Wážeňí přátelé, ..či třeba i nepřátelé.. xcete-li..!

Tolik se toho zmňeňilo za těx pár let.. Xci říci, že i k lepšímu. Po stránce wíri lze říci zcela určiťe.. totiž to, že si opjet můžeme wjeřit.
Sistém zdá se bíťi již připrawen k optimalizaci. Budu-lli mluwit za sebe pak mi xibí snad jen jeden bod ústawi a jenom jedna listiňa..


1. Bod prwňí: Utopickí {..jako dickí..}

Swjet, kde wládne Neomezená Swoboda, Sprawedliwí Mír, Společenská Sprawedlnost i Přirozená Láska si snad aňi předstawit nelze.
Časi, kdi bi nebili problémi a trable, bi bili asi welmi nudné. Proto prosťe nejsou zde, na Zemi. Ona i ta Anarxie, co se za ňí ohlížíme, jako za nejzářňejším sluncem, nemusí bít místo k žiwotu.


2. Bod druhí: Demokratickí

Ax, kéž bi, ať už se dostane k moci kdokoli, tam zaxowal přesňe tuto wládu, w přesňe tomto, součastném - moderňím - složeňí, odborňíků a nestraňíků. Či to je jedno, ale určitě lze twrďit, že je prozaťím nejoblíbeňejší za posledňí dlouhé roki..

Pro tento účel jsem oxoten přewést můj způsob odboje, Národňe-oswobozeneckí Front L.N., na mírumilowňejší Front Národňího Porozumjeňí, jak se sluší.
Přál bix si abi se wšexni malé strani - wčetňe neplatníx hlasowacíx lístků - sjednoťili w liberálňe-neasociálňí .. polis.. či česki: společenstwí.., a šli do woleb jako podpora či opozice pod jednotou Skutečné Demokratei - či česki: Demokracie.., práwje abixom podpořili práwem priwilegowanou wládu Texnokratei - či česki: Umjelecké Ligi.., podpořeňím ČSSD, za podmínki, že ona podpoří práwje naše přáňí ohledňe Aristokratei, čili česki: ,familierňe, Birokracii..,. ..tedi: složeňí wládňíx funkcionářů.

Zda je ňeco takowého možné, se přeswjedčíme a bude nám to každopádňe nastawením zrcadlem - zda-li to otřese naší sebekritikou newím, ale alespoň nebudu po sobje xťít pro příšťe moc.

3. Bod třeťí: Realistickí

Je na swjeťe seznam asi 111.000, kde asi 111 je oprawdu zajímawíx, předkladů k inowacím. Zde bi mohlo bít lepší to, a zde zase ono. Jisťe, ale nexme ,sakrastas, ňeco i přišťím generací.

Například..: ..abi wšexni wálki mohli probíhat jen na mísťe pro to whodném, jmenowiťe na Sahaře, což bixom, pro absenci ciwilňího obiwatelstwa mohli wňímat jako skwjelé sportowňí wižiťí.. a státuses politikuses, ať už bi se mezi sebou bili ať už o cokoli, bi nemuseli plítwat aňi lidskími žiwoti, níbrž pouho pouze municí a mexani.. Ti bi mňe bawili wirábjet třeba wječňe.. Ale, prawda, je to hudba budouctnosti..

Nebo: GPS xip pro ti jenž si přejí, abi bili k nalezeňí.. Zejména to plaťí kvůli ďetem, abixom srazili procento nawždi ztraceníx ďeťí na minimum.

Nebo: Platebňí stik přes mobilňí síťe standartňe. Alespoň bi se wjeďelo kdo komu co zaplaťil.. ( Peňíze stejňe neekzistují - je to jen o tom kolik kdo komu dluží služeb..)

Nebo: MHD zdarma, wždiť už ti líski nestačí žiwit jen rewizora, ale i celou jeho Rodinu, nebo snad i Armádu !!! !!! !!!

Nebo: viz. starší aktiwiti Organizací Xaosu.


