Je jisťe ňekolik vjecí w mém žiwoťe, kteríx zajisté lituji. Seznámeňí se s Církwí Satanowou a seznámeňí se s toksikomunisti patří k nejzáwažňejším, ostatňe wše další wixází práwje s ťexto zdrojů. O ňix wšak jindi a jinde. Dnes a nejprawďepodobněji i po ňekolik následujícíx dnů bix xťel zwjeďet, zda-li mám litowat i toho, že jsem se na rozďíl od jiníx anarxistickíx proudů, snažil o umírňenou koncepci, ..do níž patří i tzw. wolba menšího zla. Xťel bix oprawdu wjeďet, zda-li jsem se nemílil, kdiž jsem šel wolit strani politické, konkrétňe sociálňí demokracii, komunisti a zelenou.
Awšak už biť jen ten fakt, že marihuanna je stále mimo zákon swjedčí o mnohém.. To, že za 15-ťi korunowí přečin mám zaplaťit 30.000 a ješťe to prí bude více, mluwí o tom jistém státu, čili česki: politickém stawu naší zemňe. Tento bod wšak již brzi budu konfrontowat w soudňí síni a třeba i w Ewropje we Strassburgu, zda-li je to to ono, co jsem zwolil swím ANO..EU! Tam se tedi dozwím jak jsme na tom skutečňe s Ewropou..
Zde ale dříwe xťel bix zwjeďet, jak jsme na tom MI a kdo to wlastňe je MI, a kdo je už MIMO!!
Minimálňe mimo hru, ačkoli i to kdo je wíce mimo meze zdrawého rozumu je též otázka zajímawá.

Každopádňe 1. Organizace Xaosu nedošla úspjexu a proto je zrušena. Pokud proťi tomu má ňekdo námitku, mít může.. Ale pokud poxopil oprawdu podstatu i okolnosťi, pak mu to došlo už samo!

Ňicméňe boj zastawit nelze. Boj, ňikoli wšak wálka, je přirozením stawem lidstwa. Je to zejména boj o wlastňí práwa, nehleďe na to, že je to často boj o wšeobecná práwa lidská, čili ňikoli jen o swé wlastňí zájmi, ale i o podobu swjeta w ňemž žijeme. A podle úspjexu wiššíx či nižšíx hodnot smíme si pak owšem o sobje smíšlet, zda-li jsme elitou ewoluce, či ňeco, čemu leckdo může co se mu zaxce!
Přesto ALE! si mislím, že filozoficki založené smjeri, w prwé řaďe nejutopičťejší z ňix.. Anarxie, to swjetlo za kterím jdeme a wíceméňe tušíme, že dobít je nemusí bít možné, ..z důwodu lidské přirozenosťi.. přesto ale ukazuje nám spolehliwje spráwní smjer.

Je-li skutečňe politowáňíhodné swím hlasem legitimizowat jakoukoli formu moci, čili nadřazenost wládců nad obiwatelstwem ostatňím, což si skutečňe - ač nerad, milí moji spřáteleňí politikowé.. ..začínám mislet, se dozwíme již brzi. (Bil bix rád, kdibix se práwje niňí mílil a mohl s klidním swjedomím říci ostatňím anarxistům, že jsem se nemílil, kdiž powažuji Anarxii pouze za ideu a wolím jinak prostředki wedoucí k alespoň ňejakému Práwňímu Stawu Společenskámu - opaku Práwa Síli. Přesto wšak jsem rozhodnut xoďit i nadále k wolebňí urňe a wolit. Wolit owšem budu již jenom sám sebe a tento způsob doporučím i wšem ostatňím stoupencům Anarxie, abixom se zřetelňe odlišili od ostatňíx newoličů, které například oprawdu politika ..což si překládám jako "podoba společnosťi".. nezajímá nebo tomu oprawdu nerozumňejí. Prosťe pokud nebude-li z pozice politické špčki učiňena náprawa wjeci zejména w šesťi následujícíx bodex nebudu již wolit strani, kterím jsem dáwal swoji důwěru, nebudu aňi wolit žádné jiné.. naopak zalituji swého rozkolu s radikálňím jádrem anarxistického hnuťí. Do urni pak whoďím Manifest Pro-Demokratickí, kterí může kdokoli použít, ješťe lépe wšak kdiž sepíše swůj wlastňí program a ťím ustanowí swůj swrxowaní majestát.

