozici následující čísla:

 

Tabulka 4.

 

1840

1877

Jmění od 2500 - 125.000 korun

17.936

36.438

Jmění nad ........125.000 korun

1.989

4.478

 

Od roku 1877 vzrůstala dědická daň společně s daní z příjmů následovně (čísla jsou mírně pod skutečností):

 

Tabulka 5.

 

Z dědictví

Z příjmů

1876-77

126 milionů

125 milionů

1880-81

151 milionů

251 milionů

1884-85

176 milionů

300 milionů

1888-89

160 milionů

316 milionů

1890-91

175 milionů

331 milionů

1892-93

230 milionů

245 milionů

 

Nesmíme zapomínat, že jmění pod 100 liber šterlinků (2500 franků) je osvobozeno od dědické daně.

Roku 1840 jen 5,4% všeho obyvatelstva platilo na daních 500 franků a více; v roce 1880 stoupá tento poměr na 14,5%. Od roku 1850 roste počet poplatníků majících více než 5000 franků ročně následujícím způsobem:

 

Tabulka 6.

 

Počet poplatníků

na 10.000 obyvatel

1850

65.389

23

1860

85.530

30

1870

130.375

42

1880

210.430

63

1886

250.000

70

 

Vidíme, že se za 36 let počet poplatníků majících roční příjem více než 5000 franků zečtyřnásobil a vzhledem k počtu obyvatel ztrojnásobil.

Všechna tato předcházející čísla nám ukazují rychlé bohatnutí buržoazie. Vrátíme-li se ale k našemu tématu, zbývá nám ukázat, jestli je tento nárůst bohatství velkých kapitalistů na úkor kapitalistů malých.

Omezíme se opět na výkazy daní z příjmů, z průmyslu, obchodu a bankovnictví. Vzájemně porovnejme čísla v 20 letém rozmezí, aby byl vliv domnělého zákona patrnější. Porovnejme počet poplatníků v letech 1868-69 a v roce 1889.

 

Tabulka 7.

Roční příjem v korunách

Počet poplatníků

Procentuální vzrůst

 

1868-69

1889

 

Od 3750 do 5.000

92.593

162.714

 

Až ....do7500

57.650

106.762

 

Až do 10.000

24.854

45.133

 

Až do 12.500

12.421

18.462

 

 

celkem 187.518

celkem 333.070

77.7 %

Až do 15.000

9.528

11.964

 

Až do 17.000

5.485

7.453

 

Až do 20.000

3.410

4.671

 

Až do 22.000

3.059

3.961

 

 

celkem 21.482

celkem 28.019

30.4 %

Až do 25.000

1.222

1.183

 

Až do 50.000

8.959

11.850

 

Až do 75.000

2.666

3.562

 

Až do 100.000

1.320

1.692

 

 

celkem 14.167

celkem 18..935

33.6 %

Až do 250.000

1.360

1.859

 

Až do 1.250.000

740

969

 

nad 1.250.000

52

79

 

 

celkem 2.152

celkem .907

35 %

 

Vzrůst obyvatelstva v téže době činil 20%.

V této tabulce není očividně nic co by domnělý zákon dokazovalo. Právě naopak. Nezmenšil se ani počet “velkokapitalistů” ani počet malých kapitalistů. Jejich počet vzrostl dokonce více než předchozích. U bohatých je vzrůst 30%, u malé buržoazie dokonce 77%. To znamená, že zatímco byl lid uspáván písničkou, že počet jejich vykořisťovatelů se zmenšuje, jejich počet naopak neuvěřitelně vzrostl a to od roku 1850 trojnásobně. Mýlili se snad všichni ti lidé, kteří věřili tomuto německému metafyzickému zákonu o “vyvlastňování velkého množství kapitalistů množstvím malým”? Jak je tedy možné, že zákon, který jedná “ s osudovostí , která je vlastní přírodním změnám”, se ve skutečnosti projevuje výsledky zcela opačnými?

Jednoduše proto, že podobný zákon nikdy neexistoval! Omyl vznikl z neblahého vlivu hegelovské metafyziky za pomoci dialektické metody, vyznávané Marxem a Engelsem. Pronikl jak do morálky a umění, tak do socializmu.

Představme si, že celých 40 let byl dělníkům civilizovaného světa vtloukán do hlavy tento metafyzický neofatalizmus, stejně krásný jako fatalizmus islámský! Žel tento blud opakují nejenom domýšliví nevzdělanci, z nichž se skládá francouzská marxistická strana nebo nová větev evropské aristokracie, známá jako “socialističtí poslanci”, ale i lidé velmi kvalitní a  odvážní, široce vzdělání se značným talentem...

Kdyby se alespoň vědělo, jakou škodu tento fatalistický zákon modernímu socializmu způsobil. Jeho zásluhou Marx s Engelsem v “Manifestu komunistické strany” hlásal, že emancipace dělnické třídy se má uskutečnit třídním bojem, přičemž třídní boj je vždycky bojem politickým. Onen zákon, který je základem sociálně - demokratické taktiky zavinil, že se sociální otázka  zcela nesmyslně zredukovala na otázku politických reforem. Dokonce dodal nevzdělancům nové německé aristokracie odvahu vystoupit na mezinárodním socialistickém kongresu v Curychu v roce 1893 s takovouto rezolucí:

“Boj proti nadvládě a vykořisťování vládnoucí třídou  musí být politický s cílem dobýt politickou moc.

Takové tvrzení je ale negací socializmu!

Moc vládnoucích tříd se opírá o lidem vyrobené bohatství, které bylo lidu odebráno. Chce-li se tedy lid zbavit ekonomické nadvlády vládnoucích tříd, nesmí se jimi nechat okrást o výtěžek své práce. Je nutné, jak říkal Owen i Thompson, aby si dělník ponechal nadhodnotu. Toho se však nedocílí politickým bojem, ale bojem hospodářským, ne hlasovacím lístkem, ale stávkami, ne parlamentní komedií, ale dobře zorganizovanou a vítězící všeobecnou stávkou dospěje lid k zahájení nové éry - éry hospodářské a sociální rovnosti, solidarity, ozářené světlem celkového vzdělání, skutečně vědeckého a ne metafyzického.

 

VI.

Několik názorů na akumulaci kapitálu.

Viděli jsme, že navzdory domnělému zákonu německé metafyziky se počet vykořisťovatelů zvyšuje. Počet zastánců současného pořádku, místo, aby se zmenšil na hrstku velkokapitalistů, se v letech 1850-86 v poměru k obyvatelstvu ztrojnásobil. Toto zjištění vyplývá ze studia oficiálních statistik uložených v tzv. “modrých knihách.” Prostudujeme-li navíc díla slavných odborníků, jako např. Mulhalla a Giffena, která zahrnují delší období, získáme výsledky stejně významné. V jejich >klasických dílech< začínají statistiky právě obdobím, ve kterém začali Marx s Engelsem hlásat hospodářský fatalizmus,  sociální emancipaci všemohoucího státu a politický legalizmus v hospodářském životě. 5)

 

Tabulka 8.

 

Počet dědictví

Celková hodnota

Průměrná hodnota

1832

25.368

1,372.175.000 fr.

54.000 fr.

1882

55.359

3,508.000.000 fr.

62.000 fr.

Vzrůst

29.991

1,135.825.000 fr.

8.000 fr.

 

Podle Mulhalla (Statistický slovník; 50 let národního vzestupu) a R. Giffeya (Eseje o financích) tvoří vzrůst počtu vlastníků v letech 1838-82 následující obraz:

“Vidíme”, říká R. Giffen (str. 396), “že počet kapitalistů roste; i když tvoří menšinu národa. Ročních 55 tisíc dědictví představuje 11/2 až 2 miliony jednotlivců, kteří vlastní jmění podléhající dani” (nad 2.500fr.).

Platili daně z příjmů:

 

Tabulka 9.

 

Od 3.760 fr. do 12.500

Od 2.500 výše

1843

87.946 obyvatel

7.923 obyvatel

1889

337.070 obyvatel

21.842 obyvatel

Vzrůst

370 %

228 %

 

Od roku 1840 byl vzrůst majetných tříd, podle Mulhalla, čtyřikrát rychlejší než celkový vzrůst obyvatelstva. Bylo zjištěno, že roku 1840 zemřelo 97.675 lidí majících méně než 2500 franků, zatímco roku 1877 poklesl tento počet na 92.477. Nicméně počet obyvatel se zvýšil o 26 procent.

Počet skladů a obchodů rostl takto:

 

Tabulka 10.