4: Bod čtwrtí: Kritickí {..jako dicki..}

A niňí, z dowoleňím, se wráťim k oné Lisťiňe a onomu Článku ..Ústawi - jakož i k dalším lisťinám i ústawám - Ano! Mluwím, že zde w ČR jsou stále i nadále porušowána lidská práwa.. a to nawzdori wšem silám Swjetla, které mají jen jediní zájem, abi dobře bilo pokud možno wšem, respektiwe, ťem jenž si to alespoň zasluhují. Mluwím o PRÁWU na sprawedlnost, ale i na lidskí mozek, kterí mi říkí, že za deseťi korunowí přečin nezaplaťím 3.000-krát tolik tedi, například 30.000.., a to ješťe 15-krát, celkem tedi 450.000 plus úroki.
Mluwím, tadi o tom, že zcela suweréňňe zaplaťím za každou pohledáwku, kterou náš slawní a milowaní DPMB odprodal Wetřelcům či česki: Ek-Zekutorům, ..aňi bůh newí z kdowí jakého kraje přitřelíx. Ale aňi w mozku wšex mimozemskíx ras, jenž znám.. ..a znám jix dost, to mi wjeřťe!! ..bi se nedokázalo zrodiťi ňecokoliw takowé jako je tento wísmjex wšem jenž skutečňe nečetli Lisťinu Základňíx Práw a Swobod, Deklaraci Práw Občana a Člowjeka i například Deklaraci Nezáwislosťi w půwodňím zňeňí, což já už tedi ne, ALE!! I to ostatňí, spolu s Ústawou ČR a ňekterími zákonu, z celého toho zamotaného a zamlženého sistému práwňího mi musí stačit abix na takowíto rozkaz rezignowal, a to i za tu cenu, že mi zakážete pracowat na 10 či kolik je to let..

Takowéto porušeňí základňí společenské úmluwi znamená, že se ocitám automaticki we wálečném stawu, z důwodu mé wírí, wíri w Anarxii a wíri w její hodnoti, či xcete-lli síli.. Neboť Anarxie mi ňikdi neodpusťí, nepowstanu-li proťi T-irannii, či i T-errorru, a wikáže mne ze swého *Xrámu* či Templu, a už ji wíckráte neuwiďím! A protože bez toho ňikdo z nás nedokáže žít, musí powstat a bráňit Pan-Galaktická Prawidla Lidského ( či: slušného ) Xowáňí!!
Nemislite si, že kdiž mi budete lhat do očí a přitom se přesladce usmíwat - zaťímco waše ruce budou w mojí peňežence - a budete to powažowat za dostatečňe slušiwé.. ..pak se mílíte!!
Wimáháňí bilo wždi záležitosťí státu, a stáhne-li 1.000K ze sociálňí podpori recidiwistům, pak je snad wše w pořádku. Ňikoli tedi, abi se pokritecki zbawil swíx záwazků a prodal je nejenže nečeskím, ale aňi ne-ewropskím, ..vetřelců.., kterím zpoxibňuji platnost jejix práwňickíx konsesí a jsem připrawen se háji t u Ewropského Soudňího Dworce Za Lidksé Práwa!!
Budu požadowaťi jejix zneplatňeňí a požadowat nawráceňí nakradeného majetku jejix nebohím objetem!! Imunitu ze strani Zákona zpjetné platnosťi NEUZNÁWÁM, neboť nel-ze promlčet zločini proťi lidskosťi jenom proto, že plaťili jiné zákoni..

Wi nawíc, máte co mluwit, teď zawíráte za zločini, které jste welkomožňe odpusťili - ale máte prawdu, aspoň bude koho amnestizowat, pak-lli wám ta babka tam owšem ne-eksne, pak to bude možná národňí ostuda, ledažebi oprawdu sprawedliwí trest. Ale fuj, že to máte zapotřebí. Zakazowat Fašistické a Komunistické strani. Kdo bude na řaďe další? A pak a potom? Nebuďme jako oňi. Já xci swého nepřítele raďeji poznat na prwňí pohled. Nehleďe, co kdibi náhodou mohli mít prawdu?? I kdiž třeba ji špatňe podáwají - přehnaňe - w podstaťe se mílí zřídka. Kdiž zde mohou toto čiňit takowí - židofašisté - nebo kdo to je.. pak už kdokoli jiní.
Nehleďe na zločini "Swá-á-áté-ééé" Inkwizice, we jménu Židowského Boha - jeďiného, wšemouhoucího a wšewjedoucího - znám taki jednoho poloBoha , a ten má prawdu wždi, protože ji mít wždi musí!! To pak je, ale debata či diskuze, wážeňí přátelé, u konce.
Wždi jsme prosazowali, abi si každí smjel říci cokoli xťel - i úplné číčowini ), a dokud nezaútočil fizicki, bil tolerowán. . . . . . .


..
..
.


:.
Ze zasedáňí (Post)-Wálečné Radi:


..
..
..
"A to wám říkám, to se zmňeňí !! !!" Frontera Q'Anarxia na otázku: Práwňí Sistém ČR..

..
¨****

*****

..
..
..Za.atentát.na.stát!..na wládu,že.nasrát!..Na.zákon,že.dwa-krát..A.s.policí.nexťít.spolupracowat... ..ješťe jednou, omlouwám se, bilo to nedorozumňeňí kwů-li skandálu Čex-Tekk-X005.. Frenkk Q'Punk, na otázku za co.. ¨****

*****

..
..Z lewa:
Jaká krása, že ta hrozná etapa našix osudů je snad načas, nečas, prič. Já wám říkám, ďekujme Bohům, ďekujme Bohům !!


