Vážené politické strany, církve, odborová i jiná hnutí..

Musím říci, že s politikou v Srdci Evropy jsem spokojen.

Přesto bych se vás rád zeptal, v rámci předvolebních snah, co si vy myslíte o tom, že za 10K přečin může člověk dostat rozkazem až 30.000K??

Spravedlivé vždy bylo oko za oko, případně facku k tomu, toto je 3000x tolik - zdá se mi to nebo je to 3x přísnější režim než-li Satan-Lewiatan, jenž říká 1000x tolik vrať za cokoliv?? Jistě uznáte, že být větším absolutistou než-li oni je do nebe volající..

Čili otázka zní: Kdo nebo co tady v této zemi vládne? Je to právní stát nebo zde vládne právo síli?? Nebo je stát jen dočasně neschopen???

Jestli má člověk za jakoukoli maličkost zaplatit až 10 lety práce za sociální minimum, pak se jistě nejedná než o tyranii..

Já mám zaplatit za 15 jízd zdarma 500.000K. Dříve to bylo 1000K a musím říci, že i tak to bylo hodně. Proč stát nestrhává pokuty přímo z podpor a bez sankcí?? Pokrytecky říká, že na sociální nemůže sáhnout, ale dovolí hyenám kdoví odkud vzešlích, aby.. nám bránili pracovat.

Na nic jiného se naštěstí nezmůžou, neboť žádný majetek nevlastním a o práci si nechávám zdát.

Nabízel jsem jim 1000 + 1000 + 1000, ale opravdu se nejedná o lidi, jenž by byli soudní či snad dokonce soucitní. Zcela zjevně mají pocit, že jízda zdarma je přeukrutní zločin a že asi nemáme žádné práwo na ( důstojní ) žiwot.

Tito lidé se podle mého názoru dopouštějí podvodů - např.: 2000K soudní znalec - tedy zbytečná položka, jen aby vyšroubovaly náklady na maximum. Navíc porušují listinu práv a svobod občana a je to též proti ústavě ČR. Nehledě, že je to zcela nehorázné.

To, že by jízda MHD mohla bít zdarma, neboť je stejně placená z našich daní, a jízdné stačí sotva na pokrytí ceny jízdenek, revizorů a těch všech ostatních lidí jenž asi žádnou slušnou práci zastávat neumí a proto se přiživují šikanováním obivatelstva.

JÁ, PŘÁL BYCH SI ZAPLATIT 111.000K STÁTNÍ DLUH - HOTOVĚ - JEN ABY TYTO PENÍZE NEDOSTALI TITO ZLOČINCI.

Myslíte, že bi to mohlo stačit?? Myslíte, že na to stát může přistoupit?? Dále si myslím, že na sociální sáhnout lze asi tak ve víši 1000K.. To nikoho - na rozdíl od 500.000K - nezabije..

Lze si představit, že vás tento problém zaujal, a že se systém změní ( k lepšímu, lidštějšímu a hlavně opravdu spravedlivému.. ), jestliže se dostanete k nějaké moci?? Či je to takto v pořádku??

Já se chystám k českému soudu 23.3.2010 ..a hodlám vyčerpat všechny možnosti, abych mohl český stát žalovat v Evropské Unii u soudu pro lidská práva.

Tedy, co soudíte vy?? Já už jsem psal: Ombudsman (2x), ministerstvo Spravedlnosti i pro Lidská práva, primátoru města Brna a některým dalším..
Myslím, že jsem skusil již dost, abych si mohl učinit názor o tom, že něco na tomto stavu věci v pořádku není???

Svobodný měšťan František Vávrů
Wážené politické strani, církwe, odborowá i jiná hnuťí..

Musím říci, že s politikou w Srdci Ewropi jsem spokojen.

Přesto bix se wás rád zeptal, v rámci předwolebňíx snah, co si wi mislíte o tom, že za 10K přečin může člowjek dostat rozkazem až 30.000K??

Sprawedliwé wždi bilo oko za oko, případně facku k tomu, toto je 3000x tolik - zdá se mi to nebo je to 3x přísňejší režim než-li Satan-Lewiatan, jenž říká 1000x tolik wrať za cokoliw?? Jisťe uznáte, že bít wjetším absolutistou než-li oňi je do nebe wolající..

Čili otázka zňí: Kdo nebo co tadi w této zemi wládne? Je to práwňí stát nebo zde wládne práwo síli?? Nebo je stát jen dočasňe nesxopen???

Jestli má člowjek za jakoukoli maličkost zaplaťit až 10 leti práce za sociálňí minimum, pak se jisťe nejedná než o tiranii..

Já mám zaplaťit za 15 jízd zdarma 500.000K. Dříwe to bilo 1000K a musím říci, že i tak to bilo hodně. Proč stát nestrháwá pokuti přímo z podpor a bez sankcí?? Pokritecki říká, že na sociálňí nemůže sáhnout, ale dowolí hienám kdowí odkud wzešlíx, abi.. nám bráňili pracowat.

Na ňic jiného se našťěstí nezmůžou, neboť žádný majetek newlastňím a o práci si nexáwám zdát.

Nabízel jsem jim 1000 + 1000 + 1000, ale oprawdu se nejedná o liďi, jenž bi bili soudňí či snad dokonce soucitňí. Zcela zjewňe mají pocit, že jízda zdarma je přeukrutní zločin a že asi nemáme žádné práwo na ( důstojní ) žiwot.

Tito lidé se podle mého názoru dopouštějí podvodů - např.: 2000K soudní znalec - tedy zbytečná položka, jen aby vyšroubovaly náklady na maximum. Nawíc porušují lisťinu práw a swobod občana a je to též proťi ústwawje ČR. Nehleďe, že je to zcela nehorázné.

To, že bi jízda MHD mohla bít zdarma, neboť je stejňe placená z našix daňí, a jízdné stačí sotwa na pokriťí ceni jízdenek, rewizorů a ťex wšex ostatňíx liďí jenž asi žádnou slušnou práci zastáwat neumí a proto se přižiwují šikanowáňí obiwatelstwa.

JÁ, PŘÁL BIX SI ZAPLAŤIT 111.000K STÁTŇÍ DLUH - HOTOWJE - JEN ABI TITO PEŇÍZE NEDOSTALI ŤITO ZLOČINCI.

Mislíte, že bi to mohlo stačit?? Mislíte, že na to stát může přistoupit?? Dále si mislím, že na sociálňí sáhnout lze asi tak we wíši 1000K.. To ňikoho - na rozďíl od 500.000K - nezabije..

Lze si předstawit, že wás tento problém zaujal, a že se sistém změňí ( k lepšímu, lidšťejšímu a hlawňe oprawdu sprawedliwému.. ), jestliže se dostanete k ňejaké moci?? Či je to takto w pořádku??

Já se xistám k českému soudu 23.3.2010 ..a hodlám wičerpat wšexni možnosťi, abix mohl českí stát žalowat w Ewropské Unii u soudu pro lidská práwa.

Tedi, co souďíte wi?? Já už jsem psal: Ombudsman (2x), ministerstwo Sprawedlnosťi i pro Lidská práwa, primátoru mjesta Brna a ňekterím dalším..
Mislím, že jsem skusil již dost, abix si mohl učiňit názor o tom, že ňeco na tomto stawu wjecí w pořádku neňí???

Mag.Com. Frontera Q'Anarxia