 

Počet obchodů

Renty ve francích

1875

295.000

357,000.000

1886

366.000

472,000.000

Nárůst za 11 let

71.000

115.000.000

 

Zdá se tedy, že anglické velkosklady podobně jako francouzské: “au Bon Marché” a “au Louvre, nezdecimovaly přiživující se obchodníky, ty maloburžoy, nad jejichž osudem marxističtí řečníci pláčou jako nad ubohými obětmi, které podle jejich domnělého zákona velkosklady požírají. (Je nesporné, že sám fakt existuje, ale je jenom jedním z projevů všeobecného zániku a vzniku.).

Růst pozorujeme i v dalším ryze kapitalistickém odvětví. V bankovnictví. “V Anglii bylo (1886) 140 bankovních společností s kapitálem 2 a půl miliardy franků, které patřily 90.000 akcionářům. Nezapočítáváme 47 koloniálních bank.” (Mulhall.)

Ať se díváme na otázku z kterékoliv strany, vždy a všude počet vykořisťovatelů roste. Je třeba být více než naivní, aby se uvěřilo nesmyslu, že, až se působením “nevyhnutelného” zákona sníží počet kapitalistů na nepatrnou minoritu, nechá se bez odporu podřídit vyvlastnění, odhlasovanému parlamentem. - Buržoazie utopila socialistické požadavky pařížského lidu v krvi již roku 1848. Proto se dá do budoucna předpokládat, že se bude chovat stejně. Počet buržoazie se od té doby ztrojnásobil a její krutost se nikterak nezmenšila. Krvavý týden z roku 1871 je pro optimisty a parlamentáře málo příznivou předpovědí.

 

VII.

Úloha státu v sociálním hospodářství

Zákon o akumulaci kapitálu odvrátil mnoho socialistů od hospodářského zápasu a upřednostnil volební agitaci. Už to bylo zlé, ale jen částečně. Například v Německu, kde se sociální demokracie chlubí svými úspěchy, jsou pracovní podmínky mnohem horší než v Anglii - kde se stále bojuje na půdě hospodářské - nebo dokonce ve Francii. Naštěstí je toto zlo částečné, protože se pracující instinktivně drží hospodářského zápasu stávkami. - Ale stojíme-li dnes před nespoutaným rozvojem všemohoucnosti státu, který vše centralizuje, paralyzuje výrobní síly a intelektuální život, svazuje evropskou populaci a národy vysává miliony svých funkcionářů a stálými armádami a především podřizuje-li lidové masy despotizmu různých autorit, je za to z velké části zodpovědná německá sociálně - metafyzicko - autoritářská a demokratická škola.

Dokud se sociálně-demokratické učení nerozšířilo, snažili se všichni nezávislí myslitelé, a to jak buržoazní tak z lidu, zmenšit vliv státu v sociálním životě, snížit počet jeho funkcionářů a přistřihnout jeho finanční zodpovědnost. Pod vlivem revoluce v severní Americe a založení Spojených států získávali ideje autonomie a federalizmu sympatie davů. Liberální politici stejně jako socialisté, byli do roku 1848 převážně stoupenci úplné autonomie výrobních skupin. Dokonce i Louis Blanc, obdivovatel Jakobínů a Konventu s jejich heslem: “Jediná nedělitelná republika”, ve svém projektu “Organizace práce”, vzhledem k Národním dílnám uznával, že jakmile bude zorganizován “Kredit pro chudé” nemá už stát žádné právo vměšovat se do autonomního života těchto sdružení. Ale sociální demokracie nejenže prosazovala názor, že je nutné ponechat státu pravomoc vše pohltit a zcentralizovat, že místo Hohenzollernů a Bismarka, nám pozemský ráj zorganizují Liebknechtové, Engelsové a Bebelové opírajíce se o armádu práce, ale všechny myšlenky autonomie začala zesměšňovat a federalizmus pronásledovat. Liebknecht na kongresu Internacionály se směšnou pýchou prohlásil: “Jsem protivníkem každé federativní republiky.” (Lidový stát, březen 1872, str.2)

S jejich základní ekonomickou teorii jsme se již dostatečně obeznámili. Nyní se podívejme, je-li jejich láska pro stát oprávněnější než jejich hospodářský fatalizmus. V následujícím pojednání se omezím výhradně na Francii s jejím zcentralizovaným a všemohoucím státem.

Každý ví, že každá událost v sociálním a praktickém životě je provázena jistým vydáním energie. Převyšují-li náklady v nějakém podniku nad ziskem, lidé se zdravým rozumem v něm nadále nepokračují. Stejné je to i v sociálním životě; zbytečná instituce je nakonec vždy odstraněna. Za času našich otců, dokud ještě nebyl socializmus ovlivněn německou metafyzikou s jejími fanatickými zákony a hypotézami, se proti zbytečným státním výdajům a drtivému břemenu daní každý bouřil.

Následující tabulka nám ukáže, jak se zvýšily:

 

Tabulka 11.

 

Výdaje státu v milionech korun

Vzrůst od 1750 do 1889

 

1750

1810

1850

1889

-

Německo

175

287

     695

3.867

22 krát

Francie

355

1.000

  1.275

3.045

9 krát

Rusko

40

275

     975

2.220

55 krát

Itálie

37

113

     300

1.700

8 krát

 

Lidé Velké revoluce byli nepochybně velice hloupí, když se pozvedali proti státním břemenům. “Vědecký” socializmus učí, že národy mají radostně snášet výdaje, které jsou 22, 48 a 55 krát vyšší než v minulosti. Ale já, nevzdělaný anarchista vzpouru našich dědů schvaluji a vidím zcela zruinované lidi v Rusku, kde jejich břemena jsou 55 krát vyšší než v minulosti, vidím bídu Itálie se stejným zvýšením a také Německo, kde sociální demokracie jen vzkvétá a kde dělníci pracují 15-18 hodin denně za 2 koruny.

Ale říká se, že ze zvýšení státních výdajů přináší lidem prospěch. Doopravdy? Podívejme se na to zblízka.

Francouzský státní rozpočet na rok 1892 požadoval 3,780.077.692 franků. Z této nesmírné sumy získala buržoazie na úrocích ze státního dluhu 1,284.191.374 franků. Ta samá buržoazie dostala za správu financí, za výběr daní, za vládu atd. 1,193.494.440 franků. Celkem tedy pohltila 2,762.827.814 franků. Připočteme k tomu sumu na vojenské výdaje, které jsou určeny k ochraně té samé buržoazie, 570,282.000 franků, zbývá na školství, pošty a veřejné práce zcela nepatrný obnos 446,967.878 franků z nichž si buržoazie také urve svůj díl.

Do státního rozpočtu je také třeba započítat 500 milionů franků na obecní výdaje, ze kterých si třetinu rozdělí vládnoucí třída a vykořisťovatelé. Můžeme tvrdit, že tak laskavý a německými metafyziky vychvalovaný stát, každoročně oloupí francouzský lid ve prospěch buržoazie o 3 a půl miliardy franků.

To už je velmi pěkný obnos na rozdávání. Reprezentuje plnou třetinu všeho, oč buržoazie oloupí lid přímým vykořisťováním. Podle výpočtů p. Leroy-Beaulieu, rovná se roční příjem Francie přibližně 25 miliardám franků, které jsou rozdělovány asi takto:

Státu připadnou 4 miliardy, buržoazii, počítáme-li 9 milionů výrobců vydělávajících zaměstnavatelům dva a půl franku denně, připadne 8218 milionů. Národní spotřeba, počítáme-li -50 franků na osobu a den, činí 7300 milionů. Výrobní náklady činí 54888 milionů.

Tři a půl miliardy věnované státem a 8 miliard, vyrvaných lidu pod ochranou téhož státu, činí skoro 12 miliard, které si francouzští vykořisťovatelé mohou každoročně mezi sebe rozdělit.

Nyní již chápete, čtenáři, proč počet kapitalistů vzrůstá, aniž by milionáři pohltili malou buržoazii. S touto obrovskou sumou lze ve Francii ročně stvořit 11.712 milionářů, 23.724 jmění po 500.000 francích, nebo pravděpodobněji si tento obnos mezi sebou rozdělí buržoazie, která nás ovládá, vytváří ve svůj prospěch zákony, prosperuje a rozmáhá se.

Často se mnoho namluví proti vykořisťování malými podnikateli a zároveň se opěvuje dobrodiní státu, toho moderního Molocha, kterému se obětují jednotlivci, blahobyt, svoboda a čest všech. Ale tento fetiš vnucuje podrobeným davům své vlastní podmínky a potřeby. A ať je vládní forma jakákoliv, vyčerpává výrobní síly a sociální život národa. Jednou z nejnemravnějších potřeb státu - ať už v despotické nebo konstituční monarchii či republice - je, že rozmnožuje své funkcionáře, čili rozmnožuje počet příživníků, žijících z pracujících.