W prwňí den bix rád nabídl wolnou ruku k náprawje stawu wjecí samotné wláďe, t.j. parlamentu nebo i prezidentu. Zda-li prowedou re-ewoluci či zaujmou reakčňí pozice, je na ňix a jejix powaze.
W přípaďe druhém, dne aktiwit druhého, wizíwám ke wšeobecné stáwce wšexni obiwatele ČR, keří se dokáží s plňe demokratickím programem ztotožňit. Snad bi aňi nemusela ustat práce nelegálňe, stačilo bi kdibi se nadpolowičňí wjetšina národů či lidu znesxopňila u lékaře a třeba i poté wikonáwala swou úctihodnou profesi.
Pokud nemá wůli k sebewjedomí dostatečné procento měšťanů či občanů či liďí, pak wizíwám ke wzpouře utlačowané menšini - mi, ať liberálňe či libertinski smíšleňím založeňí na přirozeníx principex poswátné Swobodi a poswátného Míru.. - mi, jejixž filozofie či náboženstwí jsou omezowána nebo zatracowána anebo úplňe zakazowána co do swobodi slowa, shromažďowáňí, pěstowáňí či w kterémkoli jiném ohledu na Přirozená Práwa - abixom powstali proťi a společňe zažádali o politickí azil w zemi, která je nám snad bližší.. např. Nizozemí.
Budu-li w tomto boji přesto wšexno i nadále osamocen, newaďí. Zaujmu postoje příhodné, do kteríx wám wšak již ňic neňí. Nemňejte wšak strax, že bix se zřekl swého ideálu a ideologie.

Nuže tedi přistupme ke konkrétňí wjeci. Požaduji po národňím shromážďeňí, abi wšelidowím hlasowáňím rozhodlo o ťexto bodex:

1 ) WÍSTUP Z NATO
Požadujeme distanc od okupačňíx sil stejné rasi jako je naše. Zemňe za wodou patří lidem rasi rudé. Americans z této pozice dokonce owládají zbytek swjeta. To, že mají nawrh ekonomicki je jedna wjec, ale militarismus je wjec, s ňíž se ztotožňit nelze. Nelze-li ňic jiného, pak se nexceme alespoň poďílet na této zwrácenosťi. Mislíme si, že peňíze z pronájmu půdi, indiánskím národům stále dluží!!

2 ) AUTO-SPONZORING POLITICKÍX ŠPIČEK
Nexť jen ten kdo skutečňe je sxopen se o sebe postarat, smí zaujmout zodpowjedné křeslo. ( Pokud wšak aňi jeho politická strana se nezmůže na plat pro toho, kdo má zastat wládňí funkci - kdiž už ne přímo dotiční.. poslanec, ministr, prezident.. pak ať má tedi alespoň nárok na dáwki sociálňí. )

3 ) DROGOWÁ POLITIKA
Zákaz wolného prodeje wisoce náwikowíx látek, jako je nikotin a efedrin. Uwolňeňí prodeje marihuanni. Spolu s alkoholem ať je to zlehka zdaňená droga. Pro samoproducenti 500 K za 1 kwjeťinu, max. 4 kwjeťini na osobu na 3 mjesíce.
Ostatňí drogi jen pro pracující a na recept. Ať LSD, kokain či perwitin nebo opiát či nikotin.. anebo třeba ekstáze, ať jsou kontrolowáni státem co do kwaliti, ťím lze omezit poškozowáňí zdrawí užiwatelů (jakož i sňížit procento předáwkowaníx) a taktéž omezit i obohacowáňí se kriminálňíx žiwlů. Stát nawíc wiďelá na uzdrawowáňí záwislíx. Prodej pro dospjelé, tedi konkrétňe po ukončeňí školňí doxázki a trest dožiwoťí pro nelegálňí prodej drog. Zejména míra předáwkowaníx a fakt, že drogi bíwají ňekdi řeďeni např. i omítkou, budou minimalizowáni. Stát nese na tomto problému nejwíce winu.

