WÁŽENÍ A SLAWNÍ SOUDE !!

Otázka zňí : Kdo a co zde wládne?? Je to Práwňí řád nebo Práwo síli?? Doufám, že wám rozďíl mezi ťemito dwjema stawi nemusím wiswjetlowat..

Za 10ťi korunowí přečin mám zaplaťit 30.000K??

To je absolutizmus jenž nemá w mé Zemi obdobi. Já nedowedu poxopit, že stát Wáš je tak to pokriteckí, beccitní a wůbec hloupí..
Je powinosťí jeho, abi pokuti jím uložené on sám wibíral. Pokud na to NEMÁ, pak ať je tedi odloží na dobu, kdi na to mít bude. Dowedu si předstawiťi, že bude 1000K pokuti strženo ze sociálňí podpori. To je lidské. Na rozďíl od PODWODNÉHO wišroubowáňí "dlužné" částki na nehorázné maksimum.. a to i použiťím zcela podwodného zaúčtowáňí tzw. "soudňího znalce" w ceňe 2.000K.
Přikládám weškerou mou korespondenci s: Ministerstwo Sprawedlnosťi, Ministerstwo pro Lidská Práwa, Ombudsman, Sociálňí Demokracie, Primátor m.Brna, Ek-zekutoři. Zňí je možno wičíst weškeré argumenti wznesené PROŤI.

Já osobňe UZNÁWÁM že částka 1050K pokuti za jízdu zdarma je sice i o ňeco wíce než je slušné, ale akceptowatelná. Za soudňí řízeňí jsem oxoten dát tento obnos znowu. Stejňe i ek-zekutorowi. Tedi maksimálňe 3.150!!! Aňi korunu nawíc těmto ZLOČINCÚM!! Pokud bi na to nepřistoupili a wi rozhodnete o jejix práwu na nenažranost, nesoudnost a nestoudnost.. pak nemohu než konstatowat, že mi Stát ČR - či ňekterá jeho swéwolná instituce - wihlašuje WÁLKU. Ňic, než-li akt z pozice síli, nemůže bít takowáto neúcta k: Deklarace Práw Občana A Člowjeka, Lisťina Základňíx Práw A Swobod, Ústawa ČR a též i k zdrawému rozumu.. powažowána jakákoliw snaha mi ZAKÁZAT pracowat ( neboť ňic jiného mi nemohou - majetek newlastňím ). Čili co z toho mají?? A co z bude mít ČR??

Já osobňe jsem jsem w přípaďe nonkompromisu s ťemito majiteli wšemocnosťi, diplomu z éri komunizmu a míx pohledáwek u DPMB.. připrawen zaplaťit 111.000K jako gesto dobré wůle - owšem do státňí kasi, ňikoliw ťemto ek-zotům - tedi celí můj Státňí dluh.
Pokud bi stát ČR pohrdal mími snahami i nadále, budu se xťít soudit u Ewropského soudu pro lidská práwa we Strassburgu pro: atestaci práwňí způsobilosťi WŠEX soudců a adwokátů w ČR, neboť ji zpoxibňuji!! Dále o nawráceňí widřeného majetku wšem objetem této ZWÚLE MOCI!!

Můj národ, Anarxistickí, i ostatňí národi zemí Koruni České, paťřící k jedňem z nejkulturňejšíx na swjeťe, rozumjej pro jeho wděláňí w oblaťi Lidskíx Práw jakože i jiníx humanitárňíx oborex, a hrďi we swé suwereniťe.. si nemůžeme nexat takto ubližowat od sil zcela ABSOLUTISTICKÍX. W přípaďe neúspjexu řešit to weřejnopráwňe, jsme z důwodu swého záwazku k našim Božstwům - Ideím - nuceňi powstat proťi TIRANII, ať již číkoliw !! Pokud wšexni snahi o dohodu selžou, xápeme to jak wipowjezeňí WÁLKI proťi: lidskím práwům, liberálňímu ( ne-absolutistickému, ne-totalitaritňímu a ne-despotickému ) společenskému stawu, a též i proťi SPRAWEDLNOSŤI wšeobecňe!! Budeme se bráňit wšemi DOSTUPNÍMI prostředki. Přesto wjeřím, že na mé šlexetné nabídki nelze odpowjeďet záporňe - čili wjeřím w soudnost a swjedomí alespoň NAŠIX funkcionářů, LIĎÍ wikonáwajícíx česné státňí funkce! Nebojím se. Pokud mi ZAKÁŽETE pracowat - bude mi CŤÍ zde se nexat žiwit.. jako ČESTNÍ HOST z jiného swjeta, jemuž jste MUSELI zakázat pracowat, abi jste se necíťili trapňe, že host takowého formátu bi snad se xťel xowat patrioticki k pohostiné, milé této zemi a pomoci jí a jejímu lidu w jejím snažeňí DOMOCI se důstojné žiwotňí úrowňe, alespoň takowé na jakou JÁ jsem zwiklí, swou PRACÍ!!

Přikládám úplňe wšexni dokumenti jenž powažuji za podstatné a to jak jste si přáli we dwou wihotoweňíx. Jedno w mé MATEŘSKÉ řeči a jedno w řeči OFICIÁLŇÍ. Pokud bi se wám to zdálo málo. Posílám ješťe nawíc jejix KOPIE.
Lituji, že nemohu dodaťi i ti dokumenti, jenž mi zaťím ješťe nebili oxotňi či sxopňi poslat: wijádřeňí ek-zekutorů a a-dwokákátňí kanceláří na mou wízwu ze dne 24. 2. 2010 ( w mám kalendáři 8. dne mjesíce Rib, roku X010 ), kterí připojuji.
Dále wjezte, že disponuji i nahráwkami wizuálňími a audiowizuálňími z jednáňí o postupu s již zmíňeními, a tito wám mohou bít k dispozici.

Mag. Com. Frontera Q'Anarxia