..
¨**

****


..
¨******

****

..
O Sprawedlnosťi w ČR: .. " Madamme, mohla biste si sundat tu pásku co máte přes oči, abi se wám lépe souďilo"??

.." Ale to neňí soudce.., ..to je náš klient souzení před wámi!!..
...
Z prawa - start-temporaries : .."A ten wťip o Topolánkowi a Paroubkowi znáte..??"

.."Máte prawdu, ale to už bi nemuselo bít wťipní..!!"


..
..
..
Z lewa - jen tak pro sebe: { A nejwíce mne pobawil Master Lang-rr.. Ano, máte prawdu.. pošlete swou roďinu na xwíli k moři, neboť u nás teďoprawdu neňí úplňe bezpečno.. ano, Mástr Langr, dostal jste se k moci..} ..
..
..
..
Z prawa - do konce :
"To jako: co wládne w ČR : Ú-ĎeS a Socki, ..ale kdiž se tak na na nás ďíwám, že přeci jenom, jsou furt na tom líp, než-li mi, nebozí - ( ..ale ňikoli ubozí ) ..Anarxisté!
..
.
Vážení přátelé!

Tolik se toho změnilo za těch pár let.. Chci říci, že i k lepšímu. Po stránce víry lze říci zcela určitě.. totiž to, že si opět můžeme věřit.
Systém zdá se býti již připraven k optimalizaci. Budu-li mluvit za sebe pak mi chybí snad jen jeden bod ústavy a jenom jedna listina..


1. Bod první: Utopický

Svět, kde vládne Neomezená Svoboda, Spravedlivý Mír, Společenská Spravedlnost i Přirozená Láska si snad ani představit nelze.
Časy, kdy by nebyly problémy a trable, by byly asi velmi nudné. Proto prostě nejsou zde, na Zemi. Ona i ta Anarchie, co se za ní ohlížíme, jako za nejzářnějším sluncem, nemusí být místo k životu.


2. Bod druhý: Demokratický

Ach, kéž by, ať už se dostane k moci kdokoli, tam zachoval přesně tuto vládu, w přesně tomto, součastném - moderním - složení, odborníků a nestraníků. Či to je jedno, ale určitě lze tvrdit, že je prozatím nejoblíbenější za poslední dlouhé roky..

Pro tento účel jsem ochoten převést můj způsob odboje, Národně-osvobozenecký Front L.N., na mírumilovnější Front Národního Porozumění, jak se sluší. Přál bych si aby se všechny malé strany - včetně neplatných hlasovacích lístků - sjednotili v liberálně-neasociální .. polis.. či česky: společenství.., a šli do voleb jako podpora či opozice pod jednotou Skutečné Demokratei - či česky: Demokracie.., právě abychom podpořili právem privilegovanou vládu Technokratei - či česky: Umělecké Ligy.., podpořením ČSSD, za podmínky, že ona podpoří právě naše přání ohledně Aristokratei, čili česky: ,familierně, Byrokracii..,. ..tedy: složení vládních funkcionářů.

Zda je něco takového možné, se přesvědčíme a bude nám to každopádně nastavením zrcadlem - zda-li to otřese naší sebekritikou nevím, ale alespoň nebudu po sobě chtít pro příště moc.


3. Bod třetí: Realistický

Je na světě seznam asi 111.000, kde asi 111 je opravdu zajímavých, předkladů k inovacím. Zde by mohlo bít lepší to, a zde zase ono. Jistě, ale nechme ,sakrastas, něco i příštím generací.

Například..: ..aby všechny války mohli probíhat jen na místě pro to vhodném, jmenovitě na Sahaře, což bychom, pro absenci civilního obyvatelstva mohli vnímat jako skvělé sportovní vyžití.. a státy, společnosti, ať už by se mezi sebou byli ať už o cokoli, by nemuseli plýtvat ani lidskými životy, nýbrž pouho pouze municí a mechany.. Ti by mně bavili vyrábět třeba věčně.. Ale, pravda, je to hudba budoucnosti..

Nebo: GPS chip pro ti jenž si přejí, aby bili k nalezení.. Zejména to platí kvůli dětem, abychom srazili procento navždy ztracených dětí na minimum.

Nebo: Platební styk přes mobilní sítě standartně. Alespoň by se vědělo kdo komu co zaplatil.. ( Peníze stejně neexistují - je to jen o tom, kolik kdo komu dluží služeb..)

Nebo: MHD zdarma, vždyť už ti lísky nestačí živit jen revizora, ale i celou jeho Rodinu, nebo snad i Armádu !!! !!! !!!