Francouzská statistika je v tomto ohledu velmi výmluvná.

Roku 1855, kdy ještě nebyly mezi lidmi rozšířeny ideje “Komunistického manifestu”, každý jednal s Napoleonem, Mornym, Persygnym a jinými hrdiny státního převratu z roku 1852, jako s bandity a marnotratníky. Jaké byly v té době výdaje na funkcionáře? Obrovské: 241 milionů na jejich vydržování a 30milionů na jejich penze. Od té doby až do roku 1871 výdaje národního příživnictví vzrůstaly a pokrokoví lidé nepřestávali protestovat.

Císařství nakonec padlo. Lid doufal, že republika, ta jeho drahá Marianna mu ulehčí od drtivých břemen a sníží národní příživnictví. Zbytečně se utěšoval podobnými nadějemi. Republikánský stát se ukázal mnohem marnotratnější. Posuďme z tabulky:

 

Tabulka 12.

 

Platy úředníků

Penze

1855

241 milionů

30 milionů

1870

296 milionů

30 milionů

1880

440 milionů

47 milionů

1893

517 milionů

81 milionů

... a počet funkcionářů vzrostl na 806.000 osob.

 

Nemysleme si ovšem, že je to nějaká zvláštní nemoc francouzských republikánů. V Rusku, v Německu, v Itálii, všude je vzrůst příživnictví stejně rychlý. Je tomu tak i ve Spojených Státech, kde jsou penze funkcionářů největším veřejným břemenem a stále stoupají. Výlohy na administrativu byly v roce 1892 100 milionů dolarů, tedy více než polovina výdajů se užívá přímo pro ty, kteří nic nevyrábějí. A pak se vychvaluje stát, který chtějí sociální demokraté ovládnout.

Povšimli jste si, že stát hraje nejenom úlohu protektora kapitalistického vykořisťování, ale sám a přímo se zúčastňuje celou třetinou na tomto vykořisťování? A pak se lidem tvrdí, že je nutné státu ponechat absolutní monopol v hospodářském životě!

Co byste řekli, čtenáři, kdybych vám při řešení sociální otázky radil, abyste nechali kapitalistům úplnou svobodu v ruinování lidu, aby jste se radostně podrobili bídě a zneuctění, kterou vám vnucují? Co byste si pomysleli o mé poctivosti, kdybych vám doporučoval podrobení se a otroctví pod záminkou, že jednoho dne všechna ta nahromaděná bohatství, rozhazovaná vašimi utlačovateli, přejdou díky zázraku fantastického zákona do rukou vašich pravnuků...

To je právě případ těch dobrých pánů, kteří vám opěvují blahodárnost státu a neberou přitom v úvahu jeho vykořisťovatelskou úlohu v hospodářském a sociálním životě.

 

VIII.

Materialistické pojetí dějin

Již jsme se seznámili s hodnotou “velkých objevů”, které Engels připisoval Marxovi a nepřímo sobě, seznámili jsme se také s vykořisťovatelskou  a utlačovatelskou úlohou státu, tak milému Engelsovým žákům. Zbývá nám ještě prostudovat objev třetí, a to “materialistické pojetí dějin”. Poslechněme si definici, jak ji podal Engels: 6)

“Materialistické pojetí dějin je založeno na myšlence, že výroba a směna výrobků, hodnot atd. tvoří základ každé sociální organizace. V každé lidské společnosti je rozdělování bohatství a vznik společenských tříd nebo stavů odrazem způsobu výroby a směny prováděné ve společnosti.”

Samotná myšlenka je správná, nepřihlížíme-li k přehnanému tvrzení, že: “výrobní způsob nám udává stav kultury a civilizace té které společnosti či dějinné periody.” Ale to bylo známé už před rokem 1845 a dokonce před 28. listopadem 1820, kdy se Engels narodil. (Viz také Kerkup: Historie socializmu.) Definovalo se to však jako úloha nebo vliv hospodářských činitelů v dějinách. Ale souhrn hospodářských činitelů, který nazýváme ekonomizmus, ještě není materializmus. Výrobní způsob je jenom jedním z mnoha činitelů, který evolucionistům slouží k zevšeobecňování, které je definováno jako materializmus. Část nemůže obsahovat celek a ekonomismus netvoří celý materializmus. Známe mnoho autorů, kteří připouštěli vliv hospodářských podmínek a vztahů na vývoj lidstva a byli současně nejen idealisty a metafyziky, ale i dokonalými deisty a horlivými křesťany. Například Guizot, který načrtl dějiny třídního antagonizmu v Anglii 17. století, byl pobožnůstkářský fanatik. Nebo Niebuhr, velký zakladatel německé historické školy, reprezentované Mommsem. Také Niebuhr počátkem tohoto století odmítl legendu Tita Livia o původu Říma a prohlásil, že je nutné studovat dějiny podle hospodářských a sociálních podmínek a institucí římského lidu. Od té doby se datují klasické studie o agrárním zákonodárství Licinia Stolona a Gracchů, odtud podrobné Mommsenovy výzkumy.... Ale Niebuhr, Mommsen a celá německá škola byla materializmu velmi vzdálena...

Vrátíme-li se až k prvnímu historikovi, který poukázal na vliv přírodních a hospodářských podmínek na pokrok a rozvoj lidstva, poučíme-li se také u Vica (1868-1744) a jeho francouzského překladatele Micheleta, který se také ve svém výzkumu o původu francouzského práva dotýkal hospodářského stavu národa, zjistíme, že se o materializmu ani nezmínil. Adam Smith, jiný geniální člověk, zakladatel politické ekonomie, ten který v roce 1776 zveřejnil dva základní zákony, že a) práce je jediným zdrojem sociálního bohatství, b) zvýšení bohatství je závislé na sociálních a hospodářských podmínkách práce a poměru mezi množstvím výrobců a nevýrobců - ani tento skromný filozof se k materializmu nikdy nehlásil. - Jiný ekonomista A. Blanqui, méně originální než A. Smith, formuloval roku 1825, jak cituji níže, úlohu hospodářského vlivu v historii:

“...Brzy jsem zpozoroval, že mezi těmito dvěma vědami (dějinami a politickou ekonomií) existují tak úzké vztahy, že jednu bez druhé nelze studovat, jedna bez druhé se nevyvíjí... První dodává fakta, druhá vysvětluje jejich příčiny... Sledoval jsem krok za krokem velké události... nikdy nebylo více než dvou bojujících stran: na jedné straně lidé, kteří chtějí žít ze své práce a na druhé lidé, kteří chtějí žít z práce bližního... Patriciové a plebejci, otroci a osvobození, guelfové a gibelini, červené růže a bílé růže, kavalíři a sedláci, liberálové a servilní - to jsou jen variace téhož druhu.”

Politická ekonomie vysvětluje příčiny historických událostí, říká Blanqui, a jeho současníci Mignet, Augustin Thierry a jiní, říkají totéž. V Anglii J.S. Mill ve svém rozboru prvního svazku Micheletových Dějin Francie, když třídí historické školy, se svojí obvyklou jasností definuje, že dějiny jako moderní věda se zabývají sociálními a přírodními příčinami a zákonitostmi, které ovládají vývoj lidstva. - H.T. Buckle ve svém pěkném pokusu o naznačení vlivu přírodních zákonitostí, sociálních podmínek a dokonce i stravy v dějinách, říká, že: “hromadění bohatství je jedním z prvních činitelů, který je z mnoha důvodů jedním z nejdůležitějších.” Současník Marxe a Engelse, které však v žádném případě neznal, T. Rogers, autor rozsáhlého díla 600 let práce a mzdy, vydal knihu Hospodářské vysvětlení dějin, ve kterém studuje dějiny Anglie z ekonomického hlediska. - Lze nazvat některého z těchto učenců různých národností materialistou? V žádném případě. Byli to však učenci, hledači pravdy, kteří při studiu dějin užívali vědecké metody a výsledky svého bádaní označili jako >hospodářské vysvětlení dějin<.-

Jak je tedy možné, že Engels, píšící hlavně pro dělníky, které ničí bezoddyšná práce a nemají ani čas ani prostředky, aby zkoumali správnost jeho tvrzení, jak to, že Engels nazval “materializmem” to, co učenci nazývali ekonomizmem? Proč neřekl dělníkům: Přátele, celá věda dokazuje, že blahobyt a vývoj lidstva je tvořen vaší prací, že budoucnost lidstva závisí na našem štěstí a příznivých podmínkách pro naši výrobu (A. Smith), že v důsledku toho je nutné, aby dělnická třída co nejdříve odstranila stát a třídu vykořisťovatelů a utlačovatelů.... ptám se, proč jim nepodal vědecký výklad, ale vyprávěl takové báchorky hodným a počestným lidem, kteří mu na slovo věřili? A čeho dosáhl touto více než podivnou metodou? Toho, že politici a nesvědomití lidé, kteří pro svou dokonalou nevědomost nejsou schopni sebemenší intelektuální práce, se naučí nazpaměť dvě Engelsovy brožurky, populární výklad Marxe a pak se vydávají za muže vědy. Zvoleni oklamanými dělníky do parlamentu prohlašují, že nikdy před nimi nebyl socializmus v parlamentu reprezentován... Jako kdyby L. Blanc, Proudhon a jiní nikdy neexistovali!

