{ 1 }      Přewést náš Národňe-liberálňí front na Front Národňího Porozumjeňí..
Sjednoťme se wšexni malé strani a hnuťí, jenž se prohlašují za stoupence Demókratéi, a to zejména Demokracie Přímé !
.. Nexť je nám to prowjerkou zdali ňeco takowého je wůbec možné !! .. A zdali nám jde oprawdu o IDEU či jen o wlastňí EGO !!!

HLASUJME !! Ano - či - Ne ?? Oprawdu - wíce možnosťí než ze dwje neňí !

{ 2 }      Ať žije Demokracie & Socializmus !!
Ko-operujme se Sociální Demokracií.. ! Jako se stranou, kdiž už ne snad nejlepší, pak alespoň DOBROU !!
.. Zda-li ano či ne už owšem bude předmjetem prwňího hlasowáňí naší PŘÍMÉ DEMOKRACIE. ( Nepředpokládáme, že bi se ňekdo opowážil zneužít naší aktiwiti pro kolaboraci s Žido-fašisti - Lewiatan-satanisti - Pseudoaristokratickou pro-židowskou stranou Konzerw-atiwňí - O.D.S - Ú.Ď.e.S. !!! )

HLASUJME !! Buď Ano! - pro koalici nebo Ne! - pro neutralitu ! ( jinak se nás takowáto "Demokracie" netýká !! )


{ 3 }      Nowé Ustanoweňí Státu Politicu !! !!
Usilujme o ponexáňí součastné, moderní, vládi ODBORŇÍKů a NESTRAŇÍKů ! Uďelme jí mandát a promňeňme birokracii na TEXNOKRACII !!
( Prič s ústawou ČR.. ustanoweňím RIP-publiki.. čili.. Konstitučňí Aristokracie !! Wšexna moc, že patří wšem.. lidem..?? I oxlozu a idiótosům ?!?!
Je zjewné, že se nezakládá na prawďe !! A i tak má patřit.. 1] INTELIGENCI.. a 2] PRACUJÍCÍM..
Dnes ještě patří weškerá moc jen " elitám " - wi-wolením.. ale zítra může patřit WŠEM sprawedliwím a reprezentována může bít elitou INTELEKTUÁLNÍ !!! !!! !!! )

HLASUJME !! Pokud ne.. pak tu máme ještě alternatiwu.. - ..část tekstu našeho Manifestu 2007..!!


Apolitickí přístup w řízeňí státu - nexť je jedno, kterí subjekt Republiki České - jedinec, skupina, církew, strana, wíbor či rada - podá náwrh zákona. Orientace filozofická (sociální, politickí či jiní program) nexť je též nepodstatná. Přímá demokracie znamená uznáňí náwrhu "prawidla lidského xowáňí" wjetšinou populace. (Zákoni - nemjené skutečnosťi - mohou bít podle nás jen ďílem přírodňích sil.. Anarxie.)
Pro začátek můžeme uznat ňekterá omezeňí ze strani elit, jako je cenzura náwrhů a perioda woleb, např. 1x za mjesíc..

Apolitické předstawitelstwo státu - nexť ministri se stáwají elitami nawržeňí a lidem zwoleňí odborňíci swého rezortu. Premiérem nexť je neutrálňí militant a prezidentskí post nexť připadne Miss roku. Prostředki ať mají neomezeni, kontrola jejix činosťi ať je kontinuální a weřejňe přístupná - kameroví sistém.

Další možné náwrhi zmňen: rozwoj wzděláwacíx prostředků - státňí ďílni pro nezamňestnané - wšexni náwikowé látki na recept, ale jen pro pracující - zlegalizovat marihuanu a naopak cigareti jen pro záwislé lewňe na recept - zrušeňí senátu - zmňenu poslaneckíx platů na žiwotňí minimum, případňe we wíši minimálňí mzdi - sociálňí dáwki we strawenkáx a nájem - neomezenou swobodu slowa - doživotňí wjezeňí za wraždu..

Nebude snad nutné realizovat všexni bodi, ke spokojenosťi postačí zrownopráwňeňí elit s občanem..
Podrobnosťi nexť wipracují jednotliwé skupini sami, teprve nenajdeli se přijatelné řešeňí, budeme jej hledat mi.. To proto, abixom se skromňe wihnuli reprezentaci našix ekstrémňíx ideálů - nexť zwíťězí ťi nejlepší a to ňikoli strani či poslanci, ale náwrhi!!

[ Kdiž ŇIC !! ..pak nám nezbíwá než-li konstatowat, že WÁLKA stále trwá !! Mi sami ji nezačali a mi sami ji newihrajeme !!
Pak.. plaťí.. SEPARACIÓN ! !! WIWE L.N. !! !! Swobodu uťiskowanému, opomíjenému, ANARXISTICKÉMU národu ! !! !! !!! !!!! !! !!!! !! !!!! ]

[[ Jinak, máte pravdu, je to wšexno jedno !!! Hůř než nejhůř už snad tak snadno nebude..]]Contact:  Frontera-Qe-Anarxia@email.cz     
Vizitka:  http:\\followers.thcnet.cz\Index0CZ.htm    
* [Web-Werzion..here!!] *