SEZNAM WJEC K INOWACI..Oprme se o sxwle jednotliwx nwrh nadpolowi wjetinou - 51% !

Pokud ne o zmeni zjem, vbec to newa.. Anarxie si mije ruce nad wam osudem !!


000. JEDNOTN PROTOKOL - a kad stt swjeta m stejn rozloe prawidel lidskho xow - pi pexodu hraic a je kad oban uwjedomen o rozlex mezi jeho a souastnm Sttem Politikem..

001. Mobil telefon kadmu u do kolbki..

002. GPS kadmu obanu..

003. Prw zpsobilost - dren zbra, drog, P, i prwa wolit - od 15i let.

004. Zruit paprow peze - plateb stik jen pes mobil telefoni..

005. Do soudx s kameru ..

006. dn samosoudi - soudi w neptomnosi.

007. Omeze max. rixlosi na 50 kmh - pmo w motoru. Zameze nehodowosi.

008. Wexni drogi na recept - ale jen pro pracujc.

009. Cigareti jen na recept - za max. 20K.

010. Powolit souboje - do prw krwe ..nebo i teba na iwot a na smrt.

011. Wihoe nepizpsobiwx obiwatel z Evropi - tito nenaprawiteln rasisti, piwki a kriminlki.

012. Zdrawot pojie - kdo xce a jej pla - kdo nexce a si zapla cel zkrok.. na pku.

013. Pjki sttu lidem na studia - s zkm rokem.

014. Socil dwki jen w pmm zaplace njmu a w jdle.

015. Trest doiwot za wradu. Tot za pod twrd, nwikow drogi nezleilci.
016. Wlki jen mimo civil zni. Jinak interwence swjetow Armdi.

017. Zameze poruow lidskx prw kdekoliw na swjee. Jinak deklarace wlki.

018. Potae powine se sitmem a nezmeitelnou IP.

019. Ume zpoplaten. MP3 - 0.001K, DWD - 0.1K

020. Zdait crkwe a dn stt dotace crkewkm.

021. Notebook a wlast psac stl wem kolkm msto uebic a terror-lavic.

022. Kameru wem policistm. A jinak neomezenou prawomoc.

023. Podze mjestskx polici policii stt.

024. Monost si zdarma uelat kurz prw pomoci.

025. Monost proelat zklad armd wckwik.

026. Pokuti wimhan pmo sttem - i teba ze soc. dwek.

027. Max. we podkow pokuti 1.000K.

028. Legalizace prostituce.

029. Powinn lkask prohldki - kadho pl roku, zdarma.

030. Eliminace nakaenx HIV a jinmi.. ze spolenosti.

031. NEOMEZENOU SWOBODU SLOWA A ISKU. Swoboda m pjesi kon pece tam kde zan swoboda oblieje druhho..

032. Zrue sentu.

033. Plati poslanc we wi miniml mzdi.

034. Neomezen prostedki pro ministri a prezidentku.

035. Prawidlo, e pokud je prezidentem mu, je zeme we wlenm stawu.

036. Prwo na prci wem - stt lni.., pomoc wenkowu..

037.

038. Stt zamestnanci - eitel nap. - max. 5i nsobek nejniho platu zamestnance.

039. Omeze njm.

040. MHD zdarma.

041. dn ebraw poplatki za TW, rdio, lkae, atd.. atd..

042. Prwo na wisokokolsk studium pro wexni.

043. Prwo na pistoupe pmo ke zkouce.

044. Omeze wlastictw jednou osobou. Jeden lowjek - jedna firma - jeden komplex budow.

045. Omeze eictw.

046. Pokuti za nedopalki a jin odpadki - 1.000K

047. Wisok pokuti za pokozow iwotho proste.

048. Prwo bidlet pro wexni. Wstavba nowx socilx bit (nebo alespo legalizaci squattingu).

049. Wol zdarma. Neomezen prostedki pro wwoj telekomunikax texnologi.

050. Internet a TW zdarma do kad roini, jmnem wzelw obiwatelstewa.

051. Hospodskou pomoc rozwojowm zemm formou wzelw pmo tam.

052. Miniml mzda 10.000K.

053. Maximl mzda sttx zamestnanc 50.000.

054. Dae z luksusu, tedi wi dae pro bohat.

055. ROZELE SWJETA PODLE politickho peswjede - woln pohib mezi stti - rozsah zem podle potu obiwatel.

056. Samostatnou celu pro wjezn jen si ji pej.

057. 10.000K pro pracujc wjeze. 5.000K na pobit. 4.000K na dluhi i na wen. 1.000K kapesn.

058. Prci pro wjeze. Stawbi nowx wjezic.. klide i roubow maiek na roubki a zpjetn demont..

059. Prwo na prw wzel - studium prw a zkon we wjezicx.

060. Wstup z NATO. Witwoe Swjetow Armdi.

061. Prawidla a pla 10 let. Pot monost nowho hlasow.

062. Referenduum o EU t kadx 10 let.

063. Now nwrh k inowaci - 1000 podpis na petici.

064. Zakzat wiwisekci na zwatex z dwod rize kosmetickx..

065. 36i hoinow pracow tden w ppae welk nezamestnanosi.

066. Zakzat Satanowu Crkew a jin sadistick pedofil pokritce.

067. Swadba jako akt smlouvi o poe e. Jisina 500.000K od obou stran.

068. Rozwod jen w ppae bezetnosi i plnoletx e. Jinak propad jisini.

069. Prwo na jakkoliw jmno.