Jaké je to ale pro počestné lidi zklamání, když se později dozvědí, jak byli mystifikováni!

Vzpomínám si na diskusi se sociálním demokratem, mladým vzdělaným a velmi sečtělým mužem, který se bohužel v posledních letech zcela zahltil průměrnými publikacemi a stranickými brožurami, cenzurovanými Engelsem nebo Auerem. Můj odpůrce mi s vítěznou tváří předčítal, jako věc úplně novou a dokonale “materialistickou”, pasáž z Engelsovy polemiky proti profesoru Dühringovi.

“Vystoupením ze živočišné říše, se lidstvo v dějinách objevilo v polozvířecím stavu: před přírodou bezmocní divoši, bez nejmenšího pochopení vlastních sil a schopností, byli chudí a ubozí jako zvířata a nevyráběli víc než ona.”

Místo odpovědi jsem začal předčítat z Volneyovy knihy:

“Člověk byl ve svém původu stvořen nahý na těle i na duchu a sám sebe viděl jako náhodně pohozeného na zmatenou a divokou zemi: bez zkušeností z minulosti se podobal ostatním živočichům, a bez předvídavosti do budoucna bloudil uprostřed lesů, veden a ovládán pouze pudy; bolestí z hladu byl veden k potravě... nucen nevlídným počasím si chtěl zahalit tělo, vyrobil si tedy oděv; v touze po sexuálním ukojení rozmnožoval svůj druh.” (Les Ruines, Paříž, VII rok republiky)

Zklamání mladého muže bylo očividné...

Schází-li u Volneye dvě slova “vyšel z živočicha”, tedy proto, že Darwinovo dílo vyšlo v roce 1859. Engels se materializmu naturalistů vzpíral, ale aby byl čten, připouštěl jimi dokazovaný původ člověka. Jinak bychom si mohli myslet, že Engels Volneye opisoval... Ale byl vůbec Volney původcem citovaných myšlenek? Samozřejmě že ne. Jako Osvícenec a nevšední literární talent, propagoval myšlenky své doby, a cituji-li Volneye a Blanquiho, pak jenom proto, abych dokázal, že ekonomické pojetí dějin nebylo od počátku XVIII. století přijímáno pouze lidmi vyjímečného génia, ale naopak  naukou přijatou všemi Osvícenci. Domníval-li se Engels, že přizpůsobením si a přejmenováním myšlenek dávno vypracovaných a rozšířených Osvícenstvím, se stane dobrodincem lidstva, nevšedně se zmýlil. Protože sláva objevu nadále zůstává Vicovi a encyklopedistům, Adamu Smithovi a anglickým filozofům, Niebuhrovi a znamenité německé historické škole...

Věda nezavinila, popletl-li Engels všechny věci, smísil-li metafyziku s vědou, materializmus s ekonomizmem a nadutě horlil proti naturálnímu materializmu, jedinému, který věda potvrzuje... Přestože se to zdá sebenepravděpodobnější, je jisté, že němečtí dělníci, kteří naneštěstí Engelsovy brožury četli jsou přesvědčeni, že Hegelova metafyzika  se svými systémy přeměn, vývoje a monizmu je vědou, kdežto Baconova, Lockeova, Lamarckova, Darwinova a Helmholtzova induktivní věda je metafyzikou. (Metafyzika je nauka hlásající scholastický nesmysl, že příroda a vše co nás obklopuje, je jen reflexem našich vnitřních  idejí a chceme-li poznat fyzický svět, nemáme studovat přírodu, ale nadpřirozené jevy a duchovní zjevení.)

Smrtelnou ránu těmto teologickým a nadpřirozeným hloupostem zasadil Bacon, Locke, Voltaire s encyklopedisty a celá anglická filozofie.

Tito slavní předchůdci moderní vědy zjistili, že naše znalosti, naše ideje jsou výsledkem pozorování a studia přírody, proto přírodu, její původ a projevy, musíme studovat induktivní metodou... Čemu ale učil dělníky Engels?

“Vnesena Baconem a Lockeem do filozofie, zplodila tato metoda (induktivní výzkum přírody) mentální omezenost charakterizující minulé věky (?) a stvořila metodu metafyzického rozumování.”

Toto Engelsovo tvrzení, spolu s dalšími, totiž že evoluční teorie a vývojová teorie, tedy naturalizmus vychází z Hegelovi filozofie, je nesmyslné a opakem celé vědecké terminologie. Slavnostně ho vyvrátil samotný Marx.

“Odsouzena a povalena francouzským materializmem, našla si metafyzika 17. století svou odvetu a vzkříšení v německé spekulativní filozofii 19. století. Od té doby, co Hegel založil svojí všeobecnou metafyzickou říši, obnovily se útoky proti teologii, podobné útokům 18. století,  které jsou všeobecně vedeny proti každé metafyzice.” (K. Marx: Francouzský materializmus v 18. Století.)

Věda také nezavinila, že Engels zahrabaný v metafyzických nesmyslech věřil až do roku 1842, že příroda, obraz té krásné živoucí a oživující přírody je jen vyjádřením jeho barokních myšlenek. Protože jeho metafyzické víře, že všechno co viděl nebo četl, je reflexem jeho vlastních idejí, je třeba přičítat jeho podivnou mánii hlásit se k zakladatelství idejí a systémů vypracovaných vědou dávno před jeho narozením.

Jinak si nedokážeme vysvětlit jeho směšné nároky a nevědecké výklady. Nebo se snad máme domnívat, že o existenci celé té historické literatury netušil? V tom případě... jak podivný “náčelník” vědecké strany...!  Jiný příklad: Naprosto netušil, že hlavní myšlenka Feuerbachova ateizmu - že člověk si ve svých bozích zbožnil lidskou povahu - byla u francouzských filozofů a publicistů obvyklou věcí více než půl století před vydáním Feuerbachova díla. Ve zmíněné Volneyově knize čteme: “... Stejně jako svět jehož je částí, je člověk ovládán přírodními zákony, pravidelnými, důslednými v účinku, neměnným z podstaty (str. 39)... Bůh nestvořil člověka ke svému obrazu, ale člověk boha k svému, dal mu svého ducha, oblékl mu své sklony, propůjčil mu své myšlenky.” (str. 85)

Dá se namítnout, že Engels to vše znal. Budiž! Proč tedy projevoval tolik zlé vůle a snažil se zmást vědomí proletariátu? Proč manipuloval úsudek čtenářů? Určitě ne k prospěchu socializmu.

 

IX.

Materializmus a otroctví

Engels a jeho vědečtí žáci označovali naturalistický materializmus a celou induktivní vědu jako vulgární materializmus. Existuje snad nějaký materializmus pro vyvolené a privilegované? Ano, prohlašovali, existuje námi objevený dialektický materializmus, který nemá nic společného s materializmem naturalistů.

Dialektický materializmus! Co je to za nesmysl, a co můžete od takové směsice očekávat? Materializmem je v naší době induktivní věda. Ta je všeobecným základem pozitivizmu, celé současné evoluční filozofie a neexistuje žádná věda, kromě sofistické směsice “vědeckého socializmu”, která by nevycházela z vulgárního materializmu naturalistů. Připomínám sofistům z Engelsovy školy, co o tomto předmětu pravil Marx roku 1845:

Materializmus je dítětem Anglie... Skutečným zakladatelem materializmu a induktivní vědy v moderní době je Bacon. Pro něho se věda skládá jenom z přírodních věd... Věda, to je zkušenost.... Pozorování, analýza a indukce jsou hlavními elementy racionální metody. Pohyb je neoddělitelnou vlastností hmoty... a silou, která tvoří i živé organizmy... Pohyb je nedílnou součástí hmoty.... Člověk i příroda jsou podřízeny stejným zákonům.”

Hovoříc o vlivu anglického materializmu a senzualizmu ve Francii, Marx říká: “Tato země pociťovala potřebu pozitivního a protimetafyzického systému... Lockeovo dílo se objevilo právě v čas.”