4 ) PROBLEMATIKA SOCIÁLŇÍX DÁWEK
Kdo nexce pracowat, nexť nemusí. Nawrhujeme zaplaťit nájemné (do určité víše) a widáwat přímo jídlo a ošaceňí.

5 ) ZRUŠIT POPLATKI ZA MHD, RÁDIO a TV
...a nowje i poplatki we zdrawotňictwí...
Wšexno toto nedůstojné wimáháňí almužni a taktéž zaměstnáwáňí zbytečníx přížiwňíků, nepřísluší k weřejnopráwňí společnosťi, spíše k dekadentňí.
Za 15-ťi korunowí zločin zaplaťit 1000K pokuti je wísmjex, ale 30.000, to už je naše wlastňí ubohost a bídnost. Ekzekuce má wimáhat stát a ne soukromí militanťi. Owšem i soudi nemají xťít za 5 minut práce 6.000K!

6 ) WIHOŠŤEŇÍ NEPŘIZPÚSOBIWÍX OBČANÚ
.. neewropskíx národnosťí z Ewropi.
Člowjek, kterí nehodlá oplácet dobré jinak než-li zlem, čili neskutečné wídaje na sociálňí a další dáwki.. konkrétňe pro Ráni Mórowé (..polis mi odpusť, snad to neňí urážka..). Ťito rasističťí a i jinak nesnášenliwí občané nám nejenže naše wídaje ňikdi newráťí, ale naopak ješťe nás budou k tomu okrádat jak se dá. Stát, kterí neumí zamezit wiklešťowáňí swíx národů neňí žádním státem.

Wšexni tito bodi bix rád uwedl w referendu w celoewropském mjeřítku.

Je jisté, že to zdaleka nejsou wšexni problémi naší zemně, ale jsou to ti hlawňí.

Teprwe až dokážeme wiřešit wůbec otázku naší sxopnosťi si wládnout a určowat prawidla založená na principu poswátné Sprawedlnosťi, lze řešit další..

Např. W připaďe Amerického Radaru.. nejsme-li sxopňi zorganizowat referendum o ňem ( kdiž už ne rownou celoewropské referendum o NATO.. ), pak mám ale s dowoleňím wjetší strax z raket z wíxodu než-li z ňej!!

Další otázki, jenž mňe osobňe fascinují mohou bít: mobil s GPS pro každého občánka už do kolébki - zamezí ztráceňí se ďeťí.., též budeme wjeďet kdo, kde, bil a s kím. Owšem je nutné, abi to vbilo dobrowolné.. Nebo zrušit peňíze i karti a wšexni platbi přes mobil.. To bi znamenalo znát wšexni příjmi i wídaje.. Opjet ale dobrowolňe, jinak se jedná o policejňí stát ( ačkoli toto slowňí spojeňí lze přeložit jako bezpeční společenskí stav přeci jen wisťihuje narušeňí práwa soukromí.. tak proto! ). Též wšexni ostatňí doklady do mobilu, nebo snad i růzňe přístupnou osobní internetovou stránku, přes GPS zjistitelné ID.. Nebo : motori we wozex jen do 50-ťi kilometrowé rixlosťi.. pak lze powolit i užíwáňí drog za wolantem.. Další možnosťi se tíkají wlastňickíx práw umjeleckíx wítworů - hudba, filmi.. Mohli bi bít arxiwowáni na internetu, nejlépe na jednom mísťe, a zpoplatňeni ňejakou přijatelnou cenou za jejix otewřeňí. Cena např. 0.0001 za hudebňí soubor. Ťím bi se ušetřilo místo každého užiwatel, každí bi si přišel na swé.. jak autor, tak browser.. za cenu jenž bi ňikoho nezabila.. cca 200-300 za měsíc i přes nepřetržité přehráháňí médií.. a též i zisky producentskíx firem by byly o ňeco wišší. (Ale máte prawdu, třeba je to takto lepší.. ... .. A to lze možná ř´íci o čemkoli co bi mohlo bít, ale.. )