Nebo: viz. starší aktivity Organizací Chaosu.


4: Bod čtvrtý: Kritický

A nyní, z dovolením, se vrátím k oné Listině a onomu Článku ..Ústavy - jakož i k dalším listinám i ústavám - Ano! Mluvím, že zde w ČR jsou stále i nadále porušována lidská práva.. a to navzdory všem silám Světla, které mají jen jediní zájem, aby dobře bilo pokud možno všem, respektive, těm jenž si to alespoň zasluhují. Mluvím o PRÁVU na spravedlnost, ale i na lidský mozek, který mi říká, že za deseti korunový přečin nezaplatím 3.000-krát tolik tedy, například 30.000.., a to ještě 15-krát, celkem tedy 450.000 plus úroky.
Mluvím, tady o tom, že zcela suverénně zaplatím za každou pohledávku, kterou náš slavní a milovaní DPMB odprodal Vetřelcům či česky: Exekutorům, ..ani bůh neví z kdoví jakého kraje přitřelých. Ale ani w mozku všech mimozemských ras, jenž znám.. ..a znám jich dost, to mi věřte!! ..by se nedokázalo zroditi něcokoli takové, jako je tento výsměch všem, jenž skutečně nečetli Listinu Základních Práv a Svobod, Deklaraci Práv Občana a Člověka i například Deklaraci Nezávislosti v původním znění, což já už tedy ne, ALE!! I to ostatní, spolu s Ústavou ČR a některými zákony, z celého toho zamotaného a zamlženého systému právního mi musí stačit abych na takovýto rozkaz rezignoval, a to i za tu cenu, že mi zakážete pracovat na 10 či kolik je to let..

Takovéto porušení základní společenské úmluvy znamená, že se ocitám automaticky ve válečném stavu, z důvodu mé víry, víry v Anarchii a víry v její hodnoty, či chcete-li síly.. Neboť Anarchie mi nikdy neodpustí, nepovstanu-li proti Tyranii, či i Teroru, a vykáže mne ze svého *Chrámu* či Templu, a už ji víckrát neuvidím! A protože bez toho nikdo z nás nedokáže žít, musí povstat a bránit Pan-Galaktická Pravidla Lidského ( či: slušného ) Chování!!
Nemyslíte si, že když mi budete lhát do očí a přitom se přesladce usmívat - zatímco vaše ruce budou v mojí peněžence - a budete to považovat za dostatečně slušivé.. ..pak se mýlíte!!
Vymáhání bylo vždy záležitostí státu, a stáhne-li 1.000K ze sociální podpory recidivistům, pak je snad vše v pořádku. Nikoli tedy, aby se pokrytecky zbavil svých závazků a prodal je nejenže nečeským, ale ani ne-evropským, ..vetřelců.., kterým zpochybňuji platnost jejich právnických konsesí a jsem připraven se hájit u Evropského Soudu Pro Lidská Práva!!
Budu požadovat jejich zneplatnění a požadovat navrácení nakradeného majetku jejich nebohým obětem!! Imunitu ze strany Zákona zpětné platnosti NEUZNÁWÁM, neboť nelze promlčet zločiny proti lidskosti jenom proto, že platily jiné zákony..

Vy navíc, máte co mluvit, teď zavíráte za zločiny, které jste velkomožně odpustili - ale máte pravdu, aspoň bude koho amnestizovat, pak-li vám ta babka tam ovšem neexne, pak to bude možná národní ostuda, ledažeby opravdu spravedlivý trest. Ale fuj, že to máte zapotřebí. Zakazovat Fašistické a Komunistické strany. Kdo bude na řadě další? A pak a potom? Nebuďme jako oni. Já chci svého nepřítele raději poznat na první pohled. Nehledě, co kdyby náhodou mohli mít pravdu?? I když třeba ji špatně podávají - přehnaně - v podstatě se mílí zřídka. Když zde mohou toto činit takový - židofašisté - nebo kdo to je.. pak už kdokoli jiní. Nehledě na zločiny "Swá-á-áté-ééé" Inkvizice, ve jménu Židovského Boha - jediného, všemohoucího a vševědoucího - znám taky jednoho poloBoha , a ten má pravdu vždy, protože ji mít vždy musí!! To pak je, ale debata či diskuze, vážení přátelé, u konce.
Vždy jsme prosazovali, aby si každý směl říci cokoli chtěl - i úplné číčoviny ), a dokud nezaútočil fyzicky, byl tolerován. . . . . . .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.dne mjesíce Rib roku X.0I0 ( desetitisíc deset ) zhruba.. od winálezu kalendáře, písma a civilizace wšeobecňe.. Ďekuji pjekňe za Wáš čas a pozornost,

Magnus-magus . Commandeiro . Frontera Q'Anarxia