Jak je tedy možné, ještě jednou se ptám Engelsových žáků, že Bacon a Locke, zakladatelé “materializmu, induktivní vědy a protimetafyzického systému”, jsou Engelsem označováni jako zakladatelé metafyziky? Jak to, že se odvažují dělníkům namlouvat, že existuje jiný materializmus než materializmus přírodních věd? Jak mohou dělníkům namlouvat, že ekonomické vysvětlování dějin, vypracované celou vědou, bylo objeveno jimi, a že právě tento objev je pravým materializmem?

Navzdory jejich vědeckým nárokům si myslím, že Engels a jeho žáci takto jednali především z nevzdělanosti. Jen ať si vyslechnou, co říká velký německý naturalista o “vulgárním materializmu přírodních věd”. Snad pochopí, že obohacené a rozvinuté Baconovy a Lockeovy myšlenky, přijaté Marxem v době, kdy ani on ani Engels nebažili po mezinárodní diktatuře, tvoří základ celé soudobé vědy a filozofie.

“Naše pojetí monismu čili jednotné filozofie - říká Haeckel - je jasné a nedvojsmyslné. Pro nás je živý duch mimo hmotu stejně nepřípustný,  jako mrtvá hmota; jsou nerozlučně zkombinovány v každém atomu... Jednoduché molekuly analytické chemie... jsou výsledkem kombinací proměnlivého počtu atomů... Atom uhlíku (základ organické chemie) je pravděpodobně kombinací 4 částic. Jakmile se Země ochladila (podle Laplaceovy hypotézy) a pára srazila na vodu, začali atomy uhlíku s tvůrčí činností. Sdružovali se s jinými molekulami a vytvářeli plazmu schopnou dalšího vývoje. Po dlouhou dobu byla Země obývána pouze jednobuněčnými organizmy... Dějiny živočišného vývoje nás vedou krok za krokem od nejprimitivnějších buněk až ke člověku... Lidské tělo se vyvíjelo pozvolna, pomalu dlouhou řadou předků-obratlovců; stejný vývoj zformoval naši duši... Lidská duše je jednoduše soubor našich dojmů, přání a myšlenek, tedy fyziologických procesů, jejichž základním organizmem jsou mikroskopické buňky - mozkové ganglie... Každý vědecky založený člověk je přesvědčený, že prvoci mají také duši, a že tato duše-buňka je také složena z dojmů, postřehů a žádostí. Lidské myšlenky a žádosti se odlišují od týchž věcí u prvoků pouze kvantitou... Nyní definitivně víme, že organický svět se harmonicky vyvíjel podle “věčných zákonů”, které existovali již při vývoji anorganického světa, jak je formuloval roku 1830 Lyell.”

O lidské morálce Haeckel říká: “Dělej jiným, co chceš, aby dělali tobě.” Tato mravní rada, nejvznešenější kterou známe, byla hlásána a přijata tisíce let před Kristem... Zdědili jsme ji jako pud, protože naši společensky žijící předkové se jí mezi sebou řídili.”

Člověk jako živočich, člověk jako výsledek organického vývoje z hlediska fyziologického i mravního, to je vědecký základ současné vědy. Všichni učenci, i horliví katolíci jako Secchi a abbé Moigno, přijali tuto doktrínu skoro stejnými výrazy jako Haeckel... V současnosti opravdu nikdo nemluví o materializmu jako o zvláštní teorii. Opakuji, materializmus se stal synonymem vědy. V době encyklopedistů, když byla věda zaplavena teologií a metafyzikou, nebo počátkem minulého století, kdy geologii ovládaly katastrofické nauky a Cuvier potíral Lamarckovi a Geoffroy-Saint-Hilaireovi teorie, byl spor o materializmus významný. Ale od šedesátých let být materialistou znamená: nebýt nevzdělancem popírajícím vědu, nebýt teologem, talmudistou, metafyzikem nebo “vědeckým socialistou”. Engelsovi, který se od metafyzické absurdity začal emancipovat pod vlivem Feuerbacha, se mohly vědecké teorie zdát jakýmsi zjevením. Ale každopádně se mýlil, když objev těchto elementárních pravd moderní vědy přičítal sobě a Marxovi.

Dokonce pochybuji, že se kdy Engels dokonale osvobodil z nadvlády metafyziky. Nejeví se ani jako materialista ani jako vědec, když v polemice s Dühringem popírá každý vliv násilí v dějinách, nebo když oslavuje otroctví jako dobrodiní lidstva.

“Všeobecně”, čteme u Engelse, “nebylo soukromé vlastnictví v dějinách výsledkem loupeže nebo násilí... Vychází z hospodářských příčin. Násilí nemělo při jeho vzniku význam... Celá historie původu soukromého vlastnictví má výhradně hospodářské příčiny, a při jejím vysvětlování není jedinkrát potřeba se uchýlit k násilí, k loupeži, ke státu (Proč tedy ta snaha zmocnit se ho?) nebo k jakékoliv jiné politické intervenci... Vlastnictví se musí prací vytvořit dříve, než si ho lze násilím přivlastnit... Dříve než bylo možné otroctví, musela existovat výroba a nerovnost v rozdělování.”

Žádné násilí, žádná státní ani jiná intervence... To výroba zplodila nerovnost, útisk a otroctví. Jaká ohavnost a kletba je práce a výroba pro lidstvo, protože je prý jediným pramenem všech sociálních nespravedlností!

Ptám se tedy, o jakou teorii se opírali primitivní lidé, jaký kapitál potřebovali, když se navzájem pobíjeli, aby se nasytili lidským masem?

Engels, jako pravý sofista, vítězně poučuje Dühringa, že Robinson zajal Pátka, protože byl představitelem vyšší kultury a byl lépe ozbrojen. “Výrobci dokonalejších zbraní vždy vítězili nad výrobci méně dokonalých...”, dodává. Ale Robinzon zachránil Pátka před snědením svými spoluobčany. Ti nad Pátkem vítězili před Robinsonem. Vítězili vyšší výchovou nebo násilím? Porazili Habešané s Menelikem Vlachy, protože byli pokročilejší v civilizaci a způsobu výroby nebo protože byli silnější? A zničili snad barbaři řecko-římskou civilizaci, protože byli rozvinutější, průmyslovější a civilizovanější? Ne, zvítězilo nad nimi násilí, síla a brutalita.

A kde Engels objevil zrůdnou doktrínu, která ospravedlňuje útisk a otroctví? Několikrát řekl, že vyjadřuje Marxovy ideje. Ale Marx nikdy nepopíral úlohu síly a násilí ani v hospodářském životě ani v politice.

“... Jednota velkých národů vznikla násilím a v naší době se stala mocným činitelem sociální výroby.” (Marx: Občanská válka ve Francii v letech 1870 až 1871.)

Kdo má pravdu, Marx připouštějící shodně s dějinami úlohu násilí, nebo Engels hlásající dělníkům, že jsou vykořisťováni a utlačování ze své dobré vůle otroků?

A pak, o co se opírá, když tvrdí, že “bez otroctví by neexistovalo antické Řecko, ani ono, ani jeho umění, ani jeho věda...” nebo, že “...otroctví bylo v té době velkým krokem vpřed?” Jestliže bylo otroctví v dějinách tak pokrokové, proč v období turecké nadvlády upadlo to samé Řecko do barbarského stavu? V Turecku přece otroctví vzkvétalo až do počátku minulého století. Jak je možné, že celých dvacet let se to samé Řecko, se stejnými lidmi, stejným otroctvím, stále více propadalo do divošského stavu, místo aby pokračovalo ve své nesrovnatelné civilizaci?

Neznám v literatuře další podobný příklad; kromě obhájců otroctví. Obránci despotizmu a otroctví alespoň na rovinu říkají, že jsou reprezentanty ozbrojené moci, a lid, “lůza”, musí poslouchat. Ale tady je vůdce vědeckého socializmu, který dělníkům vypravuje, že se jejich otcové dobrovolně podrobili bohatým, že nebylo třeba násilí, aby byli přinuceni začít se prodávat a dokonce, že byli tak zbabělí, že bohatým dobrovolně přenechali právo první svatební noci.

Nikdo nikdy takovým způsobem proletariát neurážel. Kdo obhajuje takové názory na vědecké půdě, musí být obratný podvodník. Ubohá vědo, jaké nesmysly a odpornosti kázal Engels tvým jménem!

A německým dělníkům se celá tato halda tmářství a ohlupování vnucuje jako vědecký socializmus... Ale němečtí dělníci jsou příliš inteligentní, příliš solidární a upřímní, než aby zůstali donekonečna pod vládou podobného učení. Známky blízké revolty jsou nepřehlédnutelné.

Jen trpaslíci, kteří si hrají na vědecké žáky velmistra v padělání myšlenek, mu zůstávají věrni: jsou příliš omezení, než aby chápali a milovali pravdu. I se svým mistrem patří do kategorie lidí, které Dante odsoudil bloudit peklem mimo trpící lidstvo, protože na zemi byli příliš sobečtí.

 

X.

Sociálně demokratické požadavky

Centralizovaný a všemohoucí stát, práva a potřeby jednotlivce ovládané disciplínou, podřízené velení státních úředníků, výroba organizovaná státem, občané zařazeni do armády práce, - především pro zemědělství... to je barokní ideál odporného socializmu, který je dělníkům vnucován pod názvem “vědeckého socializmu”. Již jsme se seznámili s metafyzickou a reakcionářskou filozofií této školy. Podívejme se nyní na její socialistické názory, její současné požadavky. V současnosti snad už sociální demokracie, vlivem všeobecného pokroku vědy a intelektuální kultury, změnila své vojácké požadavky manifestu z roku 1848. Vezměme si oficiální program sociální demokracie: Kautského Základy sociální demokracie.

Co si dnes myslí strana o socialistické výrobě a právech jednotlivců v budoucí společnosti?

V 10. kapitole “O socializmu a svobodě” čteme:

“Socialistická výroba není srovnatelná se svobodou práce totiž se svobodou dělníka pracovat kdy chce, kde a jak chce... Je pravda, že do jisté míry se z této svobody těší dělník i za kapitalizmu. Když se mu v dílně nelíbí, může si hledat práci jinde. V socialistické (soc. demokratické) společnosti budou všechny výrobní prostředky soustředěny do rukou státu a stát bude jediným podnikatelem; nebude výběr. Dělník je dnes svobodnější, než bude v socialistické (soc. demokratické) společnosti.”

“Sociální demokracie neodmítá právo dělníka volit si práci a pracovní dobu, ale výrobní evoluci(???).”

Výroba, ne však násilí, je zodpovědná za všechen utisk a nespravedlnost v minulosti, tvrdil nám Engels; a stejná výroba stvoří otroctví v sociálně demokratické společnosti, jak nás ujišťuje oficiální program strany. Je-li to pravda, proč ta samá výroba plodila v minulosti a plodí i v současnosti dvě kategorie lidí: jednu hlásající disciplínu, podřízenost, porobu a otroctví; druhou hlásající svobodu, osvobození, vzpouru a solidaritu?

Proč sociální demokracie stále hlásá učení lidí první třídy, které dějiny označují jako reakci, tmářství a útlak? I když byly tyto dvě třídy výsledkem výrobního způsobu, přesto se lidstvo vyvíjelo vpřed, nepřetržitě bojovalo proti lidem a institucím první třídy a souhlasilo s lidmi a institucemi třídy druhé. Nechci věnovat pozornost nesmyslnému názoru o výhradním vlivu výrobního způsobu na dějiny. I kdyby byl správný, nevyplývá z něj, aby sociální demokracie hlásala utlačovaným a vykořisťovaným tmářství a učení o podřízenosti, zesměšňovala myšlenky emancipace a solidarity, které hlásal R. Owen, jiní kamarádi a dobrodinci lidstva. Copak teoretici a vůdci této strany nevidí, že lid je už dostatečně mrzačen církví, státem, vykořisťováním, soudnictvím, militarizmem atd...?

Nesmíme si myslet, že citovaná místa vyjadřují Kautského, jinak velmi průměrného spisovatele, osobní názory: tento ideál společnosti podřízené státu, je základním kamenem sociální demokracie všech zemí. Jiný sociální demokrat, mnohem váženější než Kautský, Angličan Samuel Webb, ve své brožuře Pravý a falešný socializmus, tvrdí svým čtenářům, že “snít o autonomní dílně budoucnosti a výrobě bez pravidel tedy disciplíny... není socializmus. 7) Jiný, tentokrát Rus, demokraty velmi vážený, je tak rozhořčený myšlenkou, že by lidstvo mohlo žít v solidární společnosti, ve které je jediným vůdcem volná dohoda, že zesměšňuje naše zásady solidarity. Říká: “V budoucí společnosti budou anarchisté volnou dohodou gilotinováni.” (Plechanov.)

Nebohý člověče! Tvůj mozek je tak svázaný myšlenkami na disciplínu, podřízenost, popravu a jiné krásy otrokářské a vojenské společnosti, že si nedokáže představit odstranění trestu smrti osvíceným lidstvem.

Jménem jakého blahobytu chtějí tito snílkové o armádě práce, kasárnách, disciplíně a subordinaci připravit sociálně-demokratické lidstvo o svobodu, iniciativu a solidaritu? Myslí si snad, že vytvoří komunistický systém tak dokonalý, že se individuum dobrovolně podřídí všem nařízením a povelům státních funkcionářů? Podívejme se, jak chtějí sociálně-demokratičtí zákonodárci zorganizovat rozdělování výrobků takto zdisciplinované práce.

Tentýž Kautský v 9. kapitole, stejného díla “Rozdělování výrobků v budoucím státě” odpovídá na námitky odpůrců socializmu. “Naši odpůrci by měli dokázat, že stejné odměňování práce je nevyhnutelným důsledkem socializmu.”

Myslím, že odpůrci mohou tomuto autorovi a německým demokratům velmi snadno dokázat, že bez rovnosti a hospodářské spravedlnosti socialismus neexistuje, a že hlavní zásadou komunizmu, pod jehož prapor se Engelsovi žáci domněle řadí, je: “Každý podle svých schopností, každému podle jeho potřeb.” Ale Kautský dále učí jménem německé demokracie dělníky o tom, že v jejich sociálně demokratickém státu:

“Všechny současné způsoby mzdy: vyplácení od hodiny i od kusu, zvláštní odměny za práci nad základní plat, různé mzdy za různé druhy práce... všechny tyto způsoby současné mzdy, sice pozměněné, jsou v socialistické společnosti použitelné.”

Zde je nutné tohoto filozofa “vědeckého socializmu” poopravit. Námezdný systém bude v jejich sociálně demokratickém státě fungovat stejně dobře jako funguje v současném kapitalistickém a vykořisťovatelském státě, nikdy ale ve společnosti socialistické. Autor a jeho přátelé se naprosto mýlí, když se domnívají, že jejich demokratický stát, vojensky organizovaný se mzdovým platebním systémem, který sice nazývají kvalifikační mzda, má něco společného se socializmem. Původní socializmus podle názoru  prvních vyznavačů volal po právu individua na neomezenou svobodu, na úplný harmonický rozvoj; odmítá vykořisťovaní člověka člověkem, společností, státem, - samozřejmostí je odmítání mzdového systému, tak milého německým demokratům. Mzdový systém je základem kapitalizmu; připouštíte-li ho tedy pro svůj stát, pánové, potvrzujete jen to, co o vás lidé dávno říkali: Zkomolili jste základní myšlenku socializmu; nahradili jste solidaritu kasárenským pořádkem a násilím, emancipaci disciplínou a subordinací, hospodářskou rovnost privilegii a takto jste zradili věc lidu, požadavky trpícího lidstva. Měl pravdu náš přítel Domela Nieuwenhuis, když o vás mluvil a volal: “Socializmus je v nebezpečí!” Tím jste si také zasloužili chválu osvícené buržoazie.

Radikální buržoazie by mohla přijmout nejen podobné vyznání víry - domněle socialistické s kvalifikačním mzdovým systémem, ale dokonce by mohla dospět k závěru, že požadavky sociálně demokratické strany, formulované jejím vůdcem a zakladatelem Liebknechtem, jsou spíše umírněné. Ve svém článku: Program německého socializmu (Forum Library, New York, duben 1895, str. 28), se Liebknecht ptá: “Co chceme? A prohlašuje:

“Absolutní svobodu tisku, absolutní svobodu svědomí, všeobecné hlasování pro všechny zastupitelské sbory, pro všechny veřejné úřady, národní i obecní; národní výchovu (?), školy otevřené všem, všem stejně dostupná výchova a vzdělání; odstranění stálé armády a národní milice způsobem, že každý občan bude vojákem a každý voják občanem; mezinárodní smírčí soud; rovnost pohlaví; ochranná zřízení pro dělnickou třídu (zkrácení pracovní doby, zdravotní opatření.)

Aby nebylo nejmenších pochyb, Liebknecht dodává: “Tyto reformy jsou v pokrokových zemích už realizované nebo realizaci blízké a zcela se shodují s demokracií.” S demokracií ano, se socializmem ne. A pak, demokracie a liberálové pokročilých zemí již federalizmus, referendum, přímé zákonodárství a obecní autonomii zavedli nebo zavést chtějí - tedy instituce sociální demokracií zavrhované a potírané. Již jsme se dozvěděli, že Marx s Engelsem a Multmanem Barrym (agentem anglických konzervativců) vyloučili federalisty z Internacionály, že se Liebknecht prohlásil za “protivníka každé federativní republiky” už v roce 1872 (tedy v době kdy byl ještě revolucionářem); že angličtí sociální demokraté, kterých je naštěstí velmi málo a většinou, s výjimkou Hyndmana, jsou průměrní - bojovali proti referendu, hlasovali pro konzervativce a proti gladstonovu ministerstvu, které v továrnách a dílnách zavedlo alespoň osmihodinovou pracovní dobu, vymohlo obecní autonomii a bojovalo ve prospěch agrárního zákona a za odstranění sněmovny lordů.

I ve Francii, kde je velice silná tradice Komuny, se sociální demokraté snaží vyvarovat slov jako federalizmus a federace, přestože nejsou v podezření, že hrají hru Hegelovy reakcionářské školy. Neodvažují se propagovat “organizace pracovní armády především pro zemědělství”, také se neodvažují, navzdory velké chuti, odstranit místní federace, ale varují se užívat slova, kterými Hegel, Bismarck, Engels, Liebknecht a jiní opovrhovali a své federace nazývají “aglomeracemi”. Tito učenci “vědeckého socializmu” nevědí, že v geologii znamená aglomerát nahromadění, nakupení nerostů, a že solidární lidé a společnosti se sice sjednocují, sdružují, spolčují nebo federují, ale v žádném případě aglomerují. O své parlamentní skupině mohou prohlásit, že se svými doktrínami vytváří bizardní aglomerát reakcionářských myšlenek, který Millerandovi dovoluje obhajovat posvátnost soukromého vlastnictví, Guesdovi německý kolektivizmus, který jsme právě ocenili, G. Delvilleovi vystupovat proti revoluci. Tento aglomerát je stejně vhodný pro mineralogické muzeum jako pro parlament panamistů.

 

XI.

Sociálně demokratická etika

Nakonec ještě načrtnu jejich agitační taktiku, jejich způsob propagandy a jejich polemiky proti socialistům a nám anarchistům především. Chybí mi ale odvaha podniknout tak nepříjemnou práci. A pak, proč se má vědět, jak je jejich taktika a legální agitace přivedla k tak zvláštnímu pojetí socializmu, který je v jejich požadavcích dělá ještě reakčnější než tzv. francouzské radikální socialisty nebo obyčejné liberály či anglické radikály?

Za stejně zbytečné považuji dopodrobna vyprávět, jak se Liebknecht se svými přáteli pokoušel označit Bakunina za agenta ruské vlády; jak ten samý Liebknecht pomlouval Domelu Nieuwenhuise; s lidmi čistého charakteru, jako byl například šlechetný Cafiero, jednal jako s šarlatány a agenty provokatéry; a konečně ten samý Liebknecht ve svém časopise zveřejnil, že Werner, zatčený v Berlíně kvůli vlastnění tajné tiskárny, je “ten samý, s nímž se radil Hoedel!” ... Ne, nechci, nemohu a nebudu se zabývat úspěchy všech těchto šlechetných zákonodárců; a co se týká Liebknechta, tak pro něho stačí přívlastky “pomlouvače z povolání” a “anarchistožrouta”, které mu udělili naši němečtí přátelé.

Ale dva prostředky jejich taktiky jsou příliš charakteristické, než abych se o nich nezmínil. Prvním, je jich individuální morálka; druhým je jejich chování k revolucionářům jiných národností.

Věrni reakcionářské metafyzice Hegelově, která hlásala, že jedinec se musí zcela podrobit státní autoritě, publicisté a řečníci strany dělníkům hlásají, že otázka individuálních práv a potřeb neexistuje, že jedinec nemá v dějinách ani ve společnosti žádný význam, a že všichni ti, kteří si myslí, že individuální svoboda a úplné ukojení fyzických i mravních potřeb individua budou zaručeny budoucí společností, jsou utopisté. Proto má dělník vědět, že se musí podrobit rozkazům...Čích? - Ach, rozkazům těch vyjímečných pánů, zakladatelů “vědeckého socializmu”, kteří objevili zákon o akumulaci kapitálu, nadhodnotu, dialektickou metodu, materializmus, monizmus, materialistický výklad dějin, revoluční taktiku legálními cestami, komunizmus “s armádou práce především pro zemědělství", atd., atd... Jednotlivci všeobecně nemají žádný význam, ale Marx s Engelsem jsou dvě výjimky z celého lidstva. Je nutné také vyjmout jejich dědice: Avenligy a Lafarguy, a zrovna tak dědice adoptované: Liebknechta, Bebela, Auera, Guesdea, Plechanova a jiné. Nevzdělaný dělník, lidské stádo, složené z bezvýznamných nicek se musí podřídit a poslouchat tyto “übermensche”, tyto nadlidské bytosti... Tak to je ta  sociálně-demokratická a “vědecká” rovnost...

Zamysleme se nad skutečností, že tyto nesmysly se v evropské společnosti hlásají v době, kdy jsou všeobecně známá díla: O svobodě a Morálka bez sankce a závazku od J.S. Milla a Guyaua:, v době, kdy moderní filozofie žádá, podle profesora Wundta, od jednotlivců nikoli podrobení, ale jeho dobrou vůli.

Vrcholem všeho je jejich chování k revolučním činům v jiných zemích. Jejich “Komunistický manifest” proklamoval, že “komunisté všude jednají společně s revolucionáři.” Víme, jak “jednali společně” s revolucionáři pařížské komuny. Podívejme se, jak jednali s jinými revolucionáři.

V letech 1875-76, v srbsko-bulharské revoluci, kdy celý svět sympatizoval s povstalci, kdy Gladstone a jiní počestní lidé z anglické buržoazie organizovali mítinky a hlásili se k povstalcům, pouze sociálně-demokratické orgány prováděly škodlivou propagandu těm, kteří bojovali za svou svobodu, a ujišťovali dělníky, že revoluce byla vyvolána ruským despotizmem ke svému prospěchu. Stejnou ničemnost spáchala proti nešťastnému arménskému  národu, pobíjenému tureckou armádou, která je organizována a řízena německými důstojníky.

Když naši vlaští přátelé organizovali v roce 1877 povstání u Beneventa, berlínští sociální demokraté křičeli, že Cafiero, Malatesta a jejich přátelé - mezi kterými se nalézal hrdina ruské revoluce, Stěpňak - jsou všichni agenty a provokatéry. Chování těchto berlínských dobrovolných policajtů bylo tak hnusné, že jistý měšťácký žurnál byl nucen poznamenat, že Liebknecht a spol. mohli čin napomenout, že ale nebylo poctivé jednat s Cafierem, který se vzdal skvělé kariéry a své obrovské jmění věnoval sociálnímu osvobození lidu jako s ničemou a provokatérem.

A jejich chování bylo odporné především proti nám, ruským revolucionářům. V letech 1876 až 1881 při každém revolučním atentátu, každém projevu hrdinné ruské mládeže, jemuž se obdivoval civilizovaný svět, vrhali tito mezinárodní pomlouvači s reakcionářskou zuřivostí nejhloupější a nejhrubší urážky.

Z počátku jsme my, ruští vypovězenci, kteří jsme utekli ze Sibiře a z žalářů, proti jejich útokům protestovali v socialistickém tisku; než jsme pochopili, že jejich podpora a sympatie by ruskému revolučnímu hnutí mohla uškodit víc než jejich útoky. Protože ti ruští socialisté, kteří přijali sociálně-demokratické učení a sympatizovali s Engelsem, Liebknechtem a spol., se ihned stali protivníky revoluce a revolucionáře začali potírat. Jeden z těchto Rusů, velmi vážený a protěžovaný Engelsem, Utin, se vyznamenal svými úspěchy proti revolucionářům a skončil žebráním u cara o milost.

Jiný oblíbenec sociální demokracie, Plechanov, pokračující ve “smutné Utinově úloze”, se ve Zprávě soc. demokratickému sjezdu v Bruselu (konaném v roce 1891) chlubil, že mohl se svými přáteli “bojovat po celá léta proti různým frakcím bakunistických doktrín.”

Jako “bakuninisty” chápe tato zpráva ruské komunisty-federalisty, kteří byli původci velkého propagačního hnutí mezi dělníky a venkovany (1873 až 1878), začali s hrdinným zápasem “Výkonného výboru” a založili slavnou socialistickou a revoluční stranu “Земля и волья”. Plechanov a jeho přátelé, následovníci Utina, tyto revoluční frakce potírali.

“Chápejte správně, občané”, píše Plechanov, “že to nejsou jen anarchisté, které označujeme za bakuninisty. Byl jím i F.P. Tkačev, který anarchisty potíral, polemizoval i s Bakuninem a sám se považoval za Blanquistu.” “Stejné je to i se stranou “Народная  Волья”, vedenou proslulým “Výkonným výborem.”

Jinak řečeno, ruští sociální demokraté - Engelsovi a Liebknechtovi napodobitelé s věrnými žáky - potírali všechny frakce ruské revoluční strany. To je naprostá pravda, potírali je! A kdy? Když v Rusku vládla jménem Alexandra III. příslovečná blbost a ukrutnost, když Pobědonoscev, tento ruský Torquemada, špiclové, žandáři a kati věšeli, rdousili a vypovídali do sibiřských dolů vznešené, obětavé ženy a odvážné muže, kteří zápasili za sociální obrození ruského lidu když osvícená  a mírumilovná buržoazie tyto mučedníky ruského despotizmu obdivovala a oslavovala. V té době je žáci kasáren a armády práce potírali. Zatímco co náš velký romanopisec, Turgeněv, obhajoval skromnost a obětavost mladých revolucionářských dívek - Plechanov je potíral; zatímco týž Turgeněv na smrtelném loži uznal ruské teroristy (Výkonný výbor) jako lidi vysokých morálních kvalit; zatímco americký spisovatel George Kennan vydal svůj obdiv obětem Alexandra III. - Plechanov je potíral; zatímco Podzemní Rusko, tato galerie živoucích a půvabných portrétů ruských revolucionářů z pera velkého Stěpňaka, byla přeložena do mnoha jazyků, obešla celý svět a poctiví lidé ze všech sociálních poměrů s nimi sympatizovali; a ženy z celého světa se nad těmito podobiznami rozplývaly - Plechanov je potíral, stále a stále, tento statečný ruský sociální demokrat...

 Nejhorší a nejhanebnější je ale skutečnost, že podobná zpráva mohla být podána, čtena a schválena na sjezdu lidí, kteří si říkají socialisté a revolucionáři.

Až k takovým koncům, až ke schvalování podobných mizerností, vede propaganda legalizmu, disciplíny a subordinace, která znemravňuje sociální demokracii.

Jediný rozhořčený hlas se nepozvedl, aby přiměl ke studu toho divného revolucionáře. Naopak stal se populárním právě pro tuto zprávu. Jako kdysi Utin - krátce před tím, než žebronil u cara - stal se Plechanov, brzo po svém objevení mezi západní sociální demokracií,  oblíbenou osobou vedle Engelse, Liebknechta a spol. Tento důstojný člověk v téže zprávě prohlásil:

“Můžeme si blahopřát (Plechanov a soudruzi), že jsme očistili půdu pro vědecký socializmus.”

Ne, nebyl to Plechanov kdo, “očistil  ruskou půdu” ode všech revolučních frakcí. Byla-li opravdu “očištěna” - což není jisté - patří celá sláva velké modle carských patolízalů, Alexandru III., jeho věšícím ministrům a špiclům... Myslím si ale, že se zpravodaj mýlil, když tak brzo triumfoval: podle mnoha článků zveřejněných v ruských časopisech a revuích, podle pískotu, kterým ruská poctivá a šlechetná mládež uvítala Plechanova, když se seznámila s  jeho zprávou - se v celku zdá, že ruská půda není pro vědecký socializmus “očištěna”; že ruský socialistický svět má větší úctu k “utopistům”, jako byli Černyševskij a jeho žáci, než k Engelsovi a Plechanovovi.

***

 

Máme pro tyto sympatie ruský socialistický svět kárat? Podle definice sociálních demokratů musí každý přesvědčený socialista a osvícený přítel lidstva hlasitě vyžadovat titul dokonalého utopisty. V brožuře Anarchizmus a socializmus, vřele doporučované paní Marxovou-Avelingovou, čteme zvýrazněným písmem:

“Utopistou je ten, kdo se ve svém bádání po dokonalé sociální organizaci opírá o abstraktní zásady.”

Při pozorném čtení této fráze zjistíte, že utopisté jsou zásadoví lidé, kteří chtějí současnou společnost, založenou na vykořisťování, nevědomosti a utlačování reorganizovat, aby vybudovali sociální a komunistickou společnost, ve které bude jedinec šťastný, vzdělaný a svobodný, mezi stejně svobodnými, osvícenými a šťastnými lidmi. Rozhodně se k utopizmu hlásím! Dokonce se obávám, že nedostatečně, protože by si někdo mohl myslet, že jsem stejně bezzásadový jako Engels a jeho žáci. Nebo, že jsem dokonce schopný znetvořit vědeckou terminologii, pojetí socializmu, a nakonec myšlenku osvobození, emancipace a solidarity zneuctít hlásáním organizace práce, disciplíny, subordinace, zkrátka - sociální demokracie...

Také tobě, kamaráde čtenáři, přeji z celého srdce, aby jsi zůstal zásadovým člověkem. Každý poctivý člověk má mít zásady, a je-li zásadovost vlastností utopistů, tak buďte utopisty. Stále si opakujte a nahlas říkejte, že velcí utopisté - Saint-Simon, Fourier, R. Owen, Černyševskij - jsou lidé zásadoví a současně velcí přátelé lidstva, kteří své statky a život obětovali za osvobození trpícího lidstva, kdežto lidé bez zásad jako Engels, Singer aj. rozmnožili své jmění vykořisťováním dělníků... Ještě dodejte, že jako lidé se socialistickými zásadami nikdy nebudete propagovat vykořisťování, tarifní mzdový systém, nebudete nikoho pomlouvat a především lidi, strany a národy bojující za svou svobodu; že naopak budete vždy a všude podporovat snahy vyděděných, kteří se chtějí zbavit jha poroby a otroctví, a že, když budou události vyžadovat činů a obětí pro naše zásady, dovedete snášet jako jiní dlouhá léta perzekuce a věznění, a budete schopní vystoupit na popraviště stejně statečně a klidně jako Jan Hus, Thomas More, Giordano Bruno, Varlin nebo Sofie Perovská.

***

 

Poznámky:

1) Kongres v roce 1873 je pro socialistické hnutí bezvýznamný. Ale kongres v Haagu v roce 1872, na němž Marx s Engelsem triumfovali, je důležitým historickým mezníkem. Tito pánové vyloučily z Internacionály federalisty a tím toto velké sdružení rozložili. Proto zde hovoříme jen o kongresu, který se konal roku 1872, a je určitým historickým mezníkem.

2) Citován časopis Ekonomický žurnál, str. 328, č.9, 1893.

3) Není snad nutné připomínat, že Jung se odmítl kongresu účastnit. “Marx s Engelsem mě nutili, abych přišel... Odmítl jsem... Druhý den přišli znovu... Engels mi dokonce řekl: >Jste jediný člověk, který může zachránit sdružení.< Odpověděl jsem že do Haagu mohu přijít jen pod jednou podmínkou, a to, když Marx a on tam nebudou." - Je jasné, že i mezi jejich přívrženci byl jejich vliv považován za zhoubný.

4) Wund ve svém, výše zmíněném, projevu říká: "Hegel je pravý filozof restaurace. Je přesvědčený, že individuum má ...sloužit státu a zcela se podřídit jediné vůli. Chválí byrokratické instituce v absolutní formě... Všeobecná idea jeho filozofie dějin je podřízena a zároveň slouží filozofům restaurace.

5) Marxisté se domnívají, že jejich mistr jako první pojal dějiny materialisticky. Později uvidíme, že myšlenky Vicovy, Lockeovy, Saint-Simonovi, Quéletovi, Buckleovy, Rogersovy aj. byly připisovány Marxovi. Zde chci upozornit na rozpory těch, kteří sice hlásají převahu hospodářského zápasu a lidského pokroku, a přesto chtějí dělníky přinutit, aby  v zápase za hospodářskou a sociální emancipaci postupovali ..... politicky a v mezích zákona.

6) Všichni sociálně demokratičtí překladatelé všech zemí hlásají, že výklad historického materializmu přináleží Engelsovi a že Marx formuloval jenom princip. Později uvidíme, jak tento poněkud zvláštní výklad Marxovi odporuje. Marx, revolucionář z přesvědčení, nikdy nepopíral úlohu násilí a zápasů v dějinách, nikdy také netvrdil, že induktivní metoda ve vědě je metafyzika.

7) S. Webb říká, že to je anarchie. Autoru Dějin Tradeunionismu jsme za toto konstatování vděční. Ano, jsme to my, kdo hlásáme autonomii a solidaritu.